ATORVASTATIN KRKA 40 MG

Čtěte příbalový leták ATORVASTATIN KRKA 40 MG online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ATORVASTATIN KRKA 40 MG a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ATORVASTATIN KRKA 40 MG

  1. Co je ATORVASTATIN KRKA 40 MG a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ATORVASTATIN KRKA 40 MG užívat
  3. Jak se ATORVASTATIN KRKA 40 MG užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ATORVASTATIN KRKA 40 MG uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ATORVASTATIN KRKA 40 MG

1.   Co je přípravek Atorvastatin Krka a k čemu se používá

Atorvastatin Krka patří do skupiny léků známých jako statiny, což jsou léky, které upravují hladinu lipidů (tuků) v těle.

Přípravek Atorvastatin Krka se užívá ke snížení hladiny lipidů – cholesterolu a triglyceridů v krvi, pokud jiná opatření jako dieta s omezením tuku a změna způsobu života nebyla dostatečně účinná. Přípravek Atorvastatin Krka se může užívat také ke snížení rizika onemocnění srdce dokonce i tehdy, pokud jsou hladiny Vašeho cholesterolu na normálních hodnotách. Ve standardní nízkocholesterolové dietě byste měl(a) pokračovat i během léčby.

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Atorvastatin Krka užívat

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Atorvastatin Krka se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Důvody, proč pro Vás přípravek Atorvastatin Krka nemusí být vhodný, jsou následující:

-jestliže jste měl(a) mozkovou mrtvici s krvácením do mozku, nebo máte v mozku malé váčky s tekutinou po předchozích mrtvicích;

– jestliže máte problémy s ledvinami;

– jestliže máte sníženou funkci štítné žlázy (hypotyreózu);

– jestliže máte opakované nebo neobjasněné bolesti svalů, nebo vyskytly-li se u Vás nebo ve Vaší rodině svalové problémy;

– jestliže jste měl(a) svalové problémy při předchozí léčbě jinými léky snižujícími hladinu tuků v krvi (např. jinými statiny nebo fibráty);

– jestliže pravidelně konzumujete velké množství alkoholu;

– jestliže jste prodělal(a) jaterní onemocnění;

– jste-li starší 70 let;

– jestliže užíváte nebo jste v posledních 7 dnech užíval(a) léčivý přípravek obsahující kyselinu fusidovou (k léčbě bakteriální infekce), podávaný ústy nebo ve formě injekcí. Kombinace kyseliny fusidové a přípravku Atorvastatin Krka může vést k závažným svalovým obtížím (rhabdomyolýza).

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat přípravek Atorvastatin Krka

-jestliže máte těžké respirační (dechové) selhávání.

Jestliže se Vás některý z uvedených důvodů týká, Váš lékař Vám provede krevní testy před zahájením léčby a pravděpodobně i během léčby přípravkem Atorvastatin Krka, aby určil možnost rizika nežádoucích účinků na svaly. Je známo, že riziko nežádoucích účinků na svaly např. rhabdomyolýza, se zvyšuje, pokud jsou některé léky užívány ve stejnou dobu (viz bod 2 „Další léčivé přípravky a přípravek Atorvastatin Krka“).

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, také pokud trpíte svalovou slabostí, která přetrvává. Pro diagnostiku a léčbu tohoto stavu mohou být potřebné další testy a léčivé přípravky.

Další léčivé přípravky a přípravek Atorvastatin Krka

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Některé léčivé přípravky mohou ovlivňovat účinek přípravku Atorvastatin Krka nebo může být jejich účinek přípravkem Atorvastatin Krka ovlivněn. Tento typ vzájemného ovlivňování může způsobit, že jeden nebo oba léky se stanou méně účinnými. Navíc to může zvýšit riziko závažnosti nežádoucích účinků, včetně závažného onemocnění svalů známého jako rhabdomyolýza popsaná v bodě 4:

– Přípravky užívané ke snížení imunitních reakcí organismu, např. cyklosporin.

– Určitá antibiotika nebo antimykotika např. erytromycin, klarithromycin, telithromycin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampicin, kyselina fusidová.

– Jiné léčivé přípravky upravující hladinu tuků, např. gemfibrozil, jiné fibráty, kolestipol.

– Některé blokátory vápníkového kanálu používané při angině pectoris nebo vysokém krevním tlaku, např. amlodipin, diltiazem; přípravky regulující srdeční rytmus, např. digoxin, verapamil, amiodaron.

– Léky užívané při léčbě HIV, např. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, kombinace tipranaviru/ri­tonaviru apod.

– Některé léky užívané při léčbě hepatitidy C, např. telaprevir

– Jiné přípravky, o kterých je známo, že ovlivňují účinek přípravku Atorvastatin Krka včetně ezetimibu (užívaný ke snížení hladiny cholesterolu), warfarinu (užívaný ke snížení krevní srážlivosti), perorální antikoncepce, stiripentolu (užívaný proti křečím u epilepsie), cimetidinu (užívaný při pálení žáhy a žaludečních vředů), fenazonu (na bolesti), kolchicinu (používaný k léčbě dny), antacid (přípravky proti pálení žáhy obsahující hořčík a hliník) a bocepreviru (používaný k léčbě onemocnění jater, např. hepatitidy C).

– Léčivé přípravky bez lékařského předpisu: třezalka tečkovaná.

– Pokud potřebujete užívat kyselinu fusidovou perorálně (ústy) k léčbě bakteriální infekce, budete muset dočasně přerušit léčbu tímto léčivým přípravkem. Váš lékař Vám sdělí, kdy bude bezpečné v léčbě přípravkem Atorvastatin Krka znovu pokračovat. Užívání přípravku Atorvastatin Krka s kyselinou fusidovou může vzácně vést ke svalové slabosti, bolesti nebo citlivosti svalů (příznaky tzv. rhabdomyolýzy). Více informací o rhabdomyolýze viz bod 4.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

V průběhu léčby tímto přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko pro vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu nebo vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik diabetu.

Přípravek Atorvastatin Krka s jídlem, pitím a alkoholem

Viz bod 3 „Jak se přípravek Atorvastatin Krka užívá“. Prosím, vezměte v úvahu následující:

Grapefruitová šťáva

Nekonzumujte víc než jednu nebo dvě malé skleničky grapefruitové šťávy denně, protože velká množství grapefruitové šťávy mohou měnit účinek přípravku Atorvastatin Krka.

Alkohol

Vyhněte se konzumování příliš velkého množství alkoholu během užívání tohoto přípravku (pro více informací viz bod 2 „ Upozornění a opatření“).

Těhotenství a kojení

Přípravek Atorvastatin Krka neužívejte, pokud jste těhotná, nebo se snažíte otěhotnět.

Přípravek Atorvastatin Krka neužívejte, jste-li v reprodukčním věku a nepoužíváte spolehlivé antikoncepční prostředky.

Přípravek Atorvastatin Krka neužívejte, pokud kojíte.

Bezpečnost přípravku Atorvastatin Krka během těhotenství a kojení nebyla zatím prokázána.

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento léčivý přípravek běžně neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. Neřiďte však dopravní prostředek, jestliže přípravek ovlivňuje Vaši schopnost řídit. Neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, pokud je Vaše schopnost používat je ovlivněna tímto přípravkem.

Přípravek Atorvastatin Krka obsahuje laktosu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Atorvastatin Krka užívá

Před zahájením léčby Vám lékař doporučí nízkocholeste­rolovou dietu, kterou byste měl(a) dodržovat také během léčby přípravkem Atorvastatin Krka.

Obvyklá počáteční dávka přípravku Atorvastatin Krka je 10 mg jednou denně u dospělých a dětí ve věku 10 let a starších. Pokud by to bylo nezbytné, může být tato dávka Vaším lékařem zvýšena, a to tak, abyste užíval(a) množství, které potřebujete. Váš lékař bude upravovat dávkování v intervalech 4 týdnů nebo delších. Maximální dávka přípravku Atorvastatin Krka je 80 mg jednou denně u dospělých a 20 mg jednou denně u dětí.

Tablety přípravku Atorvastatin Krka se polykají celé, nerozkousávají se a zapíjejí se vodou. Tablety přípravku Atorvastatin Krka můžete užívat kdykoliv během dne, s jídlem nebo bez jídla. Pokuste se však užívat Vaše tablety každý den ve stejnou dobu.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Délku trvání léčby přípravkem Atorvastatin Krka stanoví Váš lékař.

Pokud máte pocit, že účinek přípravku Atorvastatin Krka je příliš silný nebo slabý, poraďte se prosím se svým lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Atorvastatin Krka, než jste měl(a)

Pokud náhodou užijete nadměrné množství tablet přípravku Atorvastatin Krka (více než je Vaše obvyklá denní dávka), vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Atorvastatin Krka

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si další pravidelnou dávku v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Atorvastatin Krka

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku nebo si přejete přestat užívat tento léčivý přípravek, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud u sebe zpozorujete některé z následujících vážných nežádoucích účinků, přestaňte tablety užívat a ihned se obraťte na svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici nebo pohotovostní službu.

Vzácné (mohou postihovat až 1 pacienta z 1 000):

– Závažné alergické reakce způsobující otoky obličeje, jazyka a hrdla, které způsobují velké obtíže při dýchání.

– Závažné onemocnění s výrazným olupováním a otokem kůže, puchýři na kůži, v ústech, na očích a genitáliích a horečkou. Kožní vyrážka se zarudnutím zejména na dlaních rukou nebo ploskách nohou s možnými puchýři.

– Svalová slabost, citlivost nebo bolest svalů, a zvláště pokud se zároveň necítíte dobře nebo máte vysokou horečku; toto může být způsobeno neobvyklým rozpadem svalových buněk. Neobvyklý rozpad svalových buněk nemusí vždy odeznít, přestože přestanete atorvastatin užívat; může jít o život ohrožující stav a vést k poškození ledvin.

Velmi vzácné (mohou postihovat až 1 pacienta z 10 000):

– Jestliže zaznamenáte problémy s neočekávaným nebo neobvyklým krvácením nebo zvýšenou tvorbou modřin, může to být známka jaterních komplikací. Informujte svého lékaře co nejdříve.

Další možné nežádoucí účinky přípravku Atorvastatin Krka:

Časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 pacienta z 10) zahrnují:

– zánět nosních cest, bolest v krku, krvácení z nosu

– alergické reakce

– zvýšené hladiny cukru v krvi (pokud máte cukrovku, pečlivě pokračujte ve sledování hladin krevního cukru), zvýšení kreatinfosfokinázy v krvi

– bolest hlavy

– nevolnost, zácpu, větry, poruchy trávení, průjem

– bolest kloubů, bolest svalů a bolest zad

– výsledky jaterních krevních testů, které ukazují na abnormální funkci jater

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 pacienta ze 100) zahrnují:

– anorexii (ztráta chuti), přírůstek váhy, snížení hladin krevních cukrů (pokud máte cukrovku, pečlivě pokračujte ve sledování hladin krevního cukru)

– noční můry, nespavost

– závratě, mravenčení v prstech rukou a nohou, sníženou citlivost na bolest nebo dotyk, změny ve vnímání chuti, ztrátu paměti

– rozmazané vidění

– zvonění v uších a/nebo v hlavě

– zvracení, říhání, bolest v horní a dolní části břicha, pankreatitidu (zánět slinivky břišní vyvolávající bolesti břicha)

– hepatitidu (zánět jater)

– vyrážku, vyrážku na kůži a svědění, kopřivku, ztrátu vlasů

– bolest šíje, svalovou únavu

– únavu, pocit, že se necítíte dobře, slabost, bolest na hrudi, otok zejména kotníků, zvýšenou teplotu

– testy moči, které jsou pozitivní na bílé krvinky

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 pacienta z 1 000) zahrnují:

– poruchy vidění

– neočekávané krvácení nebo tvorbu modřin

– cholestázu (zežloutnutí kůže a bělma očí)

– poranění šlach

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 pacienta z 10 000) zahrnují:

– alergické reakce – příznaky mohou zahrnovat náhlé sípání a bolest na hrudi nebo napětí, otok očních víček, tváří, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, obtížné dýchání, kolaps

– ztrátu sluchu

– gynekomastii (zvětšení prsů u mužů)

– svalová slabost, která přetrvává

– sexuální obtíže

– deprese

– problémy s dýcháním včetně přetrvávajícího kašle a/nebo dušnosti nebo horečky

– cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Atorvastatin Krka uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Atorvastatin Krka obsahuje

– Léčivou látkou je atorvastatinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg ve formě atorvastatinum calcicum.

– Pomocnými látkami jsou hydroxid sodný, natrium-lauryl-sulfát, hyprolosa, monohydrát laktosy (viz bod 2 „Přípravek Atorvastatin Krka obsahuje laktosu“), mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, krospovidon, magnesium-stearát v jádru tablety a polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3000 a mastek v potahu tablety.

Jak přípravek Atorvastatin Krka vypadá a co obsahuje toto balení

10mg potahované tablety jsou bílé, kulaté, lehce konvexní se zkosenými hranami o průměru 6 mm. 20mg potahované tablety jsou bílé, kulaté, lehce konvexní se zkosenými hranami o průměru 8 mm. 40mg potahované tablety jsou bílé, kulaté, lehce konvexní se zkosenými hranami o průměru 10 mm.

Dostupných je 10, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 a 100 potahovaných tablet v blistrech, v papírových krabičkách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Tento léčivý přípravek je v členských státec

i EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu

Název léčivého přípravku

Irsko, Itálie

Atorvastatin Krka

Rakousko

Atoris

Řecko

Atorvastatin TAD

v

Španělsko

Atorvastatina Krka

Česká republika

Atorvastatin Krka

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 2.11.2016

6

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář