BILTRICIDE

Čtěte příbalový leták BILTRICIDE online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k BILTRICIDE a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku BILTRICIDE

  1. Co je BILTRICIDE a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete BILTRICIDE užívat
  3. Jak se BILTRICIDE užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak BILTRICIDE uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – BILTRICIDE

K čemu se přípravek používá

Tento přípravek se používá k léčbě onemocnění způsobených parazity zvanými motolice, a to zejména:

bilharziózy (též schistosomóza, onemocnění vyvolané parazitem nazývaným krevnička), distomatózy (onemocnění vyvolané parazity nazývanými motolice, jako je motolice jaterní či motolice plicní).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK BILTRICID 600 mg UŽÍVAT

Seznam informací, které je nezbytné zjistit před užitím přípravku

Kontraindikace

Přípravek BILTRICID neužívejte:

jestliže jste alergičtí na praziquantel či kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), jestliže trpíte parazitárním onemocněním očí (oční cysticerkózou), jestliže užíváte rifampicin (viz bod Užívání přípravku spolu s dalšími léčivy).

Upozornění; speciální opatření

Přípravek BILTRICID užívejte obezřetně:

Upozornění:

Pokud trpíte, či jste v minulosti trpěli, poruchou srdečního rytmu, před užitím přípravku o tom informujte svého lékaře.

Pokud máte zdravotní problémy s játry, či ledvinami, informujte o tom svého lékaře.

Pokud jste někdy v minulosti prodělali epileptický záchvat, informujte o tom svého lékaře.

Lékař může v některých případech po dobu léčby doporučit hospitalizaci.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Užívání přípravku spolu s dalšími léčivy

Přípravek BILTRICID se nesmí užívat současně s rifampicinem (přípravkem používaným ; k léčbě tuberkulózy a dalších bakteriálních infekcí). dexametazon (používaný zejména pro léčbu zánětů), cimetidin (používaný zejména proti pálení žáhy a gastroezofageálnímu refluxu).

V případě jakýchkoli pochybností se poraďte s lékařem.

Jestliže užíváte, či jste v nedávné době užívali, jakýkoli jiný léčivý přípravek, včetně přípravků dostupných bez lékařského předpisu, rovněž o tom informujte svého lékaře či lékárníka.

Užívání přípravku s jídlem a pitím

Užívání přípravku spolu s fytoterapeu­tickými výrobky či přípravky alternativní medicíny

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Během těhotenství je možné tento přípravek užívat výhradně na doporučení lékaře. Pokud jste těhotná, informujte o tom svého lékaře.

Před užitím jakéhokoli přípravku se poraďte se svým lékařem či lékárníkem.

Kojení

Během užívání tohoto přípravku nekojte.

Pokud přípravek musíte užívat, kojení přerušte:

na dobu, po kterou budete přípravek užívat, a na dobu 24 h po posledním užití přípravku.

Před užitím jakéhokoli přípravku se poraďte se svým lékařem či lékárníkem.

Sportování

Vliv na schopnost řízení dopravních prostředků a obsluhy strojů

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento přípravek může vyvolat nevolnost, závratě, či dokonce ospalost. Po dobu užívání přípravku a 24 h následujících od posledního užití se proto nedoporučuje řídit dopravní prostředky ani obsluhovat stroje.

Seznam pomocných látek s terapeutickým účinkem

3. JAK SE PŘÍPRAVEK BILTRICID 600 mg UŽÍVÁ

Pokyny pro správné užívání

Dávkování, způsob podání, frekvence a doba užívání

Dávkování

Vždy dodržujte dávkování předepsané lékařem. V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Jak často a v jakém množství přípravek BILTRICID užívat, stanoví lékař dle konkrétního případu a druhu parazita.

Pro informativní účely je obvyklé dávkování uvedeno v následující tabulce:

PARAZIT

DÁVKOVÁNÍ

Schistosoma haematobium

Jedna dávka o 40 mg na kg tělesné hmotnosti.

Schistosoma mansoni Schistosoma intercalatum

Jedna dávka o 40 mg či 2 dávky po 24 h o 20 mg na kg tělesné hmotnosti.

Schistosoma japonicum

Jedna dávka o 60 mg či 2 dávky po 24 h o 30 mg na kg tělesné hmotnosti.

Clonorchis sinensis Opisthorchis viverrini

3 dávky o 25 mg na kg tělesné hmotnosti rozložené do 24 h.

Paragonimus westermani

3 × 25 mg/den na kg tělesné hmotnosti po dobu 2 dnů.

Jestliže máte pocit, zeje účinek BILTRICIDU příliš silný, nebo naopak příliš slabý, poraďte se s lékařem či lékárníkem.

Způsob podání Tento přípravek se užívá perorálně. Tablety zapíjejte trochou tekutiny, nekousejte je. Užívejte je pokud možno při jídle či po jídle. V případě jednorázové dávky se doporučuje večerní užití. Tablety mají 3 dělicí rýhy. Díky tomu je lze rozdělit na 4 stejné čtvrtiny.
Frekvence užívání

Jestliže musíte přípravek užívat několikrát denně, interval mezi jednotlivými dávkami:

nesmí být kratší než 4 hodiny, nesmí přesáhnout 6 hodin.

Doba užívání

Jak dlouho budete přípravek užívat, stanoví lékař.

Jestliže jste užili větší množství přípravku, než jste měli

Jestliže jste požili větší množství přípravku BILTRICID, než Vám bylo předepsáno:obraťte se na svého lékaře.

Jestliže jste přípravek zapomněli užít

Jestliže jste přípravek BILTRICID zapomněli užít:dávku následně nenavyšujte.

Riziko abstinenčních příznaků

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Popis nežádoucích účinků

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nevyskytují u každého.

Mohou se objevit tyto nežádoucí účinky:

horečka, únava, bolesti hlavy; alergická reakce, vyrážka, svědění, kopřívka; bolesti v břiše, křeče, nevolnost, nechutenství, zvracení, průjmy (někdy krvácivé); závrať, omámení, otupělost, ospalost, zmatenost; bolesti svalů; nepravidelný srdeční rytmus; anomálie v krevním obraze (eozinofilie).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři či lékárníkovi. Stejné postupujte i v případě jakýchkoli jiných nežádoucích účinků, které nejsou v tomto příbalovém letáku zmíněny. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10. Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání dalších informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK BILTRICID 600 mg UCHOVÁVAT

Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Doba použitelnosti

Nepoužívejte přípravek BILTRICID 600 mg po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Skladování

Bez zvláštních opatření.

Nepoužité léčivo

Léčivé přípravky nikdy nevyhazuje do odpadních vod ani domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Jak přípravek BILTRICID 600 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Tento přípravek má podobu potahovaných tablet rozdělených na čtvrtiny 3 dělicími rýhami. Balení obsahuje 6 tablet.

Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci, případně držitele povolení k výrobě zodpovědného za uvolněni šarží

Držitel rozhodnutí o registraci

BAYER HEALTHCARE SAS

220 avenue de la Recherche

59120 LOOS

Výrobce

BAYER PHARMA AG

51368

LEVERKUSEN

NĚMECKO

Názvy přípravku registrované v členských státech Evropského hospodářského prostoru

Schválení příbalového letáku

Tento příbalový leták byl naposledy revidován {datum}.

Povolení k uvedení na trh za mimořádných okolností

Informace dostupné on-line

Podrobné informace o tomto přípravku naleznete na webových stránkách francouzské Národní agentury pro bezpečnost léčivých přípravků a zdravotnických výrobků (ANSM).

Informace pro zdravotnický personál

Další informace

Z francouzštiny přeložil Mgr. Zdeněk Huml

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář