BETAHISTIN ACTAVIS

Čtěte příbalový leták BETAHISTIN ACTAVIS online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k BETAHISTIN ACTAVIS a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku BETAHISTIN ACTAVIS

  1. Co je BETAHISTIN ACTAVIS a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete BETAHISTIN ACTAVIS užívat
  3. Jak se BETAHISTIN ACTAVIS užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak BETAHISTIN ACTAVIS uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – BETAHISTIN ACTAVIS

1. Co je přípravek Betahistin Actavis a k čemu se používá

Betahistin Actavis je lék, který se používá k léčbě projevů Ménierova syndromu, jako jsou závratě, zvonění v uších, ztráta sluchu a nevolnost.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Betahistin Actavis užívat

Neužívejte přípravek Betahistin Actavis jestliže jste alergický(á) na betahistin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) jestliže máte vzácný nádor nadledvin feochromocytom
Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Betahistin Actavis se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou

jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) žaludeční vředy (peptické vředy) jestliže máte průduškové astma jestliže máte kopřivku, kožní vyrážku nebo alergickou rýmu, protože může dojít ke zhoršení těchto příznaků jestliže máte nízký krevní tlak.

Jestliže se u Vás vyskytuje některý z těchto stavů, poraďte se se svým lékařem, zda můžete betahistin užívat.

Tyto skupiny pacientů musí lékař během léčby sledovat.

Děti a dospívající

Betahistin Actavis se nedoporučuje podávat dětem a dospívajícím do 18-ti let věku vzhledem k nedostatku údajů o bezpečnosti a účinnosti.

Další léčivé přípravky a Betahistin Actavis

Interakce znamená, že léky nebo chemické látky mohou ovlivnit způsob působení těchto léků či látek na sebe, případně vznik nežádoucích účinků při užití obou léků či látek ve stejnou dobu.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka zejména, pokud užíváte některý z následujících lé­ků:

Antihistaminika – mohou (teoreticky) snižovat účinek přípravku Betahistin Actavis. Také přípravek Betahistin Actavis může snižovat účinek antihistaminik. Inhibitory monoaminooxidázy (MAOIs) – léky používané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby mohou zvyšovat působení přípravku Betahistin Actavis.

Betahistin Actavis s jídlem a pitím

Betahistin můžete užívat s jídlem nebo bez jídla. Betahistin může působit mírné zažívací obtíže (uvedené v bodě 4). Užívání přípravku Betahistin Actavis spolu s jídlem může pomoci zmírnit zažívací obtíže.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Neužívejte přípravek Betahistin Actavis pokud jste těhotná, dokud Váš lékař nerozhodne, že je to zcela nezbytné. Není známo, zda je užívání betahistinu v těhotenství bezpečné.

Během užívání přípravku Betahistin Actavis nekojte, pokud Vám Váš lékař neřekne. Není známo, zda je betahistin vylučován do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Během léčby můžete řídit a obsluhovat stroje, dokud nebudete pociťovat ospalost.

Ujistěte se, že víte, jak na Vás tento lék působí, dříve než začnete řídit nebo obsluhovat stroje.

Betahistin Actavis obsahuje laktózu

Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se před použitím tohoto léčivého přípravku na svého lékaře.

3. Jak se přípravek Betahistin Actavis užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí

Polovina nebo jedna tableta dvakrát denně.

Zlepšení může být pozorováno někdy až po několika týdnech léčby.

Jak používat lék

Nejlépe je užít tablety s jídlem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Betahistin Actavis, než jste měl/a

Jestliže jste užil(a) více přípravku Betahistin Actavis než je předepsaná dávka, obraťte se na svého lékaře.

Projevy předávkování betahistinem jsou nevolnost, únava, bolesti břicha, zvracení, trávicí obtíže, a při vyšších dávkách záchvaty a plicní nebo srdeční obtíže.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Betahistin Actavis

Vyčkejte na dobu, kdy si máte vzít další dávku. Nezdvoj násobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4.   Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Během léčby přípravkem Betahistin Actavis se mohou objevit následující závažné nežádoucí účinky:

Alergické reakce, jako jsou: otok obličeje, rtů, jazyka nebo krku. zarudlá kožní vyrážka, svědění a zanícení kůže

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.   Jak přípravek Betahistin Actavis uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Betahistin Actavis obsahuje

Léčivou látkou je betahistini dihydrochloridum.

Jedna tableta obsahuje 24 mg betahistini dihydrochloridum.

Pomocnými látkami jsou: povidon, mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, krospovidon a kyselina stearová.

Jak přípravek Betahistin Actavis vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé nebo téměř bílé kulaté bikonvexní tablety s půlící rýhou na jedné straně.

Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

Velikosti balení: 20, 30, 40, 50, 60 a 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76–78

220 Hafnarfjordur

Island

Výrobce

Catalent Germany Schorndorf GmbH*

Steinbeisstrasse 2

D-73614 Schorndorf

Německo

Balkanpharma – Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shosse Str.

Dupnitsa 2600, Bulharsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Nizozemsko:

Betahistine diHCl Actavis 24 mg, Tabletten

Česká republika:

Betahistin Actavis

Estonsko:

Betahistine Actavis

Lotyšsko:

Betahistine Actavis 24 mg tabletes

Litva :

Betahistine Actavis 24 mg tabletés

Malta:

Betahistin Actavis

Polsko:

Vestibo

Rumunsko:

Vestibo 24 mg comprimate

Slovenská republika:

Betahistin Actavis 24 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 30. 8. 2018

5

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář