BUFOMIX EASYHALER 160 MIKROGRAMŮ/4,5 MIKROGRAMŮ

Čtěte příbalový leták BUFOMIX EASYHALER 160 MIKROGRAMŮ/4,5 MIKROGRAMŮ online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k BUFOMIX EASYHALER 160 MIKROGRAMŮ/4,5 MIKROGRAMŮ a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku BUFOMIX EASYHALER 160 MIKROGRAMŮ/4,5 MIKROGRAMŮ

  1. Co je BUFOMIX EASYHALER 160 MIKROGRAMŮ/4,5 MIKROGRAMŮ a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete BUFOMIX EASYHALER 160 MIKROGRAMŮ/4,5 MIKROGRAMŮ užívat
  3. Jak se BUFOMIX EASYHALER 160 MIKROGRAMŮ/4,5 MIKROGRAMŮ užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak BUFOMIX EASYHALER 160 MIKROGRAMŮ/4,5 MIKROGRAMŮ uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – BUFOMIX EASYHALER 160 MIKROGRAMŮ/4,5 MIKROGRAMŮ

1. Co je Bufomix Easyhaler 160 mikrogramů / 4,5 mikrogramů a k čemu se používá

Bufomix Easyhaler je inhalátor, který se používá k léčbě astmatu u dospělých, a dospívajících ve věku 12 až 17 let. Obsahuje dvě různé léčivé látky: budesonid a dihydrát formoterol-fumarátu.

Budesonid patří do skupiny léčiv označovaných jako „kortikosteroidy“. Budesonid léčí zánět a předchází vzniku otoku a zánětu ve Vašich plicích. Dihydrát formoterol-fumarátu patří do skupiny léčiv označovaných jako “dlouhodobě účinné

beta2 agonisté nebo bronchodilatátory”. Působí tak, že uvolňuje svaly v dýchacích cestách, a tak Vám usnadňuje dýchání.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bufomix Easyhaler 160 mikrogramů / 4,5 mikrogramů používat

Nepoužívejte přípravek Bufomix Easyhaler 160 mikrogramů / 4,5 mikrogramů:

– Jestliže jste alergický(á) na budesonid, formoterol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), kterou je laktosa (která obsahuje malé množství mléčných proteinů).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Bufomix Easyhaler se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud

máte cukrovku. máte plicní infekci. máte vysoký krevní tlak nebo jste někdy měl(a) srdeční onemocnění (včetně nepravidelného srdečního rytmu, velmi rychlého tepu, zúžení cév nebo srdečního selhání). máte onemocnění štítné žlázy nebo nadledvin. máte nízkou hladinu draslíku v krvi. máte závažné onemocnění jater.

Pokud se u vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře.

Po inhalaci Vaší dávky si vypláchněte ústa vodou, abyste zabránil(a) mykotické (způsobené houbami) infekci v ústech.

Další léčivé přípravky a přípravek Bufomix Easyhaler 160 mikrogramů / 4,5 mikrogramů­Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léků vydávaných bez předpisu.

Některé léky mohou zvyšovat účinky Bufomix Easyhaler a pokud tyto léky používáte (včetně některých léků na HIV: ritonavir, kobicistat), Váš lékař může rozhodnout, že je třeba Vás pečlivě sledovat.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka zejména o následujících lécích:

beta blokátory (např. atenolol, propranolol k léčbě vysokého krevního tlaku), včetně očních kapek s beta blokátory (např. timolol k léčbě glaukomu – zelený oční zákal). léky k léčbě rychlého nebo nepravidelného srdečního rytmu (např. chinidin). léky jako digoxin, často používané k léčbě srdečního selhání. diuretika, určená k odvodnění organismu (např. furosemid). Používají se k léčbě vysokého

krevního tlaku.

léky s obsahem steroidů užívané ústy (např. prednisolon).

xantiny (např. theofylin nebo aminofylin). Tyto léky se často používají k léčbě astmatu. jiné léky k rozšíření průdušek – bronchodilatancia (např. salbutamol).

tricyklická antidepresiva (např. amitryptylin) a antidepresivum nefazodon. fenothiaziny (např. chlorpromazin nebo prochlorperazin).

léky určené k léčbě infekcí (např. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, klarithromycin a telithromycin).

léky k léčbě Parkinsonovy nemoci (např. levodopa). léky k léčbě poruch štítné žlázy (např. levothyroxin).

Pokud užíváte některý z výše uvedených léků, nebo pokud si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka dříve, než začnete používat přípravek Bufomix Easyhaler .

Informujte svého lékaře nebo lékárníka také v případě, že jdete na plánovanou operaci nebo zubní výkon a bude používáno celkové anestetikum.

Těhotenství a kojení

– Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

– Nepoužívejte Bufomix Easyhaler, pokud Vám to Váš lékař neřekne.

– Pokud otěhotníte v průběhu léčby přípravkem Bufomix Easyhaler, nepřestávejte Bufomix Easyhaler používat, ale poraďte se neprodleně se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Bufomix Easyhaler nemá vliv nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky nebo schopnost obsluhovat stroje.

Bufomix Easyhaler obsahuje cukr laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. Množství laktosy obsažené v tomto léku normálně nečiní žádné obtíže lidem, kteří mají nesnášenlivost laktosy.

Laktosa obsahuje malé množství mléčných proteinů, které mohou vyvolat alergickou reakci.

3. Jak se Bufomix Easyhaler 160 mikrogramů / 4,5 mikrogramů používá

– Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

– Je důležité používat Bufomix Easyhaler každý den, i když právě nemáte žádné astmatické obtíže.

– Váš lékař bude pravidelně kontrolovat Vaše příznaky astmatu.

Pokud užíváte k léčbě astmatu tablety se steroidy, Váš lékař může snížit počet tablet, které užíváte,

jakmile začnete používat Bufomix Easyhaler. Pokud jste užíval(a) tablety se steroidy po delší dobu, Váš lékař může čas od času provádět kontrolní vyšetření Vaší krve. Při snížení počtu tablet steroidů podávaných ústy se může stát, že se nebudete cítit dobře, i když se Vaše dýchací obtíže zmenší. Můžete pociťovat ucpaný nos nebo rýmu, slabost, bolest kloubů nebo svalů a vyrážku (kožní ekzém). Pokud Vás tyto příznaky obtěžují, nebo pokud se objeví bolest hlavy, únava, nevolnost nebo zvracení,

okamžitě kontaktujte svého lékaře. K léčbě alergických nebo kloubních příznaků můžete potřebovat další léky. V případě, že se nejste jistý/á, zda pokračovat v léčbě přípravkem Bufomix Easyhaler, vždy se obraťte na lékaře.

normální léčbě (např. když máte plicní infekci nebo před operací).

Důležitá informace k Vašim astmatickým obtížím

Pokud pociťujete, že začínáte být dušný/á nebo sípáte, i když používáte Bufomix Easyhaler, máte pokračovat v používání přípravku Bufomix Easyhaler a současně co nejdříve navštívit lékaře. Je možné, že potřebujete doplňkovou léčbu.

Kontaktujte svého lékaře co nejdříve, pokud:

se Vaše dýchání zhoršuje nebo když se v noci často budíte a nemůžete se nadechnout. cítíte po ránu tíseň na hrudi nebo tato tíseň přetrvává déle než obvykle.

Tyto příznaky mohou znamenat, že Vaše astma není dobře kontrolované a Vy potřebujete rychle jinou nebo doplňkovou léčbu.

Používejte Bufomix Easyhaler každý den.To Vám pomůže předcházet astmatickým obtížím.

Dospělí (od 18 let) Obvyklá dávka je 1 nebo 2 inhalace dvakrát denně. Lékař může dávku zvýšit až na 4 inhalace dvakrát denně. Když budou Vaše příznaky dobře kontrolované, může Vám lékař doporučit používání pouze jednou denně.
Dospívající (od 12 do 17 let) Obvyklá dávka je 1 nebo 2 inhalace dvakrát denně. Když budou Vaše příznaky dobře kontrolované, může Vám lékař doporučit používání pouze jednou denně.

Pro děti od 6 do 11 let je určena nižší síla přípravku Bufomix Easyhaler.

Bufomix Easyhaler se nedoporučuje podávat dětem mladším 6 let.

Váš lékař (nebo zdravotní sestra) Vám bude pomáhat s léčbou astmatu. Budou upravovat dávku Vašeho léku na nejnižší dávku potřebnou ke kontrole astmatu. Sami bez porady s lékařem ( nebo zdravotní sestrou) dávku přípravku Bufomix Easyhaler neupravujte.

Použijte Váš úlevový lék v momentě, když se objeví astmatické obtíže. Vždy mějte svůj úlevový lék u sebe pro případ, že ho budete potřebovat. Nepoužívejte k léčbě astmatických obtíží Bufomix Easyhaler, použijte úlevový lék.

Příprava nového inhalátoru Bufomix Easyhaler

Bufomix Easyhaler se používá snadno. Nejdříve si však přečtěte následující instrukce: řeknou Vám, co máte dělat a na co si máte dávat pozor.

VYBALENÍ INHALÁTORU

Vyjměte inhalátor z krabičky. Samotný inhalátor je zabalen v ochranném fóliovém sáčku, který jej chrání před vlhkem. Sáček otevřete pouze v případě, že inhalátor začnete ihned používat.

Ujistěte se, že balení je kompletní (obr. 1):

Inhalátor s krytem na náustku. Součástí balení může být ochranné pouzdro.

Jestliže používáte inhalátor bez ochranného pouzdra, přejděte k bodu „Užití dávky léku Bufomix Easyhaler“.

Obrázek 1.

Vložení inhalátoru do ochranného pouzdra:

Otevřete ochranné pouzdro (obr. 2). Ujistěte se, že na náustku inhalátoru je nasazený kryt (brání náhodnému zmáčknutí inhalátoru).

Vložte inhalátor do ochranného pouzdra, aby se zvýšila trvanlivost léku.

Jestliže inhalátor ihned nepoužijete, uzavřete ochranné pouzdro.

Obrázek 2.

UŽITÍ DÁVKY LÉKU BUFOMIX EASYHALER

Používáte-li ochranné pouzdro, otevřete jej. Sundejte kryt náustku.

A.

Protřepejte

Obrázek 3a.

4/9

Že jste přitom náhodně nestiskl(a).

B.Stiskněte

Inhalátor držte ve svislé poloze sevřený mezi ukazováčkem a palcem (obr. 4a, 4b).

Zmáčkněte jednou inhalátor mezi prsty, dokud

neuslyšíte cvaknutí a nechte inhalátor vrátit do

Obrázek 4b.

původní polohy. Tím se do dávkovací komůrky uvnitř náustku odměřila dávka.

Ujistěte se…

Že na náustku není nasazen kryt, který zabrání stisknutí. Že jste inhalátor před užitím léku stiskl(a) pouze jednou. Jestliže jste jej stiskl(a) více než jednou, viz bod „Máte-li problémy s používáním inhalátoru“. Že jste inhalátor během stisknutí a inhalace dávky držel(a) ve svislé poloze.

Obrázek 4a.

C.Inhalujte

Vsedě nebo ve stoje

Vydechněte normálně. Vložte náustek do úst mezi zuby a pevně jej sevřete rty. Silně a zhluboka se nadechněte (obr. 5a, 5b). Uvolněte inhalátor z úst, poté dýchejte normálně mimo inhalátor. Že máte v ústech celý náustek tak, aby Vám prášek neulpíval na zubech. Že jste náustek pevně utěsnil(a) svými rty. Že jste do inhalátoru nevydechl(a). Je to důležité, inhalátor by se mohl ucpat. Pokud jste do inhalátoru vydechl(a), viz bod „Máte-li problémy s používáním inhalátoru“.

Máte-li problémy s používáním inhalátoru Nespěchejte. Je důležité dýchat normálně. Zkuste si to několikrát před zrcadlem, pomáhá to. Jestliže inhalátor náhodně stisknete nebo jste jej stiskli více než jednou anebo jste do inhalátoru vydechli, odstraňte prášek z náustku poklepáním proti desce stolu nebo dlani (obr. 6a, 6b). Tím se zajistí správné dávkování. Pak začněte znovu s kroky A, B a C.

Obrázek 6b.

Jestliže užíváte dva vdechy, protože Vám je předepsal lékař

Začněte znovu s kroky A, B a C (Pozor, inhalátor je nutné opět protřepat). Nasaďte zpět kryt náustku. Používáte-li ochranné pouzdro, uzavřete jej. Po ranní a/nebo večerní dávce si vypláchněte ústa vodou, tu poté vyplivněte.

Čištění inhalátoru Bufomix Easyhaler

Náustek vyčistěte alespoň jednou týdně suchým hadříkem. Nepoužívejte vodu, prášek v inhalátoru je citlivý na vlhkost.

Používáte-li ochranné pouzdro, vyjměte z něj inhalátor a otřete jej. Když inhalátor vkládáte zpět do ochranného pouzdra, nasaďte na náustek kryt, který brání náhodnému uvolnění dávky.

Výměna inhalátoru za nový

Součástí inhalátoru je počítadlo, které ukazuje zbývající počet dávek v inhalátoru (obr. 7a, 7b). Počítadlo se pootočí po každých pěti stisknutích inhalátoru (dávkách). Když počítadlo zčervená, zbývá v inhalátoru posledních 20 dávek. Pokud ještě nemáte nový inhalátor Bufomix Easyhaler, požádejte svého lékaře o předpis. Když počítadlo ukazuje 0, je čas inhalátor Bufomix Easyhaler vyměnit a to i přesto, že skrz okénko na zadní straně inhalátoru lze v inhalátoru vidět zbývající prášek.

– Vyjměte starý inhalátor z ochranného pouzdra (pokud jej používáte).

– Nechte nasazený ochranný kryt a starý inhalátor zlikvidujte (viz bod 5. Jak Bufomix Easyhaler 160 mikrogramů / 4,5 mikrogramů uchovávat).

– Vyjměte nový inhalátor z obalu a uložte ho do ochranného pouzdra s nasazeným krytem náustku). Nyní můžete používat nový inhalátor jako obvykle. Viz bod 3 pro více podrobností.

dávek

Jestliže jste použil(a) více přípravku Bufomix Easyhaler, než jste měl(a)

Je důležité, abyste inhaloval(a) dávku předepsanou lékařem a vyznačenou lékárníkem na obalu přípravku. Bez porady s lékařem nemáte překračovat dávku, kterou Vám předepsal lékař.

Nejčastějšími příznaky po inhalaci větší dávky přípravku Bufomix Easyhaler 160 mikrogramů / 4,5 mikrogramů jsou třes, bolest hlavy a rychlý srdeční rytmus.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Bufomix Easyhaler Když zapomenete inhalovat dávku, inhalujte ji ihned, jakmile si vzpomenete. Pokud se však již blíží čas další pravidelné dávky, vynechte zapomenutou dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoliv z následujích nežádoucích účinků objeví u Vás, přestaňte Bufomix Easyhaler používat a ihned se poraďte se svým lékařem Otok obličeje, zvláště v okolí úst (otok jazyka a/nebo hrdla a/nebo polykací obtíže), nebo kopřivka doprovázená dýchacími obtížemi (angioedém) a/nebo náhlý pocit na omdlení. To může znamenat, že máte alergickou reakci. Stává se to vzácně, mohou postihnout až 1 osobu z 1 000. Náhle vzniklé pískoty nebo dušnost těsně po použití inhalátoru. Pokud se kterýkoliv z těchto příznaků objeví, přestaňte ihned používat inhalátor Bufomix Easyhaler a použijte Váš „úlevový lék“. Ihned kontaktujte svého lékaře, neboť může být nutné změnit Vaši léčbu. Stává se to velmi vzácně, mohou postihnout až 1 osobu z 10 000.

Další možné nežádoucí účinky:

Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10) Palpitace (pocit bušení srdce), záchvěvy nebo třes. Pokud se tyto nežádoucí účinky objeví, jsou obvykle mírné a obvykle odeznívají při pokračování v léčbě přípravkem Bufomix Easyhaler. Moučnivka (kvasinková infekce) v ústech. Když si budete po použití přípravku Bufomix Easyhaler vyplachovat ústa vodou (vodu nepolykejte), je výskyt málo pravděpodobný. Mírná bolest v krku, kašel a chraplavý hlas. Bolest hlavy.
Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100) Pocit neklidu, nervozita nebo podrážděnost. Poruchy spánku. Pocit závratí. Nevolnost (pocit na zvracení). Rychlý srdeční rytmus. Tvorba kožních podlitin (modřin). Svalové křeče. Rozmazané vidění.
Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1 000) Vyrážka, svědění. Zúžení průdušek (bronchospasmus; stažení svalů dýchacích cest, které způsobuje pískoty). Pokud se pískoty objeví náhle po použití přípravku Bufomix Easyhaler, přestaňte přípravek Bufomix Easyhaler používat a ihned se poraďte se svým lékařem. Nízké hladiny draslíku v krvi. Nepravidelný srdeční rytmus.
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 10 000) Deprese. Změny chování, zvláště u dětí. Bolest nebo tíseň na hrudi (angina pectoris). Zvýšení množství cukru (glukózy) v krvi. Změny chuti, např. nepříjemná chuť v ústech. Změny krevního tlaku.

Inhalované kortikosteroidy mohou ovlivňovat normální tvorbu steroidních hormonů ve Vašem těle, zvláště pokud používáte vysoké dávky a po dlouhou dobu. Tyto účinky mohou zahrnovat:

změny hustoty kostní tkáně (řídnutí kostí). kataraktu (zákal oční čočky). glaukom (zvýšený nitrooční tlak). zpomalení rychlosti růstu u dětí a dospívajících. vliv na nadledviny (malá žláza sousedící s ledvinami).

Tyto účinky jsou daleko méně pravděpodobné u inhalovaných kortikosteroidů ve srovnání s tabletami s obsahem kortikosteroidů.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Bufomix Easyhaler 160 mikrogramů / 4,5 mikrogramů uchovávat

– Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

– Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

– Po otevření fóliového sáčku uchovávejte při teplotě do 25 °C a chraňte přípravek před vlhkostí. Je doporučeno uchovávat inhalátor v ochranném pouzdře.

– Pokud Vám inhalátor Bufomix Easyhaler zvlhne, musíte jej vyměnit za nový.

– Vyměňte inhalátor Bufomix Easyhaler za 4 měsíce od otevření fóliového sáčku.

– Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Bufomix Easyhaler 160 mikrogramů / 4,5 mikrogramů obsahuje

– Léčivými látkami jsou budesonidum a formoteroli fumaras dihydricus. Jedna inhalovaná dávka obsahuje budesonidum 160 mikrogramů a formoteroli fumaras dihydricus 4,5 mikrogramů.

– Pomocnou látkou je monohydrát laktosy (který obsahuje mléčné proteiny).

Jak přípravek Bufomix Easyhaler 160 mikrogramů / 4,5 mikrogramů vypadá a co obsahuje toto balení

Bufomix Easyhaler 160 mikrogramů / 4,5 mikrogramů je inhalátor, který obsahuje léčivé látky. Prášek k inhalaci má bílou až nažloutlou barvu. Jeden inhalátor obsahuje 60 nebo 120 dávek, tělo má bílou barvu s červenou horní částí.

Bufomix Easyhaler 160 mikrogramů / 4,5 mikrogramů je dostupný v balení s 1 nebo 3 inhalátory, 120 dávek také v balení s 2 inhalátory.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Vaše balení může obsahovat ochranné pouzdro. Pokud ochranné pouzdro potřebujete, prosím, kontaktujte držitele rozhodnutí o registraci (uveden níže).

Držitel rozhodnutí o registraci

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finsko

Výrobce

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22. 2. 2018

9/9

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář