AZELASTIN-POS 1 MG/ML NOSNÍ SPREJ, ROZTOK

Čtěte příbalový leták AZELASTIN-POS 1 MG/ML NOSNÍ SPREJ, ROZTOK online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k AZELASTIN-POS 1 MG/ML NOSNÍ SPREJ, ROZTOK a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku AZELASTIN-POS 1 MG/ML NOSNÍ SPREJ, ROZTOK

  1. Co je AZELASTIN-POS 1 MG/ML NOSNÍ SPREJ, ROZTOK a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AZELASTIN-POS 1 MG/ML NOSNÍ SPREJ, ROZTOK užívat
  3. Jak se AZELASTIN-POS 1 MG/ML NOSNÍ SPREJ, ROZTOK užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak AZELASTIN-POS 1 MG/ML NOSNÍ SPREJ, ROZTOK uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – AZELASTIN-POS 1 MG/ML NOSNÍ SPREJ, ROZTOK

1.   Co je AZELASTIN-POS nosní sprej, roztok a k čemu se používá

AZELASTIN-POS nosní sprej, roztok obsahuje léčivou látku azelastin, která patří do skupiny léků nazývaných antihistaminika. Antihistaminika působí tak, že brání účinkům histaminu, což je sloučenina produkovaná Vaším tělem při alergické reakci.

Přípravek AZELASTIN-POS nosní sprej, roztok se používá pro symptomatickou léčbu senné rýmy (sezónní alergická rinitida).

AZELASTIN-POS nosní sprej, roztok je určen k použití u dospělých a dětí od 6 let věku.

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AZELASTIN-POS nosní sprej, roztok

používat

Nepoužívejte AZELASTIN-POS nosní sprej, roztok

– jestliže jste alergický(á) na azelastin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

AZELASTIN-POS nosní sprej, roztok nesmí používat děti do 6 let věku. Pokyny pro dospívající jsou stejné jako u dospělých (viz rovněž bod 3 „Použití u dětí a dospívajících“).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku AZELASTIN-POS nosní sprej se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

– pokud nemáte jistotu, zda Vaše obtíže jsou způsobeny alergií.

Přípravek AZELASTIN-POS nosní sprej, roztok není vhodný pro léčbu běžného nachlazení nebo chřipky.

Další léčivé přípravky a AZELASTIN-POS nosní sprej, roztok

Informujte svého lékaře o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat.

Není známo, že by jiné léky ovlivňovaly AZELASTIN-POS nosní sprej, roztok .

AZELASTIN-POS nosní sprej, roztok s jídlem, pitím a alkoholemInterakce s jídlem a pitím nejsou známé.

Platí obecné pravidlo, že je zapotřebí se vyvarovat pití alkoholu během léčby.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Těhotenství:

Používání tohoto přípravku se nedoporučuje během prvního trimestru těhotenství, i když není známo, že by azelastin způsoboval poškození plodu.

Kojení:

AZELASTIN-POS nosní sprej, roztok se během kojení nemá podávat kvůli nedostatečným údajům.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Velmi vzácně se může dostavit únava, vyčerpanost, vyčerpání, závratě nebo slabost buď kvůli onemocnění samotnému, nebo při používání AZELASTIN-POS nosního spreje. V těchto případech neřiďte ani neobsluhujte strojní zařízení. Nezapomeňte, že pití alkoholu nebo užívání jiných přípravků může tyto účinky zesílit.

3.   Jak se AZELASTIN-POS nosní sprej, roztok používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování:

Doporučená dávka přípravku je jedno vstříknutí přípravku AZELASTIN-POS nosní sprej do každé nosní dírky dvakrát denně (ráno a večer). To odpovídá denní dávce azelastini hydrochloridum 0,56 mg.

Způsob podání:

AZELASTIN-POS nosní sprej, roztok je určen k nosnímu podání.

1. Před použitím přípravku AZELASTIN-POS nosní sprej se vysmrkejte

2. Odstraňte krytku

3. Stiskněte dávkovací pumpičku, dokud nevytlačí trochu roztoku (obvykle 1–2krát)

4. Držte hlavu ve svislé poloze, nezaklánějte ji dozadu

5. Zasuňte trysku do nosní dírky a jednou stiskněte a současně lehce dýchejte

6. Opakujte u druhé nosní dírky

7. Otřete trysku a nasaďte zpět krytku

Použití u dětí a dospívajících

Použití přípravku AZELASTIN-POS nosní sprej se nedoporučuje u dětí do 6 let věku kvůli chybějícím údajům o bezpečnosti a účinnosti.

Jestliže jste použil(a) více přípravku AZELASTIN-POS nosní sprej, než jste měl(a)AZELASTIN-POS nosní sprej se aplikuje do nosu. Díky nízké dávce azelastinu na jedno vstříknutí jsou nežádoucí účinky nepravděpodobné, i když použijete více přípravku, než jste měl(a).

Pokud dojde k náhodnému požití velkých množství přípravku AZELASTIN-POS (např. obsah jedné lahvičky dítětem), ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

O účincích velmi vysokých dávek azelastinu u lidí nejsou k dispozici žádné údaje, ale výsledky z experimentů na zvířatech prokázaly, že lze očekávat nežádoucí účinky, jako je neklid, zvýšená déletrvající únava nebo ospalost, podráždění či vyčerpanost a vyčerpání.

Jestliže jste zapomněl(a) použít AZELASTIN-POS nosní sprej

Nepřijímejte žádná zvláštní opatření. Pokračujte ve své léčbě užitím další dávky v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat AZELASTIN-POS nosní sprej

Léčba přípravkem AZELASTIN-POS nosní sprej se má provádět pravidelně, dokud příznaky nezmizí. Pokud přestanete používat přípravek AZELASTIN-POS nosní sprej, můžete zjistit, že se typické příznaky Vaší alergie znovu objevily.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Hodnocení nežádoucích účinků je obvykle založeno na následující četnosti výskytu:

Časté nežádoucí účinky (postihují až 1 z 10 pacientů):

Nepříjemná chuť se může objevit po podání (často kvůli nesprávné metodě podání, konkrétně naklonění hlavy příliš daleko dozadu během podání), které může vést ve vzácných případech k nevolnosti

Méně časté nežádoucí účinky (postihují až 1 ze 100 pacientů):

Nosní diskomfort zanícené nosní tkáně (bodání, svědění), kýchání, krvácení z nosu

Vzácné nežádoucí účinky (postihují až 1 z 1000 pacientů): Nevolnost

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují až 1 z 10000 paci­entů): Únava (vyčerpanost, vyčerpání), závratě nebo slabost (které může způsobit i nemoc samotná), reakce z přecitlivělosti, vyrážka, svědění, kopřivka (urtikárie)

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, přestaňte AZELASTIN-POS nosní sprej používat a sdělte to neprodleně svému lékaři. Uvedené nežádoucí účinky obvykle rychle zmizí. Pokud po použití přípravku AZELASTIN-POS nosní sprej budete mít hořkou chuť, lze ji odstranit nealkoholickým nápojem (např. šťáva, mléko).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak AZELASTIN-POS nosní sprej, roztok uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Chraňte před chladem nebo mrazem. Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

Nepoužívejte déle než 6 měsíců po prvním otevření.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.   Obsah balení a další informace

Co AZELASTIN-POS nosní sprej obsahuje

Léčivou látkou je azelastini hydrochloridum. Jedno vstříknutí AZELASTIN-POS nosního spreje o objemu 0,14 ml obsahuje azelastini hydrochloridum 0,14 mg.

Pomocnými látkami jsou dihydrát dinatrium-edetátu, hypromelóza, dodekahydrát hydrogenfosfo­rečnanu sodného, bezvodá kyselina citronová, chlorid sodný, čištěná voda.

Jak AZELASTIN-POS nosní sprej vypadá a co obsahuje toto balení

AZELASTIN-POS nosní sprej je čirý, bezbarvý nosní sprej ve vícedávkovém obalu (z vysokohustotního polyethylenu) s dávkovací pumpičkou.

1 balení obsahuje 1 plastový obal s dávkovací pumpičkou obsahující 10 ml roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10, Česká republika

Tel.: +420 295 560 468

e-mail:

Výrobce

URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestrasse 35, 66129 Saarbrucken, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko

Belgie/Lucembursko Německo Nizozemsko

Polsko

Slovenská republika

Česká republika

Azelastin POS Nasenspray 1 mg/ml

Azelastin-POS 1 mg/ml solution pour pulvérisation nasale Pollival 1 mg/ml Nasenspray, Losung

Azelastin-POS neusspray, oplossing 1 mg/ml

Azelastin POS

Azelastin POS 1 mg/ml nosová roztoková aerodisperzia AZELASTIN-POS 1 mg/ml nosní sprej, roztok

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 28. 6. 2017.

5

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář