BISO

Čtěte příbalový leták BISO online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k BISO a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku BISO

  1. Co je BISO a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete BISO užívat
  3. Jak se BISO užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak BISO uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – BISO

1. Co je přípravek Biso a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Biso je bisoprolol-fumarát. Bisoprolol-fumarát patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných beta-blokátory. Tyto léky působí tak, že ovlivňují odpověď těla na některé nervové podněty, zvláště v srdci. Výsledkem toho je, že bisoprolol-fumarát zpomaluje srdeční frekvenci a tím zvyšuje výkon srdce jako pumpy.

Přípravek Biso se používá v kombinaci s jinými léky (ACE inhibitory, diuretika – močopudné léky a srdeční glykosidy) k léčbě stabilizovaného chronického srdečního selhání. K srdečnímu selhání dochází, když je srdeční sval slabý nebo není schopný pumpovat dostatek krve pro zásobení těla. Přípravek Biso se také používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) a onemocnění srdce zvané angina pectoris.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Biso užívat

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Biso se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Před zahájením léčby informujte svého lékaře, jestliže:

– máte chronické onemocnění průdušek nebo méně závažné astma; Váš lékař zahájí léčbu nízkou dávkou přípravku Biso. Prosím informujte Vašeho lékaře okamžitě, pokud se objeví nové potíže při dýchání, kašel, sípání při cvičení a podobně.

– máte diabetes (cukrovku),

– máte přísnou dietu,

– podstupujete desenzibilizační léčbu (např. prevence alergické rýmy),

– máte některá onemocnění srdce, jako jsou poruchy srdečního rytmu nebo těžká bolest na hrudi v klidu (Prinzmetalova angina),

– máte nějaké problémy s játry nebo ledvinami,

– máte méně závažné problémy s krevním oběhem v končetinách,

– Vám bude podána celková anestezie při operaci,

– máte (nebo jste měl(a)) kožní vyrážku (lupénka),

– trpíte nádorem dřeně nadledvin (feochromocytom),

– máte poruchu funkce štítné žlázy.

Další léčivé přípravky a přípravek Biso

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte následující léky spolu s přípravkem Biso bez porady s lékařem:

– některé léky k léčbě nepravidelného nebo abnormálního srdečního rytmu (antiarytmika třídy I, jako jsou chinidin, disopyramid, lidokain, fenytoin, flekainid, propafenon), pokud užíváte přípravek Biso z důvodu chronického srdečního selhání,

– některé léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku, anginy pectoris nebo nepravidelného srdečního rytmu (blokátory vápníkového kanálu, jako jsou verapamil a diltiazem),

– některé léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku, jako jsou klonidin, methyldopa, moxonidin, rilmenidin. Neukončujte však užívání těchto lékůbez předchozí konzultace se svým lékařem.

Před užíváním následujících léků společně s přípravkem Biso se poraďte se svým lékařem; Váš lékař může provádět vyšetření častěji:

– některé léky k léčbě nepravidelného nebo abnormálního srdečního rytmu (antiarytmika třídy I, jako jsou chinidin, disopyramid, lidokain, fenytoin, flekainid, propafenon), pokud užíváte přípravek Biso z důvodu léčby vysokého krevního tlaku (hypertenze) nebo onemocnění srdce zvaného angina pectoris,

– některé léky k léčbě vysokého krevního tlaku nebo anginy pectoris (blokátory vápníkového kanálu dihydropyridinového typu, jako jsou felodipin a amlodipin),

– některé léky k léčbě nepravidelného nebo abnormálního srdečního rytmu (antiarytmika třídy III, jako je amiodaron),

– beta-blokátory používané lokálně (jako jsou oční kapky k léčbě glaukomu – zeleného zákalu),

– některé léky k léčbě například Alzheimerovy choroby nebo glaukomu (parasympatomi­metika, jako je takrin nebo karbachol) nebo léky používané k léčbě akutních srdečních potíží (sympatomimetika, jako jsou adrenalin, isoprenalin a dobutamin),

– antidiabetika (léky k léčbě cukrovky včetně inzulinu),

– anestetika (například během chirurgické léčby),

– digitalis k léčbě srdečního selhání,

– nesteroidní protizánětlivé léky používané k léčbě artritidy (zánětlivé onemocnění kloubů), bolesti nebo zánětu (například ibuprofen nebo diklofenak),

– jakýkoli lék, který může snižovat krevní tlak jako žádoucí nebo nežádoucí účinek, jako jsou antihypertenziva, některé léky k léčbě deprese (tricyklická antidepresiva, jako je imipramin nebo amitriptylin), některé léky užívané k léčbě epilepsie nebo během anestézie (barbituráty, jako je fenobarbital), nebo některé léky k léčbě duševních poruch charakterizovaných ztrátou kontaktu s realitou (fenothiaziny, jako je levopromazin),

– meflochin používaný k prevenci nebo k léčbě malárie,

– léky k léčbě deprese označované jako inhibitory monoaminooxidázy (kromě inhibitorů MAO-B), jako je moklobemid.

Přípravek Biso s jídlem a pitím

Tablety přípravku Biso se mohou užívat zároveň s jídlem nebo nalačno.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Existuje riziko, že léčba přípravkem Biso během těhotenství může poškodit dítě. Lékař rozhodne, zda můžete v průběhu těhotenství přípravek Biso užívat.

Není známo, zda se bisoprolol-fumarát vylučuje do lidského mateřského mléka. Proto se jeho užívání při kojení nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vaše schopnost řídit nebo obsluhovat stroje může být ovlivněna v závislosti na tom, jak dobře budete lék snášet. Buďte, prosím, zvláště opatrní na začátku léčby, pokud se dávka zvyšuje, nebo když dochází k její změně a rovněž při kombinaci s alkoholem.

3. Jak se přípravek Biso užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety přípravku Biso se užívají ráno, mohou se užívat zároveň s jídlem nebo nalačno a zapíjejí se tekutinou. Tablety se nekoušou, ani nežvýkají. Tablety přípravku Biso 2,5 mg lze rozdělit na stejné dávky. Půlicí rýha u přípravků Biso 5 mg a Biso 10 mg má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou.

Vysoký krevní tlak/angina pectoris

Dospělí

Váš lékař zahájí léčbu s nejnižší možnou dávkou (5 mg). Váš lékař Vás bude na začátku léčby pečlivě sledovat. Dále bude dávku zvyšovat k dosažení nejlepšího možného dávkování pro Vás. Obvyklá dávka je 10 mg denně. Doporučená maximální dávka je 20 mg denně. Léčba bisoprolol-fumarátem je obvykle dlouhodobá.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Pacienti se závažnou poruchou funkce ledvin nemají při užívání přípravku Biso překročit dávku 10 mg bisoprolol-fumarátu denně.

Pacienti s poruchou funkce jater

Pacienti se závažnou poruchou funkce jater nemají při užívání přípravku Biso překročit dávku 10 mg bisoprolol-fumarátu denně.

Srdeční selhání (snížená schopnost srdce pracovat jako pumpa)

Léčba přípravkem Biso vyžaduje pravidelné lékařské sledování. To je zvláště nutné na začátku léčby a během zvyšování dávky. Léčba musí být zahájena nízkou dávkou, která se pak postupně zvyšuje. Váš lékař rozhodne, jak dávku zvýší a provede to obvykle následujícím způsobem:

– 1,25 mg bisoprolol-fumarátu denně po dobu jednoho týdne,

– 2,5 mg bisoprolol-fumarátu denně po dobu jednoho týdne,

– 3,75 mg bisoprolol-fumarátu denně po dobu jednoho týdne,

– 5 mg bisoprolol-fumarátu denně po dobu čtyř týdnů,

– 7,5 mg bisoprolol-fumarátu denně po dobu čtyř týdnů,

– 10 mg bisoprolol-fumarátu denně po dobu udržovací (pokračující) léč­by.

Doporučená maximální dávka je 10 mg jednou denně. U některých pacientů může být dostačující udržovací dávka nižší než 10 mg bisoprolol-fumarátu.

V závislosti na tom, jak dobře budete lék snášet, se Váš lékař může také rozhodnout prodloužit dobu mezi zvýšením dávky. Pokud se Vaše onemocnění zhorší, nebo nebudete lék snášet, může být nutné opět snížit dávku nebo přerušit léčbu. Pokud budete muset celou léčbu ukončit, Váš lékař Vám obvykle poradí snižovat dávku postupně.

Použití u dětí

Použití bisoprolol-fumarátu u dětí není doporučeno.

Starší pacienti

Obecně není nutná žádná úprava dávkování.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Biso, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Biso, než jste měl(a), informujte o tom ihned svého lékaře. Váš lékař se rozhodne, jaká opatření budou nutná.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Biso

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte svou obvyklou dávku další den ráno.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Biso

Nikdy neukončujte užívání přípravku Biso bez porady s lékařem. Vaše onemocnění by se mohlo ještě zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud budete pociťovat závratě nebo slabost nebo budete mít dýchací potíže, kontaktujte, prosím, co nejdříve svého lékaře.

Dále byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Velmi časté(mohou postihnout více než 1 pacienta z 10):

– zpomalení srdeční činnosti (bradykardie).

Časté(mohou postihnout až 1 pacienta z 10):

– pocit chladu nebo necitlivosti v rukou a chodidlech,

– zhoršení srdečního selhání,

– pocit nevolnosti, zvracení, průjem, zácpa,

– únava, pocit slabosti, závratě*, bolest hlavy*.

Méně časté(mohou postihnout až 1 pacienta ze 100):

– poruchy spánku, deprese,

– poruchy vedení vzruchu mezi srdečními síněmi a komorami (poruchy AV převodu),

– nízký krevní tlak,

– dechové potíže u pacientů s astmatem nebo chronickým onemocněním dýchacích cest,

– svalová slabost, svalové křeče,

– pocit slabosti.

Vzácné(mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000):

– změny ve výsledcích vyšetření krve – zvýšené hladiny tuků,

– snížená tvorba slz (může být problém, pokud nosíte kontaktní čočky),

– poruchy sluchu,

– ucpaný nos, výtok z nosu,

– zánět jater (hepatitida), který může způsobit zažloutnutí kůže nebo bělma očí,

– zvýšené hladiny jaterních enzymů (ALT, AST),

– reakce přecitlivělosti jako jsou svědění, zarudnutí a kožní vyrážka,

– porucha potence,

– noční můry, halucinace,

– mdloby.

Velmi vzácné(mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000):

– podráždění nebo začervenání očí (zánět spojivek),

– kožní vyrážka s olupováním kůže (lupénka), vyrážka podobná lupénce,

– ztráta vlasů.

* při léčbě vysokého krevního tlaku nebo anginy pectoris se tyto příznaky projeví zejména na začátku léčby, nebo pokud se Vaše dávkování změní. Jsou obecně mírné a často vymizí během 1–2 týdnů.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10;

webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Biso uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Biso obsahuje

– Léčivou látkou je bisoprololi fumaras.

– Dalšími složkami jsou granulovaná mikrokrystalická celulosa, mikrokrystalická celulosa, krospovidon, magnesium-stearát, žlutý oxid železitý (Biso 2,5 mg a Biso 10 mg), červený oxid železitý (Biso 10 mg).

Jak přípravek Biso vypadá a co obsahuje toto balení

Biso 2,5 mg jsou žluté, kulaté, bikonvexní tablety s půlicí rýhou o průměru 7 mm.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Biso 5 mg jsou bílé, kulaté, bikonvexní tablety s půlicí rýhou o průměru 7 mm.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou.

Biso 10 mg jsou tmavě růžové, kulaté, bikonvexní tablety s půlicí rýhou o průměru 7 mm.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou.

Tablety jsou dodávány v blistrech po 30, 60, 100 nebo 500 tabletách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 14. 3. 2018

6/6

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář