BOSENTAN ACTAVIS 125 MG

Čtěte příbalový leták BOSENTAN ACTAVIS 125 MG online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k BOSENTAN ACTAVIS 125 MG a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku BOSENTAN ACTAVIS 125 MG

  1. Co je BOSENTAN ACTAVIS 125 MG a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete BOSENTAN ACTAVIS 125 MG užívat
  3. Jak se BOSENTAN ACTAVIS 125 MG užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak BOSENTAN ACTAVIS 125 MG uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – BOSENTAN ACTAVIS 125 MG

1. Co je přípravek Bosentan Actavis a k čemu se používá

Tablety přípravku Bosetan Actavis obsahují bosentan. Ten blokuje přirozeně se vyskytující hormon nazývaný endotelin-1 (ET-1), který způsobuje zužování krevních cév. Přípravek Bosentan Actavis proto způsobuje rozšíření krevních cév a patří ke skupině léků zvaných „antagonisté endotelinových receptorů“.

Přípravek Bosentan Actavis se používá k léčbě:

– Plicní arteriální hypertenze (PAH): PAH je onemocnění vyznačující se závažným zúžením krevních cév v plicích, což má za následek vysoký krevní tlak v krevních cévách (plicních tepnách), které přivádějí krev od srdce k plicím. Tento tlak snižuje množství kyslíku, který se v plicích může dostat do krve, což způsobuje větší obtížnost fyzické aktivity. Přípravek Bosentan Actavis rozšiřuje plicní tepny a tím srdci usnadňuje čerpání krve těmito tepnami. Tím se snižuje krevní tlak a zmírňují se příznaky.

Bosentan Actavis se používá k léčbě pacientů s plicní arteriální hypertenzí (PAH), kteří jsou zařazeni do třídy III, ke zlepšení zátěžové kapacity (schopnosti podávat fyzický výkon) a příznaků. “Třída” označuje závažnost onemocnění: “třída III” označuje výrazné omezení fyzické aktivity. Určitá zlepšení byla zaznamenána i u pacientů s PAH třídy II. “Třída II” zahrnuje mírné omezení fyzické aktivity. Typy PAH, při kterých je přípravek Bosentan Actavis indikován, jsou:

– primární (bez známé příčiny nebo dědičná); – způsobená sklerodermií (také nazývaná systémová skleróza, onemocnění, které se vyznačuje nenormálním růstem pojivové tkáně, která je oporou pro kůži a jiné orgány); – způsobená vrozenými srdečními vadami se zkraty (abnormálními propojeními), které způsobují nenormální průtok krve srdcem a plícemi. – Vředů na prstech: (boláky na prstech na rukou a na nohou) u dospělých pacientů s onemocněním

zvaným sklerodermie. Přípravek Bosentan Actavis snižuje počet nově vzniklých vředů na prstech.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bosentan Actavis užívat

Neužívejte přípravek Bosentan Actavis: – pokud jste alergický(á) na bosentan nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) – pokud máte problémy s játry (zeptejte se svého lékaře) – pokud jste těhotná nebo byste mohla otěhotnět, protože nepoužíváte spolehlivou an­tikoncepční metodu. Přečtěte si informaci v části „Antikoncepce“ a „Další léčivé přípravky a Bosentan Actavis“ – pokud užíváte cyklosporin A (lék používaný po transplantaci nebo k léčbě lupénky)

Pokud se Vás cokoli z tohoto týká, sdělte to svému lékaři.

Upozornění a opatření

Informujte svého lékaře nebo lékárníka dříve, než začnete užívat přípravek Bosentan Actavis.

Vyšetření, která provede lékař před léčbou – krevní test k vyšetření jaterních funkcí – krevní test k vyšetření chudokrevnosti (anemie) (nízký hemoglobin) – těhotenský test, pokud jste žena, která může otěhotnět

Bylo zjištěno, že někteří pacienti užívající přípravek Bosentan Actavis mají abnormální výsledky testů jaterních funkcí a chudokrevnost (nízký hemoglobin).

Vyšetření, která bude lékař provádět během léčby

Váš lékař zajistí během léčby přípravkem Bosentan Actavis pravidelné provádění krevních testů k ověření změn funkce jater a hladiny hemoglobinu.

Ohledně všech těchto testů také sledujte Kartu pacienta (najdete ji uvnitř balení tablet přípravku Bosentan Actavis). Pravidelné provádění těchto testů je důležité po celou dobu užívání přípravku Bosentan Actavis. Doporučujeme Vám zapsat si datum posledního a také datum příštího testu (zeptejte se na toto datum svého lékaře) do Karty pacienta, což Vám usnadní si zapamatovat den provedení dalšího testu.

Krevní testy ke zjištění funkce jater

Budou se provádět každý měsíc po dobu léčby přípravkem Bosentan Actavis. Při zvýšení dávky se po dvou týdnech provede test navíc.

Krevní testy na chudokrevnost (anemii)

Budou se provádět každý měsíc po dobu prvních 4 měsíců léčby, poté každé tři měsíce, protože u pacientů užívajících přípravek Bosentan Actavis se může rozvinout chudokrevnost.

Pokud jsou tyto výsledky abnormální, může lékař rozhodnout o snížení dávky nebo zastavení léčby přípravkem Bosentan Actavis a provést další testy k vyšetření příčiny.

Děti a dospívající

Přípravek Bosentan Actavis se nedoporučuje u dětských pacientů se systémovou sklerózou a probíhajícím vředovým onemocněním prstů. Přípravek Bosentan Actavis nemají rovněž užívat děti s plicní arteriální hypertenzí s tělesnou hmotností pod 31 kg a s určitými hmotnostními rozpětími. Viz také bod 3. Jak se přípravek Bosentan Actavis užívá.

Další léčivé přípravky a přípravek Bosentan Actavis

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Je zvláště důležité, abyste svému lékaři sdělil(a), zda užíváte:

– cyklosporin A (lék užívaný po transplantacích a při léčbě lupénky), který se nesmí užívat současně s přípravkem Bosentan Actavis – sirolimus nebo takrolimus, léky, které se užívají po transplantacích, protože tyto léky se nedoporučuje užívat současně s přípravkem Bosentan Actavis – glibenklamid (lék užívaný při cukrovce), rifampicin (k léčbě tuberkulózy), flukonazol a ketokonazol (k léčbě plísňových onemocnění), nevirapin (lék k léčbě HIV), protože tyto léky se nedoporučuje užívat současně s přípravkem Bosentan Actavis – další léky k léčbě infekce HIV, jejichž současné užívání s přípravkem Bosentan Actavis může vyžadovat zvláštní sledování – hormonální antikoncepční přípravky, protože nejsou účinné jako jediný způsob antikoncepce, pokud užíváte přípravek Bosentan Actavis. Uvnitř balení tablet přípravku Bosentan Actavis naleznete Kartu pacienta, kterou si musíte pečlivě přečíst. Váš lékař a/nebo gynekolog určí způsob antikoncepce, který je pro Vás vhodný. – jiné léky k léčbě plicní hypertenze: sildenafil a tadalafil – warfarin (léčivý přípravek snižující srážlivost krve) – simvastatin (používá se k léčbě vysoké hladiny cholesterolu)

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Bosentan Actavis nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přípravek Bosentan Actavis však může způsobit hypotenzi (nízký krevní tlak), která může vyvolat pocit závratě, ovlivnit Váš zrak a ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud tedy máte při užívání přípravku Bosentan Actavis závratě nebo rozmazané vidění, neřiďte ani neobsluhujte přístroje nebo stroje.

Ženy v reprodukčním věku

NEUŽÍVEJTE Bosentan Actavis, pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět.

Těhotenské testy

Bosentan Actavis může poškodit nenarozené děti počaté před zahájením nebo během léčby. Pokud jste žena, která může otěhotnět, vyzve Vás lékař k provedení těhotenského testu před zahájením užívání a pravidelně během užívání přípravku Bosentan Actavis.

Antikoncepce

Pokud je možné, že byste mohla otěhotnět, používejte při užívání přípravku Bosentan Actavis spolehlivý způsob antikoncepce. Váš lékař nebo gynekolog Vám poradí spolehlivý způsob antikoncepce při užívání přípravku Bosentan Actavis. Bosentan Actavis může způsobit neúčinnost hormonální antikoncepce (podávané například ústy, v injekci, implantované nebo v kožních náplastech). Pokud tedy používáte hormonální antikoncepci, musíte též používat barierový způsob (například ženský kondom, pesar, vaginální houbu nebo Váš partner musí též používat kondom). V balení tablet přípravku Bosentan Actavis naleznete Kartu pacienta. Měla byste ji vyplnit a při příští návštěvě vzít ke svému lékaři, aby Váš lékař či gynekolog mohl zhodnotit, zda potřebujete další či alternativní spolehlivou antikoncepci. Pokud užíváte Bosentan Actavis a jste ve věku, kdy můžete otěhotnět, doporučuje se provádět těhotenské testy každý měsíc.

– Pokud otěhotníte při užívání přípravku Bosentan Actavis nebo plánujete otěhotnět v nejbližší budoucnosti, sdělte to ihned svému lékaři.

Kojení

Svého lékaře ihned informujte, pokud kojíte. Doporučuje se přerušit kojení, pokud je Vám předepsán Bosentan Actavis, protože není známo, přechází-li tento lék do mateřského mléka.

Plodnost

Pokud jste muž užívající přípravek Bosentan Actavis, je možné, že tento lék může snížit počet spermií. Nelze vyloučit, že by to mohlo mít vliv na Vaši schopnost zplodit dítě. Pokud k tomu máte nějaké otázky nebo to u Vás vyvolává obavy, poraďte se se svým lékařem.

3. Jak se přípravek Bosentan Actavis užívá

Léčba přípravkem Bosentan Actavis má být zahájena a sledována pouze lékařem se zkušenostmi s léčbou plicní arteriální hypertenze nebo systémové sklerózy. Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Bosentan Actavis s jídlem a pitím

Přípravek Bosentan Actavis lze užívat s jídlem nebo nalačno.

Doporučená dávka

Dospělí

Léčba dospělých se obvykle zahajuje dávkou 62,5 mg dvakrát denně (ráno a večer) podávanou po dobu prvních 4 týdnů; poté Váš lékař obvykle doporučí užívání 125mg tablety dvakrát denně v závislosti na tom, jak na léčbu přípravkem Bosentan Actavis reagujete.

Děti a dospívající

Doporučení pro dávkování u dětí je určeno pouze pro PAH. Léčba přípravkem Bosentan Actavis se obvykle zahajuje dávkou 2 mg na kg tělesné hmotnosti dvakrát denně (ráno a večer); nicméně některé dávky bosentanu nejsou možné u dětí s tělesnou hmotností pod 31 kg a s určitými hmotnostními rozpětími. Pro takové pacienty jsou nutné tablety s nižší silou bosentanu. Lékař Vám doporučí, jakou dávku užívat.

Jak se přípravek Bosentan Actavis užívá

Tablety se užívají ráno a večer a zapíjejí se vodou. Tablety lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Bosentan Actavis, než jste měl(a)

Pokud si vezmete více tablet, než jste měl(a), ihned kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Bosentan Actavis

Pokud si zapomenete vzít přípravek Bosentan Actavis, vezměte si dávku ihned, jakmile si vzpomenete, potom pokračujte v užívání v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Bosentan Actavis

Náhlé ukončení léčby přípravkem Bosentan Actavis může vést ke zhoršení příznaků. Neukončujte užívání přípravku Bosentan Actavis, aniž by Vám k tomu dal pokyn Váš lékař. Váš lékař Vám může říci, abyste několik dní před úplným ukončením léčby dávku snížil(a).

Máte-li jakékoliv další otázky ohledně užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nejzávažnější nežádoucí účinky přípravku Bosentan Actavis jsou:

– Abnormální funkce jater, která může postihnout více než 1 z 10 osob – Chudokrevnost (anemie) (nedostatek červených krvinek), která může postihnout až 1 osobu z 10. Chudokrevnost může někdy vyžadovat krevní transfuzi.

Během léčby přípravkem Bosentan Actavis budou sledovány hodnoty jaterních a krevních testů (viz bod 2). Je důležité, abyste absolvoval(a) tyto testy tak, jak určil lékař.

Známky toho, že játra nemusí správně pracovat, zahrnují:

– pocit na zvracení (nucení na zvracení) – zvracení – horečku (vysokou teplotu) – bolesti břicha – žloutenku (zežloutnutí kůže nebo očního bělma) – tmavé zbarvení moče – svědění kůže – netečnost nebo únavu (neobvyklý pocit únavy nebo vyčerpání) – příznaky podobné chřipce (bolest kloubů a svalů s horečkou)

Pokud si všimnete kteréhokoli z těchto příznaků, sdělte to ihned svému lékaři

Další nežádoucí účinky:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10osob):

– Bolest hlavy – Otok (otok nohou a kotníků nebo jiné známky zadržování tekutin)

Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10):

– Zarudlý vzhled nebo zrudnutí kůže – Reakce z přecitlivělosti (včetně zánětu kůže, svědění a vyrážky) – Ucpaný nos – Gastroezofageální reflux (návrat kyselého žaludečního obsahu do jícnu) – Průjem – Synkopa (mdloby) – Palpitace (rychlé nebo nepravidelné bušení srdce) – Nízký krevní tlak

Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100):

– Trombocytopenie (nízký počet krevních destiček) – Neutropenie/le­ukopenie (nízký počet bílých krvinek) – Zvýšené hodnoty testů funkce jater s hepatitidou (zánětem jater) včetně možného zhoršení skryté hepatitidy a/nebo žloutenkou (zežloutnutím kůže a očního bělma)

Vzácné(mohou postihnout až 1 osobu z 1000):

– Anafylaxe (celková alergická reakce), angioedém (otok, nejčastěji okolo očí, rtů, jazyka nebo v krku) – Cirhóza (zjizvení) jater, jaterní selhání (závažná porucha funkce jater)

Není známo (z dostup­ných údajů nelze určit):

– Rozmazané vidění

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

U dětí užívajících přípravek Bosentan Actavis byly hlášeny stejné nežádoucí účinky jako u dospělých.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/…douci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Bosentan Actavis uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Bosentan Actavis obsahuje

– Léčivá látka je bosentanum jako monohydricum. Jedna tableta obsahuje bosentanum 62,5 mg (jako monohydricum).

– Léčivá látka je bosentanum jako monohydricum. Jedna tableta obsahuje bosentanum 125 mg (jako monohydricum).

– Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety:

kukuřičný škrob, předbobtnalý škrob, sodná sůl karboxymethyl­škrobu, povidon, glycerol-dibehenát, magnesium-stearát

Potahová vrstva:

polyvinylalkohol (E1203), mastek (E553b), oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E712), červený oxid železitý (E172), makrogol (E1521).

Jak přípravek Bosentan Actavis vypadá a obsah balení

Bosentan Actavis 62,5 mg potahované tablety jsou světle žluté, 6 mm, kulaté, bikonvexní s vyraženým „111“ na jedné straně a „A“ na druhé straně. Bosentan Actavis 125 mg potahované tablety jsou světle žluté, tvaru tobolky o rozměrech 10,7 mm x 5,1 mm, bikonvexní s vyraženým „117“ na jedné straně a „A“ na druhé straně.

Balení v blistrech obsahuje 10, 14, 30, 56, 60 a 112 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76–78, Hafnarfjordur 220  Island

Výrobce

Balkanpharma – Dupnitsa AD 3, Samokovsko Shose Str. 2600 Dupnitsa Bulharsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika Bosentan Actavis 62,5 mg Bosentan Actavis 125 mg

Dánsko Bosentan Actavis

Finsko Bosentan Actavis

Island Bosentan Actavis

Norsko Bosentan Actavis

Rakousko Bosentan Actavis 62,5 mg Filmtabletten Bosentan Actavis 125 mg Filmtabletten

Slovensko Bosentan Actavis 62,5 mg Bosentan Actavis 125 mg

Švédsko Bosentan Actavis

Velká Británie Bosentan Actavis 62.5mg, 125mg Film-coated Tablet

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22. 11. 2017

 

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář