AXETINE

Čtěte příbalový leták AXETINE online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k AXETINE a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku AXETINE

  1. Co je AXETINE a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AXETINE užívat
  3. Jak se AXETINE užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak AXETINE uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – AXETINE

1. Co je AXETINE a k čemu se používá

Přípravek AXETINE je antibiotikum, které se používá u dospělých a dětí. Účinkuje tak, že zabíjí bakterie, které způsobují infekce. Patří do skupiny léků nazývaných cefalosporiny.

Přípravek AXETINE se používá k léčbě následujících infekcí:

plic a hrudníku močových cest kůže a měkkých tkání břicha

Přípravek AXETINE se používá rovněž:

k prevenci infekcí u chirurgických výkonů.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek AXETINE podán

Přípravek AXETINE Vám nesmí být podán

jestliže jste alergický(á) na jakékoli cefalosporinové antibiotikum jestliže se u Vás vyskytla alergická reakce (reakce přecitlivělosti) na jakékoli jiné betalaktamové antibiotikum (peniciliny, monobaktamy a karbapenemy)

Pokud se Vás toto týká, sdělte to svému lékaři dříve, než zahájíte léčbu přípravkem AXETINE. Přípravek AXETINE Vám nesmí být podán.

3. Jak se AXETINE podává

Přípravek obvykle podává lékař nebo zdravotní sestra. Lze ho podávat pomocí kapačky(nitro­žilní infuze) nebo jako injekcipřímo do žíly nebo do svalu.

Obvyklá dávka

O správné dávce přípravku AXETINE rozhodne Váš lékař v závislosti na závažnosti a typu infekce, na tom zda používáte jiná antibiotika a na základě Vaší tělesné hmotnosti, věku a funkci ledvin.

Novorozenci (0–3 týdny)

Na každý 1 kg tělesné hmotnosti novorozencese podává 30 až 100 mg přípravku AXETINE denně rozděleně ve dvou nebo třech dávkách.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost

U malého počtu osob, které používají přípravek AXETINE, se může objevit alergická reakce nebo potenciálně závažné kožní reakce.

Příznaky těchto reakcí zahrnují:

závažnou alergickou reakci. Příznaky zahrnují vystouplou a svědivou vyrážku, otok obličeje nebo úst způsobující obtíže s dýcháním. kožní vyrážka, která může tvořit puchýře a může vypadat jako malé terčíky (centrální tmavá tečka ohraničená světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji). široce rozšířená vyrážka s puchýři a olupující se kůží. To mohou být příznaky Stevens-Johnsonova syndromu nebo toxické epidermální nekrolýzy. plísňové infekce ve vzácných případech; léky jako je přípravek AXETINE mohou způsobovat přerůstání kvasinek (Candida) v těle, což může vést k plísňovým infekcím (jako je moučnivka). Tyto nežádoucí účinky jsou pravděpodobnější, pokud používáte přípravek AXETINE delší dobu.

Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků, neprodleně kontaktujte lékaře nebo zdravotní sestru.

Časté nežádoucí účinky(mohou postihnout až 1 pacienta z 10)

bolest v místě injekce, otok a zarudnutí podél žíly. zvýšení určitých látek (enzymů) tvořených játry změny počtu bílých krvinek (neutropenie nebo eozinofilie) nízký počet červených krvinek (anémie)

Méně časté nežádoucí účinky(mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)

kožní vyrážka, svědění, vystouplá vyrážka (kopřivka) průjem, nevolnost, bolesti břicha nízká hladina bílých krvinek (leukopenie) zvýšení bilirubinu (látky, která je tvořena játry) pozitivní Coombsův test

Další nežádoucí účinky

Další nežádoucí účinky se objevily u velmi malého počtu osob a jejich přesná četnost není známa:

plísňové infekce vysoká teplota (horečka) alergické reakce zánět tlustého střeva, způsobující průjem, obvykle s příměsí krve a hlenu, bolest břicha zánět ledvin a krevních cév příliš rychlý rozpad červených krvinek (hemolytická anémie) kožní vyrážka, která může vést k tvorbě puchýřů a může vypadat jako malé terčíky – centrální tmavá tečka ohraničená světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji (erythema multiforme) snížení počtu krevních destiček (krevních buněk, které pomáhají při srážení krve (trombocytopenie) zvýšení hladiny močovinového dusíku a sérového kreatininu v krvi

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak AXETINE uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Rekonstituovaný roztok

Rekonstituovaný roztok se doporučuje použít okamžitě.

Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána:

po dobu 5 hodin při 25 °C a 48 hodin při 2 °C-8 °C (v chladničce) pro rekonstituované roztoky pro intramuskulární a intravenózní injekci po dobu 6 hodin při 25 °C a 24 hodin při 2 °C-8 °C (v chladničce) pro rekonstituované roztoky pro intravenózní infuzi

Z mikrobiologického hlediska má však být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po naředění jsou na odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 °C-8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Před použitím je třeba roztok vizuálně zkontrolovat. Lze použít pouze čiré roztoky.

6. Obsah balení a další informace

Co AXETINE obsahuje

Léčivou látkou je cefuroximum. Přípravek AXETINE neobsahuje pomocné látky.

Jak AXETINE vypadá a co obsahuje toto balení

Zapertlovaná injekční lahvička z bezbarvého skla, pryžová zátka, Al kryt, krabička

Velikost balení: 1, 10, 50 nebo 100 injekčních lahviček

Popis přípravku: bílý nebo téměř bílý prášek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

MEDOCHEMIE Ltd., 1–10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Kypr

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

28. 3. 2018

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Návod pro rekonstituci

Objemy rozpouštědla a koncentrace roztoků, které mohou být užitečné, pokud jsou vyžadovány frakcionované dáv­ky

Velikost injekční lahvičky

Množství vody, které je potřeba přidat (ml)

Přibližná koncentrace cefuroximu (mg/ml)

750 mg prášku pro injekční/infuzní roztok

750 mg

intramuskulárně

3 ml

216

intravenózní bolus

alespoň 6 ml

116

intravenózní infuze

alespoň 6 ml

116

1,5 g prášku pro injekční/infuzní roztok

1,5 g

intramuskulárně

6 ml

216

intravenózní bolus

alespoň 15 ml

94

intravenózní infuze

15 ml*

94

* Rekonstituovaný roztok, který je třeba přidat k 50 nebo 100 ml kompati

bilního infuzního roztoku

(viz informace týkající se kompatibility níže)

Výsledný objem roztoku cefuroximu v rekonstitučním médiu je zvýšen vlivem objemového faktoru léčivé látky, což vede k uvedeným koncentracím v mg/ml.

Kompatibilita

0,9% injekční roztok chloridu sodného 5% injekční roztok glukózy 10% injekční roztok glukózy Ringerův injekční roztok Laktátový Ringerův injekční roztok

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář