ATARAX

Čtěte příbalový leták ATARAX online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ATARAX a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ATARAX

  1. Co je ATARAX a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ATARAX užívat
  3. Jak se ATARAX užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ATARAX uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ATARAX

1. Co je Atarax a k čemu se používá

Atarax patří mezi anxiolytika (léky k léčbě stavů úzkosti) a užívá se k:

– léčbě příznaků úzkosti u dospělých

– zmírnění svědění

– premedikaci (podávání léku) před chirurgickým výkonem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Atarax užívat

Neužívejte Atarax, jestliže

– jste alergický(á) na hydroxyzin nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6), cetirizin, jiné deriváty piperazinu, aminofylin nebo etylendiamin

– trpíte porfyrií (nedostatečná funkce některých enzymů)

– se na Vašem EKG (elektrokardi­ogramu) objeví odchylka srdečního rytmu nazývaná „prodloužení QT intervalu“

– máte nebo jste měl(a) onemocnění srdce a cév nebo pokud je Vaše tepová frekvence velmi nízká

– máte nízkou hladinu solí v těle (např. nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku)

– užíváte některé léky na problémy se srdečním rytmem nebo léky, které mohou mít na srdeční rytmus vliv (viz “Další léčivé přípravky a Atarax”)

– kdokoli z Vašich blízkých příbuzných náhle zemřel na srdeční onemocnění

– jste těhotná nebo kojíte.

Další léčivé přípravky a Atarax

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. To zahrnuje také jakékoli léčivé přípravky dostupné bez lékařského předpisu. Atarax může ovlivnit jiné léčivé přípravky nebo jimi může být ovlivněn.

Neužívejte Atarax, pokud užíváte léky, které se užívají k léčbě následujících sta­vů:

bakteriální infekce (např. antibiotika erythromycin, moxifloxacin a levofloxacin) plísňové infekce (např. pentamidin) srdeční potíže nebo vysoký krevní tlak (např. amiodaron, chinidin, disopyramid, sotalol) psychózy (např. haloperidol) deprese (např. citalopram, escitalopram) poruchy týkající se žaludku a střev (např. prukaloprid) alergie malárie (např. meflochin, hydroxychlorochin) zhoubné nádory (např. toremifen, vandetanib) zneužívání léků nebo silná bolest (methadon).

Účinky přípravku se mohou vzájemně ovlivňovat s účinky přípravků tlumících centrální nervový systém.

Atarax se nemá užívat současně s inhibitory monoaminooxidázy (užívané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci).

Atarax s jídlem, pitím a alkoholem

Během léčby se nedoporučuje současné požívání alkoholu, protože přípravek zesiluje jeho účinek.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Atarax se nesmí užívat v těhotenství a během kojení. Je-li léčba přípravkem nezbytná, je třeba kojení přerušit.

Ženy ve věku, kdy mohou otěhotnět, mají používat vhodnou antikoncepci při užívání Ataraxu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Atarax může zhoršovat schopnost reakce a soustředění. Při užívání Ataraxu byste neměl(a) řídit motorové vozidlo ani obsluhovat stroje či vykonávat jiné činnosti, vyžadující zvýšenou pozornost.

Atarax obsahuje laktózu.Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se Atarax užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Atarax je nutno užívat v nejnižší účinné dávce a doba léčby má být co nejkratší.

Doporučená dávka u dospělých:

Léčba příznaků úzkosti: ráno a v poledne V tablety, večer 1 tabletu. Lékař může doporučit vyšší dávku.

Léčba svědění: počáteční dávka 1 tableta na noc, dále V až 1 tableta 3–4× denně. Premedikace před chirurgickým výkonem: 50 mg ve 2 dávkách (večer před operací a 1 hodinu před anestezií) nebo 100 mg v 1 dávce.

Celková dávka podaná během 24 hodin by neměla překročit 100 mg.

Maximální denní dávka u dospělých je 100 mg.

Dávka může být snížena u starších pacientů a pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater. U starších pacientů je maximální denní dávka 50 mg.

Dodržujte doporučení lékaře.

Použití u dětí od 6 let věku:

Léčba svědění: 1 mg/kg/den až 2 mg/kg/den ve 2–3 dílčích dávkách.

Premedikace před chirurgickým výkonem: jednorázová dávka 1 mg/kg 1 hodinu před operací, které může předcházet stejná dávka večer před anestezií.

U dětí s tělesnou hmotností do 40 kg je maximální denní dávka 2 mg/kg/den. U dětí s tělesnou hmotností nad 40 kg je maximální denní dávka 100 mg.

Nedoporučuje se podávat tablety Atarax dětem mladším než 6 let, protože potahované tablety neumožňují potřebnou úpravu dávkování.

Způsob podání

Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.

Potahované tablety se polykají a zapíjejí se tekutinou, mohou se užívat jak během jídla tak nezávisle na jídle.

Délka léčby závisí na typu, trvání a průběhu onemocnění a řídí se doporučením lékaře.

Jestliže jste užil(a) více Ataraxu, než jste měl(a

Pokud jste užil(a) vyšší dávku Ataraxu, než jste měl(a), ihned kontaktujte svého lékaře, zejména pokud došlo k užití nadměrné dávky u dítěte. V případě předávkování lze zahájit léčbu příznaků. Významné předávkování se může projevit nevolností, zvracením, zrychlením srdeční činnosti, horečkou, ospalostí, poruchou reflexu zornic, třesem, zmateností a halucinacemi. Může následovat porucha vědomí, porucha dýchání, křeče, snížení krevního tlaku, porucha srdečního rytmu nebo zpomalení srdeční činnosti. Je možno sledovat EKG kvůli možnému problému se srdečním rytmem, jako je prodloužení QT intervalu nebo torsade de pointes.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Atarax

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. S podáváním pokračujte užitím následující dávky v předepsané době.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Během léčby se mohou objevit tyto nežádoucí účinky s frekvencí výskytu uvedenou

v závorce:

Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100): sedace (zklidnění).

Méně časté (postihují 1–10 pacientů z 1 000): neklid, zmatenost, závratě, nespavost, třes, pocit na zvracení, malátnost, horečka.

Vzácné (postihují 1–10 pacientů z 10 000): přecitlivělost, dezorientace, halucinace, křeče, mimovolní pohyby, poruchy zaostřování, rozostřené vidění, zrychlená srdeční činnost, snížený krevní tlak, zácpa, zvracení, abnormální funkce jater, vyrážky, kopřivka, zánětlivá onemocnění kůže, zadržování moči.

Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000): anafylaktický šok (akutní alergický stav), bronchospasmus (zúžení průdušek), angioedém (otok v obličeji a/nebo v krku, dýchací nebo polykací obtíže spojené s kopřivkou), závažné kožní reakce a zvýšené pocení.

Není známo (frekvenci výskytu nelze z dostupných údajů určit): ztráta vědomí, ovlivnění srdeční činnosti se změnami na EKG, hepatitida (zánět jater), závažné kožní puchýřnaté stavy.

Přestaňte užívat tento přípravek a ihned vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás objeví jakékoli problémy se srdečním rytmem, jako je bušení srdce, obtíže s dechem nebo ztráta vědomí.

Při prvních příznacích reakce přecitlivělos­tipřestaňte Atarax užívat a obraťte se ihned na svého lékaře. Příznaky reakce přecitlivělosti mohou být následující: otok v ústech, otok jazyka, otok v obličeji a/nebo v krku, dýchací nebo polykací obtíže (svírání na hrudi nebo sípání), kopřivka, náhlý pokles krevního tlaku vedoucí ke kolapsu nebo šoku, který může být i smrtelný.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Atarax uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25oC. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do: (EXP)“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

6. Obsah balení a další informace

Co Atarax obsahuje

Léčivou látkou je hydroxyzini dihydrochloridum.

Jedna potahovaná tableta obsahuje 25 mg hydroxyzin-dihydrochloridu.

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, potahová soustava Opadry Y-1–7000 bílá (hypromelosa 2910/5, oxid titaničitý (E171), makrogol 400).

Jak Atarax vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety jsou bílé, podlouhlé s půlicí rýhou. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. Potahované tablety jsou baleny do blistrů a poté do papírových krabiček.

Velikost balení: 25 potahovaných tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

UCB Pharma SA, Allée de la Recherche 60, B-1070 Brusel, Belgie

Výrobce

UCB Pharma SA, Braine-l’Alleud, Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17. 7. 2017

5

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář