BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA

Čtěte příbalový leták BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA

  1. Co je BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA užívat
  3. Jak se BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA

1.  CO JE

Bronchipret tymián a prvosenka je rostlinný léčivý přípravek k léčbě akutní a chronické bronchitidy (zánět průdušek) spojené s vlhkým kašlem a se zvýšenou tvorbou hlenu u dospělých a dospívajících od 12 let. Charakteristickými příznaky zánětu průdušek jsou vlhký kašel, potíže při vykašlávání hlenu a bolest na hrudi při kašli.

Bez porady s lékařem se přípravek užívá u akutního zánětu průdušek. U chronického zánětu průdušek přípravek užívejte pouze na doporučení lékaře.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.  ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE

NeužívejteBron­chipret tymián a prvosenka

– jestliže jste alergický(á) na suchý tymiánový nebo prvosenkový extrakt, na další rostliny z čeledi hluchavkovitých, břízu, pelyněk, celer nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím Bronchipretu tymián a prvosenka se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud trpíte gastritidou (zánět žaludku) nebo žaludečním či dvanáctníkovým vředem. Pokud se potíže zhoršují nebo přetrvávají déle než 1 týden, nebo v případech dušnosti, horečky a hnisavého nebo krvavého hlenu, poraďte se ihned se svým lékařem.

Děti

Bronchipret tymián a prvosenka není určen dětem do 12 let vzhledem k nedostatku uspokojivých údajů .

Další léčivé přípravky aBronchipret tymián a prvosenka

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

V současné době nejsou známy interakce s jinými léčivými přípravky.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Bezpečnost v průběhu těhotenství a v období kojení nebyla prokázána. Vzhledem k nedostatku uspokojivých údajů se užívání v průběhu těhotenství a v období kojení nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Bronchipret tymián a prvosenka nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Bronchipret tymián a prvosenka obsahuje monohydrát laktózy a glukózu.Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Upozornění pro diabetiky

1 potahovaná tableta Bronchipretu tymián a prvosenka obsahuje průměrně 0,03 výměnných (chlebových) jednotek glukózy.

3. JAK SE

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka:

Pacient

Jednotlivá dávka

Denní dávka

Dospělí a dospívající starší 12 let

1 potahovaná tableta

3 potahované tablety

Užijte 1 potahovanou tabletu 3 x denně. Tablety se mají užívat nerozkousané před jídlem s dostatkem tekutiny (nejlépe sklenicí vody).

Délka trvání léčby závisí na průběhu onemocnění. Pokud příznaky přetrvávají déle než 1 týden, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více

Předávkování může vést k podráždění žaludku, zvracení nebo průjmu.

Poraďte se, prosím, v tomto případě se svým lékařem, který rozhodne o potřebných opatřeních.

Jestliže jste zapomněl(a) užít

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu Bronchipretu tymián a prvosenka.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté:

Více než u 1 z 10 léčených osob

Časté:

Méně než u 1 z 10 léčených osob, ale u více než u 1 ze 100 léčených osob

Méně časté:

Méně než u 1 ze 100 léčených osob, ale u více než u 1 z 1000 lé­čených osob

Vzácné:

Méně než u 1 z 1000 léčených osob, ale u více než u 1 z 10 000 l­éčených osob

Velmi vzácné:

méně než u 1 z 10 000 l­éčených osob

Není známo:

z dostupných údajů nelze určit

Není známo:

Žaludeční potíže jako jsou křeče, nevolnost, zvracení, průjem.

Reakce z přecitlivělosti jako dušnost, kopřivka, svědění, otok obličeje, úst a/nebo hltanu.

V případě objevení se prvních příznaků reakce z přecitlivělosti nesmí být Bronchipret tymián a prvosenka znovu užíván.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za Použitelné do:/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

CoBronchipret tymián a prvosenka obsahuje

– Léčivými látkami jsou Thymi extractum siccum (suchý tymiánový extrakt) a Primulae extractum siccum (suchý prvosenkový extrakt)

– 1 potahovaná tableta obsahuje:

– Thymi extractum siccum (6,0 – 10,0:1 vyluhováno ethanolem 70% (V/V) 160,0 mg

– Primulae extractum siccum (6,0 – 7,0:1), vyluhováno ethanolem 47,4% (V/V) 60,0 mg

– Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, usušená tekutá glukóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulóza, dimetikon, magnesium-stearát, hypromelóza, aroma máty peprné, povidon, krospovidon, polyakrylátová disperse 30%, propylenglykol, mastek, sodná sůl sacharinu.

– Barviva: riboflavin (E101), chlorofyl (E141), oxid titaničitý (E171).

Jak

Bronchipret tymián a prvosenka jsou zelené kulaté bikonvexní potahované tablety.

Blistr, Al/PVC/PVDC, krabička. Velikosti balení jsou 20, 50, 100 a 500 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BIONORICA SE

Kerschensteiner­strasse 11–15

D – 92318 Neumarkt

Německo

tel: 00490 9181 231 90

fax: 004909181 231 265

e-mail:

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Česká republika

Schwabe Czech Republic s.r.o.

Čestmírova 1

140 00 Praha

Česká republika

Tel: +420 241 740 447

e-mail:

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8. 3. 2017

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář