BISEPTOL

Čtěte příbalový leták BISEPTOL online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k BISEPTOL a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku BISEPTOL

  1. Co je BISEPTOL a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete BISEPTOL užívat
  3. Jak se BISEPTOL užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak BISEPTOL uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – BISEPTOL

sp.zn. sukls154753/2018
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Biseptol je zapotřebí u pacientů trpících nedostatkem kyseliny listové (např. u osob ve vysokém věku, osob závislých na alkoholu, u pacientů léčených antikonvulzivy, osob se syndromem poruch vstřebávání, u podvyživených osob), pacientů s deficitem enzymu glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy (může dojít k hemolýze) u pacientů s astmatem a těžkými alergickými projevy u pacientů s poruchami funkce jater nebo ledvin u velmi starých pacientů je zvýšeno riziko vzniku vážných nežádoucích účinků, včetně poškození ledvin nebo jater pokud se během léčby vyskytne těžký a dlouhotrvající průjem, ukončete užívání přípravku Biseptol a obraťte se na svého lékaře (může to být pseudomembranózní enteritida) u pacientů s AIDS léčených kotrimoxazolem pro infekci Pneumocystis jiroveci se vyskytují častěji nežádoucí účinky, a to zvláště vyrážky, horečka, leukopenie, zvýšení hladin transamináz v séru, hyperkalemie a hyponatremie pít množství tekutin abyste se vyvaroval(a) vzniku krystalů sulfonamidu v moči
Další léčivé přípravky a Biseptol

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Léky, snižující obsah žaludeční kyseliny, snižují účinnost přípravku.

Současného použití lokálního anestetika (derivátů paraaminobenzoových kyselin) je vhodné se vyvarovat, neboť tyto léčivé přípravky snižují účinek kotrimoxazolu.

Při současném použití léků, snižujících hladinu cukru v krvi (deriváty sulfonylaryl-močoviny), se zvyšuje riziko výrazného poklesu hladiny cukru v krvi.

Přípravek může zesílit účinky léků snižujících srážlivost krve (perorálních antikoagulancií), fenytoinu (lék užívaný při léčbě epilepsie a některých onemocnění srdce) a zvýšit účinky a toxicitu methotrexatu (lék užívaný při léčbě nádorových onemocnění).

Současné užívání látek zvyšujících kyselost moči (kyselina acetylsalicylová, kyselina askorbová, ovocné šťávy apod.) nebo nesteroidních protizánětlivých látek může vyvolat tvorbu krystalů v ledvinách.

U pacientů ve vyšším věku je současné užívání kotrimoxazolu s některými močopudnými přípravky, zvláště ze skupiny thiazidů, zvyšuje riziko poklesu krevních destiček v krvi.

U osob užívajících kotrimoxazol a současně užívajících pyrimethamin (přípravek proti malárii) byly zaznamenány případy vzniku megaloblastické anémie.

Současné podávání přípravku Biseptol se spironolaktonem může vést k závažné hyperkalemii (zvýšení hladiny draslíku v krvi). Příznaky závažné hyperkalemie mohou zahrnovat svalové křeče, nepravidelný srdeční rytmus, průjem, pocity na zvracení, závratě nebo bolesti hlavy.

U starších pacientů může přípravek způsobit zvýšení hladin digoxinu v séru.

U pacientů léčených kotrimoxazolem a cyklosporinem (např. po transplantaci ledvin) bylo pozorováno přechodné zhoršení funkce ledvin.

Přípravek může snižovat účinnost tricyklických antidepresiv.

Přípravek Biseptol s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek se užívá během jídla nebo brzy po jídle.

Během léčby má pacient pít hodně tekutin.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

O případném vzniku těhotenství v průběhu léčby přípravkem informujte ošetřujícího lékaře.

Přípravek může být užíván těhotnými ženami pouze v případě, kdy podle lékaře převažuje přínos pro matku nad rizikem poškození plodu.

Kojení

Přípravek se nesmí užívat během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek nemá vliv na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje.

Z důvodu možného výskytu nežádoucích účinků jako bolesti hlavy, křeče, nervozita, únava, je třeba při řízení vozidel nebo obsluze strojů dbát zvýšené opatrnosti.

Přípravek Biseptol obsahuje pomocné látky

Vzhledem k obsahu methylparabenu a propylparabenu může přípravek způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné) a výjimečně bronchospasmus (zúžení průdušek).

Vzhledem k obsahu propylenglykolu může způsobit příznaky opilosti.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK BISEPTOL UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Biseptol přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Infekce močového ústrojí a obnovení chronického zánětu průdušek u dospělých a dospívajících starších 12 let

2 tablety Biseptolu 400 mg/80 mg 2krát denně v intervalu 12 hodin po dobu 7–10 dnů.

Léčba pneumonie vyvolanáPneumo­cystis jiroveci u dospělých a dospívajících

Obvyklá dávka u osob s prokázanou infekcí je 15–20 mg trimethoprimu a 75–100 mg sulfamethoxazolu/kg denně rozděleně v dílčích dávkách podávaných každých 6 hodin po dobu 14–21 dnů.

Profylaxe (předcházení) infekcePneumo­cystis jiroveci

Dospělí a dospívající starší 12 let: 2 tablety Biseptolu 400 mg/80 mg 1krát denně po 3 za sebou následující dny.

Nokardióza

Dospělí a děti starší 12 let: 2 tablety Biseptolu 400 mg/80 mg každých 12 hodin.

Léčba obvykle trvá 10–14 dnů.

Lékař může toto obvyklé dávkování podle potřeby zvýšit nebo snížit.

U akutních bakteriálních infekcí může být dávkování Biseptolu zvýšeno následovně:

Dospělí a děti starší 12 let: 240 mg trimethoprimu a 1200 mg sulfamethoxazolu každých 12 hodin.

Použití u dětí a dospívajících

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou.

Vzhledem k lékové formě se přípravek nepodává dětem do 3 let věku.

Dávkování u dětí od 3 do 12 let

Dávky na kg tělesné hmotnosti: doporučená denní dávka pro děti je ekvivalentní přibližně 6 mg trimethoprimu a 30 mg sulfamethoxazolu/kg tělesné hmotnosti/den, podávaná rozděleně ve dvou dílčích dávkách.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Biseptol, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Biseptol

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu

Pokud zapomenete užít nebo podat dítěti jednu dávku, užijte ji nebo podejte dítěti co nejdříve, jakmile si vzpomenete a pokračujte v užívání nebo podávání přípravku dítěti podle původního časového rozvrhu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Biseptol

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Při vynechání více dávek se o dalším postupu poraďte s lékařem.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

V doporučených dávkách je Biseptol obvykle dobře snášen. Nejčastěji se vyskytují trávicí obtíže (pocit na zvracení, zvracení, nechutenství) a kožní změny (vyrážka, kopřivka).

Níže uvedené nežádoucí účinky jsou rozděleny podle následujících kritérií:

Velmi často: u více jak 1 z 10 léčených pacientů

Často: u méně než 1 z 10, ale více jak 1 ze 100 léčených pacientů

Méně často: u méně než 1 ze 100, ale více jak 1 z 1000 léčených pacientů

Vzácně: u méně než 1 z 1000, ale více jak 1 z 10000 léčených pacientů

Velmi vzácně: u méně než 1 z 10000, včetně ojedinělých případů

Není známo (výskyt nelze na základě dostupných údajů určit).

Časté:alergické vyrážky, kožní reakce, jejichž projevy jsou v celku nevelké intenzity a rychle ustupují po vysazení léku (např. vyrážka, kopřivka, svědění kůže), bolesti hlavy, pocit na zvracení, zvracení.

Vzácné:většina pozorovaných hematologických změn probíhá mírně, bez příznaků a ustupuje po vysazení léku, nejčastěji pozorovanými změnami byly leukopenie, neutropenie, trombocytopenie, průjem, glositida (zánět jazyka), stomatitida (zánět ústní dutiny).

Velmi vzácné:agranu­locytóza, anémie aplastická, hemolytická nebo megaloblastická, methemoglobinemie, eozinofilie, syndrom sérové nemoci, anafylaktické reakce, léková horečka, angioneurotický edém, alergická myokarditida, Henoch-Schoenleinova purpura, periarteriitis nodosa, syndrom podobný lupusu, projevy hypersenzitivity s postižením dýchacího ústrojí, fotosenzitivita, seborhoická dermatitida, multiformní erytém, hyperkalemie, hyponatremie, hypoglykemie, nechutenství, deprese, halucinace, závratě, aseptická menigitida, třes, periferní polyneuritida, ataxie, ušní šelesty, dušnost, kašel, plicní infiltráty, pseudomembranózní enteritida, pankreatitida, zvýšení sérových hladin transamináz, hepatitida, občas s cholestatickou žloutenkou nebo nekrózou jater, bolesti kloubů, bolesti svalů, krystalurie, selhání ledvin, intersticiální nefritida, zvýšení sérových hladin kreatininu, zvýšená diuréza

Byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza) (viz bod 2).

Není známo:hypopro­trombinemie, třesavka, překrvení spojivky a skléry, apatie, nervozita, bolesti břicha, toxický nefrotický syndrom s oligurií nebo anurií, slabost, únava, nespavost.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48,

100 41 Praha 10

webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK BISEPTOL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete změny v barvě, tvaru nebo konzistenci přípravku.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Biseptol obsahuje

Léčivými látkami jsou:

Biseptol 100 mg/20 mg

Jedna tableta obsahuje sulfamethoxazolum 100 mg a trimethoprimum 20 mg.

Biseptol 400 mg/80 mg

Jedna tableta obsahuje sulfamethoxazolum 400 mg a trimethoprimum 80 mg.

Pomocnými látkami jsou: bramborový škrob, mastek, magnesium-stearát, polyvinylalkohol, propylenglykol, methylparaben, propylparaben

Jak přípravek Biseptol vypadá a co obsahuje toto balení

Biseptol 100 mg/20 mg

téměř bílé, malé, kulaté tablety se symbolem BS na jedné straně.

Velikost balení:

1 blistr s 20 tabletami. 1 skleněná lahvička s 20 tabletami.

Biseptol 400 mg/80 mg

téměř bílé, kulaté tablety s vyznačenou rýhou a symbolem BS.

Velikost balení:

1 blistr s 20 tabletami. 2 blistry s 28 tabletami.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A., ul. marsz. J. Pifeudskiego 5, 95–200 Pabianice, Polsko.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 27. 3. 2018

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář