ATOSIBAN ACCORD 37,5 MG/5 ML KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK

Čtěte příbalový leták ATOSIBAN ACCORD 37,5 MG/5 ML KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ATOSIBAN ACCORD 37,5 MG/5 ML KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ATOSIBAN ACCORD 37,5 MG/5 ML KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK

  1. Co je ATOSIBAN ACCORD 37,5 MG/5 ML KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ATOSIBAN ACCORD 37,5 MG/5 ML KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK užívat
  3. Jak se ATOSIBAN ACCORD 37,5 MG/5 ML KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ATOSIBAN ACCORD 37,5 MG/5 ML KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ATOSIBAN ACCORD 37,5 MG/5 ML KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK

1. Co je přípravek Atosiban Accord a k čemu se používá

Název Vašeho léku je „Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok“, ale ve zbytku příbalové informace se bude nazývat „Atosiban Accord“.

Přípravek Atosiban Accord obsahuje atosiban. Atosiban Accord lze použít k oddálení předčasného porodu Vašeho dítěte. Používá se u těhotných dospělých žen od 24. do 33. týdne těhotenství.

Atosiban Accord účinkuje tak, že zeslabuje stahy ve Vaší děloze (uteru), a jeho působením k nim dochází méně často. Blokuje tam totiž účinky přirozeného hormonu ve Vašem těle, tzv. „oxytocinu“, látky která vyvolává děložní stahy.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Atosiban Accord užívat

Další léčivé přípravky a Atosiban Accord

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná a kojíte předchozí dítě, měla byste během léčby přípravkem Atosiban Accord přestat kojit.

3. Jak se přípravek Atosiban Accord používá

Přípravek Atosiban Accord Vám v porodnici podá lékař, sestra nebo porodní asistentka, kteří rozhodnou, kolik léku potřebujete, a také se ujistí, že podávaný roztok je čirý a neobsahuje žádné částice.

Atosiban Accord se aplikuje do žíly (nitrožilně) a to postupně ve třech fázích:

První injekce 6,75 mg v 0,9 ml roztoku se zvolna vstřikuje do žíly po dobu jedné minuty. Následuje nepřetržitá infúze (vkapávání), a to v dávce 18 mg za hodinu po dobu tří hodin. Poté dostanete další nepřetržitou infúzi v dávce 6 mg za hodinu po dobu až 45 hodin nebo do chvíle, kdy ustanou děložní stahy.

Tato procedura by neměla trvat déle než 48 hodin celkem.

K další léčbě přípravkem Atosiban Accord lze přistoupit v případě, že se znovu objeví děložní stahy. Léčení přípravkem Atosiban Accord je možno opakovat ještě třikrát.

Po dobu podávání přípravku Atosiban Accord bude možná zapotřebí monitorovat Vaše stahy a puls Vašeho nenarozeného dítěte.

Doporučuje se neprovádět během těhotenství více než tři opakované procedury.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Atosiban Accord nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pozorované nežádoucí účinky u matek jsou obecně mírného charakteru. U dosud nenarozených dětí a novorozenců nejsou žádné nežádoucí účinky známy.

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Velmi časté(postihují více než 1 uživatele z 10)

pocit nevolnosti

Časté(postihují 1 až 10 uživatelů ze 100)

bolest hlavy pocit závratě návaly horka pocit nemoci (zvracení) zvýšená tepová frekvence nízký krevní tlak. Příznaky mohou zahrnovat i pocit závratě nebo lehkou bolest hlavy. reakce v místě vpichu vysoká hladina cukru v krvi

Méně časté(postihují méně než 1 uživatele ze 100)

vysoká teplota (horečka) nespavost svědění vyrážka

Vzácné(postihují méně než 1 uživatele z 1000)

snížená schopnost dělohy stáhnout se po porodu, která způsobuje krvácení. alergické reakce

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Atosiban Accord uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí!

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C až 8 °C).

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Byla prokázána chemická a fyzikální stabilita naředěného přípravku po dobu 72 hodin při teplotě 2327 °C.

Z mikrobiologického hlediska, pokud způsob otevírání/rekon­stituce/ředění nevylučuje riziko mikrobiální kontaminace, musí se přípravek použít ihned po naředění. Není-li přípravek použit ihned, doba a způsob uchovávání před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

Nepoužívejte přípravek Atosiban Accord, pokud si v roztoku všimnete volné částice nebo změny barvy.

6. Obsah balení a další informace

Co obsahuje přípravek Atosiban Accord Léčivou látkou je atosibanum. Jedna lahvička přípravku Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok obsahuje atosibani acetas odpovídající atosibanum 37,5 mg v 5 ml. Pomocnými látkami jsou: mannitol, kyselina chlorovodíková, voda na injekci.
Jak přípravek Atosiban Accord vypadá a co obsahuje toto balení

Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok je čirý, bezbarvý roztok bez částic.

Jedno balení obsahuje 1 injekční lahvičku o objemu 5 ml roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Velká Británie

Výrobce:

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Velká Británie

Wessling Hungary Kft.

Foti ůt 56.

1047 Budapest

Maďarsko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských zemích EHP pod následujícími náz­vy:

Název členského státu

Název přípravku

Rakousko

Atosiban Accord 37.5 mg/5 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslosung

Česká republika

Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok

Německo

Atosiban Accord 37.5 mg/5 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslosung

Dánsko

Atosiban Accord 37.5 mg/5 ml

Španělsko

Atosiban Accord 37.5 mg/5 ml concentrado para solución para perfusión EFG

Finsko

Atosiban Accord 37.5 mg/5 ml infuusiokonsen­traatti, liuosta varten.

Francie

Atosiban Accord 37.5 mg/5 ml solution á diluer pour perfusion

Irsko

Atosiban Accord 37.5 mg/5 ml concentrate for solution for infusion

Itálie

Atosiban Accord

Litva

Atosiban Accord 37.5 mg/5 ml koncentratas infUziniam tirpalui

Malta

Atosiban Accord 37.5 mg/5 ml concentrate for solution for infUsion

Nizozemsko

Atosiban Accord 37.5 mg/5 ml concentraat voor oplossing voor infusie

Norsko

Atosiban Accord 37.5 mg/5 ml konsentrat til infusjonsv^ske, oppl0sning

Portugalsko

Atosibano Accord

Polsko

Atosiban Accord

Švédsko

Atosiban Accord 37.5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvatska, losning

Velká Británie

Atosiban Accord 37.5 mg/5 ml concentrate for solution for infusion

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16.9.2015

POKYNY PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

Následující informace je určena pouze pro lékaře a zdravotnické pracovníky: (viz též bod 3)

Pokyny pro použití

Před použitím přípravku Atosiban Accord je nutno zkontrolovat roztok a ujistit se, že je čirý a nejsou v něm volné částice.

Atosiban Accord se aplikuje nitrožilně a to postupně ve třech fázích:

První nitrožilní injekce 6,75 mg v 0,9 ml roztoku se zvolna vstřikuje do žíly po dobu jedné minuty. Po dobu 3 hodin se aplikuje nepřetržitá infuze v dávce 24 ml/hod. Po dobu až 45 hodin nebo, dokud neustanou děložní stahy, se podává nepřetržitá infuze v dávce 8 ml/ hod.

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář