BIMATOPROST STADA

Čtěte příbalový leták BIMATOPROST STADA online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k BIMATOPROST STADA a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku BIMATOPROST STADA

  1. Co je BIMATOPROST STADA a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete BIMATOPROST STADA užívat
  3. Jak se BIMATOPROST STADA užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak BIMATOPROST STADA uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – BIMATOPROST STADA

1. Co je přípravek Bimatoprost STADA 0,3 mg/ml oční kapky, roztok a k čemu se používá

Bimatoprost STADA 0,3 mg/ml oční kapky, roztok je přípravek pro léčbu glaukomu. Patří do skupiny léků nazývaných prostamidy.

Bimatoprost STADA 0,3 mg/ml oční kapky, roztok se používají pro snížení vysokého tlaku v očích. Tento lék se může používat samostatně nebo s jinými kapkami označovanými jako betablokátory, které také snižují tlak.

Vaše oko obsahuje čirou vodnatou tekutinu, která vyplňuje vnitřní část oka. Tekutina je konstantně odváděna z oka a pro její náhradu je produkována nová tekutina. Pokud není možné tekutinu drénovat dostatečně rychle, tlak uvnitř oka narůstá. Tento lék zvyšuje množství odváděné tekutiny. To snižuje tlak uvnitř oka. Pokud se vysoký tlak nesníží, může to způsobit onemocnění označované jako glaukom a případně poškození Vašeho zraku.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bimatoprost STADA 0,3 mg/ml oční kapky, roztok používat

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Bimatoprost STADA 0,3 mg/ml oční kapky, roztok se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

– Informujte Vašeho lékaře:

– Pokud máte jakékoliv problémy s dýcháním.

– Pokud trpíte poruchou funkce jater nebo ledvin.

– Pokud jste v minulosti podstoupil(a) operaci katarakty.

– Pokud máte suché oko.

– Pokud máte jakékoliv problémy s Vaší rohovkou (přední transparentní část oka).

– Pokud nosíte kontaktní čočky (viz bod ”Přípravek Bimatoprost STADA 0,3 mg/ml oční kapky, roztok obsahuje benzalkonium-chlorid”).

– Pokud máte nebo jste měl(a) nízký krevní tlak nebo nízkou srdeční frekvenci.

– Pokud jste měl(a) virovou infekci nebo zánět oka.

Přípravek Bimatoprost STADA 0,3 mg/ml oční kapky, roztok může způsobovat ztmavnutí a růst Vašich řas a kůže okolo Vašich očních víček může také ztmavnout. Barva Vaší duhovky může také po čase ztmavnout. Tyto změny mohou být trvalé. Změna může být znatelnější, pokud léčíte pouze jedno oko.

Děti a dospívající

Bimatoprost STADA 0,3 mg/ml oční kapky, roztok nebyl testován u dětí mladších než 18 let, a proto by se přípravek Bimatoprost STADA 0,3 mg/ml oční kapky, roztok neměl používat u pacientů mladších 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Bimatoprost STADA 0,3 mg/ml oční kapky, roztok

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Bimatoprost STADA 0,3 mg/ml oční kapky, roztok se může dostat do mateřského mléka, takže byste neměla při používání tohoto léku kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Může dojít ke krátkodobému rozmazání vidění těsně po použití přípravku Bimatoprost STADA 0,3 mg/ml oční kapky, roztok. Neřiďte ani neobsluhujte stroje, dokud se Váš zrak opět neprojasní.

Přípravek Bimatoprost STADA 0,3 mg/ml oční kapky, roztok obsahuje benzalkonium-chlorid

Nepoužívejte kapky, pokud nosíte své čočky. Počkejte 15 minut po použití kapek předtím, než znovu aplikujete své čočky. Konzervační látka, benzalkonium-chlorid, může způsobovat podráždění oka a může změnit barvu měkkých kontaktních čoček.

3. Jak se přípravek Bimatoprost STADA 0,3 mg/ml oční kapky, roztok používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Bimatoprost STADA 0,3 mg/ml oční kapky, roztok se má aplikovat pouze do oka. Doporučená dávka bimatoprostu je jedna kapka večer, jednou denně do oka, které vyžaduje léčbu.

Pokud používáte přípravek Bimatoprost STADA 0,3 mg/ml oční kapky, roztok s dalším očním přípravkem, počkejte minimálně 5 minut mezi použitím přípravku Bimatoprost STADA 0,3 mg/ml oční kapky, roztok a jiných očních léků.

Nepoužívejte více než jednou denně, protože může dojít ke snížení účinku léčby.

Návod k použití:

Lahvičku nesmíte použít, pokud je před prvním otevřením porušen uzávěr na hrdle hlavičky garantující neporušenost obalu.

1. 2. 3. 4.

1. Umyjte si ruce. Zakloňte hlavu dozadu a dívejte se na strop.

2. Lehce stáhněte dolní víčko, dokud se neobjeví malá kapsa.

3. Obraťte lahvičku dnem nahoru a zmáčkněte ji, abyste uvolnili jednu kapku do oka, které vyžaduje léčbu.

4. Pusťte dolní víčko a zavřete oko na 30 sekund.

Otřete jakýkoliv nadbytek roztoku očních kapek, který stekl po tváři.

Jestliže kapka Vaše oko mine, postup zopakujte.

Abyste zabránili infekci a poranění oka, nedotýkejte se špičkou lahvičky Vašeho oka nebo něčeho jiného. Nasaďte zpět kryt a zavřete lahvičku hned po jejím použití.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Bimatoprost STADA 0,3 mg/ml oční kapky, roztok, než jste měl(a)

Pokud používáte více přípravku Bimatoprost STADA 0,3 mg/ml oční kapky, roztok, než jste měl(a), není pravděpodobné, že by Vám způsobil jakékoliv závažné poškození. Aplikujte svou další dávku v obvyklou dobu. Pokud máte obavy, promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Bimatoprost STADA 0,3 mg/ml oční kapky, roztok

Pokud zapomenete použít přípravek Bimatoprost STADA 0,3 mg/ml oční kapky, roztok, použijte jednu dávku, jakmile si vzpomenete, a pak se vraťte ke své pravidelné rutinní aplikaci. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Bimatoprost STADA 0,3 mg/ml oční kapky, roztok

Přípravek Bimatoprost STADA 0,3 mg/ml oční kapky, roztok se má používat každý den, aby správně působil. Pokud přestanete používat přípravek Bimatoprost STADA 0,3 mg/ml oční kapky, roztok, tlak uvnitř Vašeho oka může narůstat, a proto si promluvte se svým lékařem předtím, než zastavíte tuto léčbu.

Máte-li nějaké další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté nežádoucí účinky(mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

Postižení oka

Delší řasy (až u 45 % osob) Mírné zarudnutí (až u 44 % osob) Svědění (až u 14 % osob)

Časté nežádoucí účinky(mohou postihnout až 1 osobu z 10)

Postižení oka

Alergická reakce v oku Unavené oči Citlivost na světlo Tmavší zbarvení kůže kolem očí Tmavší řasy Bolest Pocit, že je něco uvnitř Vašeho oka Slepené oči Tmavší zbarvení duhovky Potíže s jasným viděním Podráždění Pálení Zanícená, červená a svědící oční víčka Slzení Suché oko Zhoršení zraku Rozmazané vidění Otok spojivky (průhledná vrstva, která kryje povrch oka) Malé trhlinky povrchu oka, s nebo bez zánětu.

Postižení těla

Bolesti hlavy Zvýšení hodnot krevních testů, které ukazují funkci Vašich jater Zvýšený krevní tlak

Méně časté nežádoucí účinky(mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

Postižení oka

Cystoidní makulární edém (otok sítnice v oku způsobující zhoršení zraku) Zánět v oku Krvácení do sítnice Otok očních víček Záškuby očních víček Stažení očního víčka, posun očního víčka od povrchu oka Zarudnutí kůže okolo oka

Postižení těla

Pocit na zvracení Závrať Slabost Růst ochlupení kolem oka

Nežádoucí účinky, jejichž četnost výskytu není známa(četnost nelze z dostupných zdrojů určit)

Postižení oka

Oko vypadá zapadlé

Postižení těla

Astma Zhoršení astmatu Zhoršení plicní nemoci nazývané chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) Dušnost Příznaky alergické reakce (otok, zarudnutí oka a vyrážka na kůži)

Další nežádoucí účinky hlášené u očních kapek obsahujících fosfáty

U pacientů, kteří měli výrazně porušenou rohovku, byly v průběhu léčby velmi vzácně zaznamenány případy kalcifikace rohovky (ukládání vápenatých solí v rohovce projevující se vznikem zakalených skvrn).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku

5. Jak přípravek Bimatoprost STADA 0,3 mg/ml oční kapky, roztok uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku lahvičky a krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Lahvičku je třeba zlikvidovat nejpozději 4 týdny po jejím prvním otevření, abyste zabránili infekci, a to i v případě, že stále obsahuje zbytek přípravku. Zapište si datum otevření do označeného místa na krabičce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Bimatoprost STADA 0,3 mg/ml oční kapky, roztok obsahuje

– Léčivou látkou je bimatoprostum. Jeden ml roztoku obsahuje bimatoprostum 0,3 mg. Jedna kapka obsahuje přibližně bimatoprostum 7,5 mikrogramů.

– Dalšími složkami jsou: benzalkonium-chlorid (konzervační látka), monohydrát kyseliny citronové, heptahydrát hydrogenfosfo­rečnanu sodného, chlorid sodný, kyselina chlorovodíková nebo hydroxid sodný (pro úpravu pH) a čištěná voda

Jak přípravek Bimatoprost STADA 0,3 mg/ml oční kapky, roztok vypadá a co obsahuje toto balení

Bimatoprost STADA 0,3 mg/ml oční kapky, roztok je čirý bezbarvý roztok v balení buď s 1 anebo 3 plastovými lahvičkami opatřené šroubovacím uzávěrem. Každá lahvička je přibližně z poloviny plná a obsahuje buď 2,5 ml anebo 3 ml roztoku. To je dostatečně množství pro použití na dobu 4 týdnů.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2–18

61118 Bad Vilbel

Německo

Výrobce

S.C. Rompharm Company S.R.L. Eroilor Street, no. 1A Otopeni 075100, Ilov.

Rumunsko

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2 – 18, 61118 Bad Vilbel Německo

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9, 4879 AC Etten-Leur Nizozemsko

STADA Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36, 1190

Wien

Rakousko

Tento léčivý přípravek je schválen v členských zemích EEA pod následujícími náz­vy:

Belgie

Česká republika

Dánsko

Finsko

Francie

Itálie

Lucembursko

Německo

Nizozemsko

Rakousko

Slovinsko

Španělsko

Švédsko

Bimatoprost EG 0,3mg/ml oogdruppels, oplossing

Bimatoprost STADA 0,3 mg/ml oční kapky, roztok

Bimatoprost STADA

Bimatoprost STADA mg/ml silmatipat, liuos

BIMATOPROST EG 0,3 mg/ml, collyre en solution

BIMATOPROST EG 0,3 mg/ml collirio, soluzione

Bimatoprost EG 0,3mg/ml collyre en solution

Bimatoprost AL 0,3 mg/ml Augentropfen, Losung

Bimatoprost CF 0,3 mg/ml, oogdruppels, oplossing

Bimatoprost STADA 300 Mikrogramm/ml Augentropfen

Bimatoprost STADA 0,3 mg/ml kapljice za oko, raztopina

Bimatoprost STADA 0,3 mg/ml colirio en solución EFG

Bimatoprost STADA 0,3 mg/ml ogondroppar, losning

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 8. 2017

7

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář