BORTEZOMIB ZENTIVA

Čtěte příbalový leták BORTEZOMIB ZENTIVA online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k BORTEZOMIB ZENTIVA a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku BORTEZOMIB ZENTIVA

  1. Co je BORTEZOMIB ZENTIVA a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete BORTEZOMIB ZENTIVA užívat
  3. Jak se BORTEZOMIB ZENTIVA užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak BORTEZOMIB ZENTIVA uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – BORTEZOMIB ZENTIVA

1. Co je Bortezomib Zentiva a k čemu se používá

Bortezomib Zentiva obsahuje léčivou látku bortezomib, tak zvaný „proteazomový inhibitor“. Proteazomy hrají významnou roli v kontrole buněčných funkcí a růstu buňky. Bortezomib může zabíjet nádorové buňky zásahem do jejich funkcí.

Bortezomib Zentiva se používá k léčbě mnohočetného myelomu (nádor kostní dřeně) u pacientů starších 18 let:

samostatně nebo společně s pegylovaným liposomálním doxorubicinem nebo

dexamethasonem u nemocných, jejichž onemocnění se zhoršuje (progreduje) po minimálně jedné předchozí léčbě a u kterých transplantace krevních kmenových buněk nebyla úspěšná nebo není vhodná.

v kombinaci s léčivými přípravky obsahujícími melfalan a prednison u pacientů, jejichž onemocnění nebylo dosud léčeno a kteří nejsou vhodní pro vysokodávkovou chemoterapii s transplantací krevních kmenových buněk. v kombinaci s léčivými přípravky obsahujícími buď dexamethason nebo dexamethason a thalidomid u pacientů, kteří dosud nebyli léčeni a před podáním vysokodávkové chemoterapie s transplantací krevních kmenových buněk (indukční léčba).

Přípravek Bortezomib Zentiva se používá k léčbě lymfomu z plášťových buněk (typ rakoviny postihující lymfatické (mízní) uzliny) u pacientů ve věku 18 let a starších v kombinaci s rituximabem, cyklofosfamidem, doxorubicinem a prednisonem, u pacientů, jejichž nemoc dosud nebyla léčena a u kterých není transplantace krevních kmenových buněk vhodná.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bortezomib Zentiva používat

Nepoužívejte Bortezomib Zentiva

– jestliže jste alergický(á) na bortezomib, bór nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

– pokud máte problémy s plícemi nebo srdcem.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Bortezomib Zentiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte cokoli z dále uvedeného:

nízký počet červených nebo bílých krvinek; problémy s krvácením a/nebo nízký počet krevních destiček; průjem, zácpu, pocit na zvracení nebo zvracení; mdloby, závrať nebo točení hlavy v minulosti; problémy s ledvinami; středně závažná až závažná porucha funkce jater; pocit necitlivosti, pocity brnění nebo bolesti rukou nebo nohou (neuropatie) v minulosti; problémy se srdcem nebo krevním tlakem; dušnost nebo kašel; křeče; pásový opar (lokalizovaný v okolí očí nebo šířící se po celém těle); příznaky syndromu nádorového rozpadu, jako jsou svalové křeče, svalová slabost, zmatek, ztráta nebo poruchy zraku nebo potíže s dechem a dušnost; ztráta paměti, problémy s myšlením, obtíže při chůzi nebo zhoršení zraku. Může se jednat o příznaky závažné infekce mozku a Váš lékař může nařídit další vyšetření a sledování. pokud se domníváte, že máte infekci jater (hepatitidu) nebo že jste ji měl(a) v minulosti. V několika případech mohou být pacienti, kteří měli hepatitidu B, postiženi opakovaným výskytem hepatitidy, která může být smrtelná. Pokud máte infekci virem hepatitidy B v anamnéze, Váš lékař Vás bude pečlivě sledovat pro příznaky aktivní hepatitidy B.

Přečtěte si pozorně příbalové informace všech léčivých přípravků, které budete užívat v kombinaci s přípravkem Bortezomib Zentiva pro informace vztahující se k těmto přípravkům před zahájením léčby přípravkem Bortezomib Zentiva. Pokud je užíván thalidomid, je zapotřebí zvláštní pozornosti testování těhotenství a preventivním opatřením týkajícím se těhotenství (viz bod Těhotenství a kojení v tomto bodě).

Děti a dospívající

Přípravek Bortezomib Zentiva se nemá používat u dětí a dospívajících, protože není známo, jaký na ně bude mít tento léčivý přípravek vliv.

Další léčivé přípravky a přípravek Bortezomib Zentiva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Zejména informujte lékaře, pokud užíváte léčivé přípravky obsahující některou z následujících léčivých látek:

– ketokonazol používaný při léčbě plísňových infekcí;

– ritonavir používaný při léčbě infekce HIV;

– rifampicin, antibiotikum používané k léčbě bakteriálních infekcí;

– karbamazepin, fenytoin nebo fenobarbital užívané k léčbě epilepsie;

– třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) užívaná k léčbě deprese nebo jiných onemocnění;

– perorální antidiabetika (přípravky k léčbě cukrovky užívané ústy).

Těhotenství a kojení

Jestliže jste těhotná, neměla byste přípravek Bortezomib Zentiva užívat, pokud to není nezbytně nutné.

Jak muži, tak i ženy léčené přípravkem Bortezomib Zentiva musejí během léčby a ještě 3 měsíce po jejím ukončení používat účinnou antikoncepci. Pokud i přes tato opatření dojde k otěhotnění, oznamte to ihned svému lékaři.

Během léčby přípravkem Bortezomib Zentiva byste neměla kojit. Poraďte se s ošetřujícím lékařem, kdy je po ukončení léčby vhodné znovu začít kojit.

Thalidomid způsobuje vrozené vady a úmrtí plodu. Pokud je přípravek Bortezomib Zentiva podáván v kombinaci s thalidomidem, musíte dodržovat program prevence početí pro thalidomid (viz příbalová informace pro thalidomid).

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Bortezomib Zentiva může vyvolat únavu, závrať, mdlobu nebo rozmazané vidění. Pokud pociťujete tyto nežádoucí účinky, nesmíte řídit motorová vozidla nebo používat nástroje nebo obsluhovat stroje; i když tyto účinky nepociťujete, měl(a) byste být opatrný(á).

3. Jak se Bortezomib Zentiva používá

Váš lékař zvolí dávku přípravku Bortezomib Zentiva podle Vaší výšky a tělesné hmotnosti (tělesného povrchu). Obvyklá počáteční dávka přípravku Bortezomib Zentiva činí 1,3 mg/m2 tělesného povrchu dvakrát týdně. Lékař může změnit dávku a celkový počet léčebných cyklů podle Vaší odpovědi na léčbu, podle výskytu některých nežádoucích účinků a podle Vašich základních onemocnění (např. problémů s játry).

Progresivní mnohočetný myelom

Je-li přípravek Bortezomib Zentiva podáván samostatně, dostanete 4 dávky přípravku Bortezomib Zentiva intravenózně (nitrožilně) nebo subkutánně (podkožně) 1., 4., 8. a 11. den, pak následuje 10denní „období odpočinku“ bez léčby. Proto je trvání jednoho léčebného cyklu 21 dní (3 týdny). Můžete dostat až 8 cyklů (24 týdnů) léčby.

Přípravek Bortezomib Zentiva Vám rovněž může být podáván společně s pegylovaným liposomálním doxorubicinem nebo dexamethasonem.

Pokud je přípravek Bortezomib Zentiva podáván spolu s pegylovaným liposomálním doxorubicinem, bude Vám přípravek Bortezomib Zentiva podáván nitrožilně nebo podkožně jako léčebný cyklus trvající 21 dní a pegylovaný liposomální doxorubicin v dávce 30 mg/m2 se podává 4. den 21denního léčebného cyklu formou nitrožilní infuze po podání injekce přípravku Bortezomib Zentiva.

Můžete dostat až 8 cyklů (24 týdnů) léčby.

Pokud je přípravek Bortezomib Zentiva podáván spolu s dexamethasonem, bude Vám přípravek Bortezomib Zentiva podáván nitrožilně nebo podkožně jako 21denní léčebný cyklus a dexamethason v dávce 20 mg se podá perorálně 1., 2., 4., 5., 8., 9., 11. a 12. den 21denního léčebného cyklu. Můžete dostat až 8 cyklů (24 týdnů).

Dříve neléčený mnohočetný myelom

Pokud jste dosud nebyl(a) léčen(a) pro mnohočetný myelom a není u Vásvhodná transplantace krevních kmenových buněk, budete přípravek Bortezomib Zentiva dostávat nitrožilně spolu se dvěma dalšími léky, melfalanem a prednisonem.

V tomto případě je trvání léčebného cyklu 42 dní (6 týdnů). Dostanete 9 cyklů (54 týdnů).

V cyklech 1 až 4 se přípravek Bortezomib Zentiva podává dvakrát týdně ve dnech 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29 a 32. V cyklech 5 až 9 se přípravek Bortezomib Zentiva podává jednou týdně ve dnech 1, 8, 22 a 29.

Melfalan (9 mg/m2) a prednison (60 mg/m2) se podávají perorálně ve dnech 1, 2, 3 a 4 prvního týdne každého cyklu.

Pokud jste dosud nebyl(a) léčen(a) pro mnohočetný myelom a je u Vásvhodná transplantace krevních kmenových buněk, bude Vám přípravek Bortezomib Zentiva podáván ve formě nitrožilní nebo podkožní injekce společně s přípravky obsahujícími dexamethason nebo dexamethason a thalidomid jako indukční léčba.

Pokud je podáván přípravek Bortezomib Zentiva spolu s dexamethasonem, bude Vám přípravek Bortezomib Zentiva podáván nitrožilně nebo podkožně jako 21denní léčebný cyklus a dexamethason 40 mg se podává perorálně 1., 2., 3.,4., 8., 9., 10., a 11. den 21denního léčebného cyklu přípravku Bortezomib Zentiva.

Dostanete 4 cykly (12 týdnů).

Pokud je podáván přípravek Bortezomib Zentiva spolu s thalidomidem a dexamethasonem, je trvání léčebného cyklu 28 dní (4 týdny).

Dexamethason 40 mg se podává perorálně v den 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 a 11 28denního léčebného cyklu přípravku Bortezomib Zentiva a thalidomid se podává perorálně jednou denně, v dávce 50 mg, až do dne 14 prvního cyklu, a je-li snášen, dávka podávaná ve dnech 15–28 se zvýší na 100 mg a poté může být ještě dále zvýšena na 200 mg v druhém cyklu a následujících.

Může Vám být podáno nejvýše 6 cyklů (24 týdnů) léčby.

Dosud neléčený lymfom z plášťových buněk

Pokud jste dosud nebyl(a) pro lymfom z plášťových buněk léčen(a), bude Vám přípravek Bortezomib Zentiva podáván nitrožilně spolu s rituximabem, cyklofosfamidem, doxorubicinem a prednisonem.

Přípravek Bortezomib Zentiva se podává nitrožilně 1., 4., 8. a 11. den, poté následuje „období klidu“ bez léčby. Trvání léčebného cyklu je 21 dní (3 týdny). Může Vám být podáno až 8 cyklů (24 týdnů) léčby.

1. den každého 21denního léčebného cyklu přípravku Bortezomib Zentiva se ve formě nitrožilní infuze podávají následující léčivé přípravky:

Rituximab v dávce 375 mg/m2, cyklofosfamid v dávce 750 mg/m2 a doxorubicin v dávce 50 mg/m2. Prednison se podává perorálně (ústy) v dávce 100 mg/m2 1., 2., 3., 4. a 5. den léčebného cyklu přípravku Bortezomib Zentiva.

Jak se přípravek Bortezomib Zentiva podává

Tento léčivý přípravek je k nitrožilnímu nebo podkožnímu podání. Přípravek Bortezomib Zentiva Vám bude podáván pod dohledem lékařského personálu, který má zkušenosti s používáním cytotoxických léčivých přípravků.

Prášek přípravku Bortezomib Zentiva je nutno před podáním rozpustit. To provede odborný zdravotnický pracovník. Výsledný roztok se potom vstříkne buď do žíly, nebo pod kůži. Injekce do žíly je rychlá, trvající 3 až 5 sekund. Injekce pod kůži se podává buď do stehna, nebo do břicha.

Jestliže Vám bylo podáno příliš velké množství přípravku Bortezomib ZentivaVzhledem k tomu, že tento přípravek podává lékař nebo zdravotní sestra, je nepravděpodobné, že Vám bude podáno příliš velké množství. V nepravděpodobném případě předávkování bude lékař sledovat Váš stav pro případ, že by se vyskytly nežádoucí účinky.

4.    Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Některé z těchto nežádoucích účinků mohou být závažné.

Pokud je Vám přípravek Bortezomib Zentiva podáván k léčbě mnohočetného myelomu nebo lymfomu z plášťových buněk, neprodleně informujte svého lékaře, jestliže zaznamenáte některý z následujících příznaků:

svalové křeče, svalová slabost; zmatenost, ztráta nebo poruchy zraku, slepota, záchvaty, bolest hlavy; dušnost, otok chodidel nebo změny srdečního tepu, vysoký krevní tlak, únava, mdloby; kašel a potíže s dýcháním nebo tíseň na hrudi. krevních destiček, proto můžete být náchylnější k tvorbě modřin nebo krvácení bez zjevného poranění (např. střevní nebo žaludeční krvácení, krvácení z úst a dásní nebo mozkové nebo jaterní krvácení); červených krvinek, což může vést k anemii (chudokrevnosti) s příznaky jako je únava a bledost; bílých krvinek, což Vás učiní náchylnějšími k infekcím nebo příznakům podobným chřipce.

Pokud je Vám přípravek Bortezomib Zentiva podáván k léčbě mnohočetného myelomu, jsou nežádoucí účinky, které Vás mohou postihnout, uvedeny dále:

Velmi časté nežádoucí účinky(mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

změny citlivosti, necitlivost, brnění nebo pálení kůže nebo bolest rukou nebo nohou v důsledku poškození nervů; snížení počtu červených krvinek a/nebo bílých krvinek (viz výše); horečka; nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracení, ztráta chuti k jídlu; zácpa s plynatostí nebo bez plynatosti (může být těžká); průjem: v tomto případě je důležité, abyste pil(a) více vody než obvykle. Lékař Vám může předepsat ještě lék k léčbě průjmu; únava (vysílení), pocit slabosti; bolest svalů, bolest kostí.

Časté nežádoucí účinky(mohou postihnout 1 až 10 osob)

nízký krevní tlak, náhlý pokles krevního tlaku po postavení se, který může vést až vysoký krevní tlak; snížená činnost ledvin; bolest hlavy; celkový pocit nemoci, bolest, závratě, točení hlavy, pocit slabosti nebo ztráta vědomí; třes; infekce včetně zánětu plic, infekcí dýchacích cest, zánětu průdušek, plísňové infekce, kašle s hlenem, onemocnění podobného chřipce; pásový opar (ohraničený včetně výskytu kolem očí nebo rozesetý po těle); bolesti na hrudi nebo dušnost při tělesné námaze; různé typy vyrážek; svědění kůže, bulky na kůži nebo suchá kůže; zrudnutí obličeje nebo praskání drobných vlásečnic; zrudnutí kůže; dehydratace (nedostatek tekutin v těle); pálení žáhy, plynatost, říhání, větry, bolesti břicha, krvácení ze střeva nebo žaludku; změna jaterních funkcí; bolestivá ústa nebo rty, sucho v ústech, vředy v ústech nebo bolest v krku; úbytek tělesné hmotnosti, ztráta chuti; svalové křeče, svalové stahy, svalová slabost, bolest v hýždích; rozmazané vidění; infekce vnější vrstvy oka a vnitřního povrchu očních víček (zánět spojivek); krvácení z nosu; obtíže nebo problémy se spaním, pocení, úzkost, změny nálady, depresivní nálada, neklid nebo vzrušení, změny duševního stavu, dezorientace; otok těla zahrnující okolí očí i jiných částí těla.

Méně časté nežádoucí účinky(mohou postihnout až 1 osobu ze 100):

srdeční selhání, srdeční příhoda (infarkt myokardu), bolest na hrudi, nepříjemné pocity na hrudi, zrychlení nebo zpomalení tlukotu srdce; selhání ledvin; zánět žil, krevní sraženiny v cévách a plicích; problém se srážlivostí krve; oběhové problémy; zánět vazivového obalu srdce nebo tekutina okolo srdce; infekce včetně infekcí močových cest, chřipka, infekce herpetickým virem (opary), infekce ucha a celulitida; krev ve stolici nebo krvácení ze sliznic např. z úst, pochvy; poruchy cév v mozku; ochrnutí, křeče, pád, poruchy hybnosti, abnormální nebo změněná nebo snížená citlivost (dotyk, sluch, chuť, čich), porucha pozornosti, třes, trhavé pohyby; artritida (zánět kloubů), včetně zánětu kloubů na prstech rukou i nohou a čelisti; problémy týkající se plic, které brání tělu získat dostatek kyslíku. Mohou zahrnovat obtížné dýchání, dušnost, dušnost i bez námahy, mělké dýchání, ztížené dýchání nebo zástava dýchání, sípání; škytavka, poruchy řeči; zvýšení nebo snížení tvorby moči (vzhledem k poškození ledvin), bolestivé močení nebo krev/bílkoviny v moči, zadržování tekutin; změněná úroveň vědomí, zmatenost, poškození paměti nebo ztráta paměti; hypersenzitivita (přecitlivělost); zhoršení sluchu, hluchota nebo zvonění v uších, bolest ucha, nepříjemné pocity v uchu; hormonální nerovnováha, která ovlivňuje vstřebávání soli a vody; příliš vysoká činnost štítné žlázy; neschopnost tvořit dostatek insulinu nebo rezistence k normálním hladinám insulinu; podráždění nebo zánět očí, nadměrná vlhkost očí, bolest oka, suché oči, infekce v oku, výtok z očí, nenormální vidění, krvácení z oka; otoky lymfatických (mízních) žláz; ztuhlost kloubů nebo svalů, pocit tíhy, bolest v tříslech; vypadávání vlasů a nenormální struktura vlasů; alergické reakce; zarudnutí a bolest v místě injekce; bolest v ústech; infekce nebo zánět úst, vřídky v ústech, jícnu, žaludku a střevech, někdy spojené s bolestí nebo krvácením, špatný pohyb střev (včetně ucpání), nepříjemný pocit v oblasti břicha nebo jícnu, obtížné polykání, zvracení krve; kožní infekce; bakteriální a virové infekce; infekce zubů; zánět slinivky břišní, neprůchodnost žlučovodu; bolest genitálu, problémy s erekcí; zvýšení tělesné hmotnosti; žízeň; zánět jater (hepatitida); obtíže v místě injekce nebo obtíže spojené s injekčním aplikátorem; kožní reakce a problémy (mohou být závažné a život ohrožující), vředy na kůži; modřiny, pády a zranění; zánět nebo krvácení krevních cév, které se mohou projevit jako malé červené až fialové tečky (obvykle na dolních končetinách) až velké skvrny podobné modřinám pod kůží nebo v tkáni; benigní (nezhoubné) cysty; závažný vratný stav mozku, který zahrnuje křeče, vysoký krevní tlak, bolest hlavy, únavu, zmatenost, slepotu nebo jiné problémy se zrakem.

Vzácné nežádoucí účinky(mohou postihnout až 1 osobu z 1 000)

problémy se srdcem, které zahrnují srdeční příhodu (infarkt myokardu) a anginu pectoris; návaly; změna zbarvení žil; zánět míšních nervů; problémy s ušima, krvácení z uší; snížená činnost štítné žlázy; Budd-Chiariho syndrom (klinické příznaky způsobené neprůchodností žil v játrech); změna funkce střev nebo nenormální funkce střev; krvácení do mozku; žluté zbarvení očí a kůže (žloutenka); závažná alergická reakce (anafylaktický šok), jejíž známky mohou zahrnovat obtíže s dýcháním, bolest nebo svíravý pocit na hrudi a/nebo závrať/mdlobu, závažné svědění kůže nebo vznik vystouplých bulek na kůži, otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, což může vést k problémům s polykáním, kolaps; onemocnění prsou; výtok z pochvy; otok genitálu; neschopnost snášet alkohol; úbytek tělesné hmotnosti; zvýšení chuti k jídlu; pisklavý hlas; otok kloubů; cysty v kloubní výstelce (synoviální cysty); zlomeniny; rozpad svalových vláken vedoucí k dalším komplikacím; otok jater, jaterní krvácení; nádor na ledvině; změny na kůži podobné lupénce; rakovina kůže; bledost kůže; zvýšení počtu krevních destiček nebo plazmatických buněk (druh bílých krvinek) v krvi; neobvyklá reakce na krevní transfuzi; částečná nebo úplná ztráta zraku; snížení pohlavní touhy; slinění; vyvalené oči; citlivost na světlo; zrychlené dýchání; bolest konečníku; žlučové kameny; kýla; poranění; lámavé nebo slabé nehty; neobvyklé ukládání bílkovin v životně důležitých orgánech; bezvědomí; vředy ve střevě; selhání více orgánů; úmrtí.

Pokud je Vám přípravek Bortezomib Zentiva podáván spolu s dalšími přípravky k léčbě lymfomu z plášťových buněk, jsou nežádoucí účinky, které Vás mohou postihnout, uvedeny dále:

Velmi časté nežádoucí účinky(mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

zápal plic (pneumonie); ztráta chuti k jídlu; citlivost, necitlivost, mravenčení nebo pálivé pocity na kůži nebo bolesti v rukou a nohou v důsledku poškození nervů; pocit na zvracení a zvracení; průjem; vředy v ústech; zácpa; bolest svalů, bolest kostí; vypadávání vlasů a nenormální struktura vlasů; únava, pocit slabosti; horečka.

Časté nežádoucí účinky(mohou postihnout až 1 osobu z 10)

pásový opar (lokalizovaný kolem očí nebo rozšířený po těle); infekce herpetickým virem; bakteriální a virové infekce; infekce dýchacích cest, zánět průdušek, kašel s hlenem, nemoc podobná chřipce; plísňové infekce; přecitlivělost (alergická reakce); neschopnost vytvářet dostatek inzulinu nebo rezistence vůči normálním hladinám inzulinu; zadržování tekutin; potíže se spánkem nebo problematický spánek; ztráta vědomí; změněná úroveň vědomí, zmatenost; pocit točení hlavy, závratě; zrychlený tep, vysoký krevní tlak, pocení; abnormální vidění, rozmazané vidění; srdeční selhání, srdeční příhoda (infarkt myokardu), bolesti na hrudi, nepříjemné pocity na hrudi, zrychlený nebo zpomalený tep; vysoký nebo nízký krevní tlak; náhlý pokles krevního tlaku při napřímení, což může vést k mdlobám; dušnost při námaze; kašel; škytavka; zvonění v uších, nepříjemné pocity v uchu; krvácení ze střev nebo žaludku; pálení žáhy; bolesti břicha, nadýmání; potíže s polykáním; infekce nebo zánět žaludku a střev; bolesti břicha; bolavá ústa nebo rty, bolesti v hrdle; porucha jaterních funkcí; svědění kůže; zarudnutí kůže; vyrážka; svalové křeče; infekce močových cest; bolest v končetinách; otok těla zahrnující oči a další části těla; třesavka; zarudnutí a bolest v místě injekce; celkový pocit nemoci; ztráta tělesné hmotnosti; nárůst tělesné hmotnosti.

Méně časté nežádoucí účinky(mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

zánět jater (hepatitida); těžká alergická reakce (anafylaktická reakce), jejíž známky mohou zahrnovat potíže s pohybové poruchy, ochrnutí, záškuby; závrať; ztráta sluchu, hluchota; poruchy, které mohou postihnout plíce, zabraňující dostatečném přísunu kyslíku do těla. krevní sraženiny v plicích; žluté zbarvení očí a kůže (žloutenka).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku

5. Jak přípravek Bortezomib Zentiva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na injekční lahvičce a na krabičce za zkratkou EXP.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Roztok po rekonstituci

Z mikrobiologického hlediska je nutno rekonstituovaný roztok použít ihned po přípravě. Není-li rekonstituovaný roztok použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele. Avšak chemická a fyzikální stabilita rekonstituovaného roztoku byla prokázána po dobu 8 hodin při teplotě 25 °C , 60% relativní vlhkosti v temnu, při uchovávání v injekční lahvičce a/nebo polypropylenové injekční stříkačce.

Celková doba uchovávání rekonstituovaného léčivého přípravku před podáním nesmí přesáhnout 8 hodin.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Bortezomib Zentiva obsahuje Léčivou látkou je bortezomibum. Jedna injekční lahvička obsahuje bortezomibum 3,5 mg (jako ester kyseliny boronové s mannitolem). Pomocná látka je mannitol (E421).

Rekonstituce pro intravenózní podání:

Po rekonstituci obsahuje 1 ml injekčního roztoku pro intravenózní podání bortezomibum 1 mg.

Rekonstituce pro subkutánní podání:

Po rekonstituci obsahuje 1 ml injekčního roztoku pro subkutánní podání bortezomibum 2,5 mg.

Jak přípravek Bortezomib Zentiva vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Bortezomib Zentiva prášek pro injekční roztok je bílý až téměř bílý koláč nebo prášek.

Přípravek Bortezomib Zentiva je balen ve skleněné injekční lahvičce s pryžovou zátkou a modrým odtrhovacím víčkem.

Balení obsahuje jednu injekční lahvičku k jednorázovému použití.

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika

Výrobce

Synthon Hispania SL, C/ Castelló no1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat, 08830 Barcelona, Španělsko

Synthon s.r.o., Brněnská 32/č.p. 597, Blansko, 678 01, Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Nizozemsko

Česká republika

Polsko

Francie Portugalsko Rumunsko Velká Británie

Bortezomib Zentiva Bortezomib Zentiva Bortezomib Zentiva Bortezomib Zentiva Bortezomib Zentiva Bortezomib Zentiva Bortezomib Zentiva

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24. 3. 2018

1 REKONSTITUCE K INTRAVENÓZNÍ INJEKCI

Poznámka: Přípravek Bortezomib Zentiva je cytotoxický. Z tohoto důvodu musí být dodržována zvýšená opatrnost při manipulaci s ním a při přípravě. K ochraně kůže je doporučeno používat rukavice a jiné ochranné oděvy.

PŘI MANIPULACI S PŘÍPRAVKEM BORTEZOMIB ZENTIVA MUSÍ BÝT PŘÍSNĚ DODRŽOVÁNY ASEPTICKÉ PODMÍNKY, PROTOŽE PŘÍPRAVEK NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ KONZERVAČNÍ LÁTKY.

1.1 Příprava 3,5 mg injekční lahvičky:

Přidejte 3,5 ml sterilního roztoku chloridu sodného pro injekci o koncentraci 9 mg/ml (0,9%) do injekční lahvičky obsahující prášek přípravku Bortezomib Zentiva. Rozpuštění lyofilizovaného prášku je dokončeno do dvou 2 minut.

Koncentrace výsledného roztoku bude 1 mg/ml. Roztok musí být čirý a bezbarvý, s výsledným pH 4 až 7, pH roztoku není třeba kontrolovat.

1.2 Před aplikací zkontrolujte vizuálně, zda roztok neobsahuje částice nebo není zabarven. Jestliže zjistíte jakékoli zabarvení nebo přítomnost částic, roztok zlikvidujte. Ujistěte se, že je podávána dávka správná pro intravenózní způsobpodání (1 mg/ml).

1.3 Rekonstitu­ovaný roztok neobsahuje konzervační látky a měl by být aplikován ihned po přípravě. Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím však byla prokázána na dobu 8 hodin při teplotě do 25 °C a ve tmě, pokud je přípravek uchováván v originální injekční lahvičce a/nebo injekční stříkačce. Celková doba uchovávání rekonstituovaného léčivého přípravku před podáním nemá přesáhnout 8 hodin. Není-li rekonstituovaný roztok použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

Rekonstituovaný roztok není nutné chránit před světlem.

2 PODÁNÍ

Po rozpuštění nasajte příslušné množství rekonstituovaného roztoku na základě dávky spočítané podle povrchu těla pacienta. Před použitím zkontrolujte dávku a koncentraci v injekční stříkačce (zkontrolujte, zda je injekční stříkačka určena k intravenózní aplikaci). Roztok aplikujte formou nitrožilního bolusu po dobu 3–5 vteřin periferním nebo centrálním žilním katetrem. Intravenózní katetr propláchněte sterilním roztokem chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9%).

Přípravek Bortezomib Zentiva 3,5 mg prášek pro injekční roztok JE K SUBKUTÁNNÍMU NEBO INTRAVENÓZNÍMU PODÁNÍ. Nepodávejte jinou cestou. Intratekální podání vedlo k úmrtí.

3 LIKVIDACE

Injekční lahvička je na jedno použití a zbylý roztok musí být zlikvidován. Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Subkutánně, jak je popsáno dále, lze podat pouze 3,5mg injekční lahvičku.

1 REKONSTITUCE K SUBKUTÁNNÍ INJEKCI

Poznámka: Přípravek Bortezomib Zentiva je cytotoxický. Z tohoto důvodu musí být dodržována zvýšená opatrnost při manipulaci s ním a při přípravě. K ochraně kůže je doporučeno používat rukavice a jiné ochranné oděvy.

PŘI MANIPULACI S PŘÍPRAVKEM BORTEZOMIB ZENTIVA MUSÍ BÝT PŘÍSNĚ DODRŽOVÁNY ASEPTICKÉ PODMÍNKY, PROTOŽE PŘÍPRAVEK NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ KONZERVAČNÍ LÁTKY.

1.1 Příprava 3,5 mg injekční lahvičky:

Přidejte 1,4 ml sterilního roztoku chloridu sodného pro injekci o koncentraci 9 mg/ml (0,9%) do injekční lahvičky obsahující prášek přípravku Bortezomib Zentiva. Rozpuštění lyofilizovaného prášku je dokončeno do dvou 2 minut.

Koncentrace výsledného roztoku bude 2,5 mg/ml. Roztok musí být čirý a bezbarvý, s výsledným pH 4 až 7, pH roztoku není třeba kontrolovat.

1.2 Před aplikací zkontrolujte vizuálně, zda roztok neobsahuje částice nebo není zabarven. Jestliže zjistíte jakékoli zabarvení nebo přítomnost částic, roztok zlikvidujte. Ujistěte se, že je podávána dávka správná pro subkutánní způsobpodání (2,5 mg/ml).

1.3 Rekonstitu­ovaný roztok neobsahuje konzervační látky a měl by být aplikován ihned po přípravě. Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím však byla prokázána po dobu 8 hodin při teplotě do 25 °C a v temnu, pokud je přípravek uchováván v originální injekční lahvičce a/nebo injekční stříkačce. Celková doba uchovávání rekonstituovaného léčivého přípravku před podáním nemá přesáhnout 8 hodin. Není-li rekonstituovaný roztok použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

Rekonstituovaný roztok není nutné chránit před světlem.

2 PODÁNÍ

Po rozpuštění nasajte příslušné množství rekonstituovaného roztoku na základě dávky spočítané podle povrchu těla pacienta. Před použitím zkontrolujte dávku a koncentraci v injekční stříkačce (zkontrolujte, zda je injekční stříkačka určena k subkutánní aplikaci). Vstříkněte roztok subkutánně pod úhlem 45–90°. Rekonstituovaný roztok aplikujte subkutánně do stehna (pravého nebo levého) nebo břicha (pravé nebo levé části). Místa injekce je nutno při následných injekcích střídat. Objeví-li se po subkutánním podání přípravku Bortezomib Zentiva reakce v místě injekce, lze podat buď méně koncentrovaný roztok přípravku Bortezomib Zentiva (1 mg/ml místo 2,5 mg/ml) subkutánně nebo se doporučuje přejít na intravenózní podání.

3 LIKVIDACE

Injekční lahvička je na jedno použití a zbylý roztok musí být zlikvidován. Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Subkutánně, jak je popsáno dále, lze podat pouze 3,5mg injekční lahvičku.

1 REKONSTITUCE K SUBKUTÁNNÍ INJEKCI

Poznámka: Přípravek Bortezomib Zentiva je cytotoxický. Z tohoto důvodu musí být dodržována zvýšená opatrnost při manipulaci s ním a při přípravě. K ochraně kůže je doporučeno používat rukavice a jiné ochranné oděvy.

PŘI MANIPULACI S PŘÍPRAVKEM BORTEZOMIB ZENTIVA MUSÍ BÝT PŘÍSNĚ DODRŽOVÁNY ASEPTICKÉ PODMÍNKY, PROTOŽE PŘÍPRAVEK NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ KONZERVAČNÍ LÁTKY.

1.1 Příprava 3,5 mg injekční lahvičky:

Přidejte 1,4 ml sterilního roztoku chloridu sodného pro injekci o koncentraci 9 mg/ml (0,9%) do injekční lahvičky obsahující prášek přípravku Bortezomib Zentiva. Rozpuštění lyofilizovaného prášku je dokončeno do dvou 2 minut.

Koncentrace výsledného roztoku bude 2,5 mg/ml. Roztok musí být čirý a bezbarvý, s výsledným pH 4 až 7, pH roztoku není třeba kontrolovat.

1.2 Před aplikací zkontrolujte vizuálně, zda roztok neobsahuje částice nebo není zabarven. Jestliže zjistíte jakékoli zabarvení nebo přítomnost částic, roztok zlikvidujte. Ujistěte se, že je podávána dávka správná pro subkutánní způsobpodání (2,5 mg/ml).

1.3 Rekonstitu­ovaný roztok neobsahuje konzervační látky a měl by být aplikován ihned po přípravě. Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím však byla prokázána po dobu 8 hodin při teplotě do 25 °C a v temnu, pokud je přípravek uchováván v originální injekční lahvičce a/nebo injekční stříkačce. Celková doba uchovávání rekonstituovaného léčivého přípravku před podáním nemá přesáhnout 8 hodin. Není-li rekonstituovaný roztok použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

Rekonstituovaný roztok není nutné chránit před světlem.

2 PODÁNÍ Po rozpuštění nasajte příslušné množství rekonstituovaného roztoku na základě dávky spočítané podle povrchu těla pacienta. Před použitím zkontrolujte dávku a koncentraci v injekční stříkačce (zkontrolujte, zda je injekční stříkačka určena k subkutánní aplikaci). Vstříkněte roztok subkutánně pod úhlem 45–90°. Rekonstituovaný roztok aplikujte subkutánně do stehna (pravého nebo levého) nebo břicha (pravé nebo levé části). Místa injekce je nutno při následných injekcích střídat. Objeví-li se po subkutánním podání přípravku Bortezomib Zentiva reakce v místě injekce, lze podat buď méně koncentrovaný roztok přípravku Bortezomib Zentiva (1 mg/ml místo 2,5 mg/ml) subkutánně nebo se doporučuje přejít na intravenózní podání.

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář