BORTEZOMIB GLENMARK

Čtěte příbalový leták BORTEZOMIB GLENMARK online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k BORTEZOMIB GLENMARK a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku BORTEZOMIB GLENMARK

  1. Co je BORTEZOMIB GLENMARK a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete BORTEZOMIB GLENMARK užívat
  3. Jak se BORTEZOMIB GLENMARK užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak BORTEZOMIB GLENMARK uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – BORTEZOMIB GLENMARK

1.   Co je přípravek Bortezomib Glenmark a k čemu se používá

Bortezomib Glenmark obsahuje léčivou látku bortezomib, tak zvaný „proteazomový inhibitor“. Proteazomy hrají významnou roli v kontrole buněčných funkcí a růstu buňky. Bortezomib může zabíjet nádorové buňky zásahem do jejich funkcí.

Bortezomib Glenmark se používá k léčbě mnohočetného myelomu (nádor kostní dřeně) u pacientů starších 18 let:

samostatně nebo společně s pegylovaným liposomálním doxorubicinem nebo dexamethasonem u nemocných, jejichž onemocnění se zhoršuje (progreduje) po minimálně jedné předchozí léčbě a u kterých transplantace krevních kmenových buněk nebyla úspěšná nebo není vhodná. v kombinaci s léčivými přípravky obsahujícími melfalan a prednison u pacientů, jejichž onemocnění nebylo dosud léčeno a kteří nejsou vhodní pro vysokodávkovou chemoterapii s transplantací krevních kmenových buněk. v kombinaci s léčivými přípravky obsahujícími buď dexamethason nebo dexamethason a thalidomid u pacientů, kteří dosud nebyli léčeni a před podáním vysokodávkové chemoterapie s transplantací krevních kmenových buněk (indukční léčba).

Přípravek Bortezomib Glenmark se používá k léčbě lymfomu z plášťových buněk (typ rakoviny postihující lymfatické (mízní) uzliny) u pacientů ve věku 18 let a starších v kombinaci s rituximabem, cyklofosfamidem, doxorubicinem a prednisonem, u pacientů, jejichž nemoc dosud nebyla léčena a u kterých není transplantace krevních kmenových buněk vhodná.

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bortezomib Glenmark používat

Další léčivé přípravky a přípravek Bortezomib Glenmark

Prosím informujte svého lékaře, nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době.

Zejména informujte lékaře, pokud užíváte léčivé přípravky obsahující některou z následujících léčivých látek:

– ketokonazol používaný při léčbě plísňových infekcí

– ritonavir používaný při léčbě infekce HIV

– rifampicin, antibiotikum používané k léčbě bakteriálních infekcí

– karbamazepin, fenytoin nebo fenobarbital užívané k léčbě epilepsie

– třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) užívaná k léčbě deprese nebo jiných onemocnění

– perorální antidiabetika (přípravky k léčbě cukrovky užívané ústy).

Těhotenství a kojení

Jestliže jste těhotná, neměla byste Bortezomib Glenmark používat, pokud to není nezbytně nutné.

Jak muži, tak i ženy léčené přípravkem Bortezomib Glenmark musejí během léčby a ještě 3 měsíce po jejím ukončení používat účinnou antikoncepci. Pokud i přes tato opatření dojde k otěhotnění, oznamte to ihned svému lékaři.

Během léčby přípravkem Bortezomib Glenmark byste neměla kojit. Poraďte se s ošetřujícím lékařem, kdy je po ukončení léčby vhodné znovu začít kojit.

Thalidomid způsobuje vrozené vady a úmrtí plodu. Pokud je Bortezomib Glenmark podáván v kombinaci s thalidomidem, musíte dodržovat program prevence početí pro thalidomid (viz příbalová informace pro thalidomid).

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Bortezomib Glenmark může vyvolat únavu, závrať, mdlobu nebo neostré vidění. Pokud pociťujete tyto nežádoucí účinky, nesmíte řídit motorová vozidla nebo používat nástroje nebo obsluhovat stroje; i když tyto účinky nepociťujete, měl(a) byste být opatrný(á).

3.   Jak se přípravek Bortezomib Glenmark užívá

Lékař zvolí dávku přípravku Bortezomib Glenmark podle Vaší výšky a tělesné hmotnosti (tělesného povrchu). Obvyklá počáteční dávka přípravku Bortezomib Glenmark činí 1,3 mg/m2 tělesného povrchu dvakrát týdně. Lékař může změnit dávku a celkový počet léčebných cyklů podle Vaší odpovědi na léčbu, podle výskytu některých nežádoucích účinků a podle Vašich základních onemocnění (např. problémů s játry).

Progresivní mnohočetný myelom

Je-li Bortezomib Glenmark podáván samostatně, dostanete 4 dávky přípravku Bortezomib Glenmark intravenózně (nitrožilně) nebo subkutánně (podkožně) 1., 4., 8. a 11. den, pak následuje 10denní „období odpočinku“ bez léčby. Trvání jednoho léčebného cyklu je 21 dní (3 týdny). Můžete dostat až 8 cyklů (24 týdnů).

Přípravek Bortezomib Glenmark Vám rovněž může být podáván společně s pegylovaným liposomálním doxorubicinem nebo dexamethasonem.

Pokud je přípravek Bortezomib Glenmark podáván spolu s pegylovaným liposomálním doxorubicinem, bude Vám přípravek Bortezomib Glenmark podáván nitrožilně nebo podkožně jako léčebný cyklus trvající 21 dní a pegylovaný liposomální doxorubicin v dávce 30 mg/m2 se podává 4. den 21denního léčebného cyklu přípravku Bortezomib Glenmark formou nitrožilní infuze po podání injekce přípravku Bortezomib Glenmark.

Můžete dostat až 8 cyklů (24 týdnů).

Pokud je přípravek Bortezomib Glenmark podáván spolu s dexamethasonem, bude Vám přípravek Bortezomib Glenmark podáván nitrožilně nebo podkožně jako 21denní léčebný cyklus a dexamethasonem v dávce 20 mg se podá perorálně (ústy) 1., 2., 4., 5., 8., 9., 11. a 12. den 21denního léčebného cyklu přípravku Bortezomib Glenmark.

Můžete dostat až 8 cyklů (24 týdnů).

Dříve neléčený mnohočetný myelom

Pokud jste dosud nebyl(a) léčen(a) pro mnohočetný myelom a neníu Vás vhodnátransplan­tace krevních kmenových buněk, budete přípravek Bortezomib Glenmark dostávat nitrožilně spolu se dvěma dalšími léčivými léky, melfalanem a prednisonem.

V tomto případě je trvání léčebného cyklu 42 dní (6 týdnů). Dostanete 9 cyklů (54 týdnů).

V cyklech 1 až 4 se Bortezomib Glenmark podává dvakrát týdně ve dnech 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29 a 32. V cyklech 5 až 9 se Bortezomib Glenmark podává jednou týdně ve dnech 1, 8, 22 a 29.

Melfalan (9 mg/m2) a prednison (60 mg/m2) se podávají perorálně (ústy) ve dnech 1, 2, 3 a 4 prvního týdne každého cyklu.

Pokud jste dosud nebyl(a) léčen(a) pro mnohočetný myelom a jeu Vás vhodnátransplan­tace krevních kmenových buněk, bude Vám přípravek Bortezomib Glenmark podáván ve formě nitrožilní nebo podkožní injekce společně s přípravky obsahujícími dexamethason nebo dexamethason a thalidomid jako indukční léčba.

Pokud je podáván Bortezomib Glenmark spolu s dexamethasonem, bude Vám přípravek Bortezomib Glenmark podáván nitrožilně nebo podkožně jako 21denní léčebný cyklus a dexamethason 40 mg se podává perorálně (ústy) 1., 2., 3. 4, 8, 9. 10. a 11. den 21denního léčebného cyklu.

Budete dostávat 4 cykly (12 týdnů).

Pokud je podáván Bortezomib Glenmark spolu s thalidomidem a dexamethasonem, je trvání léčebného cyklu 28 dní (4 týdny).

Dexamethason 40 mg se podává perorálně (ústy) v den 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 a 11 během 28denního léčebného cyklu přípravku Bortezomib Glenmark a thalidomid se podává perorálně (ústy) jednou denně, v dávce 50 mg, až do dne 14 prvního cyklu, a je-li snášen, dávka podávaná ve dnech 15–28 se zvýší na 100 mg a poté může být ještě dále zvýšena na 200 mg v druhém cyklu a následujících.

Může Vám být podáno nejvýše 6 cyklů (24 týdnů).

Dosud neléčený lymfom z plášťových buněk

Pokud jste dosud nebyl(a) pro lymfom z plášťových buněk léčen(a), bude Vám přípravek Bortezomib Glenmark podáván nitrožilně nebo podkožně spolu s rituximabem, cyklofosfamidem, doxorubicinem a prednisonem. Přípravek Bortezomib Glenmark se podává nitrožilně 1., 4., 8. a 11. den, poté následuje „období klidu“ bez léčby. Trvání léčebného cyklu je 21 dní (3 týdny). Může Vám být podáno až 8 cyklů (24 týdnů). 1. den každého 21denního léčebného cyklu přípravkem Bortezomib Glenmark ve formě nitrožilní infuze

podávají následujcí léčivé přípravky:

Rituximab v dávce 375 mg/m2, cyklofosfamid v dávce 750 mg/m2 a doxorubicin v dávce 50 mg/m2.

Prednison se podává perorálně (ústy) v dávce 100 mg/m2 1., 2., 3., 4. a 5. den léčebného cyklu přípravkem Bortezomib Glenmark.

Jak se Bortezomib Glenmark podává

Tento léčivý přípravek je k nitrožilnímu nebo podkožnímu podání. Bortezomib Glenmark Vám bude podáván pod dohledem lékařského personálu, který má zkušenosti s používáním cytotoxických léčivých přípravků. Prášek přípravku Bortezomib Glenmark je nutno před podáním rozpustit. To provede odborný zdravotnický pracovník. Výsledný roztok se potom podá do žíly, nebo pod kůži. Injekce do žíly je rychlá, trvající 3 až 5 sekund. Injekce pod kůži se podává buď do stehen, nebo do břicha.

Jestliže Vám bylo podáno příliš velké množství přípravku Bortezomib Glenmark

Vzhledem k tomu, že tento přípravek podává lékař nebo zdravotní sestra, je nepravděpodobné, že Vám bude podáno příliš velké množství. V nepravděpodobném případě předávkování bude lékař sledovat Váš stav pro případ, že by se vyskytly nežádoucí účinky.

4.   Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Některé z těchto nežádoucích účinků mohou být závažné.

Pokud je Vám přípravek Bortezomib Glenmark podáván k léčbě mnohočetného myelomu nebo lymfomu z plášťových buněk, neprodleně informujte svého lékaře, jestliže zaznamenáte některý z následujících příznaků:

– svalové křeče, svalová slabost

– zmatenost, ztráta nebo poruchy zraku, slepota, záchvaty, bolest hlavy

– dušnost, otok chodidel nebo změny srdečního tepu, vysoký krevní tlak, únava, mdloby

– kašel a potíže s dýcháním nebo tíseň na hrudi.

– krevních destiček, proto můžete být náchylnější k tvorbě modřin nebo krvácení bez zjevného poranění (např. střevní nebo žaludeční krvácení, krvácení z úst a dásní nebo mozkové nebo jaterní krvácení);

– červených krvinek, což může vést k anemii (chudokrevnosti) s příznaky jako je únava a bledost;

– bílých krvinek, což Vás učiní náchylnějšími k infekcím nebo příznakům podobným chřipce.

Pokud je Vám přípravek Bortezomib Glenmark podáván k léčbě mnohočetného myelomu, jsou nežádoucí účinky, které Vás mohou postihnout, uvedeny dále:

Velmi časté nežádoucí účinky(mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

Změny citlivosti, necitlivost, brnění nebo pálení kůže nebo bolest rukou nebo nohou vzhledem k poškození nervů. Snížení počtu červených krvinek a/nebo bílých krvinek (viz výše). Horečka. Nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracení, ztráta chuti k jídlu. Zácpa s plynatostí nebo bez plynatosti (může být těžká). Průjem: v tomto případě je důležité, abyste pil(a) více vody než obvykle. Lékař Vám může předepsat ještě lék k léčbě průjmu. Únava (vysílení), pocit slabosti. Bolest svalů, bolest kostí.

Časté nežádoucí účinky(mohou postihnout 1 až 10 osob)

Nízký krevní tlak, náhlý pokles krevního tlaku po postavení se, který může vést až k mdlobám. Vysoký krevní tlak. Snížená činnost ledvin. Bolest hlavy. Celkový pocit nemoci, bolest, závratě, točení hlavy, pocit slabosti nebo ztráta vědomí. Třes. Infekce včetně zánětu plic, infekcí dýchacích cest, zánětu průdušek, plísňové infekce, kašle s hlenem, onemocnění podobného chřipce. Pásový opar (ohraničený včetně výskytu kolem očí nebo rozesetý po těle). Bolesti na hrudi nebo dušnost při tělesné námaze. Různé typy vyrážek. Svědění kůže, bulky na kůži nebo suchá kůže. Zrudnutí obličeje nebo praskání drobných vlásečnic. Zrudnutí kůže. Dehydratace (nedostatek tekutin v těle). Pálení žáhy, plynatost, říhání, větry, bolesti břicha, krvácení ze střeva nebo žaludku. Změna funkce jater. Bolestivá ústa nebo rty, sucho v ústech, vředy v ústech nebo bolest v krku. Úbytek tělesné hmotnosti, ztráta chuti. Svalové křeče, svalové stahy, svalová slabost, bolest v hýždích. Neostré vidění. Infekce vnější vrstvy oka a vnitřního povrchu očních víček (zánět spojivek). Krvácení z nosu. Obtíže nebo problémy se spaním, pocení, úzkost, změny nálady, depresivní nálada, neklid nebo vzrušení, změny duševního stavu, dezorientace. Otok těla zahrnující okolí očí i jiné části těla.

Méně časté nežádoucí účinky(mohou postihnout až 1 osobu ze 100):

Srdeční selhání, srdeční příhoda (infarkt myokardu), bolest na hrudi, nepříjemné pocity na hrudi, zrychlení nebo zpomalení tlukotu srdce. Selhání ledvin. Zánět žil, krevní sraženiny v cévách a plicích. Problém se srážlivostí krve. Oběhové problémy. Zánět vazivového obalu srdce nebo tekutina okolo srdce. Infekce včetně infekcí močových cest, chřipka, infekce herpetickým virem (opary), infekce ucha a celulitida. Krev ve stolici nebo krvácení ze sliznic např. z úst, pochvy. Poruchy cév v mozku. Ochrnutí, křeče, pád, poruchy hybnosti, abnormální nebo změněné nebo snížené citlivosti (dotyk, sluch, chuť, čich), porucha pozornosti, třes, trhavé pohyby. Artritida (zánět kloubů), včetně zánětu kloubů na prstech rukou i nohou a čelistí. Problémy týkající se plic, které brání tělu získat dostatek kyslíku. Mohou zahrnovat obtížné dýchání, dušnost, dušnost i bez námahy, mělké dýchání, ztížené dýchání nebo zástava dýchání, sípání. Škytavka, poruchy řeči. Zvýšení nebo snížení tvorby moče (vzhledem k poškození ledvin), bolestivé močení nebo krev/bílkoviny v moči, zadržování tekutin. Změněná úroveň vědomí, zmatenost, poškození paměti nebo ztráta paměti. Hypersenzitivita (přecitlivělost). Zhoršení sluchu, hluchota nebo zvonění v uších, nepříjemné pocity v uchu. Hormonální nerovnováha, která může ovlivňovat vstřebávání soli a vody. Příliš vysoká činnost štítné žlázy. Neschopnost tvořit dostatek insulinu nebo rezistence (odolnost) k normálním hladinám insulinu. Podráždění nebo zánět očí, nadměrná vlhkost očí, bolest oka, suché oči, infekce v oku, výtok z očí, nenormální vidění, krvácení z oka. Otoky lymfatických (mízních) žláz. Ztuhlost kloubů nebo svalů, pocit tíhy, bolest v tříslech. Vypadávání vlasů a nenormální struktura vlasů. Alergické reakce. Zarudnutí a bolest v místě injekce. Bolest v ústech. Infekce nebo zánět úst, vřídky v ústech, jícnu, žaludku a střevech, někdy spojené s bolestí nebo krvácením, špatný pohyb střev (včetně ucpání), nepříjemný pocit v oblasti břicha nebo jícnu, obtížné polykání, zvracení krve. Kožní infekce. Bakteriální a virové infekce. Infekce zubů. Zánět slinivky břišní, neprůchodnost žlučovodu. Bolest genitálu, problémy s erekcí. Zvýšení tělesné hmotnosti. Žízeň. Zánět jater (hepatitida). Obtíže v místě injekce nebo obtíže spojené s injekčním aplikátorem. Kožní reakce a problémy (mohou být závažné a život ohrožující), vředy na kůži. Modřiny, pády a zranění. Zánět nebo krvácení krevních cév, které se mohou projevit jako malé červené tečky (obvykle na dolních končetinách) až velké skvrny podobné modřinám pod kůží nebo v tkáni. Benigní (nezhoubné) cysty. Závažný vratný stav mozku, který zahrnuje křeče, vysoký krevní tlak, bolest hlavy, únavu, zmatenost, slepotu nebo jiné problémy se zrakem.

Vzácné nežádoucí účinky(mohou postihnout až 1 osobu z 1 000)

Problémy se srdcem, které zahrnují srdeční příhodu (infarkt myokardu) a anginu pectoris. Návaly. Změna zbarvení žil. Zánět míšních nervů. Problémy s ušima, krvácení z uší. Snížená činnost štítné žlázy. Budd-Chiariho syndrom (klinické příznaky způsobené neprůchodností žil v játrech). Změna funkce střev nebo nenormální funkce střev. Krvácení do mozku. Žluté zbarvení očí a kůže (žloutenka). Závažná alergická reakce (anafylaktický šok), jejíž známky mohou zahrnovat obtíže s dýcháním, bolest nebo svíravý pocit na hrudi a/nebo závrať/mdlobu, závažné svědění kůže nebo vznik vystouplých bulek na kůži, otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, což může vést k problémům s polykáním, kolaps. Onemocnění prsou. Výtok z pochvy. Otok genitálu. Neschopnost snášet alkohol. Úbytek tělesné hmotnosti. Zvýšení chuti k jídlu. Pisklavý hlas. Otok kloubů. Cysty v kloubní výstelce (synoviální cysty). Zlomeniny. Rozpad svalových vláken vedoucí k dalším komplikacím. Otok jater, jaterní krvácení. Nádor na ledvině. Změny na kůži podobné lupénce. Rakovina kůže. Bledost kůže. Zvýšení počtu krevních destiček nebo plazmatických buněk (druh bílých krvinek) v krvi. Neobvyklá reakce na krevní transfuzi. Částečná nebo úplná ztráta zraku. Snížení pohlavní touhy. Slinění. Vyvalené oči. Citlivost na světlo. Zrychlené dýchání. Bolest konečníku. Žlučové kameny. Kýla. Poranění. Lámavé nebo slabé nehty. Neobvyklé ukládání bílkovin v životně důležitých orgánech. Bezvědomí. Vředy ve střevě. Selhání více orgánů. Úmrtí.

Pokud je Vám přípravek Bortezomib Glenmark podáván spolu s dalšími léky k léčbě lymfomu z plášťových buněk, jsou nežádoucí účinky, které Vás mohou postihnout, uvedeny dále:

Velmi časté nežádoucí účinky(mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

Zápal plic (pneumonie). Ztráta chuti k jídlu. Citlivost, necitlivost, mravenčení nebo pálivé pocity na kůži nebo bolesti v rukou a nohou v důsledku poškození nervů. Pocit na zvracení a zvracení. Průjem. Vředy v ústech. Zácpa. Bolest svalů, bolest kostí. Vypadávání vlasů a nenormální struktura vlasů. Únava, pocit slabosti. Horečka.

Časté nežádoucí účinky(mohou postihnout až 1 osobu z 10)

Pásový opar (lokalizovaný kolem očí nebo rozšířený po těle). Infekce herpetickým virem. Bakteriální a virové infekce. Infekce dýchacích cest, zánět průdušek, kašel s hlenem, nemoc podobná chřipce. Plísňové infekce. Přecitlivělost (alergická reakce). Neschopnost vytvářet dostatek inzulinu nebo rezistence vůči normálním hladinám inzulinu. Zadržování tekutin. Potíže se spánkem nebo problematický spánek. Ztráta vědomí. Změněná úroveň vědomí, zmatenost. Pocit točení hlavy, závratě. Zrychlený tep, vysoký krevní tlak, pocení. Abnormální vidění, rozmazané vidění. Srdeční selhání, srdeční příhoda (infarkt myokardu), bolesti na hrudi, nepříjemné pocity na hrudi, zrychlený nebo zpomalený tep. Vysoký nebo nízký krevní tlak Náhlý pokles krevního tlaku při napřímení, což může vést k mdlobám. Dušnost při námaze. Kašel. Škytavka. Zvonění v uších, nepříjemné pocity v uchu. Krvácení ze střev nebo žaludku. Pálení žáhy. Bolest břicha, nadýmání. Potíže s polykáním. Infekce nebo zánět žaludku a střev. Bolest břicha. Bolavá ústa nebo rty, bolesti v hrdle. Porucha jaterních funkcí. Svědění kůže. Zarudnutí kůže. Vyrážka. Svalové křeče. Infekce močových cest. Bolest v končetinách. Otok těla zahrnující oči a další části těla. Třesavka. Zarudnutí a bolest v místě injekce. Celkový pocit nemoci. Ztráta tělesné hmotnosti. Nárůst tělesné hmotnosti.

Méně časté nežádoucí účinky(mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

Zánět jater (hepatitida). Těžká alergická reakce (anafylaktická reakce), jejíž známky mohou zahrnovat potíže s dechem, bolesti na hrudi nebo tíseň na hrudi a/nebo pocit točení hlavy/mdloby, silné svědění nebo vystouplé bulky na kůži, otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, což může způsobit potíže při polykání, kolaps. Pohybové poruchy, ochrnutí, záškuby. Závrať. Ztráta sluchu, hluchota. Poruchy, které mohou postihnout plíce zabraňující dostatečnému přísunu kyslíku do těla. Některé z nich zahrnují dýchací obtíže, dušnost, klidovou dušnost (objevující se bez námahy), dýchání, jenž se změní v mělké, obtížné nebo se zastaví, sípání. Krevní sraženiny v plicích. Žluté zbarvení očí a kůže (žloutenka).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: .

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.   Jak přípravek Bortezomib Glenmark uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na injekční lahvičce a na krabičce za EXP.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Roztok po rekonstituci

Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána po dobu 8 hodin při teplotě 25 °C/ 60 % relativní vlhkosti v temnu při uchovávání jak v injekční lahvičce, tak v polypropylenové injekční stříkačce.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla přesáhnout 24 hodin při teplotě 2 °C až 8 °C, pokud rekonstituce/ředění (atd.) neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Bortezomib Glenmark je určen pouze pro jednorázové použití. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Bortezomib Glenmark obsahuje Léčivou látkou je bortezomibum (bortezomib). Jedna injekční lahvička obsahuje bortezomibum 1 nebo 3,5 mg (jako ester kyseliny boronové s mannitolem). Pomocné látky jsou mannitol (E421).

Bortezomib Glenmark 1 mg:

Po rekonstituci obsahuje 1 ml injekčního roztoku pro intravenózní podání bortezomibum 1 mg.

Bortezomib Glenmark 3,5 mg:

Rekonstituce pro intravenózní podání:

Po rekonstituci obsahuje 1 ml injekčního roztoku pro intravenózní podání bortezomibum 1 mg.

Rekonstituce pro subkutánní podání:

Po rekonstituci obsahuje 1 ml injekčního roztoku pro subkutánní podání bortezomibum 2,5 mg.

Jak přípravek Bortezomib Glenmark vypadá a co obsahuje toto balení

Bortezomib Glenmark prášek pro injekční roztok je bílý až téměř bílý koláč nebo prášek.

Bortezomib Glenmark 1 mg je balen ve skleněné lahvičce s pryžovou zátkou a zeleným odtrhovacím víčkem.

Bortezomib Glenmark 3,5 mg je balen ve skleněné lahvičce s pryžovou zátkou a modrým odtrhovacím víčkem.

Jedno balení obsahuje 1 injekční lahvičku pro jednorázové použití

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvězdova 1716/2b

140 78 Praha 4

Česká republika

Výrobce:

Synthon Hispania SL, C/ Castelló no 1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat, 08830, Barcelona, Španělsko

Synthon s.r.o., Brněnská 32/597, 678 01 Blansko, Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Nizozemsko

Bortezomib Glenmark 1 mg/3.5 mg

Česká republika

Bortezomib Glenmark 1 mg/3,5 mg

Polsko

Bortezomib Glenmark

Rumunsko

Bortezomib Glenmark 1 mg/3.5 mg

Slovenská republika

Bortezomib Glenmark 1 mg/3,5 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 11. 1. 2018

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

1. REKONSTITUCE K INTRAVENÓZNÍ INJEKCI

Poznámka: Bortezomib Glenmark je cytotoxický. Z tohoto důvodu musí být dodržována zvýšená opatrnost při manipulaci s ním a při přípravě. K ochraně kůže je doporučeno používat rukavice a jiné ochranné oděvy.

PŘI MANIPULACI S PŘÍPRAVKEM BORTEZOMIB GLENMARK MUSÍ BÝT PŘÍSNĚ DODRŽOVÁNY ASEPTICKÉ PODMÍNKY, PROTOŽE PŘÍPRAVEK NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ KONZERVAČNÍ LÁTKY.

1.1 Příprava 1mg 3,5mg injekční lahvičky: opatrně přidejte 1,0 ml 3,5 mlsterilního roztoku chloridu sodného na injekci o koncentraci 9 mg/ml (0,9%) do injekční lahvičky obsahující prášek Bortezomib Glenmark za použití injekční stříkačky bez odstranění zátky z lahvičky. Rozpuštění lyofilizovaného prášku je dokončeno za méně než 2 minuty.

Koncentrace výsledného roztoku bude 1 mg/ml. Roztok musí být čirý a bezbarvý, s výsledným pH 4 až 7, pH roztoku není třeba kontrolovat.

1.2 Před aplikací zkontrolujte vizuálně, zda roztok neobsahuje částice nebo není zabarven. Jestliže zjistíte jakékoli zabarvení nebo přítomnost částic, roztok zlikvidujte. Zkontrolujte koncentraci na injekční lahvičce, abyste se ujistil(a), že je podávána dávka správná pro intravenózní způsob podání (1 mg/ml).

1.3 Rekonstitu­ovaný roztok neobsahuje konzervační látky a měl by být aplikován ihned po přípravě. Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím však byla prokázána na dobu 8 hodin při teplotě do 25 °C, pokud je přípravek uchováván v originální injekční lahvičce a/nebo injekční stříkačce. Celková doba uchovávání rekonstituovaného léčivého přípravku před podáním nemá přesáhnout 8 hodin. Není-li rekonstituovaný roztok použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

Rekonstituovaný roztok není nutné chránit před světlem.

2. PODÁNÍ

Po rozpuštění nasajte příslušné množství rekonstituovaného roztoku na základě dávky spočítané podle povrchu těla pacienta. Před použitím zkontrolujte dávku a koncentraci v injekční stříkačce (zkontrolujte, zda je injekční stříkačka určena k intravenózní aplikaci). Roztok aplikujte formou nitrožilního bolusu po dobu 3 – 5 vteřin periferním nebo centrálním žilním katetrem do žíly. Intravenózní katetr propláchněte sterilním roztokem chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9%).

Bortezomib Glenmark 1 mg 3,5 mg prášek pro injekční roztok JE K SUBKUTÁNNÍMU NEBO INTRAVENÓZNÍMU PODÁNÍ. Nepodávejte jinou cestou. Intratekální podání vedlo k úmrtí.

3. LIKVIDACE

Injekční lahvička je na jedno použití a zbylý roztok musí být zlikvidován. Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: Subkutánně, jak je popsáno dále, lze podat pouze 3,5mg injekční lahvičku.

1. REKONSTITUCE K SUBKUTÁNNÍ INJEKCI

Poznámka: Bortezomib Glenmark je cytotoxický. Z tohoto důvodu musí být dodržována zvýšená opatrnost při manipulaci s ním a při přípravě. K ochraně kůže je doporučeno používat rukavice a jiné ochranné oděvy. PŘI MANIPULACI S PŘÍPRAVKEM Bortezomib Glenmark MUSÍ BÝT PŘÍSNĚ DODRŽOVÁNY ASEPTICKÉ PODMÍNKY, PROTOŽE PŘÍPRAVEK NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ KONZERVAČNÍ LÁTKY.

1.1. Příprava 3,5mg injekční lahvičky: opatrně přidejte 1,4 mlsterilního roztoku chloridu sodného na injekci o koncentraci 9 mg/ml (0,9%) do injekční lahvičky obsahující prášek Bortezomib Glenmark za použití injekční stříkačky bez odstranění zátky z lahvičky. Rozpuštění lyofilizovaného prášku je dokončeno do dvou minut. Koncentrace výsledného roztoku bude 2,5 mg/ml. Roztok musí být čirý a bezbarvý, s výsledným pH 4 až 7, pH roztoku není třeba kontrolovat.

1.2. Před aplikací zkontrolujte vizuálně, zda roztok neobsahuje částice nebo není zabarven. Jestliže zjistíte jakékoli zabarvení nebo přítomnost částic, roztok zlikvidujte. Ujistěte se, že je podávána dávka správná pro subkutánní způsob podání (2,5 mg/ml).

1.3. Rekonsti­tuovaný roztok neobsahuje konzervační látky a měl by být aplikován ihned po přípravě. Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím však byla prokázána na dobu 8 hodin při teplotě do 25 °C, pokud je přípravek uchováván v originální injekční lahvičce a/nebo injekční stříkačce. Celková doba uchovávání rekonstituovaného léčivého přípravku před podáním nemá přesáhnout 8 hodin. Není-li rekonstituovaný roztok použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

Rekonstituovaný roztok není nutné chránit před světlem.

2. PODÁNÍ

Po rozpuštění nasajte příslušné množství rekonstituovaného roztoku na základě dávky spočítané podle povrchu těla pacienta. Před použitím zkontrolujte dávku a koncentraci v injekční stříkačce (zkontrolujte, zda je injekční stříkačka určena k subkutánní aplikaci). Vstříkněte roztok subkutánně pod úhlem 45 – 90°. Rekonstituovaný roztok aplikujte subkutánně do stehna (pravého nebo levého) nebo břicha (pravé nebo levé části). Místa injekce je nutno při následných injekcích střídat. Objeví-li se po subkutánním podání přípravku Bortezomib Glenmark reakce v místě injekce, lze podat buď méně koncentrovaný roztok přípravku Bortezomib Glenmark (1 mg/ml místo 2,5 mg/ml) subkutánně nebo se doporučuje přejít na intravenózní podání.

Bortezomib Glenmark 3,5 mg prášek pro injekční roztok JE K SUBKUTÁNNÍMU NEBO INTRAVENÓZNÍMU PODÁNÍ. Nepodávejte jinou cestou. Intratekální podání vedlo k úmrtí.

3. LIKVIDACE

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář