BRAIN-SPECT KIT

Čtěte příbalový leták BRAIN-SPECT KIT online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k BRAIN-SPECT KIT a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku BRAIN-SPECT KIT

  1. Co je BRAIN-SPECT KIT a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete BRAIN-SPECT KIT užívat
  3. Jak se BRAIN-SPECT KIT užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak BRAIN-SPECT KIT uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – BRAIN-SPECT KIT

1. CO JE BRAIN-SPECT kit A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tento přípravek je radiofarmakum určené pouze k diagnostickým účelům. Používá se pouze k rozpoznání onemocnění.

BRAIN-SPECT kit pro přípravu radiofarmaka je radiofarmakum, které se podává před zobrazením a napomáhá pomocí speciální kamery zobrazit část uvnitř Vašeho těla.

Obsahuje účinnou látku nazvanou „exametazim“. Ten je před použitím smíchán s další přísadou nazvanou „technecium“.

Je-li injektován, může být zobrazen speciální kamerou nad povrchem Vašeho těla.

Zobrazení může pomoci lékaři specialistovi v nukleární medicíně zjistit průtok krve mozkem. To je důležité vědět po cévní mozkové příhodě, při přechodné ischémii (nedokrvení) a jiných cerebrovaskulárních onemocněních (onemocněních mozku vznikajících na podkladě poruch mozkových cév), nádorových onemocněních centrální nervové soustavy, máte-li záchvaty nebo epilepsii, Alzheimerovu nemoc nebo podobný typ demence, trpíte migrénou (bolestmi hlavy), při úrazech, zúžení a. carotis (největší krční tepna) a roztroušené skleróze.

Váš lékař specialista v nukleární medicíně Vám vysvětlí, kterou část Vašeho těla bude zobrazovat.

Použití BRAIN-SPECT kit zahrnuje expozici malým množstvím radioaktivity. Váš lékař a lékař specialista v nukleární medicíně zvážili, že klinický přínos vyšetření provedeného s tímto radiofarmakem převáží riziko záření.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNĚTE

BRAIN-SPECT kit POUŽÍVAT

Zvláštní opatření při použití přípravku BRAIN-SPECT kit je zapotřebí:

– pokud jste těhotná nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná

– jestliže kojíte

Před podáním přípravku BRAIN-SPECT kit se poraďte se svým lékařem specialistou v nukleární medicíně.

Před podáním přípravku BRAIN-SPECT kit

Vám bude vysvětleno, co musíte udělat před příchodem a po příchodu na vyšetření, a také po vyšetření. Lékař specialista v nukleární medicíně se budě řídit dle pokynů standardu používaného pro toto vyšetření.

Děti a dospívající

Poraďte se se svým lékařem specialistou v nukleární medicíně, pokud je Vám méně než 18 let.

Další léčivé přípravky a BRAIN-SPECT kit

Informujte svého lékaře specialistu v nukleární medicíně o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívali, nebo které budete užívat.

Použití přípravku BRAIN-SPECT kit s alkoholemPřed vyšetřením s přípravkem BRAIN-SPECT kit nepijte alkohol.

Fertilita, těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, nebo byste mohla být těhotná, nebo plánujete mít dítě, poraďte se se svým lékařem specialistou v nukleární medicíně dříve, než Vám bude tento přípravek podán.

Musíte informovat svého lékaře specialistu v nukleární medicíně před podáním BRAIN-SPECT kit, pokud existuje možnost, že byste mohla být těhotná, pokud Vám vynechala menstruace nebo pokud kojíte. Pokud jste na pochybách, je důležité poradit se svým lékařem specialistou v nukleární medicíně, který dohlíží na vyšetření.

Pokud jste těhotná

Váš lékař specialista v nukleární medicíně Vám tento přípravek podá v průběhu těhotenství pouze pokud očekávaný přínos vyšetření převáží rizika.

Pokud kojíte

Je-li podání přípravku považováno za nezbytné, obecně by mělo být kojení přerušeno na 12 hodin a odsáté mléko zlikvidováno. Prosím, poraďte se se svým lékařem specialistou v nukleární medicíně, kdy můžete opět začít kojit.

Prosím, poraďte se se svým lékařem dříve, než začněte užívat jakýkoliv lék.

Řízení a obsluha strojů

Je nepravděpodobné, že BRAIN-SPECT kit ovlivní Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku BRAIN-SPECT kit

Zvláštní upozornění

Tento léčivý přípravek obsahuje méně něž 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné injekční lahvičce, tj. v podstatě je „bez sodíku“. V závislosti na čase podání injekce může být obsah sodíku podaný pacientovi v některých případech větší než 1 mmol. To je třeba vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3. JAK SE BRAIN-SPECT kit POUŽÍVÁ

Platí přísné zákony týkající se použití, zacházení a likvidace radiofarmak. BRAIN-SPECT kit bude používán pouze ve speciálně kontrolovaných prostorách. Tento přípravek Vám bude podán pouze osobami, které jsou vyškolené a kvalifikované pro jeho bezpečné použití. Tyto osoby budou věnovat zvláštní pozornost bezpečnému použití tohoto přípravku a budou Vás informovat o jeho účincích.

Lékař specialista v nukleární medicíně, který dohlíží na vyšetření, rozhodne o množství BRAIN-SPECT kit, které bude použito ve Vašem případě. Obvyklé doporučené množství pro podání dospělému je v rozmezí 370 – 900MBq.

Použití u dětí a dospívajících

U dětí a dospívajících bude podané množství přizpůsobeno jejich tělesné hmotnosti.

Podání přípravku BRAIN-SPECT kit a průběh vyšetření

BRAIN-SPECT kit je podáván intravenózně.

Jedna injekce je dostačující pro provedení vyšetření, které Váš lékař specialista v nukleární medicíně potřebuje.

Doba trvání vyšetření

Váš lékař specialista v nukleární medicíně Vás bude informovat o obvyklé délce vyšetření.

Po podání přípravku BRAIN-SPECT kit byste měli:

– zabránit blízkému kontaktu s malými dětmi po dobu 12 hodin po injekci

– často močit, aby se odstranil přípravek z Vašeho těla

Pokud jste dostali více přípravku BRAIN-SPECT kit, než jste měli

Předávkování je nepravděpodobné, protože Vám bude podána jedna dávka přípravku BRAIN-SPECT kit, přesně kontrolovaná lékařem specialistou v nukleární medicíně, který bude dohlížet na vyšetření. Avšak v případě předávkování obdržíte vhodnou léčbu.

Pokud máte jakékoliv další otázky, týkající se používání přípravku BRAIN-SPECT kit, zeptejte se prosím, lékaře specialisty v nukleární medicíně, který bude dohlížet na postup vyšetření.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může BRAIN-SPECT kit způsobit nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Radiofarmakum vysílá malé množství ionizujícího záření s minimálním rizikem vzniku rakoviny a vrozených abnormalit.

Nežádoucí účinky, které se vyskytují s frekvencí vzácné až velmi vzácné (mohou se vyskytnout u 1 pacienta z 1000 nebo až u 1 z 10 000):

Alergické reakce

Jestliže máte při zobrazení v nemocnici nebo na klinice alergickou reakci, ihned to ohlaste lékaři nebo sestře. Známky reakce mohou zahrnovat:

kožní vyrážku, svědění nebo zarudnutí otok tváře potíže s dechem

V závažnějších případech reakce mohou zahrnovat:

ztrátu vědomí (bezvědomí), pocit závratě nebo slabosti

Nežádoucí účinky, které se vyskytují s frekvencí není známo:

svědivá vyrážka v podobě krupičky bolest hlavy pocit závratě návaly horka pocit nevolnosti (nauzea) nevolnost (zvracení) celkový pocit nevolnosti, slabosti nebo únavy neobvyklé pocity necitlivosti, mravenčení, píchání, pálení nebo pnutí kůže

Pokud se kterýkoliv z výše uvedených nežádoucích účinků vyskytne po Vašem odchodu z nemocnice nebo kliniky, měli byste jít nebo být přijati rovnou na pohotovosti Vaší nejbližší nemocnice.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK SE BRAIN-SPECT kit UCHOVÁVÁ

Nebudete muset uchovávat tento přípravek. Tento přípravek je uchováván v rámci odpovědnosti specialisty ve vhodných prostorách. Skladování radiofarmak bude v souladu s národními předpisy pro radioaktivní materiály.

Následující informace jsou určeny odborníkům.

Neznačený přípravek:

Uchovávejte při teplotě 2o C – 25o C.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte lahvičky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Přípravek po značení:

Uchovávejte při teplotě 2° C – 25° C.

Chraňte před mrazem.

Uchovávání radiofarmak musí být v souladu s národními předpisy pro radioaktivní materiály.

BRAIN-SPECT kit se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti, která je uvedena na krabičce (Použitelné do) a lahvičce.

BRAIN-SPECT kit se nesmí používat, pokud jeví jakékoliv viditelné známky poškození.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co BRAIN-SPECT kit obsahuje

■ Léčivou látkou je d,l-exametazimum 0,30 mg

■ Pomocnými látkami jsou: dihydrát chloridu cínatého, dekahydrát difosforečnanu sodného

Jak BRAIN-SPECT kit vypadá a co obsahuje toto balení

BRAIN-SPECT kit je bílý prášek pro přípravu injekčního roztoku. Injekce se připravuje z lahvičky bezprostředně před podáním. Balení obsahuje 1, 3, 6 nebo 12 injekčních lahviček k opakovanému odběru, 1, 3, 6 nebo 12 samolepicích štítků pro uvedení parametrů přípravku po značení, souhrn údajů o přípravku a příbalovou informaci. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Medi-Radiopharma Kft.

Szamos u 10–12

2030 Érd

Maďarsko

Tel.: +36–23–521–261

Fax: +36–23–521–260

e-mail:

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

16.11.2016

Další zdroje informací

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky.

Kompletní souhrn údajů o přípravku BRAIN-SPECT kit je k dispozici jako samostatný dokument v balení s cílem poskytnout zdravotnickým pracovníkům další doplňující vědecké a praktické informace o podávání a použití tohoto radiofarmaka.

Podívejte se prosím, na souhrn údajů o přípravku. Návod na přípravu radiofarmaka je v bodě 12.

Pro jakékoli informace o tomto přípravku kontaktujte prosím lokálního zástupce:

G and G MEDICAL ENGINEERING spol. s r.o.

Trojmezní 1538/44

190 00 Praha 9

Tel./fax/záznam.: 00420 226 070 131

00420 286 582 617

E-mail:

6/6

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář