BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP

Čtěte příbalový leták BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP

  1. Co je BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP užívat
  3. Jak se BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP

Upozornění a opatření

Před užitím Bronchipret tymián a břečťan sirupu se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud trpíte gastritidou (zánět žaludku) nebo žaludečním či dvanáctníkovým vředem.

Pokud se potíže zhoršují nebo přetrvávají déle než 1 týden nebo v případech dušnosti, horečky a hnisavého nebo krvavého hlenu, je potřeba se poradit s lékařem.

Děti

Přípravek není určen dětem do 1 roku. V případě přetrvávajícího nebo opakujícího se kašle u dětí mezi 1 – 4 lety je třeba se poradit s lékařem.

Další léčivé přípravky aBronchipret tymián a břečťan sirup

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Interakce s jinými léky nejsou dosud známy.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Bezpečnost v průběhu těhotenství a v období kojení nebyla stanovena. Vzhledem k nedostatku dostatečných údajů se užívání v průběhu těhotenství a v období kojení nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Bronchipret tymián a břečťan nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Bronchipret tymián a břečťan sirup obsahuje 7 objemových % alkoholu (ethanolu),tj. do 0,30 g alkoholu v 5,4 ml, což odpovídá do 8 ml piva, 3 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a u vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.

V takových případech se poraďte se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Bronchipret tymián a břečťan sirup obsahuje roztok maltitolu.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Informace pro diabetiky: Jedna dávka Bronchipret tymián a břečťan sirupu pro dospělého (5,4 ml) obsahuje průměrně 0,18 výměnných (chlebových) jednotek.

3. JAK SEBRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávkování je následující:

Jednotlivá dávka v ml (užívá se 3× denně)

Celková denní dávka

Děti od 1 do 5 let

3,2 ml

9,6 ml

Děti od 6 do 11 let

4,3 ml

12,9 m

Dospívající od 12 let a dospělí

5,4 ml

16,2 ml

Bronchipret tymián a břečťan sirup užívejte 3 krát denně pomocí přiložené odměrky v dávce odpovídající věku dle výše uvedené tabulky. Bronchipret sirup užijte neředěný a zapijte tekutinou (nejlépe vodou).

Délka léčby závisí na průběhu onemocnění. Pokud se příznaky zhoršují nebo přetrvávají déle než 1 týden nebo pokud se vyskytnou dušnost, horečka, hnisavý nebo krvavý hlen, je potřeba se poradit s lékařem.

Jestliže jste užil(a) víceBronchipret tymián a břečťan sirupu, než jste měl(a)Může dojít k výskytu žaludečních obtíží, zvracení a průjmu.

Poraďte se prosím v tomto případě se svým lékařem, který rozhodne o potřebných opatřeních.

Jestliže jste zapomněl(a) užítBronchipret tymián a břečťan sirup

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v užívání tak, jak Vám předepsal lékař nebo jak je popsáno v bodě 3. Jak seBronchipret tymián a břečťan sirup užívá

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté:

Více než u 1 z 10 léčených osob

Časté:

Méně než u 1 z 10 léčených osob, ale u více než u 1 ze 100 léčených osob

Méně časté:

Méně než u 1 ze 100 léčených osob, ale u více než u 1 z 1000 lé­čených osob

Vzácné:

Méně než u 1 z 1000 léčených osob, ale u více než u 1 z 10 000 l­éčených osob

Velmi vzácné:

méně než u 1 z 10 000 l­éčených osob

Není známo:

z dostupných údajů nelze určit

Méně časté:

křeče, nevolnost, zvracení, průjem

Vzácné:

reakce z přecitlivělosti s vyrážkou

Není známo:

reakce z přecitlivělosti, jako např. dušnost, kopřivka, otok obličeje, úst a /nebo hltanu.

V případě objevení se prvních příznaků reakce z přecitlivělosti nesmí být Bronchipret tymián a břečťan sirup znovu užíván.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAKBRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Po prvním otevření nepoužívejte déle než 6 měsíců.

Bronchipret tymián a břečťan sirup nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce nebo lahvičce za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Jak

Bronchipret tymián a břečťan sirup je světle hnědá, čirá tekutina aromatického pachu a sladké chuti. Lahvička z hnědého skla, PE kapací vložka, PP šroubovací uzávěr s PE kroužkem garantujícím neporušenost obalu, PP odměrka.

Je balen v lahvičkách s kapací vložkou o obsahu 50 ml a 100 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BIONORICA SE

Kerschensteiner­strasse 11–15

D – 92318 Neumarkt

Německo

tel: +49 9181 231 90

fax: +49 9181 231 265

e-mail:

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Česká republika

Schwabe Czech Republic s.r.o.

Čestmírova 1

140 00 Praha 4

Tel.: +420241740447

Email:

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28. 2. 2017

5

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář