BEPANTHEN

Čtěte příbalový leták BEPANTHEN online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k BEPANTHEN a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku BEPANTHEN

  1. Co je BEPANTHEN a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete BEPANTHEN užívat
  3. Jak se BEPANTHEN užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak BEPANTHEN uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – BEPANTHEN

50 mg/g mast Dexpanthenolum

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je Bepanthen a k čemu se používá.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bepanthen používat.

3. Jak se Bepanthen používá.

4. Možné nežádoucí účinky.

5. Jak Bepanthen uchovávat.

6. Obsah balení a další informace.

1. CO JE BEPANTHEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka dexpanthenol se v buňkách kůže přeměňuje na vitamin kyselinu pantothenovou. Ta je nepostradatelná pro tvorbu a regeneraci kůže. V Bepanthenu masti je dexpanthenol zapracován do masťového základu s vysokým obsahem tuku.

Bepanthen mast lze použít při každém podráždění kůže, projevujícím se jejím zarudnutím, zduřením, svěděním nebo pálením, ke kterému může dojít po nadměrném slunění (i po použití umělých světelných zdrojů, např. solárií). Dále k ošetření menších popálenin, otlaků, podrážděné pokožky po nesprávném použití kosmetických přípravků, vlivem drsného počasí nebo jinak podrážděné, ale neporušené kůže.

Přípravek je vhodný i k denní péči o suché, rozpraskané nebo drsné ruce. K ošetření drobných poranění, odřenin nebo škrábanců je vhodnější použít Bepanthen Plus krém, který obsahuje navíc dezinfekční prostředek a snižuje nebezpečí infekce rány. Přípravek lze používat i k denní péči o pokožku kojence a k ošetření bradavek kojících žen. Pouze na doporučení lékaře se mast používá k ošetření děložního čípku.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BEPANTHEN POUŽÍVAT

Nepoužívejte Bepanthen jestliže jste alergický(á) na dexpanthenol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Upozornění a opatření

Bez porady s lékařem můžete přípravek používat na nemocnou kůži nejdéle 7 dní. Jestliže při používání přípravku obtíže neustoupí do 7 dní nebo se naopak zhoršují, poraďte se s lékařem. Na nepodrážděnou pokožku dětí se může krém používat bez omezení.

Je třeba vyvarovat se kontaktu s očima.

Při požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Další léčivé přípravky a Bepanthen

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval (a) nebo které možná budete užívat.

Interakce s jiným i léky nejsou známy.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Přípravek lze používat v těhotenství a během kojení pouze na doporučení lékaře.

Pokud se léčivý přípravek používá k léčbě popraskaných bradavek, měl by být před kojením z bradavek smyt.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Nemá žádné účinky na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů

Bepanthen obsahuje cetylalkohol, stearylalkohol a tuk z ovčí vlny.

Cetylalkohol, stearylalkohol a tuk z ovčí vlny může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

3. JAK SE BEPANTHEN POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Mast nanášejte v tenké vrstvě na vodou očistěnou podrážděnou nebo zanícenou kůži podle potřeby jednou až dvakrát denně až do úplného zhojení.

Při suché pokožce nanášejte jednou až dvakrát denně dle potřeby na postižená místa.

Při kojení: po každém kojení naneste mast na kousek sterilní gázy a potřete bradavku.

Při péči o kojence: při každém přebalení naneste mast na předtím vodou dobře očistěnou pokožku zadečku a přirození.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se objevit následující nežádoucí účinky:

Alergické reakce a alergické kožní reakce jako kontaktní dermatitida (zánět kůže), alergická dermatitida (zánět kůže z přecitlivělosti), svědění, erytém (zčervenání), ekzém, vyrážka, kopřivka, podráždění kůže, puchýře, otok.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK BEPANTHEN UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na záhybu tuby a na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po otevření spotřebujte mast do 3 měsíců. Po tomto datu, byste neměli používat tento přípravek.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co BEPANTHEN obsahuje Léčivou látkou je Dexpanthenolum 50 mg v 1 g masti Pomocnými látkami jsou masťový základ (tekutý parafín, ozokerit, glycerol-monooleát, vazelína, alkoholy tuku z ovčí vlny), cetylalkohol, stearylalkohol, bílý vosk, tuk z ovčí vlny, bílá vazelína, panenský mandlový olej, tekutý parafín, čištěná voda.
Jak BEPANTHEN vypadá a co obsahuje toto balení

Bepanthen je světle žlutá, homogenní mast

Velikost balení: 100g.

Upozornění:

Na vnitřním obalu je uveden název Bepanthen Wund- und Heilsalbe. Pod tímto názvem je léčivý přípravek registrován v členské zemi EHP (Německo), ze které je dovážen.“

Text na tubě je v němčině.

Na tubě je nalepena etiketa s českým překladem textu.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:

Bayer Vital GmbH, Kaiser-Wilhelm-Allee 70, 51368 Leverkusen, Německo.

Výrobce:

GP Grenzach Produktions GmbH,Emil-Barell Strasse 7,79639 Grenzach-Wyhlen, Německo.

Souběžný dovozce

RONCOR s.r.o., č.p. 271, 251 01 Čestlice, Česká republika.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18.11.2015.

4/4

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář