BRUFEN SIRUP

Čtěte příbalový leták BRUFEN SIRUP online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k BRUFEN SIRUP a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku BRUFEN SIRUP

  1. Co je BRUFEN SIRUP a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete BRUFEN SIRUP užívat
  3. Jak se BRUFEN SIRUP užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak BRUFEN SIRUP uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – BRUFEN SIRUP

1. CO JE BRUFEN SIRUP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Brufen obsahuje léčivou látku ibuprofen, která snižuje horečku a tlumí bolest a projevy zánětu. Ibuprofen patří mezi nesteroidní protizánětlivé lé­ky.

Nepodávejte přípravek Brufen sirup dítěti jestliže je alergické na ibuprofen nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). jestliže je přecitlivělé na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné protizánětlivé léky, což se projevuje jako kopřivka, průduškové astma nebo rýma pokud má aktivní vřed žaludku nebo dvanáctníku nebo krvácí z trávicího ústrojí (nebo pokud se u něj vředy nebo krvácení vyskytly opakovaně v minulosti) pokud trpí poruchou krvetvorby nebo poruchou krevní srážlivosti jestliže v minulosti krvácelo z trávicího traktu v souvislosti s léčbou nesteroidními protizánětlivý­mi léky pokud trpí závažným srdečním selháváním pokud trpí závažným selháním jater pokud trpí závažným selháním ledvin (glomerulární filtrace nižší než 30 ml/min) pokud trpí výraznou dehydratací (odvodnění organizmu způsobené např. zvracením, průjmem, nedostatečným příjmem tekutin nebo po větší operaci)

Pokud Brufen sirup užívá dospělý pacient, platí pro něj stejná omezení jako pro děti.

Přípravek nesmí užívat ženy v posledních třech měsících těhotenství.

Upozornění a opatření

Před podáním přípravku Brufen sirup dítěti se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud dítě trpí některým z níže uvedených onemocnění.

V následujících případech je třeba užívat Brufen sirup vždy pouze po poradě s lékařem:

– u pacientů, kteří v minulosti měli vřed žaludku nebo dvanáctníku, neboť je zde zvýšené riziko krvácení do trávicího traktu. Pacienti, u kterých se vředová choroba vyskytla v minulosti opakovaně, přípravek nesmí užívat.

– u nemocných s vleklým zánětlivým střevním onemocněním (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba), protože u nich může dojít ke zhoršení těchto onemocnění.

– u nemocných s průduškovým astmatem, protože přípravek může zvyšovat riziko vzniku bronchospasmu (křečovitého sevření průdušek)

– u pacientů s onemocněním ledvin, protože léčiva z této skupiny mohou zhoršit funkci ledvin.

– u nemocných trpících vážnějším onemocněním jater.

– u pacientů, jež trpí onemocněním pojivové tkáně, patřícím mezi tzv. “kolagenózy”, např. lupus erythematodes, protože je u nich pravděpodobnější výskyt zánětu mozkových blan

– u dětí trpících sennou rýmou, nosními polypy nebo chronickým onemocněním dýchacích cest, protože u nich může přípravek Brufen sirup zvyšovat riziko vzniku alergické reakce

Pokud přípravek užívá starší pacient, musí vždy zahájit léčbu nejnižší účinnou dávkou a přípravek užívat co nejkratší dobu, protože starší pacienti jsou náchylnější ke vzniku nežádoucích účinků, které u nich mohou být závažnější.

Účinky na zažívací ústrojí

Riziko nežádoucích účinků, zejména krvácení z trávicího traktu, vzniku vředů a perforací (proděravění) stoupá se zvyšující se dávkou přípravku. Pokud se během léčby přípravkem Brufen sirup vyskytne krvácení z trávicího traktu nebo se objeví vřed žaludku či dvanáctníku, musí být léčba ukončena.

Pokud se u vás vyskytnou jakékoliv neobvyklé zažívací obtíže, je třeba je neprodleně hlásit vašemulékaři.

Účinky na srdce a cévy

Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysokou hladinu cholesterolu v krvi nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.

Léky, jako je Brufen sirup, mohou způsobit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou užívány vysoké dávky a je-li dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani délku léčby.

Další upozornění

– u dehydratovaných dětí a dospívajících existuje riziko poruchy funkce ledvin. Tento stav může nastat např. v důsledku zvracení, průjmu nebo po větší operaci.

– při delším užívání jakýchkoli léků proti bolesti se může objevit bolest hlavy, která nemůže být léčena podáváním vyšších dávek léčivého přípravku. V takovém případě je nezbytné se o další léčbě poradit s lékařem.

– tak jako jiné nesteroidní protizánětlivé léky, i Brufen může zakrývat známky infekčního onemocnění

– velmi vzácně byly ve vztahu k léčbě nesteroidními protizánětlivými léky hlášeny závažné kožní reakce, z nichž některé byly smrtelné, včetně exfoliativní dermatitidy, Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy Pokud se u dítěte objeví vyrážka nebo poškození povrchu sliznic, přestaňte mu tento přípravek podávat a ihned kontaktujte lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Brufen sirup

Účinky přípravku Brufen sirup a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které dítěti podáváte, které jste mu v nedávné době podával(a) nebo které mu možná budete podávat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, především pokud užívá:

– kyselinu acetylsalicylovou, jiné protizánětlivé léky, léky ovlivňující srážlivost krve (např. warfarin), léky působící proti shlukování krevních destiček, kortikoidy a léky k léčbě deprese, zvané SSRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu), které zvyšují riziko vzniku nežádoucích účinků v oblasti zažívacího ústrojí včetně krvácení a vzniku žaludečního vředu

– lithium (k léčbě duševních onemocnění), digoxin (k léčbě srdečních onemocnění) a fenytoin

– (k léčbě epilepsie), protože ibuprofen může zvýšit jejich hladinu v krvi a tím zvýšit jejich nežádoucí účinky

– léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku a močopudné léky (tzv. diuretika), protože ibuprofen může snižovat jejich účinek. Diuretika mohou zároveň zvyšovat nežádoucí účinky ibuprofenu

– léky snižující hladinu kyseliny močové v krvi (např. probenecid, sulfinpyrazon), protože ibuprofen snižuje jejich účinek

– chinolonová antibiotika (např. nolicin, ofloxin, ciplox), protože ibuprofen může zvýšit riziko vzniku křečí způsobených těmito antibiotiky

– ibuprofen může potlačovat účinek léků obsahujících kyselinu acetylsalicylovou (např. anopyrin, acylpyrin) na shlukování krevních destiček

– takrolimus a cyklosporin (k léčbě kožních onemocnění nebo po transplantaci), zidovudin (k léčbě HIV infekce), mifepriston (k navození potratu), protože užívání spolu s ibuprofenem může také zvyšovat možné nežádoucí účinky až toxické působení těchto léčiv

– ibuprofen může prodloužit vylučování aminoglykosidů (druh antibiotik) z organismu

– ibuprofen může zvyšovat účinky léčiv k léčbě cukrovky, obsahujících deriváty sulfonylmočoviny. Při současném užití těchto léčiv byly vzácně zaznamenány případy hypoglykémie (nízké hladiny krevního cukru v krvi)

– ibuprofen může mít vliv na vylučování methothrexátu (přípravek k léčbě revmatoidní artritidy nebo nádorových onemocnění)

– cholestyramin (snižující hladinu cholesterolu), protože může snižovat vstřebávání ibuprofenu v trávicím traktu

– inhibitory CYP2C9 (např. vorikonazol či flukonazol užívané k léčbě plísňových infekcí), protože to může zvýšit citlivost k ibuprofenu

– přípravky obsahující jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba), protože mohou zvyšovat riziko krvácení, pokud jsou užívány současně s ibuprofenem.

Přípravek Brufen sirup s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek se doporučuje užívat po jídle, avšak pro rychlejší působení je možno sirup užívat nalačno.

Přípravek je určen především pro děti, pokud by jej užíval dospělý, je třeba se vyvarovat konzumace alkoholu, jelikož může zesílit nežádoucí účinky nesteroidních antirevmatik, především těch, které postihují trávicí ústrojí a centrální nervový systém.

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek je určen především dětem, pokud by jej užívala žena, platí následující doporučení. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Přípravek Brufen sirup se nesmí užívat v posledních třech měsících těhotenství. V prvních šesti měsících těhotenství užívejte přípravek pouze na doporučení lékaře.

Dlouhodobé podávání ibuprofenu kojícím matkám se nedoporučuje. Pokud je přípravek užíván pouze krátkodobě ke zmírnění akutní bolesti nebo ke snížení horečky, není třeba kojení přerušit.

Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o užívání přípravku poradit s lékařem.

Přípravek patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých léků, které mohou poškodit plodnost u žen. Z tohoto důvodu se jeho užití nedoporučuje u žen, které se pokoušejí otěhotnět, mají potíže s otěhotněním, nebo jsou pro tyto potíže vyšetřovány. Po přerušení užívání přípravku dojde k úpravě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek je určen především dětem, pokud by jej užíval dospělý, je třeba vzít v úvahu následující doporučení. U některých pacientů užívajících ibuprofen se mohou objevit závratě, točení hlavy, zrakové poruchy a jiné poruchy centrálního nervového systému. Vzhledem k tomu, že se mohou objevit tyto nežádoucí účinky, nevykonávejte činnosti, jako je řízení vozidla nebo obsluha strojů, pokud si nejste jist(a), že léčba ibuprofenem nemá vliv na Vaši schopnost tyto aktivity vykonávat. V kombinaci s alkoholem toto doporučení platí ještě ve vyšší míře.

Tento přípravek obsahuje sacharosu a sorbitol

Pokud Vám lékař řekl, že vaše dítě nesnáší některé cukry, poraďte se s ním, než dítěti začnete Brufen sirup podávat.

Přípravek obsahuje methylparaben, propylparaben a oranžovou žluť

Tyto pomocné látky mohou způsobit alergické reakce.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK BRUFEN SIRUP UŽÍVÁ

Vždy podávejte dítěti tento přípravek přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek je určen ke krátkodobému perorálnímu užití (užití ústy).

Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu nutnou ke zlepšení příznaků.

Pokud lékař neurčí jinak, platí následující dávkování:

Děti

Při horečnatých stavech a bolesti se Brufen sirup dávkuje podle tělesné hmotnosti dítěte. Obvyklá doporučená jednotlivá dávka ibuprofenu je 5–10 mg/kg hmotnosti dítěte. Interval mezi jednotlivými dávkami u dětí má být 8 hodin.

Doporučené dávkování podle tělesné hmotnosti dítěte:

Hmotnost dítěte (kg)

Dávkování (množství suspenze v ml)

děti od 6 kg do 9 kg

2,5 ml po 8 hodinách

děti od 10 kg do 15 kg

5 ml po 8 hodinách

děti od 16 kg do 24 kg

7,5 ml po 8 hodinách

děti od 25 kg do 30 kg

10 ml po 8 hodinách*

*U dětí do 12 let nebo s hmotností menší než 30 kg nepřekračujte celkovou denní dávku

500 mg ibuprofenu (odpovídá 25 ml suspenze). Nepodávejte dětem do 3 měsíců a dětem s hmotností menší než 5 kg.

U juvenilní artritidy určuje dávkování vždy lékař. Užívá se dávka vyšší, celkově do 40 mg/kg tělesné hmotnosti denně, rozdělená do 3–4 dávek.

Dospělí a dospívající od 12 let

Dospělí a dospívající od 12 let užívají obvykle jiné lékové formy, ale nemocní s polykacími obtížemi mohou užívat Brufen sirup.

Doporučená jednotlivá dávka je 200–400 mg ibuprofenu (tj. 10–20 ml suspenze) jednorázově nebo 3–4× denně po 4 – 6 hodinách. Bez doporučení lékaře nesmí celková denní dávka překročit 1200 mg ibuprofenu během 24 hodin (odpovídá 60 ml suspenze za den).

V případě léčby revmatických onemocnění určí dávkování lékař.

K odměření dávky slouží přiložená odměrná lžička. Abyste zamezil(a) nepříjemnému pocitu při polykání či pocitu pálení v hrdle, je třeba přípravek před použitím dobře protřepat.

Pokud je u dětí od 6 měsíců a u dospívajících (věkové rozmezí: od 12 let do 18 let) nutné podávat tento léčivý přípravek déle než 3 dny nebo pokud se zhorší příznaky onemocnění, je třeba vyhledat lékaře. U kojenců ve věku 3–5 měsíců je třeba vyhledat lékaře okamžitě při zhoršení příznaků onemocnění nebo do 24 hodin, pokud příznaky přetrvávají.

Užívá-li přípravek dospělý, je třeba vyhledat lékaře, pokud horečka neustoupí do 3 dnů a bolest do 5 dnů, nebo pokud se obtíže dokonce zhoršují či se vyskytnou nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů.

Starší pacienti

Není nutná úprava dávkování, pouze u pacientů s omezenou funkcí ledvin nebo jater se musí dávkování stanovit individuálně, užívat nejnižší ještě účinnou dávku a dbát zvýšené opatrnosti.

Jestliže jste podal(a) dítěti více přípravku Brufen sirup, než jste měl(a)

Pokud jste podal(a) dítěti více přípravku Brufen než jste měl(a), dospělý užil více přípravku, než měl nebo pokud léčivý přípravek náhodně užilo dítě, vždy kontaktujte lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici, abyste získal(a) informace o možném riziku a poradil(a) se o dalším postupu.

Mezi příznaky předávkování může patřit pocit na zvracení, bolesti břicha, zvracení (se stopami krve), bolest hlavy, zvonění v uších, zmatenost a mimovolní kmitavý pohyb očí. Po užití vysokých dávek byly hlášeny spavost, bolest na hrudi, bušení srdce, ztráta vědomí, křeče (zejména u dětí), slabost a závrať, krev v moči, pocit chladu a potíže s dýcháním.

Mezi další příznaky předávkování patří letargie nebo sucho v ústech. V případě závažného předávkování může dojít k selhání ledvin a poškození jater.

Jestliže jste zapomněl(a) podat přípravek Brufen sirup dítěti

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v doporučeném dávkování.

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Brufen sirup nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je při krátkodobé léčbě obvykle dobře snášen. Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užíváním přípravku jsou stejné jako nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s léčbou jinými nesteroidními protizánětlivý­mi léky.

Při užívání ibuprofenu se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky, které jsou seřazeny dle četnosti výskytu:

Časté(mohou postihnout až 1 pacienta z 10): pocit na zvracení, zvracení, průjem, zácpa, plynatost, trávicí obtíže, bolesti břicha, krvácení z trávicího traktu (do černa zbarvená stolice nebo zvracení krve), závratě, únava, bolest hlavy, vyrážka.

Méně časté(mohou postihnout až 1 pacienta ze 100): různé formy poruchy ledvin, např. zánět ledvin, nefrotický syndrom (soubor příznaků při onemocnění ledvin) a selhání ledvin, rýma, zánět žaludku, dvanáctníkový vřed, žaludeční vřed, vřed v ústech, proděravění sliznice trávicího traktu, zánět jater, žloutenka, porucha jaterních funkcí, průduškové astma, zúžení průdušek, dušnost, nespavost, pocit mravenčení, ospalost, úzkost, kopřivka, svědění, purpura (tečkovité krvácení do kůže), angioedém (otok vznikající na různých místech organismu, např. podkoží obličeje, sliznice dýchacího a trávicího ústrojí a způsobující obtíže podle postiženého místa), zvýšená citlivost kůže na slunce, poruchy vidění, poruchy sluchu, poruchy rovnováhy, zvonění v uších.

Vzácné(mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000): zánět mozkových blan, deprese, zmatenost, optická neuritida (zánět zrakového nervu), toxická optická neuropatie (postižení zrakového nervu), otoky, snížení počtu některých krevních elementů (např. červených či bílých krvinek, destiček), kde první známky jsou: horečka, oteklé hrdlo, povrchní vředy v ústech, příznaky podobné chřipce, těžké vyčerpání, nevysvětlitelné krvácení a tvorba modřin.

Velmi vzácné(mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000): zánět slinivky břišní, selhání jater, srdeční selhání, srdeční infarkt, zvýšený krevní tlak, těžké formy kožních reakcí, papilární nekróza (především u dlouhodobého užívání), anafylaktická reakce – těžká reakce z přecitlivělosti, kde příznaky mohou zahrnovat: otok obličeje, jazyka a hrtanu, dušnost, tachykardii, hypotenzi (anafylaxe, angioedém nebo těžký šok).

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):zhoršení ulcerózní kolitidy a Crohnovy choroby. Užívání léčiv jako Brufen sirup může být spojeno s mírně zvýšeným rizikem srdečního infarktu nebo cévní mozkové příhody (mrtvice).

Při výskytu závažnějších reakcí jako otok obličeje nebo dušnost, puchýře na kůži, poruchy vidění černě zbarvená stolice nebo zvracení s příměsí krve, přerušte užívání přípravku a ihned vyhledejte lékaře.

Při užívání přípravku byly hlášeny nepříjemné pocity při polykání a pálení v hrdle nebo ústech.

Může dojít k závažné kožní reakci známé jako DRESS syndrom. Mezi příznaky DRESS syndromu patří: kožní vyrážka, horečka, zduření lymfatických uzlin a zvýšení hladiny eosinofilů (druh bílých krvinek).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.  JAK PŘÍPRAVEK BRUFEN SIRUP UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po otevření spotřebujte do jednoho roku.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Brufen sirup obsahuje

Léčivou látkou je: ibuprofenum 100 mg v 5 ml sirupu.

Dalšími pomocnými látkami jsou: methylparaben, propylparaben, sacharosa, monohydrát citronové kyseliny, natrium-benzoát, práškovaný agar, glycerol, nekrystalizující sorbitol 70%, lehký kaolín, polysorbát 80, oranžová žluť (E110), pomerančové aroma (obsahuje aromatické látky, kukuřičný maltodextrin, tokoferol alfa (E307)), čištěná voda.

Jak přípravek Brufen sirup vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Brufen sirup je sirupovitá suspenze oranžové barvy a pomerančové vůně v lahvičce z hnědého polyethylente­reftalátu (PET) s Al šroubovacím uzávěrem s LDPE vložkou a s oboustrannou odměrnou bílou PS lžičkou na 2,5 ml a 5 ml nebo v lahvičce z hnědého polyethylente­reftalátu (PET), s Al šroubovacím uzávěrem, s LDPE bezpečnostní vložkou a stříkačkou pro perorální podání na 5 ml, vše uloženo v krabičce.

Velikost balení: 1×100 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Mylan IRE Healthcare Limited

Unit 35/36, Grange Parade

Baldoyle Industrial Estate

Dublin 13, Irsko

Výrobce

AbbVie S.r.l., Campoverde di Aprilia, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

1. 8. 2018

7

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář