BICALUPLEX 50 MG

Čtěte příbalový leták BICALUPLEX 50 MG online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k BICALUPLEX 50 MG a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku BICALUPLEX 50 MG

  1. Co je BICALUPLEX 50 MG a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete BICALUPLEX 50 MG užívat
  3. Jak se BICALUPLEX 50 MG užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak BICALUPLEX 50 MG uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – BICALUPLEX 50 MG

1. Co je Bicaluplex a k čemu se používá

Bikalutamid patří do skupiny anti-androgenů. Anti-androgeny účinkují proti účinku androgenů (mužských pohlavních hormonů).

Bicaluplex 50 mg se používá u dospělých mužů k léčbě rakoviny prostaty v kombinaci s jinými metodami snižujícími hladinu mužských pohlavních hormonů (farmakologická nebo chirurgická kastrace).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bicaluplex užívat

Upozornění a opatření

Informujte svého lékaře nebo lékárníka předtím než užijete Bicaluplex:

– pokud máte středně závažnou až závažnou poruchu jaterních funkcí

– pokud trpíte diabetem a užíváte zároveň agonisty LHRH (např. goserelin, buderelin, leuprorelin a triptorelin).

– pokud trpíte jakýmkoliv srdečním či cévním onemocněním, včetně poruch srdečního rytmu (arytmie), nebo se s těmito onemocněními léčíte. Při užívání přípravku Bicaluplex může být zvýšeno riziko poruch srdečního rytmu.

Před zahájením léčby přípravkem Bicaluplex sdělte svému lékaři, zda máte nějakou poruchu či onemocnění ovlivňující jaterní funkce.

Další léčivé přípravky a Bicaluplex

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat. Zvláště důležité je informovat o následujících lécích:

– terfenadin nebo astemizol (na alergii či sennou rýmu) (viz bod 2. „Neužívejte Bicaluplex“ výše)

– cisaprid (na žaludeční onemocnění) (viz bod 2. „Neužívejte Bicaluplex“ výše)

– warfarin nebo podobné léky používané v prevenci krevních sraženin

– cyklosporin (preparáty používané k utlumení imunitního systému při prevenci a léčbě rejekce orgánového transplantátu nebo kostní dřeně)

– blokátory kalciového kanálu jako je například nifedipin nebo verapamil (používané k léčbě vysokého krevního tlaku nebo některých srdečních onemocnění)

– cimetidin (používaný k léčbě žaludečních vředů)

– ketokonazol (používaný k léčbě mykotických infekcí kůže a nehtů)

– Bicaluplex a souběžně užívané přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu (např. chinidin, prokainamid, amiodaron a sotalol) se mohou navzájem ovlivňovat. Bicaluplex může zvyšovat riziko poruch srdečního rytmu, pokud je užíván s dalšími přípravky (např: metadon (užívaný pro úlevu od bolesti nebo jako část odvykací terapie), moxifloxacin (antibiotikum), antipsychotika užívaná k léčbě závažných duševních poruch).

Těhotenství, kojení a plodnost

Ženy nesmějí užívat Bikalutamid.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není pravděpodobné, že by Bicaluplex ovlivňoval schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. Některé osoby se však při jeho užívání mohou cítit ospalé nebo mít závratě. Pokud se Vám to stane, měli byste být při provádění podobných úkonů opatrní.

Bicaluplex obsahuje laktosu

Tablety Bicaluplexu obsahují laktosu. Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před zahájením užívání přípravku se svým ošetřujícím lékařem.

3. Jak se Bicaluplex užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud Vám Váš lékař nedal jiný pokyn, je doporučená dávka jedna tableta denně. Je důležité užívat tabletu vždy ve stejnou denní dobu.

Tablety je nutno polykat celé a zapít vodou.

Použití u dětí a dospívajících

Děti a dospívající mladší 18 let nesmějí užívat Bicaluplex.

Jestliže jste užil více přípravku Bicaluplex, než jste měl

Pokud užijete nadměrný počet tablet nebo dojde k náhodnému pozření tablet dítětem, konzultujte to ihned se svým lékařem nebo kontaktujte pohotovostní oddělení nejbližší nemocnice. Tuto příbalovou informaci nebo několik tablet vezměte s sebou, aby lékař věděl, jaké tablety jste užili.

Jestliže jste zapomněl užít Bicaluplex

Jestliže zapomenete tabletu vzít v obvyklou dobu, vynechejte dávku a neberte si vynechanou tabletu později. Počkejte na správnou dobu pro užití další dávky a pak pokračujte v pravidelném užívání léku podle původního dávkovacího schématu.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal užívat Bicaluplex

Nepřestávejte užívat přípravek, ani když se cítíte absolutně zdraví, pokud Vám to nenařídí lékař.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud budete mít některý z následujících příznaků, obraťte se na Vašeho ošetřujícího lékaře nebo vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc:

– Vážná dušnost nebo náhlé zhoršení dušnosti, s případným kašlem či horečkou. Můžete mít zánět plic, nazývaný intersticiální plicní nemoc, který se vyskytuje u méně než jednoho ze 100 pacientů léčených bikalutamidem.

– Vážné svědění kůže (s vyvýšenou vyrážkou) nebo otok tváře, rtů, jazyka anebo hrdla, který může způsobit obtíže při polykání nebo dýchání. Můžete mít vážnou alergickou reakci na bikalutamid, která se vyskytuje u méně než jednoho ze 100 léčených pacientů.

Mohou se rovněž vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (mohou postihovat více než 1 z 10 osob)

– Závratě

– Citlivost nebo zvětšení prsou

– Návaly horka

– Bolesti břicha, zácpa, pocit nevolnosti (nauzea)

– Hematurie (krev v moči)

– Pocit slabosti, otoky

– Anémie (snížený počet červených krvinek, který může být spojený s únavou, rychlým srdečním tepem a rychlým dýcháním, bledostí)

Časté (mohou postihovat až 1 z 10 osob)

– Ztráta chuti nebo zvýšení tělesné hmotnosti

– Snížená sexuální touha nebo problémy s erekcí (erektilní dysfunkce)

– Deprese

– Porucha trávení, flatulence (větry)

– Problémy s játry, včetně žloutenky (zežloutnutí kůže nebo očí) a zvýšení hladin jaterních enzymů

– Vyrážka, svědění, suchá kůže, ztráta vlasů (alopecie), nadměrné ochlupení (hirsutismus)

– Bolest na hrudi

Omezená srdeční funkce a srdeční infarkt

Méně časté (mohou postihovat až 1 ze 100 osob)

– vážné alergické reakce, včetně vážného svědění kůže (včetně opuchlin) nebo otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, což může působit obtíže při polykání nebo dýchání

– zánět plic nazvaný „intersticiální plicní nemoc“

Vzácné (mohou postihovat až 1 z 1000 osob)

– Selhání jater

– Zvýšená citlivost kůže na sluneční světlo

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

-EKG změny (prodloužení QT intervalu)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku

5. Jak bicaluplex uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v původním obalu.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistrech a krabičce za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Bicaluplex obsahuje

– Léčivou látkou je bicalutamidum. Jedna potahovaná tableta obsahuje bikalutamidum 50 mg.

– Pomocnými látkami jsou:

Jak Bicaluplex vypadá a co obsahuje toto balení

Bicaluplex 50 mg jsou bílé až téměř bílé bikonvexní potahované tablety, s vyraženým „93“ na jedné straně a „220“ na druhé straně.

Velikost balení:

20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 84, 90 a 100 potahovaných ta­blet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce

Teva UK Ltd., Eastbourne, Velká Británie

Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko

Galien LPS, Sens, Francie

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie

Bicalutamide TEVA 50 mg filmomhulde tabletten

Česká republika

Bicaluplex 50 mg

Německo

Bicalutamid Teva 50 mg Filmtabletten

Dánsko

Bicalutamide TEVA

Estonsko

Bicalutamide TEVA

Francie

Bicalutamide Teva 50 mg, comprimés pellicullés

Řecko

Bicalutamide Teva 50 mg EpiKaZujjjjsva pe Zeptó upévío disKÍa

Irsko

Bicalutamide TEVA 50 mg Film-coated Tablets

Itálie

Bicalutamide Teva 50 mg compresse rivestite con film

Litva

Bicalutamide-Teva 50 mg plevele dengtos tabletes

Lucembursko

Bicalutamide TEVA 50 mg comprimés pelliculés

Lotyšsko

Bicalutamide TEVA 50 mg apvalkotas tabletes

Nizozemsko

Bicalutamide 50 PCH, filmomhulde tabletten 50 mg

Norsko

Bicalutamid TEVA 50 mg tabletter, filmdrasjerte

Polsko

Bicalutamide Teva

Portugalsko

Bicalutamida Teva

Švédsko

Bicalutamide Teva 50 mg filmdragerad tablett

Slovinsko

Bikalutamid Teva 50 mg filmsko obložene tablete

Slovensko

Bicalutamid-Teva 50 mg

Velká

Británie

Bicalutamide 50 mg Film-coated Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16. 5. 2018

5

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář