BORTEZOMIB PHARMASWISS

Čtěte příbalový leták BORTEZOMIB PHARMASWISS online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k BORTEZOMIB PHARMASWISS a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku BORTEZOMIB PHARMASWISS

  1. Co je BORTEZOMIB PHARMASWISS a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete BORTEZOMIB PHARMASWISS užívat
  3. Jak se BORTEZOMIB PHARMASWISS užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak BORTEZOMIB PHARMASWISS uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – BORTEZOMIB PHARMASWISS

1.   Co je Bortezomib PharmaSwiss a k čemu se používá

Bortezomib PharmaSwiss obsahuje léčivou látku bortezomib, tak zvaný „proteazomový inhibitor“. Proteazomy hrají významnou roli v kontrole buněčných funkcí a růstu buňky. Bortezomib může zabíjet nádorové buňky zásahem do jejich funkcí.

Bortezomib PharmaSwiss se používá k léčbě mnohočetného myelomu (nádor kostní dřeně) u pacientů starších než 18 let:

– samostatně nebo společně s pegylovaným liposomálním doxorubicinem nebo dexamethasonem u nemocných, jejichž onemocnění se zhoršuje (progreduje) po minimálně jedné předchozí léčbě a u kterých transplantace krevních kmenových buněk nebyla úspěšná nebo není vhodná.

– v kombinaci s léčivými přípravky obsahujícími melfalan a prednison u pacientů, jejichž onemocnění nebylo dosud léčeno a kteří nejsou vhodní pro vysokodávkovou chemoterapii s transplantací krevních kmenových buněk.

– v kombinaci s léčivými přípravky obsahujícími buď dexamethason nebo dexamethason a thalidomid u pacientů, kteří dosud nebyli léčeni a před podáním vysokodávkové chemoterapie s transplantací krevních kmenových buněk (indukční léčba).

Přípravek Bortezomib PharmaSwiss se používá k léčbě lymfomu z plášťových buněk (typ rakoviny postihující lymfatické (mízní) uzliny) u pacientů ve věku 18 let a starších v kombinaci s rituximabem, cyklofosfamidem, doxorubicinem a prednisonem, u pacientů, jejichž nemoc dosud nebyla léčena a u kterých není transplantace krevních kmenových buněk vhodná.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bortezomib PharmaSwiss používat

Nepoužívejte Bortezomib PharmaSwiss

– jestliže jste alergický(á) na bortezomib, bór, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

– pokud máte problémy s plícemi nebo srdcem.

Upozornění a opatření

Informujte lékaře, pokud máte cokoli z dále uvedeného:

nízký počet červených nebo bílých krvinek; problémy s krvácením a/nebo nízký počet krevních destiček; průjem, zácpu, pocit na zvracení nebo zvracení; mdloby, závrať nebo točení hlavy v minulosti; problémy s ledvinami; středně těžkou až těžkou poruchu funkce jater; pocit necitlivosti, pocity brnění nebo bolesti rukou nebo nohou (neuropatie) v minulosti; problémy se srdcem nebo krevním tlakem; dušnost nebo kašel; křeče; pásový opar (lokalizovaný v okolí očí nebo šířící se po celém těle); příznaky syndromu nádorového rozpadu, jako jsou svalové křeče, svalová slabost, zmatek, ztráta nebo poruchy zraku nebo potíže s dechem a dušnost; ztrátu paměti, problémy s myšlením, obtíže při chůzi nebo zhoršení zraku. Může se jednat o příznaky závažné infekce mozku a Váš lékař může nařídit další vyšetření a sledování.

Před zahájením léčby přípravkem Bortezomib PharmaSwiss a v jejím průběhu budete muset podstupovat pravidelná vyšetření krevního obrazu.

Pokud máte lymfom z plášťových buněk a spolu s přípravkem Bortezomib PharmaSwiss se Vám podává lék obsahující rituximab, musíte svého lékaře informovat:

pokud se domníváte, že máte infekci jater (hepatitidu) nebo že jste ji měl(a) v minulosti. V několika případech mohou být pacienti, kteří měli hepatitidu B, postiženi opakovaným výskytem hepatitidy, která může vést k úmrtí. Pokud jste měl(a) v minulosti infekci virem hepatitidy B, Váš lékař Vás bude pečlivě sledovat pro příznaky aktivní hepatitidy B.

Před zahájením léčby přípravkem Bortezomib PharmaSwiss si přečtěte pozorně příbalové informace všech léčivých přípravků, které budete užívat v kombinaci s přípravkem Bortezomib PharmaSwiss. Pokud je užíván thalidomid, je zapotřebí věnovat zvláštní pozornost testování těhotenství a preventivním opatřením týkajících se těhotenství (viz Těhotenství a kojení v tomto bodu).

Děti a dospívající

Bortezomib PharmaSwiss se nemá používat u dětí a dospívajících, protože není známo, jaký na ně bude mít tento léčivý přípravek vliv.

Další léčivé přípravky a Bortezomib PharmaSwiss

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat. Zejména informujte lékaře, pokud užíváte léčivé přípravky obsahující některou z následujících léčivých látek:

– ketokonazol používaný při léčbě plísňových infekcí

– ritonavir používaný při léčbě infekce HIV

– rifampicin, antibiotikum používané k léčbě bakteriálních infekcí

– karbamazepin, fenytoin nebo fenobarbital užívané k léčbě epilepsie

– třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) užívaná k léčbě deprese nebo jiných onemocnění

– perorální antidiabetika (přípravky k léčbě cukrovky užívané ústy)

Těhotenství a kojení

Jestliže jste těhotná, neměla byste Bortezomib PharmaSwiss užívat, pokud to není nezbytně nutné.

Jak muži, tak i ženy léčení přípravkem Bortezomib PharmaSwiss musí během léčby a ještě 3 měsíce po jejím ukončení používat účinnou antikoncepci. Pokud i přes tato opatření dojde k otěhotnění, oznamte to ihned svému lékaři.

Během léčby přípravkem Bortezomib PharmaSwiss byste neměla kojit. Poraďte se s ošetřujícím lékařem, kdy je po ukončení léčby vhodné znovu začít kojit.

Thalidomid způsobuje vrozené vady a úmrtí plodu. Pokud je Bortezomib PharmaSwiss podáván v kombinaci s thalidomidem, musíte dodržovat program prevence početí pro thalidomid (viz příbalová informace pro thalidomid).

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Bortezomib PharmaSwiss může vyvolat únavu, závrať, mdlobu nebo rozmazané vidění. Pokud pociťujete tyto nežádoucí účinky, nesmíte řídit nebo používat nástroje nebo obsluhovat stroje; i když tyto účinky nepociťujete, měl(a) byste být opatrný(á).

3. Jak se Bortezomib PharmaSwiss používá

Lékař zvolí dávku přípravku Bortezomib PharmaSwiss podle Vaší výšky a tělesné hmotnosti (tělesného povrchu). Obvyklá počáteční dávka přípravku Bortezomib PharmaSwiss činí 1,3 mg/m2 tělesného povrchu dvakrát týdně.

Lékař může změnit dávku a celkový počet léčebných cyklů podle Vaší odpovědi na léčbu, podle výskytu některých nežádoucích účinků a podle Vašeho základního onemocnění (např. problémů s játry).

Progresivní mnohočetný myelom

Je-li Bortezomib PharmaSwiss podáván samostatně, dostanete 4 dávky přípravku Bortezomib PharmaSwiss intravenózně (nitrožilně) nebo subkutánně (podkožně) 1., 4., 8. a 11. den, pak následuje 10denní „období odpočinku“ bez léčby. Proto je trvání jednoho léčebného cyklu 21 dní (3 týdny).

Můžete dostat až 8 cyklů (24 týdnů).

Přípravek Bortezomib PharmaSwiss Vám rovněž může být podáván společně s pegylovaným liposomálním doxorubicinem nebo s dexamethasonem.

Pokud je přípravek Bortezomib PharmaSwiss podáván spolu s pegylovaným liposomálním doxorubicinem, bude Vám přípravek Bortezomib PharmaSwiss podáván nitrožilně nebo podkožně jako léčebný cyklus trvající 21 dní a pegylovaný liposomální doxorubicin v dávce 30 mg/m2 se podává 4. den 21denního léčebného cyklu formou nitrožilní infuze po podání injekce přípravku Bortezomib PharmaSwiss.

Můžete dostat až 8 cyklů (24 týdnů).

Pokud je přípravek Bortezomib PharmaSwiss podáván spolu s dexamethasonem, bude Vám přípravek Bortezomib PharmaSwiss podáván nitrožilně nebo podkožně jako 21denní léčebný cyklus a dexamethason v dávce 20 mg se podá perorálně (ústy)1., 2., 4., 5., 8., 9., 11. a 12. den 21denního léčebného cyklu. Můžete dostat až 8 cyklů (24 týdnů).

Dříve neléčený mnohočetný myelom

Pokud jste dosud nebyl(a) léčen(a) pro mnohočetný myelom a není u Vásvhodná transplantace krevních kmenových buněk, budete přípravek Bortezomib PharmaSwiss dostávat spolu se dvěma dalšími léčivými přípravky; melfalanem a prednisonem.

V tomto případě je trvání léčebného cyklu 42 dní (6 týdnů). Dostanete 9 cyklů (54 týdnů).

– V cyklech 1 až 4 se Bortezomib PharmaSwiss podává dvakrát týdně ve dnech 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29 a 32.

– V cyklech 5 až 9 se Bortezomib PharmaSwiss podává jednou týdně ve dnech 1, 8, 22 a 29.

Melfalan (9 mg/m2) a prednison (60 mg/m2) se podávají perorálně (ústy) ve dnech 1, 2, 3 a 4 prvního týdne každého cyklu.

Pokud jste dosud nebyl(a) léčen(a) pro mnohočetný myelom a je u Vásvhodná transplantace krevních kmenových buněk, bude Vám přípravek Bortezomib PharmaSwiss podáván ve formě nitrožilní nebo podkožní injekce společně s přípravky obsahujícími dexamethason nebo dexamethason a thalidomid jako indukční léčba.

Pokud je podáván Bortezomib PharmaSwiss spolu s dexamethasonem, bude Vám přípravek Bortezomib PharmaSwiss podáván nitrožilně nebo podkožně jako 21denní léčebný cyklus a dexamethason 40 mg se podává perorálně 1., 2., 3. 4., 8., 9., 10, a 11. den 21denního léčebného cyklu. Budete dostávat 4 cykly (12 týdnů).

Pokud je Bortezomib PharmaSwiss podáván spolu s thalidomidem a dexamethasonem, trvá léčebný cyklu 28 dní (4 týdny).

Dexametason 40 mg se podává perorálně v den 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 a 11 během 28denního léčebného cyklu přípravkem Bortezomib PharmaSwiss a thalidomid se podává perorálně jednou denně, v dávce 50 mg, až do dne 14 prvního cyklu, a pokud je snášen, dávka podávaná ve dnech 15–28 se zvýší na 100 mg a poté může být ještě dále zvýšena na 200 mg denně v druhém cyklu a následujících.

Může Vám být podáno nejvýše 6 cyklů (24 týdnů).

Dosud neléčený lymfom z plášťových buněk

Pokud jste dosud nebyl(a) pro lymfom z plášťových buněk léčen(a), bude Vám přípravek Bortezomib PharmaSwiss podáván nitrožilně nebo podkožně spolu s rituximabem, cyklofosfamidem, doxorubicinem a prednisonem.

Bortezomib PharmaSwiss se podává nitrožilně nebo podkožně 1., 4., 8. a 11. den, poté následuje „období klidu“ bez léčby. Léčebný cyklus trvá 21 dní (3 týdny). Může Vám být podáno až 8 cyklů (24 týdnů). První den každého 21denního léčebného cyklu přípravku Bortezomib PharmaSwiss se ve formě nitrožilní infuze podávají následující léčivé přípravky: rituximab v dávce 375 mg/m2, cyklofosfamid v dávce 750 mg/m2 a doxorubicin v dávce 50 mg/m2.

Prednison se podává perorálně (ústy) v dávce 100 mg/m2 1., 2., 3., 4. a 5. den léčebného cyklu přípravku Bortezomib PharmaSwiss.

Jak se Bortezomib PharmaSwiss podává

Tento léčivý přípravek je k nitrožilnímu nebo podkožnímu podání. Bortezomib PharmaSwiss Vám bude podáván pod dohledem zdravotnického pracovníka, který má zkušenosti s používáním cytotoxických léčivých přípravků.

Prášek přípravku Bortezomib PharmaSwiss je nutno před podáním rozpustit. To provede zdravotnický pracovník. Výsledný roztok se potom vstříkne buď do žíly, nebo pod kůži. Injekce do žíly je rychlá, trvající 3 až 5 sekund. Injekce pod kůži se podává buď do stehna, nebo do břicha.

Jestliže Vám bylo podáno příliš velké množství přípravku Bortezomib PharmaSwiss

Vzhledem k tomu, že tento přípravek podává lékař nebo zdravotní sestra, je nepravděpodobné, že Vám bude podáno příliš velké množství. V nepravděpodobném případě předávkování bude lékař sledovat Váš stav pro případ, že by se vyskytly nežádoucí účinky.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Některé z těchto nežádoucích účinků mohou být závažné.

Pokud je Vám přípravek Bortezomib PharmaSwiss podáván k léčbě mnohočetného myelomu nebo lymfomu z plášťových buněk, neprodleně informujte svého lékaře, jestliže zaznamenáte některý z následujících příznaků:

– svalové křeče, svalová slabost

– zmatenost, ztráta nebo poruchy zraku, slepota, epileptické záchvaty, bolest hlavy

– dušnost, otok chodidel nebo změny srdečního tepu, vysoký krevní tlak, únava, mdloby

– kašel a potíže s dýcháním nebo svíravý pocit na hrudi.

krevních destiček, proto můžete být náchylnější k tvorbě modřin nebo krvácení bez zjevného poranění (např. střevní nebo žaludeční krvácení, krvácení z úst a dásní nebo krvácení v mozku nebo z jater); červených krvinek, což může vést k anemii (chudokrevnosti) s příznaky, jako je únava a bledost; bílých krvinek, proto můžete být náchylnější k infekcím nebo příznakům podobným chřipce.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 osobu z 10) změny citlivosti, necitlivost, brnění nebo pálení kůže nebo bolest rukou nebo nohou v důsledku poškození nervů snížení počtu červených krvinek a/nebo bílých krvinek (viz výše) horečka nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracení, ztráta chuti k jídlu zácpa s plynatostí nebo bez plynatosti (může být těžká) průjem: v tomto případě je důležité, abyste pil(a) více vody než obvykle. Lékař Vám může předepsat ještě lék k léčbě průjmu. únava (vysílení), pocit slabosti bolest svalů, bolest kostí
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob) nízký krevní tlak, náhlý pokles krevního tlaku po postavení se, který může vést až k mdlobám vysoký krevní tlak snížená činnost ledvin bolest hlavy celkový pocit nemoci, bolest, závratě, točení hlavy, pocit slabosti nebo ztráta vědomí třes infekce včetně zánětu plic, infekcí dýchacích cest, zánětu průdušek, plísňové infekce, kašle s hlenem, onemocnění podobné chřipce pásový opar (ohraničený včetně výskytu kolem očí nebo rozšířený po těle) bolesti na hrudi nebo dušnost při tělesné námaze různé typy vyrážek svědění kůže, bulky na kůži nebo suchá kůže zrudnutí obličeje nebo praskání drobných vlásečnic zrudnutí kůže dehydratace (nedostatek tekutin v těle) pálení žáhy, plynatost, říhání, větry, bolesti břicha, krvácení ze střeva nebo žaludku změna jaterních funkcí bolestivá ústa nebo rty, sucho v ústech, vředy v ústech nebo bolest v krku úbytek tělesné hmotnosti, ztráta chuti svalové křeče, svalové stahy, svalová slabost, bolest v končetinách rozmazané vidění infekce vnější vrstvy oka a vnitřního povrchu očních víček (zánět spojivek) krvácení z nosu obtíže nebo problémy se spaním, pocení, úzkost, změny nálady, depresivní nálada, neklid nebo vzrušení, změny duševního stavu, dezorientace otok těla zahrnující okolí očí i jiných částí těla
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100): srdeční selhání, srdeční příhoda (infarkt myokardu), bolest na hrudi, nepříjemné pocity na hrudi, zrychlení nebo zpomalení tlukotu srdce selhání ledvin zánět žil, krevní sraženiny v cévách a plicích problém se srážlivostí krve oběhové problémy zánět vazivového obalu srdce nebo tekutina okolo srdce infekce včetně infekcí močových cest, chřipka, infekce herpetickým virem (opary), infekce ucha a celulitida krev ve stolici nebo krvácení ze sliznic např. z úst, pochvy poruchy cév v mozku ochrnutí, křeče, pád, poruchy hybnosti, abnormální nebo změněná nebo snížená citlivost (dotyk, sluch, chuť, čich), porucha pozornosti, třes, trhavé pohyby artritida (zánět kloubů), včetně zánětu kloubů na prstech rukou i nohou a čelisti problémy týkající se plic, které brání Vašemu tělu získat dostatek kyslíku. Mohou zahrnovat obtížné dýchání, dušnost, dušnost i bez námahy, mělké dýchání, ztížené dýchání nebo zástava dýchání, sípání. škytavka, poruchy řeči zvýšení nebo snížení tvorby moči (vzhledem k poškození ledvin), bolestivé močení nebo krev/bílkovina v moči, zadržování tekutin změněná úroveň vědomí, zmatenost, poškození paměti nebo ztráta paměti hypersenzitivita (přecitlivělost) zhoršení sluchu, hluchota nebo zvonění v uších, nepříjemné pocity v uchu hormonální nerovnováha, která ovlivňuje vstřebávání soli a vody příliš vysoká činnost štítné žlázy neschopnost tvořit dostatek insulinu nebo odolnost k normálním hladinám insulinu podráždění nebo zánět očí, nadměrná vlhkost očí, bolest oka, suché oči, infekce v oku, výtok z očí, nenormální vidění, krvácení z oka otoky lymfatických (mízních) žláz ztuhlost kloubů nebo svalů, pocit tíhy, bolest v tříslech vypadávání vlasů a nenormální struktura vlasů alergické reakce zarudnutí a bolest v místě injekce bolest v ústech infekce nebo zánět úst, vřídky v ústech, jícnu, žaludku a střevech, někdy spojené s bolestí nebo krvácením, špatný pohyb střev (včetně ucpání), nepříjemný pocit v oblasti břicha nebo jícnu, obtížné polykání, zvracení krve kožní infekce bakteriální a virové infekce infekce zubů zánět slinivky břišní, neprůchodnost žlučovodu bolest genitálu, problémy s erekcí zvýšení tělesné hmotnosti žízeň zánět jater (hepatitida) obtíže v místě injekce nebo obtíže spojené s injekčním aplikátorem kožní reakce a problémy (mohou být závažné a život ohrožující), vředy na kůži modřiny, pády a zranění zánět nebo krvácení krevních cév, které se mohou projevit jako malé červené až fialové tečky (obvykle na dolních končetinách) až velké skvrny podobné modřinám pod kůží nebo v tkáni. benigní (nezhoubné) cysty závažný vratný stav mozku, který zahrnuje křeče, vysoký krevní tlak, bolest hlavy, únavu, zmatenost, slepotu nebo jiné problémy se zrakem
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 1 000) problémy se srdcem, které zahrnují srdeční příhodu (infarkt myokardu) a anginu pectoris návaly změna zbarvení žil zánět míšních nervů problémy s ušima, krvácení z uší snížená činnost štítné žlázy Budd-Chiariho syndrom (klinické příznaky způsobené neprůchodností žil v játrech) změna funkce střev nebo nenormální funkce střev krvácení do mozku žluté zbarvení očí a kůže (žloutenka) závažná alergická reakce (anafylaktický šok), jejíž známky mohou zahrnovat obtíže s dýcháním, bolest nebo svíravý pocit na hrudi a/nebo závrať/mdlobu, závažné svědění kůže nebo vznik vystouplých bulek na kůži, otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, což může vést k problémům s polykáním, kolaps onemocnění prsů výtok z pochvy otok genitálu neschopnost snášet alkohol úbytek tělesné hmotnosti zvýšení chuti k jídlu pisklavý hlas výpotek v kloubech cysty v kloubní výstelce (synoviální cysty) zlomeniny rozpad svalových vláken vedoucí k dalším komplikacím otok jater, jaterní krvácení rakovina ledvin změny na kůži podobné lupénce rakovina kůže bledost kůže zvýšení počtu krevních destiček nebo plazmatických buněk (druh bílých krvinek) v krvi neobvyklá reakce na krevní transfuzi částečná nebo úplná ztráta zraku snížení pohlavní touhy slinění vyvalené oči citlivost na světlo zrychlené dýchání bolest konečníku žlučové kameny kýla poranění lámavé nebo slabé nehty neobvyklé ukládání bílkovin v životně důležitých orgánech bezvědomí vředy ve střevě selhání více orgánů úmrtí

Pokud je Vám přípravek Bortezomib PharmaSwiss podáván spolu s dalšími léky k léčbě lymfomu z plášťových buněk, jsou nežádoucí účinky, které Vás mohou postihnout, uvedeny dále:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 osobu z 10) zápal plic (pneumonie) ztráta chuti k jídlu citlivost, necitlivost, mravenčení nebo pálivé pocity na kůži nebo bolesti v rukou a nohou v důsledku poškození nervů pocit na zvracení a zvracení průjem vředy v ústech zácpa bolest svalů, bolest kostí vypadávání vlasů a nenormální struktura vlasů únava, pocit slabosti horečka
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10) pásový opar (lokalizovaný kolem očí nebo rozšířený po těle) infekce herpetickým virem bakteriální a virové infekce infekce dýchacích cest, zánět průdušek, kašel s hlenem, onemocnění podobné chřipce plísňové infekce přecitlivělost (alergická reakce) neschopnost vytvářet dostatek inzulinu nebo rezistence vůči normálním hladinám inzulinu zadržování tekutin potíže se spánkem nebo problematický spánek ztráta vědomí změněná úroveň vědomí, zmatenost pocit točení hlavy, závratě zrychlený tep, vysoký krevní tlak, pocení, abnormální vidění, rozmazané vidění srdeční selhání, srdeční příhoda (infarkt myokardu), bolest na hrudi, nepříjemné pocity na hrudi, zrychlený nebo zpomalený tep vysoký nebo nízký krevní tlak náhlý pokles krevního tlaku při napřímení se, což může vést k mdlobám dušnost při námaze kašel škytavka zvonění v uších, nepříjemné pocity v uchu krvácení ze střev nebo žaludku pálení žáhy bolesti břicha, nadýmání potíže s polykáním infekce nebo zánět žaludku a střev bolesti břicha bolavá ústa nebo rty, bolesti v hrdle porucha jaterních funkcí svědění kůže zarudnutí kůže vyrážka svalové křeče infekce močových cest bolest v končetinách otok těla zahrnující oči a další části těla třesavka zarudnutí a bolest v místě injekce celkový pocit nemoci ztráta tělesné hmotnosti nárůst tělesné hmotnosti
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100) zánět jater (hepatitida) těžká alergická reakce (anafylaktická reakce), jejíž známky mohou zahrnovat potíže s dechem, bolest na hrudi nebo tíseň na hrudi a/nebo pocit točení hlavy/mdloby, silné svědění nebo vystouplé bulky na kůži, otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, což může způsobit potíže při polykání, kolaps pohybové poruchy, ochrnutí, záškuby závrať ztráta sluchu, hluchota poruchy, které mohou postihnout plíce zabraňující dostatečnému přísunu kyslíku do těla. Některé z nich zahrnují dýchací obtíže, dušnost, klidovou dušnost (objevující se bez námahy), dýchání, které se změní v mělké, obtížné nebo se zastaví, sípání. krevní sraženiny v plicích žluté zbarvení očí a kůže (žloutenka)
Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Bortezomib PharmaSwiss uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na injekční lahvičce a na krabičce za EXP.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Rekonstituovaný roztok je nutno použít ihned po přípravě. Není-li rekonstituovaný roztok použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele. Rekonstituovaný roztok je však stabilní 8 hodin při teplotě 25 °C, je-li uchováván v originální injekční lahvičce a/nebo injekční stříkačce, celková doba uchovávání rekonstituovaného léčivého přípravku před podáním nesmí přesáhnout 8 hodin.

Bortezomib PharmaSwiss je určen pouze pro jednorázové použití. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

6. Obsah balení a další informace

Co Bortezomib PharmaSwiss obsahuje

– Léčivou látkou je bortezomibum (bortezomib). Jedna injekční lahvička obsahuje bortezomibum 3,5 mg (jako mannitoli ester bortezomibi).

– Pomocnou látkou je mannitol (E421).

Rekonstituce pro intravenózní podání:

Po rozpuštění obsahuje 1 ml injekčního roztoku pro intravenózní podání 1 mg bortezomibu.

Rekonstituce pro subkutánní podání:

Po rozpuštění obsahuje 1 ml injekčního roztoku pro subkutánní podání 2,5 mg bortezomibu.

Jak Bortezomib PharmaSwiss vypadá a co obsahuje toto balení

Bortezomib PharmaSwiss prášek pro injekční roztok je bílý až téměř bílý koláč nebo prášek.

Jedno balení přípravku Bortezomib PharmaSwiss 3,5 mg, prášku pro injekční roztok obsahuje skleněnou injekční lahvičku o obsahu 10 ml s oranžovým víčkem.

Také je dostupná krabička obsahující 10 kusů balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Česká republika

Výrobce:

Pharmadox Healthcare, Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park

Paola, PLA 3000

Malta

Tento přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Bortezomib PharmaSwiss 3,5 mg prášek pro injekční roztok

Estonsko: Bortezomib PharmaSwiss

Litva: Bortezomib PharmaSwiss 3,5 mg milteliai injekciniam tirpalui

Lotyšsko: Bortezomib PharmaSwiss 3,5 mg pulveris injekciju škiduma pagatavošanai

Polsko: Bortezomib PharmaSwiss

Portugalsko: Bortezomib PharmaSwiss

Slovenská republika: Bortezomib PharmaSwiss 3,5 mg prášok na injekčný roztok

Slovinsko: Bortezomib PharmaSwiss 3,5 mg prašek za raztopino za injiciranje

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 04.01.2017

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

1. REKONSTITUCE K INTRAVENÓZNÍ INJEKCI

Poznámka: Bortezomib PharmaSwiss je cytotoxický. Z tohoto důvodu musí být dodržována zvýšená opatrnost při manipulaci s ním a při přípravě. K ochraně kůže je doporučeno používat rukavice a jiné ochranné oděvy.

PŘI MANIPULACI S PŘÍPRAVKEM BORTEZOMIB PHARMASWISS MUSÍ BÝT PŘÍSNĚ DODRŽOVÁNY ASEPTICKÉ PODMÍNKY, PROTOŽE PŘÍPRAVEK NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ KONZERVAČNÍ LÁTKY.

1.1 Příprava 3,5mg injekční lahvičky: Přidejte 3,5 mlsterilního roztoku chloridu sodného na injekci o koncentraci 9 mg/ml (0,9 %) do injekční lahvičky obsahující prášek Bortezomib PharmaSwiss. Rozpuštění lyofilizovaného prášku je dokončeno za méně než 2 minuty.

1.2 Před aplikací zkontrolujte vizuálně, zda roztok neobsahuje částice nebo není zabarven. Jestliže zjistíte jakékoli zabarvení nebo přítomnost částic, roztok zlikvidujte. Ujistěte se, že je podávána dávka správná pro intravenózníz­působ podání (1 mg/ml).

1.3 Rekonstituovaný roztok neobsahuje konzervační látky a měl by být aplikován ihned po přípravě. Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím však byla prokázána na dobu 8 hodin při teplotě 25 °C, pokud je přípravek uchováván v originální injekční lahvičce a/nebo injekční stříkačce. Celková doba uchovávání rekonstituovaného léčivého přípravku před podáním nemá přesáhnout 8 hodin. Není-li rekonstituovaný roztok použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

2. PODÁNÍ

Po rozpuštění nasajte příslušné množství rekonstituovaného roztoku na základě dávky spočítané podle povrchu těla pacienta. Před použitím zkontrolujte dávku a koncentraci v injekční stříkačce (zkontrolujte, zda je injekční stříkačka určena k intravenózní aplikaci). Roztok aplikujte formou nitrožilního bolusu po dobu 3 – 5 vteřin periferním nebo centrálním žilním katetrem. Intravenózní katetr propláchněte sterilním roztokem chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9 %).

Bortezomib PharmaSwiss 3,5 mg prášek pro injekční roztok JE K SUBKUTÁNNÍMU NEBO INTRAVENÓZNÍMU PODÁNÍ. Nepodávejte jinou cestou. Intratekální podání vedlo k úmrtí.

3. LIKVIDACE

Injekční lahvička je na jedno použití a zbylý roztok musí být zlikvidován. Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Subkutánně, jak je popsáno dále, lze podat pouze 3,5mg injekční lahvičku.

1. REKONSTITUCE K SUBKUTÁNNÍ INJEKCI

Poznámka: Bortezomib PharmaSwiss je cytotoxický. Z tohoto důvodu musí být dodržována zvýšená opatrnost při manipulaci s ním a při přípravě. K ochraně kůže je doporučeno používat rukavice a jiné ochranné oděvy.

PŘI MANIPULACI S PŘÍPRAVKEM BORTEZOMIB PHARMASWISS MUSÍ BÝT PŘÍSNĚ DODRŽOVÁNY ASEPTICKÉ PODMÍNKY, PROTOŽE PŘÍPRAVEK NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ KONZERVAČNÍ LÁTKY.

1.1 Příprava 3,5mg injekční lahvičky: Přidejte 1,4 mlsterilního roztoku chloridu sodného na injekci o koncentraci 9 mg/ml (0,9 %) do injekční lahvičky obsahující prášek Bortezomib PharmaSwiss. Rozpuštění lyofilizovaného prášku je dokončeno za méně než 2 minuty.

1.2 Před aplikací zkontrolujte vizuálně, zda roztok neobsahuje částice nebo není zabarven. Jestliže zjistíte jakékoli zabarvení nebo přítomnost částic, roztok zlikvidujte. Ujistěte se, že je podávána dávka správná pro subkutánnízpůsob podání (2,5 mg/ml).

1.3 Rekonstituovaný roztok neobsahuje konzervační látky a měl by být aplikován ihned po přípravě. Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím však byla prokázána na dobu 8 hodin při teplotě 25 °C, pokud je přípravek uchováván v originální injekční lahvičce a/nebo injekční stříkačce. Celková doba uchovávání rekonstituovaného léčivého přípravku před podáním nemá přesáhnout 8 hodin. Není-li rekonstituovaný roztok použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

2. PODÁNÍ

Po rozpuštění nasajte příslušné množství rekonstituovaného roztoku na základě dávky spočítané podle povrchu těla pacienta. Před použitím zkontrolujte dávku a koncentraci v injekční stříkačce (zkontrolujte, zda je injekční stříkačka určena k intravenózní aplikaci). Roztok aplikujte formou nitrožilního bolusu po dobu 3 – 5 vteřin periferním nebo centrálním žilním katetrem. Intravenózní katetr propláchněte sterilním roztokem chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9 %).

Bortezomib PharmaSwiss 3,5 mg prášek pro injekční roztok JE K SUBKUTÁNNÍMU NEBO INTRAVENÓZNÍMU PODÁNÍ. Nepodávejte jinou cestou. Intratekální podání vedlo k úmrtí.

3. LIKVIDACE

Injekční lahvička je na jedno použití a zbylý roztok musí být zlikvidován. Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Subkutánně, jak je popsáno dále, lze podat pouze 3,5mg injekční lahvičku.

1. REKONSTITUCE K SUBKUTÁNNÍ INJEKCI

Poznámka: Bortezomib PharmaSwiss je cytotoxický. Z tohoto důvodu musí být dodržována zvýšená opatrnost při manipulaci s ním a při přípravě. K ochraně kůže je doporučeno používat rukavice a jiné ochranné oděvy.

PŘI MANIPULACI S PŘÍPRAVKEM BORTEZOMIB PHARMASWISS MUSÍ BÝT PŘÍSNĚ DODRŽOVÁNY ASEPTICKÉ PODMÍNKY, PROTOŽE PŘÍPRAVEK NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ KONZERVAČNÍ LÁTKY.

1.1 Příprava 3,5mg injekční lahvičky: Přidejte 1,4 mlsterilního roztoku chloridu sodného na injekci o koncentraci 9 mg/ml (0,9 %) do injekční lahvičky obsahující prášek Bortezomib PharmaSwiss. Rozpuštění lyofilizovaného prášku je dokončeno za méně než 2 minuty.

1.2 Před aplikací zkontrolujte vizuálně, zda roztok neobsahuje částice nebo není zabarven. Jestliže zjistíte jakékoli zabarvení nebo přítomnost částic, roztok zlikvidujte. Ujistěte se, že je podávána dávka správná pro subkutánnízpůsob podání (2,5 mg/ml).

1.3 Rekonstituovaný roztok neobsahuje konzervační látky a měl by být aplikován ihned po přípravě. Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím však byla prokázána na dobu 8 hodin při teplotě 25 °C, pokud je přípravek uchováván v originální injekční lahvičce a/nebo injekční stříkačce. Celková doba uchovávání rekonstituovaného léčivého přípravku před podáním nemá přesáhnout 8 hodin. Není-li rekonstituovaný roztok použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

Po rozpuštění nasajte příslušné množství rekonstituovaného roztoku na základě dávky spočítané podle povrchu těla pacienta. Před použitím zkontrolujte dávku a koncentraci v injekční stříkačce (zkontrolujte, zda je injekční stříkačka určena k subkutánní aplikaci). Vstříkněte roztok subkutánně pod úhlem 45 – 90°. Rekonstituovaný roztok aplikujte subkutánně do stehna (pravého nebo levého) nebo břicha (pravé nebo levé části). Místa injekce je nutno při následných injekcích střídat. Objeví-li se po subkutánním podání přípravku Bortezomib PharmaSwiss reakce v místě injekce, lze podat buď méně koncentrovaný roztok přípravku Bortezomib PharmaSwiss (1 mg/ml místo 2,5 mg/ml) subkutánně nebo se doporučuje přejít na intravenózní podání.

BORTEZOMIB PHARMASWISS 3,5 mg prášek pro injekční roztok JE K SUBKUTÁNNÍMU NEBO INTRAVENÓZNÍMU PODÁNÍ. Nepodávejte jinou cestou. Intratekální podání vedlo k úmrtí.

3. LIKVIDACE

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář