BROMHEXIN-EGIS

Čtěte příbalový leták BROMHEXIN-EGIS online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k BROMHEXIN-EGIS a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku BROMHEXIN-EGIS

  1. Co je BROMHEXIN-EGIS a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete BROMHEXIN-EGIS užívat
  3. Jak se BROMHEXIN-EGIS užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak BROMHEXIN-EGIS uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – BROMHEXIN-EGIS

1. Co je Bromhexin-EGIS a k čemu se používá

Bromhexin-EGIS obsahuje léčivou látku bromhexin-hydrochlorid, což je expektorans (lék usnadňující vykašlávání) doporučované k léčbě akutních a chronických chorob dýchacích cest souvisejících s tvorbou hustého hlenu. Tyto léky tím, že hustý hlen rozpouštějí, usnadňují odstraňování sekretu v průduškách a průdušnici. Rozpouštění slizového sekretu je rovněž usnadněno při zánětech nosu a hltanového pouzdra.

Bez porady s lékařem se Bromhexin-EGIS užívá při akutních onemocněních dýchacích cest souvisejících s tvorbou hustého hlenu.

Na doporučení lékaře se Bromhexin-EGIS užívá při chronických onemocněních dýchacích cest souvisejících s tvorbou hustého hlenu.

Tyto přípravky nejsou vhodné k úlevě od suchého kašle.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bromhexin-EGIS užívat

Neužívejte Bromhexin-EGIS

– jestliže jste alergický(á) na bromhexin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

– jestliže máte nebo jste měl(a) vředovou chorobu zažívacího ústrojí,

– jestliže jste těhotná nebo pokud kojíte.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Bromhexin-EGIS se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

v případě poruch hybnosti průdušek, pokud se tvoří velké množství hlenu;

Před podáním přípravku Bromhexin-Egis je nutno vzít v úvahu možné reakce z přecitlivělosti.

V souvislosti s podáváním bromhexin-hydrochloridu byla zaznamenána hlášení závažných kožních reakcí. Jestliže se u Vás vyskytne kožní vyrážka (včetně poškození na sliznici úst, hrdla, nosu, očí nebo pohlavních orgánů), přestaňte Bromhexin-EGIS užívat a ihned kontaktujte svého lékaře.

Další léčivé přípravky a Bromhexin-EGIS

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Antitusika (přípravky tlumící kašel, např. kodein) nepříznivě ovlivňují vylučování hlenu z dýchacích cest, proto tato léčiva současně s přípravkem Bromhexin-EGIS neužívejte, ledaže by Vám k tomu dal pokyn Váš lékař. Bromhexin-EGIS podporuje pronikání některých současně podávaných antibiotik (ampicilin, amoxicilin, cefalexin, erytromycin, oxytetracyklin) do hlenu v dýchacích cestách.

Těhotenství, kojení a fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Bromhexin-EGIS se v těhotenství a v době kojení nesmí užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Užívání bromhexin-hydrochloridu je obvykle bezpečné, přičemž není pravděpodobné, že by vedlo k účinkům, které těmto aktivitám brání. Může však vyvolat závrať. Pokud jste takto postižen(a), řízení nebo obsluha strojů se nedoporučuje.

Bromhexin-EGIS obsahuje methylparaben (1 mg/ml).Met­hylparaben může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné) a výjimečně bronchospasmus (zúžení průdušek).

3. Jak se Bromhexin-EGIS užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí: 4 ml perorálního roztoku 3× denně.

K inhalační léčbě pomocí nebulizátoru (rozprašovače): 4 ml roztoku dvakrát denně.

Roztok lze dávkovat pomocí dávkovací odměrky dodávané s přípravkem.

Použití u dětí a dospívajících

Do 2 let věku: 1 ml perorálního roztoku 3× denně

2 až 6 let: 1 až 2 ml perorálního roztoku 3× denně

6 až 14 let: 4 ml perorálního roztoku 3× denně

Inhalační léčbu u dětí je možno aplikovat pouze ve zdravotnických zařízeních a pod lékařským dohledem.

Roztok k inhalaci je nutno naředit stejným objemem destilované vody.

Inhalace může vyvolat kašel, při léčbě citlivých pacientů se tudíž doporučuje roztok ohřát na tělesnou teplotu.

Přípravek se doporučuje užít po jídle s velkým množstvím tekutin. Bohatý příjem tekutin během léčby podporuje vykašlávání.

Porucha funkce ledvin

Před užíváním přípravku se zeptejte lékaře, zda netrpíte chorobou ledvin, protože může být potřebné podávat nižší než doporučené dávky či prodloužit dávkovací interval.

Pokud máte dojem, že účinky přípravku Bromhexin-EGIS jsou příliš silné nebo příliš slabé, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Bromhexin-EGIS, než jste měl(a), ihned se obraťte na nejbližší nemocniční pohotovost. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a veškerý zbylý roztok, abyste jej mohl(a) ukázat lékaři.

Příznaky předávkování: pocit na zvracení, zvracení, průjem a další příznaky postihující trávicí trakt.

Při předávkování, dokud nedorazí lékařská pomoc, je v první řadě nutno vyvolat zvracení, poté podávat nápoje (mléko nebo čaj).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Bromhexin-EGIS

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Jestliže máte potíže s dechem nebo polykáním, oteklý obličej, rty nebo jazyk nebo kožní vyrážku, ihned přestaňte tento přípravek užívat a obraťte se na svého lékaře. Jde o projevy závažné alergické reakce na bromhexin-hydrochlorid.

Vzácné (mohou postihovat až 1 z 1000 osob)

reakce z přecitlivělosti, vyrážka, kopřivka anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku (život ohrožující alergická reakce), angioedému (rychle se šířící otok kůže, podkožních, slizničních a podslizničních tkání) a svědění závažné nežádoucí kožní reakce (včetně erythema multiforme, Stevens-Johnsonova syndromu/toxické epidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantematózní pustulózy). přechodné zvýšení jaterních enzymů (AST a ALT) závrať, bolesti hlavy, slabost. pocit na zvracení, zvracení, bolest v okolí žaludku, průjem.

5. Jak Bromhexin-EGIS uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a lahvičce za (EXP: měsíc a rok). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Bromhexin-EGIS obsahuje

Léčivou látkou je bromhexini hydrochloridum 120 mg v 60 ml roztoku (2 mg v 1 ml roztoku).

Pomocnými látkami jsou dihydrát natrium-citrátu, methylparaben (1 mg/ml), monohydrát kyseliny citrónové, glycerol, čištěná voda.

Jak Bromhexin-EGIS vypadá a co obsahuje toto balení

Vzhled: čirý, bezbarvý roztok bez zápachu nebo téměř bez zápachu.

Balení: 60 ml roztoku v lahvičce z hnědého skla uzavřené uzávěrem PFOP (bílý, hliníkový šroubovací uzávěr s laminovanou těsnicí fólií). Lahvička a plastová dávkovací odměrka v papírové krabičce.

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci

EGIS Pharmaceuticals PLC

1106 Budapešť, Keresztúri út 30–38.

MAĎARSKO

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 9.6.2016

Strana 4 (celkem 4)

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář