AZIBIOT

Čtěte příbalový leták AZIBIOT online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k AZIBIOT a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku AZIBIOT

  1. Co je AZIBIOT a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AZIBIOT užívat
  3. Jak se AZIBIOT užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak AZIBIOT uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – AZIBIOT

1. Co je přípravek AZIBIOT 500 mg a k čemu se používá

AZIBIOT 500 mg je antibiotikum z makrolidové skupiny. Užívá se pro léčbu bakteriálních infekcí. AZIBIOT 500 mg mohou užívat dospělí a dospívající s tělesnou hmotností nad 50 kg.

Přípravek je určen pro léčbu infekcí dýchacích cest (zánět středního ucha, vedlejších nosních dutin, hrdla, mandlí, průdušek a plic), infekcí kůže a měkkých tkání (erythema migrans – první stádium Lymeské borreliózy, růže, impetigo a další druhotné hnisavé záněty kůže) a onemocnění přenosných pohlavním stykem (nekomplikovaný zánět močové trubice a zánět děložního hrdla způsobený Chlamydia trachomatis, měkký vřed a nekomplikovaná kapavka).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AZIBIOT 500 mg užívat

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku AZIBIOT 500 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Informujte svého lékaře, máte-li jakoukoliv chronickou chorobu, poruchu látkové výměny, jste-li přecitlivělí (alergičtí) nebo užíváte-li jiné léky.

Sdělte svému lékaři, zda užívání azithromycinu nebo kteréhokoliv jiného makrolidového antibiotika u Vás již někdy způsobilo závažnou reakci z přecitlivělosti.

Informujte svého lékaře o případné poruše funkce ledvin. Lékař může rozhodnout o použití jiného léku v případě výrazného snížení funkce ledvin.

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat tento přípravek, pokud máte problémy s játry. Váš lékař může chtít sledovat funkci jater nebo může léčbu ukončit.

V průběhu léčby přípravkem AZIBIOT 500 mg může dojít k infekci necitlivými mikroorganismy (zejména plísněmi) a k průjmu. Antibiotika mohou změnit běžnou střevní flóru, což může vést

1 /6

k průjmu. V jednotlivých případech může být průjem závažný, anebo mít přetrvávající průběh. V případě přetrvávajícího nebo závažného průjmu se poraďte se svým lékařem.

Trpíte-li nepravidelným srdečním rytmem, máte-li nějaké srdeční onemocnění (např. závažné srdeční onemocnění, „prodloužení QT intervalu“), trpíte-li závratěmi nebo mdlobami, informujte o tom svého lékaře.

Informujte svého lékaře, jestliže máte myasthenii gravis (lokalizovaná svalová slabost).

Další léčivé přípravky a přípravek AZIBIOT 500 mg

Přípravek AZIBIOT 500 mg a jiné současně užívané léky se mohou navzájem ovlivňovat. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Antacida (léky užívané při překyselení žaludku) ovlivňují rychlost vstřebávání přípravku AZIBIOT 500 mg. Proto máte užívat přípravek AZIBIOT 500 mg dvě hodiny před užitím těchto léků nebo dvě hodiny po jejich užití.

Theofylin (lék při dechových obtížích): při současném užívání může dojít ke zvýšení hladiny theofylinu v krvi.

Užíváte-li AZIBIOT 500 mg současně s léky proti srážení krve (například warfarin), může dojít ke zvýšení účinku těchto léků a ke krvácení.

Existuje možnost vzájemného působení mezi azithromycinem a léky proti migréně (námelové alkaloidy). Proto nemáte tyto léky v průběhu léčení azithromycinem užívat. Může též nastat interakce při současném podávání makrolidových antibiotik s cyklosporinem (léky užívané po transplantaci orgánů), digoxinem (lék na podporu srdeční činnosti) a terfenadinem (lék proti alergii).

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z těchto léků:

– cyklosporin (užívaný k potlačení imunitního systému k prevenci a léčbě odmítnutí transplantovaného orgánu nebo kostní dřeně)

– digoxin (užívaný k léčbě srdečního selhání)

– kolchicin (užívaný k léčbě dny a familiární středozemní horečky)

– terfenadin (na sennou rýmu nebo kožní alergie)

– rifabutin (lék užívaný k léčbě tuberkulózy)

– nelfinavir (užívaný k léčbě infekce HIV)

– atorvastatin (užívaný k léčbě vysoké hladiny cholesterolu v krvi).

Přípravek AZIBIOT 500 mg s jídlem a pitím

Tablety AZIBIOT 500 mg můžete užívat bez ohledu na jídlo.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Údaje o nežádoucích účincích přípravku AZIBIOT 500 mg v průběhu těhotenství u žen neexistují. Lékař léčbu přípravkem AZIBIOT 500 mg může doporučit jen po pečlivém posouzení prospěchu léčby proti možnému riziku.

Azithromycin se vylučuje do mateřského mléka. Protože není známo, zda azithromycin může způsobit nežádoucí účinky u kojeného dítěte, kojení má být během těhotenství přerušeno. Mimo jiné se může u kojeného dítěte vyskytnout průjem, plísňové onemocnění sliznic, stejně jako přecitlivělost. Doporučuje se zlikvidovat mateřské mléko produkované během léčby a ještě dva dny po jejím ukončení. Potom může kojení pokračovat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neexistuje žádný důkaz o tom, že azithromycin může mít vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek AZIBIOT 500 mg obsahuje laktosu a sodík.

2 /6

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jednotce dávky, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

3. Jak se přípravek AZIBIOT 500 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a dospívající o tělesné hmotnosti nad 50 kg užívají zpravidla 1 tabletu jednou denně po dobu 3 dnů. Přípravek není určen pro děti.

Lymeská borelióza: obvyklá dávka jsou 2 tablety první den a poté 1 tableta po dobu 4 dnů.

Pohlavní choroby: obvykle postačí 2 tablety v jedné dávce.

Pacienti s poruchou funkce ledvin nebo jater:

Prosím, informujte svého lékaře, pokud trpíte onemocněním ledvin nebo jater, Váš lékař může chtít upravit normální dávku.

Starší pacienti:

U starších pacientů se používá stejná dávka jako u dospělých pacientů. Protože starší pacienti mohou být pacienty s trvalým sklonem k arytmiím, doporučuje se zvláštní opatrnost vzhledem k riziku rozvoje srdeční arytmie a torsade de pointes.

Jestliže máte pocit, že účinek léku je příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to svému lékaři či lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku AZIBIOT 500 mg, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem kontaktujte ihned lékaře.

Příliš vysoké dávky mohou způsobit pocit na zvracení, zvracení, průjem a zhoršení sluchu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek AZIBIOT 500 mg

Jestliže jste zapomněl(a) vzít dávku v určený čas, měl(a) byste ji vzít ihned, jakmile si vzpomenete. Další dávku užijte následující den. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte po užití tohoto léku některý z následujících příznaků. I když jsou velmi vzácné, mohou být tyto příznaky závažné.

– kožní výsev, který je charakterizován rychlým výskytem míst s červenou kůží pokrytou malými pustulami (puchýřky naplněnými bílou/žlutou tekutinou) (akutní generalizovaná pustulóza) -frekvence výskytu vzácné

Náhlé sípání, potíže s dýcháním, otok očních víček, obličeje nebo rtů, vyrážka nebo svědění (zejména postihující celé tělo), zrychlený nebo nepravidelný tep.

Nejčastější nežádoucí účinky, které se vyskytují při užívání azithromycinu, jsou uvedeny níže. Mohou vymizet v průběhu léčby, jak se Vaše tělo přizpůsobí léku. Informujte svého lékaře, pokud Vás

3 /6

některý z těchto nežádoucích účinků dále obtěžuje.

Velmi časté: mohou postihnout více než 1 pacienta z 10

– průjem

Časté: mohou postihnout až 1 pacienta z 10

– bolest hlavy;

– zvracení, bolesti břicha, pocit na zvracení

– nízký počet lymfocytů (typ bílých krvinek), vyšší počet eosinofilů (typ bílých krvinek), vyšší počet jiných krevních buněk (bazofilů, monocytů a neutrofilů), změny v některých dalších krevních testech (snížení krevního bikarbonátu);

Méně časté: mohou postihnout až 1 pacienta ze 100

– kvasinkové infekce úst a pochvy (moučnivka), zápal plic, infekce v krku, zánět trávicího traktu, poruchy dýchacích cest, zánět sliznice uvnitř nosu;

– snížení počtu bílých krvinek (leukopenie, neutropenie, eozinofilie), modřiny nebo prodloužené krvácení po poranění;

– otok očních víček, obličeje nebo rtů (angioedém), alergické reakce;

– porucha příjmu potravy;

– pocit nervozity, nespavost (insomnie);

– závratě, ospalost, poruchy chuti, pocit necitlivosti nebo mravenčení;

– poškození zraku;

– poruchy sluchu;

– bušení srdce (palpitace);

– návaly horka;

– náhlá dušnost, potíže s dýcháním;

– zácpa, nadýmání, poruchy trávení (dyspepsie), zánět sliznice žaludku (gastritida), obtíže při polykání (dysfagie), nafouknutí břicha, sucho v ústech, říhání, vřídky v ústech, nadměrná sekrece slin;

– vyrážka nebo svědivá kopřivka, dermatitida, suchá kůže, abnormálně zvýšené pocení (hyperhidróza);

– degenerativní onemocnění kloubů (osteoartróza), bolest svalů, bolest zad, bolest krku;

– obtížné močení (dysurie), bolest ledvin;

– děložní krvácení v nepravidelných intervalech (metroragie), onemocnění varlat;

– edém, slabost, celkový pocit nevolnosti, otoky v obličeji, bolest na hrudi, horečka, bolest, periferní edém;

– změněné hladiny jaterních testů a vyšetření krve;

– komplikace po výkonu;

Vzácné: mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000

– podrážděnost nebo emocionální stav vzrušení;

– abnormální funkce jater, zežloutnutí kůže nebo očí;

– zvýšená citlivost kůže na sluneční záření;

– kožní výsev, který je charakterizován rychlým výskytem míst s červenou kůží pokrytou malými pustulami (puchýřky naplněnými bílou/žlutou tekutinou);

Není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit

– závažný nebo přetrvávající průjem, který může obsahovat krev nebo hlen, v průběhu nebo po ukončení léčby azithromycinem, protože může být známkou vážného střevního zánětu;

– snížení počtu krevních destiček v krvi, abnormální rozpad červených krvinek;

– závažná alergická reakce (anafylaktické reakce);

– agresivita, pocit strachu a obav (úzkost), akutní stav zmatenosti (delirium), halucinace;

– ztráta vědomí (synkopa), křeče, snížená citlivost hmatu (hypestezie), psychomotorická hyperaktivita, čichové dysfunkce (ztráta čichu, porucha čichu), ztráta funkcí chuti (ztráta chuti), svalová slabost (myasthenia gravis);

– porucha sluchu, dočasná hluchota nebo ušní šelest;

4 /6

– život ohrožující nepravidelný srdeční rytmus (torsade de pointes), abnormální srdeční záznam EKG (prodloužení QT intervalu);

– nízký krevní tlak;

– změna zbarvení jazyka, zánět slinivky břišní (pankreatitida);

– jaterní poruchy (selhání jater, jaterní nekróza), zánět jater (hepatitida);

– vyvýšené červené skvrny na kůži, které mohou vytvářet puchýře (erythema multiforme), náhlá horečka a puchýře na kůži (epidermální nekrolýza), závažné onemocnění s tvorbou puchýřů na kůži, ústech, očích a genitáliích (Stevens-Johnsonův syndrom);

– bolest kloubů (artralgie);

– zánět ledvin nebo selhání ledvin;

Nežádoucí účinky případně nebo pravděpodobně související s profylaxí a léčbou infekce kmeny Mycobacterium Avium Complex (MAC):

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

– průjem

– bolesti břicha

– pocit na zvracení (nauzea)

– nadýmání

– nepříjemné pocity v břiše

– řídká stolice

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

– ztráta chuti k jídlu (anorexie)

– závrať

– bolesti hlavy

– pocit mravenčení nebo necitlivosti (parestezie)

– změna ve vnímání chuti (dysgeuzie)

– poruchy zraku

– hluchota

– kožní vyrážka, svědění

– bolest kloubů (artralgie)

– únava

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

– snížená citlivost na dotyk (hypestezie)

– zhoršení sluchu, ušní šelest

– bušení srdce (palpitace)

– zánět jater (hepatitida)

– závažné alergické kožní reakce

– kůže citlivější na sluneční záření, než je obvyklé

– slabost

– celkový pocit nepohody

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5 /6

5. Jak přípravek AZIBIOT 500 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek AZIBIOT 500 mg obsahuje

– Léčivou látkou je azithromycinum dihydricum. Jedna potahovaná tableta obsahuje azithromycinum 500 mg jako azithromycinum dihydricum 524 mg.

Dalšími složkami jsou předbobtnalý škrob, krospovidon, hydrogenfosforečnan vápenatý, natrium-lauryl-sulfát a magnesium-stearát v jádru tablety a hypromelosa, oxid titaničitý (E171), monohydrát laktosy a triacetin v potahové vrstvě.

Jak přípravek AZIBIOT 500 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: bílé oválné potahované tablety s půlící rýhou na obou stranách. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Velikost balení: 3 potahované tablety v bílém neprůhledném Al/PVC blistru.

Držitel rozhodnutí o registraci

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równolegla 5, 02–235 Warszawa, Polsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: KRKA ČR, s.r.o.

Sokolovská 192/79

180 00 Praha 8

Tel: 221 115 150

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

6 /6

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář