BORTEZOMIB ACTAVIS 3,5 MG

Čtěte příbalový leták BORTEZOMIB ACTAVIS 3,5 MG online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k BORTEZOMIB ACTAVIS 3,5 MG a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku BORTEZOMIB ACTAVIS 3,5 MG

  1. Co je BORTEZOMIB ACTAVIS 3,5 MG a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete BORTEZOMIB ACTAVIS 3,5 MG užívat
  3. Jak se BORTEZOMIB ACTAVIS 3,5 MG užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak BORTEZOMIB ACTAVIS 3,5 MG uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – BORTEZOMIB ACTAVIS 3,5 MG

1. Co je přípravek Bortezomib Actavis a k čemu se používá

Přípravek Bortezomib Actavis obsahuje léčivou látku bortezomib, takzvaný „proteazomový inhibitor“. Proteazomy hrají významnou roli v kontrole buněčných funkcí a růstu buňky. Bortezomib může ničit nádorové buňky zásahem do jejich funkce.

Přípravek Bortezomib Actavis se používá k léčbě mnohočetného myelomu (nádor kostní dřeně) u pacientů starších 18 let:

– samostatně nebo společně s pegylovaným liposomálním doxorubicinem nebo dexamethasonem u nemocných, jejichž onemocnění se zhoršuje (progreduje) po minimálně jedné předchozí léčbě a u kterých transplantace krevních kmenových buněk nebyla úspěšná nebo není vhodná.

– v kombinaci s léčivými přípravky obsahujícími melfalan a prednison u pacientů, jejichž onemocnění

nebylo dosud léčeno, a kteří nejsou vhodní pro vysokodávkovou chemoterapii s transplantací krevních kmenových buněk.

– v kombinaci s léčivými přípravky obsahujícími buď dexamethason samotný, nebo dexamethason spolu s thalidomidem u pacientů, kteří dosud nebyli léčeni a před podáním vysokodávkové chemoterapie s transplantací krevních kmenových buněk (indukční léčba).

Přípravek Bortezomib Actavis se používá k léčbě lymfomu z plášťových buněk (typ rakoviny postihující lymfatické (mízní) uzliny) u pacientů ve věku 18 let a starších v kombinaci s rituximabem, cyklofosfamidem, doxorubicinem a prednisonem, u pacientů, jejichž nemoc dosud nebyla léčena a u kterých není transplantace krevních kmenových buněk vhodná.

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bortezomib Actavis používat

Neužívejte přípravek Bortezomib Actavis:

– jestliže jste alergický(á) na bortezomib, bór nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

– pokud máte určité problémy s plícemi nebo srdcem.

Upozornění a opatření

Poraďte se se svým lékařem, pokud máte cokoli z dále uvedeného:

– nízký počet červených nebo bílých krvinek (anémie nebo neutropenie). Příznaky viz bod 4.

– problémy s krvácením a/nebo nízký počet krevních destiček v krvi (trombocytopenie). Příznaky

viz bod 4.

– průjem, zácpu, pocit na zvracení nebo zvracení

– nízký krevní tlak, obzvláště při vstávání (s příznaky jako jsou mdloby, závrať nebo točení hlavy), v minulosti nebo během léčby přípravkem Bortezomib Actavis

– onemocnění ledvin

– středně závažná až závažná porucha funkce jater

– pocit necitlivosti, brnění, pálení, slabost nebo bolesti rukou nebo nohou (periferní neuropatie)

– problémy se srdcem nebo krevním tlakem

– problémy s plícemi s příznaky jako jsou dušnost nebo kašel

– křeče

– herpes zoster také zvaný pásový opar (lokalizovaná bolestivá vyrážka šířící se po celém těle nebo kolem očí)

– příznaky tzv. syndromu nádorového rozpadu, jako jsou svalové křeče, svalová slabost, zmatenost, ztráta nebo poruchy zraku a dušnost

– bolesti hlavy, záchvaty, zmatenost, změny duševního stavu, ztráta zraku a vysoký krevní tlak. Toto mohou být příznaky neurologické poruchy zvané „syndrom posteriorní reverzibilní encefalopatie“ (PRES)

– ztráta paměti, problémy s myšlením, obtíže při chůzi nebo zhoršení zraku. Může se jednat o příznaky velmi vzácné, ale závažné infekce mozku zvané „progresivní multifokální leukoencefalopatie“ (PML) a Váš lékař může nařídit další vyšetření a sledování.

Před zahájením léčby přípravkem Bortezomib Actavis a v jejím průběhu budete muset podstupovat pravidelná vyšetření krevního obrazu, k pravidelné kontrole počtu krevních buněk.

Pokud máte lymfom z plášťových buněk a spolu s přípravkem Bortezomib Actavis se Vám podává lék rituximab, musíte svého lékaře informovat:

– pokud se domníváte, že máte infekci jater (hepatitidu) nebo že jste ji měl(a) v minulosti.

V několika případech mohou být pacienti, kteří měli hepatitidu B, postiženi opakovaným výskytem hepatitidy, která může být smrtelná. Pokud máte infekci virem hepatitidy B v anamnéze, Váš lékař Vás bude pečlivě sledovat pro příznaky aktivní hepatitidy B.

Přečtěte si pozorně příbalové informace všech léčivých přípravků, které budete užívat v kombinaci s přípravkem Bortezomib Actavis pro informace vztahující se k těmto přípravkům před zahájením léčby přípravkem Bortezomib Actavis. Pokud je užíván thalidomid, je zapotřebí zvláštní pozornosti testování těhotenství a preventivním opatřením týkajícím se těhotenství (viz bod Těhotenství a kojení v tomto bodě).

Děti a dospívající

Přípravek Bortezomib Actavis by se neměl používat u dětí a dospívajících, protože není známo, jaký na ně bude mít tento léčivý přípravek vliv.

Další léčivé přípravky a přípravek Bortezomib Actavis

Informujte svého lékaře, nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Zejména informujte lékaře, pokud užíváte léčivé přípravky obsahující některou z následujících léčivých látek:

– ketokonazol používaný při léčbě plísňových infekcí

– ritonavir používaný při léčbě infekce HIV

– rifampicin, antibiotikum používané k léčbě bakteriálních infekcí

– karbamazepin, fenytoin nebo fenobarbital užívané k léčbě epilepsie

– třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) užívaná k léčbě deprese nebo jiných onemocnění

– perorální antidiabetika (přípravky k léčbě cukrovky užívané ústy).

Těhotenství a kojení

Jestliže jste těhotná, neměla byste přípravek Bortezomib Actavis používat, pokud to není nezbytně nutné.

Jak muži, tak i ženy léčené přípravkem Bortezomib Actavis musejí během léčby a ještě 3 měsíce po jejím ukončení používat účinnou antikoncepci. Pokud i přes tato opatření dojde k otěhotnění, oznamte to ihned svému lékaři.

Během léčby přípravkem Bortezomib Actavis byste neměla kojit. Poraďte se s ošetřujícím lékařem, kdy je po ukončení léčby vhodné znovu začít kojit.

Thalidomid způsobuje vrozené vady a úmrtí plodu. Pokud je Bortezomib Actavis podáván v kombinaci s thalidomidem, musíte dodržovat program prevence početí pro thalidomid (viz příbalová informace pro thalidomid).

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Bortezomib Actavis může vyvolat únavu, závrať, mdlobu nebo neostré vidění. Pokud pociťujete tyto nežádoucí účinky, nesmíte řídit motorová vozidla nebo používat nástroje nebo obsluhovat stroje; i když tyto účinky nepociťujete, měl(a) byste být opatrný(á).

3.   Jak se přípravek Bortezomib Actavis používá

Lékař zvolí dávku přípravku Bortezomib Actavis podle Vaší výšky a tělesné hmotnosti (tělesného povrchu). Obvyklá počáteční dávka přípravku Bortezomib Actavis činí 1,3 mg/m2 tělesného povrchu dvakrát týdně. Lékař může změnit dávku a celkový počet léčebných cyklů podle Vaší odpovědi na léčbu, podle výskytu některých nežádoucích účinků a podle Vašeho základního onemocnění (např. problémů s játry).

Progresivní mnohočetný myelom

Je-li přípravek Bortezomib Actavis podáván samostatně, dostanete 4 dávky přípravku Bortezomib Actavis intravenózně (nitrožilně) nebo subkutánně (podkožně) 1., 4., 8. a 11. den, pak následuje 10denní „období odpočinku“ bez léčby. Proto je trvání jednoho léčebného cyklu 21 dní (3 týdny). Můžete dostat až 8 cyklů (24 týdnů).

Přípravek Bortezomib Actavis Vám rovněž může být podáván společně s pegylovaným liposomálním doxorubicinem nebo dexamethasonem.

Pokud je přípravek Bortezomib Actavis podáván spolu s pegylovaným liposomálním doxorubicinem, bude Vám přípravek Bortezomib Actavis podáván nitrožilně nebo podkožně jako léčebný cyklus trvající 21 dní a pegylovaný liposomální doxorubicin v dávce 30 mg/m2 se podává 4. den 21denního léčebného cyklu s přípravkem Bortezomib Actavis formou nitrožilní infuze po podání injekce přípravku Bortezomib Actavis.

Můžete dostat až 8 cyklů (24 týdnů).

Pokud je přípravek Bortezomib Actavis podáván spolu s dexamethasonem, bude Vám přípravek Bortezomib Actavis podáván nitrožilně nebo podkožně jako 21denní léčebný cyklus a dexamethason v dávce 20 mg se podá perorálně (ústy) 1., 2., 4., 5., 8., 9., 11. a 12. den 21denního léčebného cyklu s přípravkem Bortezomib Actavis. Můžete dostat až 8 cyklů (24 týdnů).

Dříve neléčený mnohočetný myelom

Pokud jste dosud nebyl(a) léčen(a) pro mnohočetný myelom a není u Vásvhodná transplantace krevních kmenových buněk, budete přípravek Bortezomib Actavis dostávat nitrožilně spolu se dvěma dalšími léčivými přípravky melfalanem a prednisonem.

V tomto případě je trvání léčebného cyklu 42 dní (6 týdnů). Dostanete 9 cyklů (54 týdnů).

– V cyklech 1 až 4 se přípravek Bortezomib Actavis podává dvakrát týdně ve dnech 1, 4, 8, 11,

22, 25, 29 a 32

– V cyklech 5 až 9 se přípravek Bortezomib Actavis podává jednou týdně ve dnech 1, 8, 22 a 29. Melfalan (9 mg/m2) a prednison (60 mg/m2) se podávají perorálně (ústy) ve dnech 1, 2, 3 a 4 prvního týdne každého cyklu.

Pokud jste dosud nebyl(a) léčen(a) pro mnohočetný myelom a je u Vásvhodná transplantace krevních kmenových buněk, bude Vám přípravek Bortezomib Actavis podáván ve formě nitrožilní nebo podkožní injekce společně s dexamethasonem nebo s dexamethasonem a thalidomidem jako indukční léčba.

Pokud je podáván Bortezomib Actavis spolu s dexamethasonem, bude Vám přípravek Bortezomib Actavis podáván nitrožilně nebo podkožně jako 21denní léčebný cyklus a dexamethason 40 mg se podává perorálně (ústy) 1., 2., 3. ,4. , 8., 9., 10., a 11. den 21denního léčebného cyklu přípravku Bortezomib Actavis.

Dostanete 4 cykly (12 týdnů).

Pokud je podáván přípravek Bortezomib Actavis spolu s thalidomidem a dexamethasonem je trvání léčebného cyklu 28 dní (4 týdny).

Dexamethason 40 mg se podává perorálně (ústy) v den 1, 2, 3, 4 , 8, 9, 10 a 11 28denního léčebného cyklu přípravku Bortezomib Actavis a thalidomid se podává perorálně (ústy) jednou denně, v dávce 50 mg, až do dne 14 prvního cyklu, a je-li snášen, dávka podávaná ve dnech 15–28 se zvýší na 100 mg a poté může být ještě dále zvýšena na 200 mg od druhého cyklu dále.

Může Vám být podáno nejvýše 6 cyklů (24 týdnů).

Dosud neléčený lymfom z plášťových buněk

Pokud jste dosud nebyl(a) léčen(a) pro lymfom z plášťových buněk, bude Vám přípravek Bortezomib Actavis podáván nitrožilně nebo podkožně spolu s rituximabem, cyklofosfamidem, doxorubicinem a prednisonem.

Přípravek Bortezomib Actavis se podává nitrožilně nebo podkožně 1., 4., 8. a 11. den, poté následuje „období klidu“ bez léčby. Trvání léčebného cyklu je 21 dní (3 týdny). Může Vám být podáno až 8 cyklů (24 týdnů).

1. den každého 21denního léčebného cyklu přípravkem Bortezomib Actavis se ve formě nitrožilní infuze podávají následující léčivé přípravky:

Rituximab v dávce 375 mg/m2, cyklofosfamid v dávce 750 mg/m2 a doxorubicin v dávce 50 mg/m2. Prednison se podává perorálně (ústy) v dávce 100 mg/m2 1., 2., 3., 4. a 5. den léčebného cyklu přípravkem Bortezomib Actavis.

Jak se přípravek Bortezomib Actavis podává

Tento léčivý přípravek je k nitrožilnímu nebo podkožnímu podání. Přípravek Bortezomib Actavis Vám bude podáván pod dohledem lékařského personálu, který má zkušenosti s používáním cytotoxických léčivých přípravků.

Prášek přípravku Bortezomib Actavis je nutno před podáním rozpustit. To provede odborný zdravotnický pracovník. Výsledný roztok se potom vstříkne buď do žíly, nebo pod kůži. Injekce do žíly je rychlá, trvající 3 až 5 sekund. Injekce pod kůži se podává buď do stehna, nebo do břicha.

Jestliže Vám bylo podáno příliš velké množství přípravku Bortezomib ActavisVzhledem k tomu, že tento přípravek podává lékař nebo zdravotní sestra, je nepravděpodobné, že Vám bude podáno příliš velké množství. V nepravděpodobném případě předávkování bude lékař sledovat Váš stav pro případ, že by se vyskytly nežádoucí účinky.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Některé z těchto nežádoucích účinků mohou být závažné.

Pokud je Vám přípravek Bortezomib Actavis podáván k léčbě mnohočetného myelomu nebo lymfomu z plášťových buněk, neprodleně informujte svého lékaře, jestliže zaznamenáte některý z následujících příznaků:

– svalové křeče, svalová slabost

– zmatenost, ztráta nebo poruchy zraku, slepota, záchvaty křečí, bolest hlavy

– dušnost, otok chodidel nebo změny srdečního tepu, vysoký krevní tlak, únava, mdloby

– kašel a potíže s dýcháním nebo tíseň na hrudi.

Léčba přípravkem Bortezomib Actavis může velmi často způsobit pokles počtu červených a bílých krvinek a krevních destiček v krvi. Před zahájením léčby přípravkem Bortezomib Actavis a v jejím průběhu budete muset podstupovat pravidelná vyšetření krevního obrazu. Dále se může dostavit snížení počtu:

– krevních destiček, proto můžete být náchylnější k tvorbě modřin nebo krvácení bez zjevného poranění (např. střevní nebo žaludeční krvácení, krvácení z úst a dásní nebo mozkové nebo jaterní krvácení)

– červených krvinek, což může vést k anemii (chudokrevnosti) s příznaky jako je únava a bledost

– bílých krvinek, což Vás učiní náchylnějšími k infekcím nebo příznakům podobným chřipce

Léčba přípravkem Bortezomib Actavis může také způsobit nerovnováhu v počtu krevních složek (např. elektrolytů). Tyto změny se mohou projevit v krevních testech.

Pokud je Vám přípravek Bortezomib Actavis podáván k léčbě mnohočetného myelomu, jsou nežádoucí účinky, které Vás mohou postihnout, uvedeny dále:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

– Změny citlivosti, necitlivost, brnění nebo pálení kůže nebo bolest rukou nebo nohou vzhledem k poškození nervů

– Snížení počtu krevních destiček, červených krvinek a/nebo bílých krvinek (viz výše)

– Horečka

– Nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracení, ztráta chuti k jídlu

– Zácpa s plynatostí nebo bez plynatosti (může být těžká)

– Průjem: v tomto případě je důležité, abyste pil(a) více vody než obvykle. Lékař Vám může předepsat ještě lék k léčbě průjmu

– Únava (vysílení), pocit slabosti

– Bolest svalů, bolest kostí

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10)

– Nízký krevní tlak, náhlý pokles krevního tlaku po postavení se, který může vést až k mdlobám

– Vysoký krevní tlak

– Snížená činnost ledvin

– Bolest hlavy

– Celkový pocit nemoci, bolest, závratě, točení hlavy, pocit slabosti nebo ztráta vědomí

– Třes

– Infekce včetně zánětu plic, infekcí dýchacích cest, zánět průdušek, plísňové infekce, kašel s hlenem, onemocnění podobného chřipce

– Pásový opar (ohraničený včetně výskytu kolem očí nebo rozesetý po těle)

– Infekce virem herpes simplex (puchýře na kůži nebo opary)

– Dušnost

– Různé typy vyrážek

– Svědění kůže, bulky na kůži nebo suchá kůže

– Zrudnutí obličeje nebo praskání drobných vlásečnic

– Zrudnutí kůže

– Dehydratace (nedostatek tekutin v těle)

– Pálení žáhy, nadýmání, říhání, plynatost, bolesti břicha krvácení ze střeva nebo žaludku

– Změna funkce jater

– Bolestivá ústa nebo rty, sucho v ústech, vředy v ústech nebo bolest v krku

– Úbytek tělesné hmotnosti, ztráta chuti k jídlu

– Svalové křeče, svalové stahy, svalová slabost, bolest končetin

– Neostré vidění

– Infekce vnější vrstvy oka a vnitřního povrchu očních víček (zánět spojivek)

– Krvácení z nosu

– Obtíže nebo problémy se spaním, pocení, úzkost, změny nálady, pocit ospalosti a netečnosti

– Otok těla zahrnující okolí očí i jiné části těla.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

– Srdeční selhání, srdeční příhoda (infarkt myokardu), bolest na hrudi, nepříjemné pocity na hrudi, zrychlení nebo zpomalení tlukotu srdce

– Selhání ledvin

– Zánět žil, krevní sraženiny v cévách a plicích

– Problém se srážlivostí krve

– Oběhové problémy

– Zánět vazivového obalu srdce nebo tekutina okolo srdce

– Infekce včetně infekcí močových cest, chřipka, infekce herpetickým virem (opary), infekce ucha a celulitida

– Krev ve stolici nebo krvácení ze sliznic např. z úst, pochvy

– Poruchy cév v mozku

– Křeče, pád, poruchy hybnosti, abnormální nebo změněná nebo snížená citlivost (dotyk,

sluch, chuť, čich), porucha pozornosti, třes, trhavé pohyby

– Migréna

– Artritida (zánět kloubů), včetně zánětu kloubů na prstech rukou i nohou a čelistí

– Bolest dolní části zad a bolest nohou, nepříjemní pocity v nohách

– Problémy týkající se plic, které brání tělu získat dostatek kyslíku. Mohou zahrnovat obtížné dýchání, dušnost, dušnost i bez námahy (klidová dušnost), mělké dýchání, ztížené dýchání nebo zástava dýchání, sípání

– Škytavka, poruchy řeči, rýma

– Zvýšení nebo snížení tvorby moče (vzhledem k poškození ledvin), bolestivé močení nebo

krev/bílkoviny v moči, zadržování tekutin

– Porucha vědomí, zmatenost, změny duševního stavu, neklid, vidění či slyšení věcí, které neexistují (halucinace), poruchy paměti nebo ztráta paměti

– Hypersenzitivita (přecitlivělost)

– Zhoršení sluchu, hluchota nebo zvonění v uších, bolest ucha, nepříjemné pocity v uchu

– Hormonální nerovnováha, která ovlivňuje vstřebávání soli a vody

– Příliš vysoká činnost štítné žlázy

– Abnormálně vysoké hladiny hormonu kortisol, způsobující rychlé zvýšení tělesné hmotnosti, obzvláště trupu a obličeje (Cushingův syndrom)

– Neschopnost tvořit dostatek insulinu nebo odolnost k normálním hladinám insulinu

– Podráždění nebo zánět očí, nadměrná vlhkost očí, bolest oka, suché oči, infekce v oku, výtok z očí, nenormální vidění, krvácení z oka

– Otoky lymfatických (mízních) žláz

– Ztuhlost kloubů nebo svalů, pocit tíhy, bolest v tříslech

– Vypadávání vlasů a nenormální struktura vlasů

– Alergické reakce

– Zarudnutí a bolest v místě injekce

– Bolest v ústech

– Infekce nebo zánět úst, vřídky v ústech, jícnu, žaludku a střevech, někdy spojené s bolestí nebo

krvácením, špatný pohyb střev (včetně ucpání), krvácení z dásní, povlak na jazyku, nepříjemný pocit v oblasti břicha nebo jícnu, obtížné polykání, zvracení krve

– Kožní infekce

– Bakteriální a virové infekce

– Infekce zubů

– Zánět slinivky břišní, neprůchodnost žlučovodu

– Bolest genitálu, problémy s erekcí

– Zvýšení tělesné hmotnosti

– Žízeň

– Zánět jater (hepatitida)

– Obtíže v místě injekce nebo obtíže spojené s příslušenstvím k aplikaci injekce

– Celkové zhoršení fyzického stavu

– Otok obličeje

– Pocit chladu

– Návaly

– Abnormality chůze

– Kožní reakce a problémy (mohou být závažné a život ohrožující), vředy na kůži

– Zvýšené pocení, noční pocení

– Modřiny, pády a zranění

– Zánět nebo krvácení krevních cév, které se mohou projevit jako malé červené až fialové tečky (obvykle na dolních končetinách) až velké skvrny podobné modřinám pod kůží nebo v tkáni

– Závažný vratný stav mozku, který zahrnuje křeče, vysoký krevní tlak, bolest hlavy, únavu, zmatenost, slepotu nebo jiné problémy se zrakem.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 1 000)

– Problémy se srdcem, které zahrnují srdeční příhodu (infarkt myokardu) a anginu pectoris

– Změna zbarvení žil

– Zánět míšních nervů

– Problémy s ušima, krvácení z uší

– Snížená činnost štítné žlázy

– Budd-Chiariho syndrom (klinické příznaky způsobené neprůchodností žil v játrech)

– Změna funkce střev nebo nenormální funkce střev

– Krvácení do mozku

– Otok mozku

– Přerušení průtoku krve do mozku

– Paralýza (ochrnutí)

– Nahromadění tekutiny a otoky těla, hlavně rukou nebo nohou

– Benigní (nezhoubné) nebo maligní (zhoubné) tumory

– Žluté zbarvení očí a kůže (žloutenka)

– Závažná alergická reakce (anafylaktický šok), jejíž známky mohou zahrnovat obtíže

s dýcháním, bolest nebo svíravý pocit na hrudi a/nebo závrať/mdlobu, závažné svědění kůže nebo vznik vystouplých bulek na kůži, otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, což může vést k problémům s polykáním, kolaps

– Onemocnění prsou

– Výtok z pochvy

– Otok genitálu

– Bolest v pánevní oblasti

– Neschopnost snášet alkohol

– Úbytek tělesné hmotnosti

– Zvýšení chuti k jídlu

– Pisklavý hlas

– Otok kloubů

– Cysty v kloubní výstelce (synoviální cysty)

– Zlomeniny

– Rozpad svalových vláken vedoucí k dalším komplikacím

– Otok jater, jaterní krvácení

– Nádor na ledvině

– Podráždění močového měchýře

– Změny na kůži podobné lupénce

– Rakovina kůže

– Bledost kůže

– Zvýšení počtu krevních destiček nebo plazmatických buněk (druh bílých krvinek) v krvi

– Neobvyklá reakce na krevní transfuzi

– Částečná nebo úplná ztráta zraku

– Sebevražedné myšlenky, stres související s duševní nemocí (porucha přizpůsobení), dezorientace

– Snížení pohlavní touhy

– Slinění

– Vyvalené oči

– Otok slzných žláz

– Citlivost na světlo

– Pocit blikajícího světla

– Zrychlené dýchání

– Bolest konečníku

– Žlučové kameny

– Kýla

– Poranění

– Lámavé nebo slabé nehty

– Studený pot

– Neobvyklé ukládání bílkovin v životně důležitých orgánech

– Bezvědomí (kóma)

– Vředy ve střevě

– Selhání více orgánů

– Úmrtí

Pokud je Vám přípravek Bortezomib Actavis podáván spolu s dalšími přípravky k léčbě lymfomu z plášťových buněk, jsou nežádoucí účinky, které Vás mohou postihnout, uvedeny dále:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

– Zápal plic (pneumonie)

– Ztráta chuti k jídlu

– Citlivost, necitlivost, mravenčení nebo pálivé pocity na kůži nebo bolesti v rukou a nohou v

důsledku poškození nervů

– Pocit na zvracení a zvracení

– Průjem

– Vředy v ústech

– Zácpa

– Bolest svalů, bolest kostí

– Vypadávání vlasů a nenormální struktura vlasů

– Únava, pocit slabosti

– Horečka

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10)

– Pásový opar (lokalizovaný kolem očí nebo rozšířený po těle)

– Infekce herpetickým virem

– Bakteriální a virové infekce

– Infekce dýchacích cest, zánět průdušek, kašel s hlenem, nemoc podobná chřipce

– Plísňové infekce

– Přecitlivělost (alergická reakce)

– Neschopnost vytvářet dostatek inzulinu nebo rezistence vůči normálním hladinám inzulinu

– Zadržování tekutin

– Potíže se spánkem nebo problematický spánek

– Ztráta vědomí

– Změněná úroveň vědomí, zmatenost

– Pocit točení hlavy, závratě

– Zrychlený tep, vysoký krevní tlak, pocení

– Abnormální vidění, rozmazané vidění

– Srdeční selhání, srdeční příhoda (infarkt myokardu), bolesti na hrudi, nepříjemné pocity na hrudi, zrychlený nebo zpomalený tep

– Vysoký nebo nízký krevní tlak

– Náhlý pokles krevního tlaku při napřímení, což může vést k mdlobám

– Dušnost při námaze

– Kašel

– Škytavka

– Zvonění v uších, nepříjemné pocity v uchu

– Krvácení ze střev nebo žaludku

– Pálení žáhy

– Bolest břicha, nadýmání

– Potíže s polykáním

– Infekce nebo zánět žaludku a střev

– Bolest břicha

– Bolavá ústa nebo rty, bolesti v hrdle

– Porucha jaterních funkcí

– Svědění kůže

– Zarudnutí kůže

– Vyrážka

– Svalové křeče

– Infekce močových cest

– Bolest v končetinách

– Otok těla zahrnující oči a další části těla

– Třesavka

– Zarudnutí a bolest v místě injekce

– Celkový pocit nemoci

– Ztráta tělesné hmotnosti

– Nárůst tělesné hmotnosti

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

– Zánět jater (hepatitida)

– Těžká alergická reakce (anafylaktická reakce), jejíž známky mohou zahrnovat potíže s dechem, bolesti na hrudi nebo tíseň na hrudi a/nebo pocit točení hlavy/mdloby, silné svědění nebo vystouplé bulky

na kůži, otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, což může způsobit potíže při polykání, kolaps

– Pohybové poruchy, ochrnutí, záškuby

– Závrať

– Ztráta sluchu, hluchota

– Poruchy, které mohou postihnout plíce, zabraňující dostatečném přísunu kyslíku do těla. Některé z nich zahrnují dýchací obtíže, dušnost, klidovou dušnost (objevující se bez námahy), dýchání, jenž se změní v mělké, obtížné nebo se zastaví, sípání

– Krevní sraženiny v plicích

– Žluté zbarvení očí a kůže (žloutenka)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Bortezomib Actavis uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce za „Použitelné do/EXP“.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Rekonstituovaný roztok je nutno použít ihned po přípravě. Není-li rekonstituovaný roztok použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

Rekonstituovaný roztok je však stabilní 8 hodin před aplikací při teplotě do 25 °C, je-li uchováván v originální injekční lahvičce a/nebo injekční stříkačce, celková doba uchovávání rekonstituovaného léčivého přípravku před podáním nesmí přesáhnout 8 hodin.

Přípravek Bortezomib Actavis je určen pouze pro jednorázové použití. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Bortezomib Actavis obsahuje

– Léčivá látka je bortezomibum. Jedna injekční lahvička obsahuje bortezomibum 3,5 mg (jako ester kyseliny boronové s mannitolem).

– Dalšími složka je mannitol (E421).

Rekonstituce pro intravenózní podání:

Po rozpuštění obsahuje 1 ml injekčního roztoku pro intravenózní podání bortezomibum 1 mg.

Rekonstituce pro subkutánní podání:

Po rozpuštění obsahuje 1 ml injekčního roztoku pro subkutánní podání bortezomibum 2,5 mg.

Jak přípravek Bortezomib Actavis vypadá a obsah balení

Přípravek Bortezomib Actavis 3,5 mg prášek pro injekční roztok je bílý až téměř bílý koláč nebo prášek.

Jedno balení přípravku Bortezomib Actavis 3,5 mg obsahuje 10ml bezbarvou skleněnou injekční lahvičku třídy I s brombutylovou pryžovou zátkou a hliníkovým víčkem s polypropylenovým diskem, obsahující bortezomibum 3,5 mg. <Lahvička je zabalena v ochranném pouzdře >.

Držitel rozhodnutí o registraci

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76–78,

Hafnarfjordur 220

Island

Výrobce

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

11 Ion Mihalache Ave.

the 1st district

011171, Bucharest

Rumunsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko

Bortezomib Actavis

Česká republika

Bortezomib Actavis 3,5 mg

Dánsko

Bortezomib Actavis

Estonsko

Bortezomib Actavis

Chorvatsko

Bortezomib Actavis prašak za otopinu za injekciju

Maďarsko

Bortezomib Actavis 3,5 mg por oldatos injekcióhoz

Island

Bortezomib Actavis

Lotyšsko

Bortezomib Actavis 3,5 mg pulveris injekciju škiduma pagatavošanai

Litva

Bortezomib Actavis 3,5 mg milteliai injekciniam tirpalui

Malta

Bortezomib Actavis

Polsko

Bortezomib Actavis

Rumunsko

Bortezomib Actavis 3,5 mg Pulbere pentru solutie injectabilá

Slovinsko

Bortezomib Actavis 3,5 mg prašek za raztopino za injicirabje

Slovenská republika

Bortezomib Actavis 3,5 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 11.8.2016

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Poznámka: Přípravek Bortezomib Actavis 3,5 mg, prášek pro injekční roztok může být používán buď k intravenóznímu, nebo subkutánnímu podání. Pozornost je vyžadována při přípravě přípravku Bortezomib Actavis 3,5 mg prášek pro injekční roztok, protože objem potřebný pro rekonstituci je odlišný v závislosti na cestě podání a také konečná koncentrace naředěného léku je odlišná (pro instrukce čtěte níže a na druhé straně letáku).

Jelikož se koncentrace léku po rekonstituci liší mezi subkutánní a intravenózní přípravou, je vyžadována zvláštní pozornost při výpočtu objemu rekonstituovaného léku, který má být pacientovi podán podle předepsané dávky.

1. REKONSTITUCE K INTRAVENÓZNÍ INJEKCI

Poznámka: Bortezomib Actavis je cytotoxický. Z tohoto důvodu musí být dodržována zvýšená opatrnost při manipulaci s ním a při přípravě. K ochraně kůže je doporučeno používat rukavice a jiné ochranné oděvy.

PŘI MANIPULACI S PŘÍPRAVKEM BORTEZOMIB ACTAVIS MUSÍ BÝT PŘÍSNĚ DODRŽOVÁNY ASEPTICKÉ PODMÍNKY, PROTOŽE PŘÍPRAVEK NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ KONZERVAČNÍ LÁTKY.

1.1. Příprava 3,5mg injekční lahvičky: Přidejte 3,5 mlsterilního injekčního roztoku chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9%) do injekční lahvičky obsahující prášek přípravku Bortezomib Actavis. Rozpuštění lyofilizovaného prášku je dokončeno za méně než 2 minuty.

Koncentrace výsledného roztoku bude 1 mg/ml. Roztok musí být čirý a bezbarvý, s výsledným pH 4 až 7, pH roztoku není třeba kontrolovat.

1.2.Před aplikací zkontrolujte vizuálně, zda roztok neobsahuje částice nebo není zabarven. Jestliže zjistíte jakékoli zabarvení nebo přítomnost částic, roztok zlikvidujte. Ujistěte se, že je podávána dávka správná pro intravenózní způsob podání(1 mg/ml).

1.3.Rekonstitu­ovaný roztok neobsahuje konzervační látky a má být aplikován ihned po přípravě. Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím však byla prokázána na dobu 8 hodin při teplotě do 25 °C, pokud je přípravek uchováván v původní injekční lahvičce a/nebo injekční stříkačce. Celková doba uchovávání rekonstituovaného léčivého přípravku před podáním nemá přesáhnout 8 hodin. Není-li rekonstituovaný roztok použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

Rekonstituovaný roztok není nutné chránit před světlem.

2. PODÁNÍ

– Po rozpuštění nasajte příslušné množství rekonstituovaného roztoku na základě dávky spočítané podle povrchu těla pacienta.

– Před použitím zkontrolujte dávku a koncentraci v injekční stříkačce (zkontrolujte, zda je injekční stříkačka určena k intravenózní aplikaci).

– Roztok aplikujte formou nitrožilního bolusu po dobu 3 – 5 vteřin periferním nebo centrálním žilním katetrem.

– Intravenózní katetr propláchněte sterilním roztokem chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9%).

Bortezomib Actavis 3,5 mg prášek pro injekční roztok JE K SUBKUTÁNNÍMU NEBO INTRAVENÓZNÍMU PODÁNÍ. Nepodávejte jinou cestou. Intratekální podání vedlo k úmrtí.

3. LIKVIDACE

Injekční lahvička je na jednorázové použití a zbylý roztok musí být zlikvidován. Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Poznámka: Přípravek Bortezomib Actavis 3,5 mg, prášek pro injekční roztok může být používán buď k intravenóznímu, nebo subkutánnímu podání. Pozornost je vyžadována při přípravě přípravku Bortezomib Actavis 3,5 mg prášek pro injekční roztok, protože objem potřebný pro rekonstituci je odlišný v závislosti na cestě podání a také konečná koncentrace naředěného léku je odlišná (pro instrukce čtěte níže a na druhé straně letáku).

Jelikož se koncentrace léku po rekonstituci liší mezi subkutánní a intravenózní přípravou, je vyžadována zvláštní pozornost při výpočtu objemu rekonstituovaného léku, který má být pacientovi podán podle předepsané dávky.

Subkutánně, jak je popsáno dále, lze podat pouze 3,5mg injekční lahvičku.

1. REKONSTITUCE K SUBKUTÁNNÍ INJEKCI

Poznámka: Přípravek Bortezomib Actavis je cytotoxický. Z tohoto důvodu musí být dodržována zvýšená opatrnost při manipulaci s ním a při přípravě. K ochraně kůže je doporučeno používat rukavice a jiné ochranné oděvy.

PŘI MANIPULACI S PŘÍPRAVKEM BORTEZOMIB ACTAVIS MUSÍ BÝT PŘÍSNĚ DODRŽOVÁNY ASEPTICKÉ PODMÍNKY, PROTOŽE PŘÍPRAVEK NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ KONZERVAČNÍ LÁTKY.

1.1. Příprava 3,5mg injekční lahvičky: Přidejte 1,4 mlsterilního injekčního roztoku chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9%) do injekční lahvičky obsahující prášek přípravku Bortezomib Actavis. Rozpuštění lyofilizovaného prášku je dokončeno za méně než 2 minuty.

Koncentrace výsledného roztoku bude 2,5 mg/ml. Roztok musí být čirý a bezbarvý, s výsledným pH 4 až 7, pH roztoku není třeba kontrolovat.

1.2.Před aplikací zkontrolujte vizuálně, zda roztok neobsahuje částice nebo není zabarven. Jestliže zjistíte jakékoli zabarvení nebo přítomnost částic, roztok zlikvidujte. Ujistěte se, že je podávána dávka správná pro subkutánní způsob podání(2,5 mg/ml).

1.3.Rekonstitu­ovaný roztok neobsahuje konzervační látky a má být aplikován ihned po přípravě. Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím však byla prokázána na dobu 8 hodin při teplotě do 25 °C, pokud je přípravek uchováván v původní injekční lahvičce a/nebo injekční stříkačce. Celková doba uchovávání rekonstituovaného léčivého přípravku před podáním nemá přesáhnout 8 hodin. Není-li rekonstituovaný roztok použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

Rekonstituovaný roztok není nutné chránit před světlem.

2. PODÁNÍ

– Po rozpuštění nasajte příslušné množství rekonstituovaného roztoku na základě dávky spočítané podle povrchu těla pacienta.

– Před použitím zkontrolujte dávku a koncentraci v injekční stříkačce (zkontrolujte, zda je injekční stříkačka určena k subkutánní aplikaci).

– Vstříkněte roztok subkutánně pod úhlem 45 – 90°.

– Rekonstituovaný roztok aplikujte subkutánně do stehna (pravého nebo levého) nebo břicha (pravé nebo levé části).

– Místa injekce je nutno při následných injekcích střídat.

– Objeví-li se po subkutánním podání přípravku Bortezomib Actavis reakce v místě injekce, lze podat buď méně koncentrovaný roztok přípravku Bortezomib Actavis (1 mg/ml místo 2,5 mg/ml) subkutánně nebo se doporučuje přejít na intravenózní podání.

3. LIKVIDACE

Injekční lahvička je na jednorázové použití a zbylý roztok musí být zlikvidován. Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Poznámka: Přípravek Bortezomib Actavis 3,5 mg, prášek pro injekční roztok může být používán buď k intravenóznímu, nebo subkutánnímu podání. Pozornost je vyžadována při přípravě přípravku Bortezomib Actavis 3,5 mg prášek pro injekční roztok, protože objem potřebný pro rekonstituci je odlišný v závislosti na cestě podání a také konečná koncentrace naředěného léku je odlišná (pro instrukce čtěte níže a na druhé straně letáku).

Jelikož se koncentrace léku po rekonstituci liší mezi subkutánní a intravenózní přípravou, je vyžadována zvláštní pozornost při výpočtu objemu rekonstituovaného léku, který má být pacientovi podán podle předepsané dávky.

Subkutánně, jak je popsáno dále, lze podat pouze 3,5mg injekční lahvičku.

1. REKONSTITUCE K SUBKUTÁNNÍ INJEKCI

Poznámka: Přípravek Bortezomib Actavis je cytotoxický. Z tohoto důvodu musí být dodržována zvýšená opatrnost při manipulaci s ním a při přípravě. K ochraně kůže je doporučeno používat rukavice a jiné ochranné oděvy.

PŘI MANIPULACI S PŘÍPRAVKEM BORTEZOMIB ACTAVIS MUSÍ BÝT PŘÍSNĚ DODRŽOVÁNY ASEPTICKÉ PODMÍNKY, PROTOŽE PŘÍPRAVEK NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ KONZERVAČNÍ LÁTKY.

1.1. Příprava 3,5mg injekční lahvičky: Přidejte 1,4 mlsterilního injekčního roztoku chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9%) do injekční lahvičky obsahující prášek přípravku Bortezomib Actavis. Rozpuštění lyofilizovaného prášku je dokončeno za méně než 2 minuty.

Koncentrace výsledného roztoku bude 2,5 mg/ml. Roztok musí být čirý a bezbarvý, s výsledným pH 4 až 7, pH roztoku není třeba kontrolovat.

1.2.Před aplikací zkontrolujte vizuálně, zda roztok neobsahuje částice nebo není zabarven. Jestliže zjistíte jakékoli zabarvení nebo přítomnost částic, roztok zlikvidujte. Ujistěte se, že je podávána dávka správná pro subkutánní způsob podání(2,5 mg/ml).

1.3.Rekonstitu­ovaný roztok neobsahuje konzervační látky a má být aplikován ihned po přípravě. Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím však byla prokázána na dobu 8 hodin při teplotě do 25 °C, pokud je přípravek uchováván v původní injekční lahvičce a/nebo injekční stříkačce. Celková doba uchovávání rekonstituovaného léčivého přípravku před podáním nemá přesáhnout 8 hodin. Není-li rekonstituovaný roztok použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

Rekonstituovaný roztok není nutné chránit před světlem.

2. PODÁNÍ

– Po rozpuštění nasajte příslušné množství rekonstituovaného roztoku na základě dávky spočítané podle povrchu těla pacienta.

– Před použitím zkontrolujte dávku a koncentraci v injekční stříkačce (zkontrolujte, zda je injekční stříkačka určena k subkutánní aplikaci).

– Vstříkněte roztok subkutánně pod úhlem 45 – 90°.

– Rekonstituovaný roztok aplikujte subkutánně do stehna (pravého nebo levého) nebo břicha (pravé nebo levé části).

– Místa injekce je nutno při následných injekcích střídat.

– Objeví-li se po subkutánním podání přípravku Bortezomib Actavis reakce v místě injekce, lze podat buď méně koncentrovaný roztok přípravku Bortezomib Actavis (1 mg/ml místo 2,5 mg/ml) subkutánně nebo se doporučuje přejít na intravenózní podání.

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář