BETAMED 20 MG

Čtěte příbalový leták BETAMED 20 MG online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k BETAMED 20 MG a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku BETAMED 20 MG

  1. Co je BETAMED 20 MG a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete BETAMED 20 MG užívat
  3. Jak se BETAMED 20 MG užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak BETAMED 20 MG uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – BETAMED 20 MG

1. CO JE BETAMED A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

BETAMED patří do skupiny léčiv nazývané kardioselektivní blokátory beta-adrenoreceptorů.

BETAMED se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) a určitého typu bolesti na hrudi nazývaného angina pectoris.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BETAMED UŽÍVAT

Neužívejte BETAMED jestliže jste alergický(á) na betaxolol nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) jestliže máte onemocnění srdce a cév (jiné než to, na které berete BETAMED) jestliže berete léky, které obsahují floktafenin nebo sultoprid
Upozornění a opatření

Dříve než užijete BETAMED, informujte svého lékaře pokud máte:

astma nebo jiné plicní onemocnění diabetes a berete insulin onemocnění j ater a ledvin potíže se štítnou žlázou glaukom psoriázu

Týká-li se Vás cokoli z výše uvedeného, promluvte si se svým lékařem, který rozhodne o dalším postupu.

Čeká-li Vás operace, musíte informovat anesteziologa, že užíváte BETAMED.

Další léčivé přípravky a BETAMED

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Pro Vašeho lékaře je zvláště důležité vědět, pokud se léčíte některým z následujících lé­ků:

jiné léky snižující krevní tlak léky, které snižují koncentraci cukru v krvi léky proti srdečním chorobám způsobující rozšíření cév (vasodilatátory)

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

BETAMED může ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

BETAMED obsahuje monohydrát laktosy

Pokud víte, že nesnášíte některé cukry, kontaktujte před užíváním tohoto léčivého přípravku Vašeho lékaře.

3. JAK SE BETAMED UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař Vám řekne, kolik tablet a v jakou dobu máte užívat.

Doporučená dávka přípravku je 20 mg denně.

Poškození ledvin

V případě závažného poškození ledvin je obvyklá počáteční dávka 5 mg jednou denně. Dávku lze zvyšovat po 5 mg každé 2 týdny až do dosažení maximální doporučené dávky 20 mg denně.

V případě chronické hemodialýzy (hemodialýza nebo peritoneální dialýza) je doporučená počáteční dávka 5 mg/den. Později lze dávku zvyšovat po 5 mg každé 2 týdny až do dosažení maximální doporučené dávky 20 mg denně.

Poškození jater

V případě poškození jater je obvyklá dávka pro dospělého 20 mg denně.

Starší pacienti

Starší pacienti by měli začít léčbu BETAMEDEM na nižších dávkách, obvyklá počáteční dávka je 5 mg jednou denně.

BETAMED není doporučen k použití u dětí a dospívajících do 18 let.

Jestliže jste užil(a) více BETAMEDU, než jste měl(a)

Pokud si náhodou vezmete více, než je předepsaná dávka, kontaktujte nejbližší centrum první pomoci nebo ihned informujte svého lékaře nebo lékárníka. Vezměte s sebou Vaše balení léku i zbývající tablety. Předávkování může způsobit závratě, slabost a nízký krevní tlak.

Jestliže jste zapomněl(a) užít BETAMED

Pokud si zapomenete vzít dávku tohoto léku, vezměte si ji co nejdříve. Pokud se však již přiblížil čas pro další dávku, zapomenutou dávku přeskočte a vezměte si další dávku v obvyklém čase, tak jak Vám lékař předepsal. Neberte pro nahrazení zapomenuté dávky dvojitou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat BETAMED

Je velmi důležité pokračovat v užívání BETAMEDU tak dlouho, jak Vám Váš lékař předepsal. Nepřerušujte léčbu, když se cítíte lépe.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky (vzácné)

Pokud se u Vás po užití BETAMEDU vyskytne kterýkoli z těchto příznaků, kontaktujte lékaře ihned: Otok rtů, tváře, úst, jazyka nebo hrdla Kožní vyrážka Bolest na hrudi Nepravidelný srdeční rytmus nebo změny Vašeho srdečního rytmu Silné závratě nebo slabost
Časté nežádoucí účinky (nevyžadující bezprostřední zásah lékaře) Bolest hlavy Závratě Nausea, bolesti břicha Únava, slabost

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. JAK BETAMED UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co BETAMED obsahuje Léčivou látkou je betaxolol (jako hydrochlorid). Jedna tableta obsahuje betaxololi hydrochloridum 20 mg. Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, oxid titaničitý (E171), polyvinylalkohol, mastek, lecithin, xanthanová klovatina.
Jak BETAMED vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé, kulaté, konvexní, potahované tablety s půlicí rýhou.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

10 tablet v PVC/Al blistru. Krabička po 30, 50 a 100 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

MEDOCHEMIE Ltd., 1–10 Constantinoupoleos street, 3011 Limassol, Kypr

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17.7.2013.

4/4

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář