BITINEX

Čtěte příbalový leták BITINEX online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k BITINEX a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku BITINEX

  1. Co je BITINEX a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete BITINEX užívat
  3. Jak se BITINEX užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak BITINEX uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – BITINEX

1. Co je přípravek Bitinex a k čemu se používá

Jak přípravek účinkuje

Tento léčivý přípravek zvyšuje množství noradrenalinu v mozku. Noradrenalin je tělu vlastní chemická látka, která u pacientů s ADHD zvyšuje pozornost a snižuje impulzivitu a nadměrnou aktivitu. Tento přípravek byl předepsán s cílem pomoci zvládat projevy ADHD. Tento přípravek nepovzbuzuje duševní nebo fyzické funkce, a proto není návykový.

Po zahájení léčby tímto přípravkem může trvat několik týdnů, než dojde k úplnému zlepšení příznaků.

O ADHD

Děti a dospívající s ADHD mají problém:

– zůstat klidně sedět

– soustředit se.

Není to jejich vina, že toho nejsou schopni. Mnoho dětí a dospívajících s tím má problémy. V případě ADHD to však může způsobit problémy v každodenním životě. Děti a dospívající s ADHD mohou mít potíže s učením a domácími úkoly. Mají problémy s chováním doma, ve škole i na dalších místech. ADHD však neovlivňuje inteligenci dítěte nebo dospívajícího.

Dospělí s ADHD mají stejné potíže jako děti, což však může znamenat, že mají problémy:

– v práci

– ve vztazích

– s nízkou sebedůvěrou

– se vzděláváním

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bitinex užívat

Neužívejte přípravek Bitinex jestliže:

– jestliže jste alergický(á) na atomoxetin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

– jste v posledních dvou týdnech užíval(a) lék nazývaný inhibitor monoaminoxidázy (IMAO), např.

fenelzin. IMAO se někdy používají k léčbě deprese a dalších duševních problémů. Společné užívání přípravku Bitinex a IMAO může vyvolat závažné nežádoucí účinky, které mohou být i život ohrožující. Rovněž je třeba vyčkat nejméně 14 dní poté, co jste přestal(a) užívat přípravek Bitinex, než začnete užívat některý IMAO.

– máte oční onemocnění zvané glaukom s úzkým úhlem (zvýšený nitrooční tlak).

– máte závažné problémy se srdcem, které mohou být ovlivněny zvýšením krevního tlaku a/nebo pulzu, což může být způsobeno přípravkem Bitinex.

– máte závažné problémy s cévami v mozku – jako jsou cévní mozková příhoda, výduť a zeslabení části cévy (aneurysma) nebo úzké či ucpané cévy.

– máte nádor nadledvin (feochromocytom).

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, přípravek Bitinex neužívejte. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se před zahájením užívání přípravku Bitinex se svým lékařem nebo lékárníkem. To proto, že přípravek Bitinex by mohl tyto problémy zhoršit.

Upozornění a opatření

Dospělí i děti mají být seznámeni s následujícími upozorněními a opatřeními. Před užitím přípravku Bitinex se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

– uvažujete o sebevraždě nebo o pokusu o sebevraždu.

– máte problémy se srdcem (včetně srdečních vad) nebo máte zrychlený srdeční tep. Přípravek Bitinex může zrychlovat srdeční tep (pulz). U pacientů se srdečními vadami byly hlášeny případy náhlého úmrtí.

– máte vysoký krevní tlak. Přípravek Bitinex může zvyšovat krevní tlak.

– máte nízký krevní tlak. Přípravek Bitinex může u osob s nízkým krevním tlakem způsobovat závratě nebo mdloby.

– máte potíže s náhlými změnami krevního tlaku nebo tepové frekvence.

– máte onemocnění srdce nebo oběhové soustavy nebo jste prodělal(a) v minulosti cévní mozkovou

příhodu.

– máte potíže s játry. Můžete potřebovat nižší dávku.

– máte psychotické příznaky zahrnující halucinace (jako například slyšení hlasů nebo vidění věcí tam, kde nejsou), víru v nepravdivé věci (bludy) nebo podezíravost.

– máte mánii (pocit povznesené nálady nebo nadměrné vzrušení, které způsobuje nezvyklé chování)

a jste neklidný(á).

– máte agresivní pocity.

– máte nepřátelské a zlostné pocity.

– máte nebo jste v minulosti měl(a) epilepsii nebo jste prodělal(a) záchvaty křečí z jakýchkoli důvodů. Přípravek Bitinex může vést ke zvýšení četnosti záchvatů.

– máte neobvyklé nálady (střídání nálad) nebo pocity velkého smutku.

– máte obtížně kontrolovatelné opakované záškuby různých částí těla, anebo opakujte zvuky a slova.

Před zahájením léčby informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud se Vás týká kterýkoli z výše uvedených stavů. Je to proto, že Bitinex může tyto problémy zhoršit. Váš lékař bude chtít sledovat, jak na Vás přípravek působí.

Vyšetření, která provede lékař před zahájením užívání přípravku Bitinex

Tato vyšetření mají pomoci rozhodnout, zda je přípravek Bitinex pro Vás vhodný.

Váš lékař bude měřit:

– krevní tlak a tepovou frekvenci (pulz) před zahájením a dále v průběhu léčby přípravkem Bitinex

– u dětí a dospívajících tělesnou výšku a tělesnou hmotnost v průběhu léčby přípravkem Bitinex

Váš lékař s Vámi probere:

– jaké další léčivé přípravky užíváte

– zda ve Vaší rodině došlo k náhlému nevysvětlitel­nému úmrtí

– zda Vy nebo někdo ve Vaší rodině má jiný zdravotní problém (jako jsou potíže se srdcem)

Je důležité, abyste poskytl(a) co nejvíce informací. Pomůže to Vašemu lékaři rozhodnout, zda je přípravek Bitinex pro Vás vhodný. Před zahájením užívání tohoto přípravku se může Váš lékař rozhodnout provést další vyšetření.

Důležité informace o některých složkách přípravku Bitinex

Tobolky přípravku Bitinex neotevírejte, jejich obsah může dráždit oči. Pokud se obsah tobolky dostane do kontaktu s okem, postižené oko ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Co nejdříve si musíte umýt vodou také ruce a jakékoli další části těla, které mohly být přípravkem zasaženy.

Další léčivé přípravky a přípravek Bitinex:

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. To zahrnuje také léky, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Váš lékař rozhodne, zda můžete užívat přípravek Bitinex s ostatními svými léky a v některých případech může lékař chtít upravit dávku, nebo ji zvyšovat mnohem pomaleji.

Neužívejte přípravek Bitinex společně s přípravky nazývanými IMAO (tzv. inhibitory monoaminoxidázy), které se používají k léčbě deprese. Viz bod 2 „Neužívejte přípravek Bitinex“.

Pokud užíváte další léčivé přípravky, Bitinex může ovlivnit jejich účinek nebo může způsobit nežádoucí účinky.

Před zahájením užívání přípravku Bitinex zkontrolujte se svým lékařem nebo lékárníkem, zda užíváte některý z následujících přípravků:

– léky zvyšující krevní tlak nebo léky používané ke kontrole krevního tlaku

– léky jako jsou antidepresiva, např. imipramin, venlafaxin a mirtazapin, fluoxetin a paroxetin

– některé léky určené k léčbě rýmy nebo nachlazení, které mohou ovlivnit krevní tlak. Je důležité se při jejich pořízení poradit s lékárníkem.

– některé léky používané k léčbě duševních poruch

– léky, u kterých je známo, že zvyšují riziko epileptických záchvatů

– některé léky mohou způsobit, že Bitinex zůstává v těle déle, než je obvyklé (jako je chinidin a terbinafin)

– salbutamol (lék určený k léčbě astmatu), pokud je podaný ústy, nebo ve formě injekce může způsobit pocit rychlého tlukotu srdce, astma to však nezhorší.

Léky uvedené níže mohou vést ke zvýšení rizika abnormálního (neobvyklého) srdečního rytmu, pokud se užívají společně s přípravkem Bitinex:

– léky používané ke kontrole srdečního rytmu

– léky měnící koncentraci solí v krvi

– léky k léčbě a prevenci malárie

– některá antibiotika (jako jsou erythromycin a moxifloxacin)

Pokud si nejste jistý(á), zda lék, který užíváte, patří mezi uvedené přípravky, kontaktujte před zahájením užívání přípravku Bitinex svého lékaře nebo lékárníka.

Těhotenství a kojení

Není známo, zda tento léčivý přípravek může ovlivnit nenarozené dítě, nebo zda přechází do mateřského mléka.

– Tento přípravek se nemá v těhotenství užívat, pokud Vám to nedoporučí lékař.

– Jestliže kojíte, máte se buď užívání tohoto přípravku vyvarovat, nebo přerušit kojení.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět nebo plánujete kojit své dítě, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po užívání přípravku Bitinex se můžete cítit unavený(á), ospalý(á) nebo mít točení hlavy. Při řízení auta nebo při práci se stroji musíte být opatrný(á) do doby, než budete vědět, jak na Vás přípravek Bitinex působí. Pokud se cítíte unavený(á), ospalý(á), nebo máte závratě, nesmíte řídit ani obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Bitinex užívá

– Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek se obvykle užívá jednou nebo dvakrát denně (ráno a pozdě odpoledne nebo časně večer).

– Děti nemají tento lék užívat bez pomoci dospělého.

– Pokud užíváte přípravek Bitinex jednou denně a pociťujete nespavost nebo nevolnost, Váš lékař

může dávkování změnit na dvakrát denně.

– Podává se ústy.

– Tobolky se mají polykat vcelku, s jídlem nebo bez jídla.

– Tobolky se nesmějí otevírat a obsažený prášek se nesmí z tobolek vysypat a užívat žádným jiným

způsobem.

– Pravidelné užívání přípravku vždy v určitou denní dobu Vám pomůže na dávku nezapomenout.

Jak velkou dávku užívat

Děti a dospívající (6 let a starší)

Lékař Vám řekne, jakou dávku přípravku Bitinex budete užívat – tuto dávku vypočítá podle tělesné hmotnosti. Léčbu zahájí obvykle nejprve nižší dávkou, kterou bude postupně zvyšovat až na dávku přípravku Bitinex, kterou podle tělesné hmotnosti potřebujete.

– Tělesná hmotnost do 70 kg: celková denní zahajovací dávka je 0,5 mg na 1 kg tělesné hmotnosti po dobu nejméně 7 dnů. Lékař se potom může rozhodnout dávku zvýšit na obvyklou udržovací dávku přibližně 1,2 mg na kg tělesné hmotnosti za den.

– Tělesná hmotnost nad 70 kg: celková denní zahajovací dávka je 40 mg po dobu nejméně 7 dnů. Lékař se potom může rozhodnout dávku zvýšit na obvyklou udržovací dávku 80 mg za den. Maximální denní dávka, kterou Vám lékař předepíše, je 100 mg.

Dospělí:

– Podávání přípravku Bitinex má být zahájeno celkovou denní dávkou 40 mg po dobu nejméně 7

dnů. Lékař se potom může rozhodnout dávku zvýšit na obvyklou udržovací dávku 80 mg až 100 mg za den. Maximální denní dávka, kterou Vám lékař předepíše, je 100 mg.

Lékař Vám může předepsat nižší dávku, pokud máte problémy s játry.

Vyšetření, které provede lékař v průběhu užívání přípravku Bitinex

Váš lékař provede některá kontrolní vyšetření

– před zahájením užívání – aby mohl ověřit, že je přípravek Bitinex bezpečný a bude pro Vás přínosem.

– po zahájení léčby – budou prováděny nejméně každých 6 měsíců, pravděpodobně ale častěji.

– měření tělesné výšky a tělesné hmotnosti u dětí a dospívajících

– měření krevního tlaku a tepové frekvence

– kontrola, zda máte nějaký problém, nebo zda u Vás při užívání přípravku Bitinex nedošlo ke zhoršení nežádoucích účinků

Dlouhodobá léčba

Přípravek Bitinex není nutné užívat navždy. Pokud užíváte přípravek Bitinex déle než jeden rok, Váš lékař zkontroluje léčbu a posoudí, zda je užívání přípravku nadále nutné.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Bitinex, než jste měl(a),kontaktujte ihned svého lékaře nebo pohotovost nejbližšího zdravotnického zařízení a oznamte jim, kolik tobolek jste si vzal(a). Nejčastěji hlášené příznaky spojené s předávkováním jsou příznaky týkající se žaludku a střev, spavost, závratě, třes a abnormální chování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Bitinex

Jestliže jste zapomněl(a) vzít dávku léku, vezměte si ji co nejdříve, nesmíte si však vzít během 24 hodin větší dávku, než je Vaše celková denní dávka. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Bitinex

Při přerušení léčby přípravkem Bitinex obvykle nedochází k žádným nežádoucím účinkům, ale mohou se znovu objevit příznaky ADHD. Než léčbu ukončíte, měl(a) byste se poradit se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Ačkoli u některých jedinců dojde k výskytu nežádoucích účinků, většině lidí přípravek Bitinex pomáhá. Lékař s Vámi tyto nežádoucí účinky probere.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné.

Méně časté(mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)

– velmi rychlý tlukot srdce nebo podobné pocity, abnormální srdeční rytmus

– sebevražedné myšlenky nebo pocity

– agresivní pocity

– nepřátelské nebo zlostné pocity

– rychlé kolísání nebo změny nálad

– závažné alergické reakce s příznaky, jako jsou:

otok obličeje a hrdla ztížené dýchání kopřivka (malé vyvýšené a svědivé skvrny na kůži)

– epileptické záchvaty

– psychotické příznaky včetně halucinací (slyšení hlasů nebo vidění věcí, tam kde nejsou), víry v

Děti a dospívající mladší 18 let mají zvýšené riziko nežádoucích účinků, jako jsou:

– sebevražedné myšlenky nebo pocity (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)

– rychlé kolísání nebo změny nálad (mohou postihnout až 1 pacienta z 10)

Dospělí mají snížené riziko (

– epileptické záchvaty

– psychotické příznaky včetně halucinací (slyšení hlasů nebo vidění věcí, tam kde nejsou), víry v nepravdivé věci (bludy), nebo podezíravosti

Vzácně(mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000)

– poškození jater

Přestaňte užívat přípravek Bitinex a kontaktujte ihned svého lékaře, jestliže máte některý z následujících příznaků:

– tmavá moč

– zažloutlá kůže nebo zažloutlé bělmo očí

– bolesti břicha při tlaku (napětí) v pravé horní části břicha pod žebry

– nevysvětlitelná nevolnost (pocit na zvracení)

– únava

– svědění

– příznaky podobné počátku chřipky

Další hlášené nežádoucí účinky zahrnují následující. Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud dojde k jejich zhoršení.

Velmi časténežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí)

DĚTI a DOSPÍVAJÍCÍ starší 6 let

DOSPĚLÍ

– bolest hlavy

– bolesti břicha

– snížení chuti k jídlu (ztráta pocitu hladu)

– nevolnost nebo zvracení

– ospalost

– zvýšení krevního tlaku

– zrychlení tepové frekvence (pulz)

– nevolnost

– sucho v ústech

– bolest hlavy

– snížení chuti k jídlu (ztráta pocitu hladu)

– problémy s usínáním, nespavost a brzké

probouzení se

– zvýšení krevního tlaku

– zrychlení tepové frekvence (pulz)

Časténežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 lidí)

DĚTI a DOSPÍVAJÍCÍ starší 6 let

DOSPĚLÍ

– podrážděnost a neklid

– problémy se spánkem včetně časného probouzení se

– deprese

– pocit smutku a beznaděje

– pocit úzkosti

– tiky

– rozšířené zorničky (tmavý střed oka)

– závratě

– zácpa

– nechutenství

– žaludeční nevolnost, trávicí potíže

– oteklá, zarudlá a svědivá kůže

– pocit neklidu

– snížení zájmu o sex

– poruchy spánku

– deprese

– pocit smutku a beznaděje

– pocit úzkosti

– závratě

– abnormální chuť, nebo změny chuti, které

přetrvávají

– třes

– brnění nebo necitlivost rukou nebo nohou

– spavost, ospalost, pocit únavy

– zácpa

– vyrážka

– netečnost (letargie)

– bolest na hrudi

– únava

– úbytek tělesné hmotnosti

– bolest žaludku

– trávicí potíže

– plynatost

– zvracení

– návaly horka nebo zrudnutí

– velmi rychlý tlukot srdce nebo takový

pocit

– oteklá, zarudlá a svědivá kůže

– zvýšené pocení

– vyrážka

– problémy s močením, jako je neschopnost

močit, časté nebo opožděné močení či bolest při močení

– zánět prostaty (prostatitida)

– bolest v tříslech u mužů

– neschopnost dosáhnout erekce

– opožděný orgasmus

– obtížné udržení erekce

– křeče při menstruaci

– nedostatek síly nebo energie

– únava

– netečnost (letargie)

– zimnice

– pocity podrážděnosti, nervozity

– pocit žízně

– úbytek tělesné hmotnosti

Méně časténežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí)

DĚTI a DOSPÍVAJÍCÍ starší 6 let

DOSPĚLÍ

– mdloby

– neklid

– třes

– tiky

– migréna

– mdloby

– rozmazané vidění

– migréna

– abnormální pocity na kůži, jako je pálení,

– rozmazané vidění

brnění, svědění nebo mravenčení

– abnormální srdeční rytmus (prodloužení

– brnění nebo pocit znecitlivění rukou nebo

QT intervalu)

nohou

– pocity chladu prstů na rukou a nohou

– epileptické záchvaty

– bolest na hrudi

– velmi rychlý tlukot srdce nebo takový

– dušnost

pocit (prodloužení QT intervalu)

– vyvýšená červená svědivá vyrážka

– dušnost

(kopřivka)

– zvýšené pocení

– svalové křeče

– svědění kůže

– nucení na močení

– nedostatek síly nebo energie

– abnormální orgasmus nebo neschopnost

– nepravidelná menstruace

– selhání ejakulace

Vzácnénežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí)

DĚTI a DOSPÍVAJÍCÍ starší 6 let

DOSPĚLÍ

– špatný krevní oběh způsobující zblednutí a znecitlivění prstů na rukou a nohou (Raynaudův syndrom)

– problémy s močením, jako je časté nebo zadržované močení, bolest při močení

– špatný krevní oběh způsobující zblednutí a znecitlivění prstů na rukou a nohou (Raynaudův syndrom)

– prodloužená a bolestivá erekce

– prodloužená a bolestivá erekce

– bolest v tříslech u chlapců

Účinky na růst

U některých dětí došlo po zahájení léčby přípravkem Bitinex ke zpomalení růstu (tělesné výšky a tělesné hmotnosti). Při dlouhodobé léčbě nicméně děti dosáhly opět tělesné výšky a tělesné hmotnosti normální pro jejich věk. Lékař bude v průběhu léčby sledovat tělesnou výšku a tělesnou hmotnost Vašeho dítěte. Pokud Vaše dítě neroste nebo nepřibývá na váze podle předpokladu, Váš lékař může změnit dávku, nebo léčbu přípravkem Bitinex dočasně přerušit.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Bitinex uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Bitinex obsahuje

– Léčivou látkou je atomoxetinum.

– Bitinex 10 mg tvrdé tobolky

– Jedna tvrdá tobolka obsahuje atomoxetinum 10 mg ve formě atomoxetini hydrochloridum 11,43 mg

– Pomocnými látkami jsou

Obsah tobolky: předbobtnalý kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý a dimetikon 250.

Tobolka: želatina, natrium-lauryl-sulfát (E487), oxid titaničitý (E171), čištěná voda

– Bitinex 18 mg tvrdé tobolky

– Pomocnými látkami j sou

Obsah tobolky: předbobtnalý kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý a dimetikon 350. Tobolka: želatina, natrium-lauryl-sulfát (E487), oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), čištěná voda

– Bitinex 25 mg tvrdé tobolky

Jedna tvrdá tobolka obsahuje atomoxetinum 25 mg ve formě atomoxetini hydrochloridum 28,57

mg. Pomocnými látkami jsou

Obsah tobolky: předbobtnalý kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý a dimetikon 350. Tobolka: želatina, natrium-lauryl-sulfát (E487), oxid titaničitý (E171), indigokarmín (E132), čištěná voda

– Bitinex 40 mg tvrdé tobolky

– Jedna tvrdá tobolka obsahuje atomoxetinum 40 mg ve formě atomoxetini hydrochloridum 45,71

– Pomocnými látkami j sou

Obsah tobolky: předbobtnalý kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý a dimetikon 350. Tobolka: želatina, natrium-lauryl-sulfát (E487), oxid titaničitý (E171), indigokarmín (E132), čištěná voda

– Bitinex 60 mg tvrdé tobolky

– Pomocnými látkami j sou

Obsah tobolky: předbobtnalý kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý a dimetikon 350. Tobolka: želatina, natrium-lauryl-sulfát (E487), oxid titaničitý (E171), indigokarmín (E132), žlutý oxid železitý (E172), čištěná voda

– Bitinex 80 mg tvrdé tobolky

– Jedna tvrdá tobolka obsahuje atomoxetinum 80 mg ve formě atomoxetini hydrochloridum 91,42

– Pomocnými látkami j sou

Obsah tobolky: předbobtnalý kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý a dimetikon 350. Tobolka: želatina, natrium-lauryl-sulfát (E487), oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172), čištěná voda

– Bitinex 100 mg tvrdé tobolky

– Pomocnými látkami j sou

Obsah tobolky: předbobtnalý kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý a dimetikon 350. Tobolka: želatina, natrium-lauryl-sulfát (E487), oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172), čištěná voda

– Potiskový inkoust (černý) složený z: esterifikovaného šelaku, černého oxidu železitého (E172), propylenglykolu

Jak přípravek Bitinex vypadá a co obsahuje toto balení

Bitinex 10 mg tvrdé tobolky

Bílý prášek v tvrdé želatinové tobolce velikosti č. 3 (délka 15,7±0,4 mm), neprůhledné bílé víčko, potištěné černým inkoustem ‘10′ a neprůhledné bílé tělo potištěné černým inkoustem ‘mg‘.

Bitinex 18 mg tvrdé tobolky

Bílý prášek v tvrdé želatinové tobolce velikosti č. 3 (délka 15,7±0,4 mm), neprůhledné sytě žluté víčko, potištěné černým inkoustem ‘18′ a neprůhledné bílé tělo potištěné černým inkoustem ‘mg‘.

Bitinex 25 mg tvrdé tobolky

Bílý prášek v tvrdé želatinové tobolce velikosti č. 3 (délka 15,7±0,4 mm), neprůhledné modré víčko, potištěné černým inkoustem ‘25′ a neprůhledné bílé tělo potištěné černým inkoustem ‘mg‘.

Bitinex 40 mg tvrdé tobolky

Bílý prášek v tvrdé želatinové tobolce velikosti č. 3 (délka 15,7±0,4 mm), neprůhledné modré víčko, potištěné černým inkoustem ‘40′ a neprůhledné modré tělo potištěné černým inkoustem ‘mg.‘

Bitinex 60 mg tvrdé tobolky

Bílý prášek v tvrdé želatinové tobolce velikosti č. 2 (délka 17,6±0,4 mm), neprůhledné modré víčko, potištěné černým inkoustem ‘60′ a neprůhledné sytě žluté tělo potištěné černým inkoustem ‘mg‘.

Bitinex 80 mg tvrdé tobolky

Bílý prášek v tvrdé želatinové tobolce velikosti č. 2 (délka 17,6±0,4 mm), neprůhledné hnědé víčko, potištěné černým inkoustem ‘80′ a neprůhledné bílé tělo potištěné černým inkoustem ‘mg‘.

Bitinex 100 mg tvrdé tobolky

Bílý prášek v tvrdé želatinové tobolce velikosti č. 1 (délka 19,1 ± 0,4 mm), neprůhledné hnědé víčko, potištěné černým inkoustem ‘100′ a neprůhledné hnědé tělo potištěné černým inkoustem ‘mg‘.

Přípravek Bitinex se dodává v blistrech v papírové krabičce.

Velikosti balení:

7, 14, 28 a 56 tvrdých tobolek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

EGIS Pharmaceuticals PLC

Keresztúri út 30–38.

H-1106 Budapešť,

Maďarsko

Výrobce:

Pharmathen International S.A.

Industrial Park Sapes,

Rodopi Prefecture, Block No 5,

Rodopi 69300,

Řecko

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6

Pallini 15351

Attiki

Řecko

Pharmadox Healthcare Ltd

KW20A Kordin Industrial Park,

Paola PLA 3000,

Malta

EGIS Pharmaceuticals PLC

Bókényfóldi út 118–120.,

H-1165 Budapešť,

Maďarsko

EGIS Pharmaceuticals PLC

Mátyás király u. 65.,

H-9900 Kórmend,

Maďarsko

Tento léčivý přípravek byl registrován v členských státech EHP pod následujícími náz­vy:

Rakousko

Česká republika

Dánsko

Řecko

Německo

Island

Španělsko

Rumunsko

Švédsko

Slovenská republika

ATAMA 10 mg Hartkapseln ATAMA 18 mg Hartkapseln ATAMA 25 mg Hartkapseln ATAMA 40 mg Hartkapseln ATAMA 60 mg Hartkapseln ATAMA 80 mg Hartkapseln ATAMA 100 mg Hartkapseln Bitinex

Atomoxetin Medical Valley

ATAMA Kai|./á.Kio aKZnpó 10 mg ATAMA Kai|./á.Kio aKZnpó 18 mg ATAMA Kai|./á.Kio aKZnpó 25 mg ATAMA Kai|./á.Kio aKZnpó 40 mg ATAMA Kai|./á.Kio aKZnpó 60 mg ATAMA Kai|./á.Kio aKZnpó 80 mg ATAMA Kai|./á.Kio aKZnpó 100 mg

ATAMA 10 mg Hartkapseln ATAMA 18 mg Hartkapseln ATAMA 25 mg Hartkapseln ATAMA 40 mg Hartkapseln ATAMA 60 mg Hartkapseln ATAMA 80 mg Hartkapseln ATAMA 100 mg Hartkapseln

Atomoxetin Medical Valley 10 mg hylki hart Atomoxetin Medical Valley 18 mg hylki hart Atomoxetin Medical Valley 25 mg hylki hart Atomoxetin Medical Valley 40 mg hylki hart Atomoxetin Medical Valley 60 mg hylki hart Atomoxetin Medical Valley 80 mg hylki hart Atomoxetin Medical Valley 100 mg hylki hart ATAMA 10 mg cápsulas duras EFG

ATAMA 18 mg cápsulas duras EFG ATAMA 25 mg cápsulas duras EFG ATAMA 40 mg cápsulas duras EFG ATAMA 60 mg cápsulas duras EFG ATAMA 80 mg cápsulas duras EFG ATAMA 100 mg cápsulas duras EFG

Bitinex 10 mg capsule Bitinex 18 mg capsule Bitinex 25 mg capsule Bitinex 40 mg capsule Bitinex 60 mg capsule Bitinex 80 mg capsule Bitinex 100 mg capsule

Atomoxetin Medical Valley 10 mg kapslar, harda Atomoxetin Medical Valley 18 mg kapslar, harda Atomoxetin Medical Valley 25 mg kapslar, harda Atomoxetin Medical Valley 40 mg kapslar, harda Atomoxetin Medical Valley 60 mg kapslar, harda Atomoxetin Medical Valley 80 mg kapslar, harda Atomoxetin Medical Valley 100 mg kapslar, harda Bitinex 10 mg tvrdé kapsuly Bitinex 18 mg tvrdé kapsuly

Bitinex 25 mg tvrdé kapsuly Bitinex 40 mg tvrdé kapsuly Bitinex 60 mg tvrdé kapsuly Bitinex 80 mg tvrdé kapsuly

Bitinex 100 mg tvrdé kapsuly

Velká Británie

ATAMA 10 mg tvrdé tobolky ATAMA 18 mg tvrdé tobolky

ATAMA 25 mg tvrdé tobolky ATAMA 40 mg tvrdé tobolky

ATAMA 60 mg tvrdé tobolky ATAMA 80 mg tvrdé tobolky

ATAMA 100 mg tvrdé tobolky

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 28. 3. 2017.

12

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář