BUPAINX 52,5 MIKROGRAMŮ/H

Čtěte příbalový leták BUPAINX 52,5 MIKROGRAMŮ/H online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k BUPAINX 52,5 MIKROGRAMŮ/H a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku BUPAINX 52,5 MIKROGRAMŮ/H

  1. Co je BUPAINX 52,5 MIKROGRAMŮ/H a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete BUPAINX 52,5 MIKROGRAMŮ/H užívat
  3. Jak se BUPAINX 52,5 MIKROGRAMŮ/H užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak BUPAINX 52,5 MIKROGRAMŮ/H uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – BUPAINX 52,5 MIKROGRAMŮ/H

1. Co je přípravek Bupainx a k čemu se používá

Přípravek Bupainx obsahuje léčivou látku buprenorfin, která je silným lékem proti bolesti a patří do skupiny léků nazývaných opioidy. Působí na určité nervové buňky v míše a v mozku.

Přípravek Bupainx se používá k léčbě

– středně silné až silné bolesti při nádorovém onemocnění a silné bolesti, která nereaguje na jiné druhy léků proti bolesti.

Tento léčivý přípravek není vhodný k léčbě krátkodobé bolesti.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bupainx používat

Nepoužívejte přípravek Bupainx jestliže – jste alergický(á) na buprenorfin, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) – jste závislý(á) na opioidech – Přípravek Bupainx se nesmí používat k léčbě abstinenčních příznaků u drogově závislých osob. – máte velké dýchací obtíže – současně užíváte nebo jste během posledních 2 týdnů užíval(a) inhibitory monoaminooxidázy (MAO) Tento typ léků se používá k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby – trpíte onemocněním myastenia gravis (určitý typ těžké svalové slabosti); – trpíte deliriem tremens (zmatenost a třes způsobený abstinencí po dlouhodobé nadměrné konzumaci alkoholu spojené se závislostí nebo se vyskytující během epizody značné konzumace alkoholu).
Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Bupainx se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

– jste právě požil(a) velké množství alkoholu – trpíte epileptickými záchvaty (křečemi) – máte poruchy vědomí neznámého původu – máte šokový stav – máte zvýšený nitrolební tlak, např. po poranění hlavy – máte zeslabené dýchací funkce – užíváte jiné léky, které mohou dýchání zpomalovat nebo zeslabovat (viz „Další léčivé přípravky a přípravek Bupainx“) – máte sníženou funkci jater Pacienti se zeslabenou funkcí jater mají být během léčby pečlivě sledováni lékařem. – Máte horečku nebo jste vystaveni vnějšímu teplu Horečka nebo vnější teplo zvyšují propustnost kůže, což může vést k vyšším hodnotám buprenorfinu v krvi. Proto se poraďte se se svým lékařem, pokud máte horečku. Vnější teplo – jako je sauna, infračervená lampa, elektrická deka, horká termoláhev – může zabránit správnému přilnutí transdermální náplasti. Nevystavujte se vnějšímu teplu. – máte sklon ke zneužívání léků nebo drog. Prosím, podívejte se na bod „Nepoužívejte přípravek Bupainx“. – jste sportovec Tento lék může vést k pozitivním výsledkům dopingových testů.

Někteří lidé se mohou stát závislými na silných lécích proti bolesti jako je Bupainx, pokud je používají delší dobu. Po vysazení, mohou mít abstinenční příznaky. Viz bod 3 „Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Bupainx“.

Děti a dospívající

Přípravek Bupainx nesmějí užívat osoby mladší 18 let, protože s používáním v této věkové skupině dosud nejsou zkušenosti.

Další léčivé přípravky a přípravek Bupainx

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Následující léky mohou ovlivnit nebo být ovlivněny přípravkem Bupainx:

– některé léky užívané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby známé jako inhibitory monoaminooxidázy (MAO) Neužívejte přípravek Bupainx, pokud současně užíváte nebo jste během posledních 2 týdnů užíval(a) inhibitory monoaminooxidázy. – lékys uklidňu­jícímúčinkem a/nebo navozující spánek – anestetika – léky k léčbě deprese – léky k léčbě duševní nebo úzkostné poruchy, se zklidňujícími ú­činky – jiné silné léky proti bolesti (opioidy) – některé léky k léčbě bakteriálních infekcí, jako je erythromycin – některé léky k léčbě plísňových infekcí, jako je ketokonazol – některé léky k léčbě HIV infekcí, jako je ritonavir, indinavir, saquinavir – dexametazon, lék k léčbě mnoha obtíží včetně zánětu – některé léky k léčbě epilepsie nebo některých bolestivých sta­vů, jako je karbamazepin nebo fenytoin – rifampicin, lék k léčbě tuberkulózy nebo určitých jiných infekcí.

Přípravek Bupainx s jídlem, pitím a alkoholem

Během používání přípravku Bupainx se vyhněte alkoholu a produktům obsahujícím grapefruit, protože ty mohou zesílit účinky buprenorfinu.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Těhotenství

S používáním přípravku Bupainx u těhotných žen není dostatek zkušeností. Proto se přípravek Bupainx, transdermální náplasti, nemá používat během těhotenství, ani v případě, že byste mohla otěhotnět během léčby.

Kojení

Buprenorfin, léčivá látka obsažená v transdermální náplasti, snižuje tvorbu mléka a vylučuje se do mateřského mléka. Proto přípravek Bupainx nepoužívejte, pokud kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Bupainx může ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje, zejména když

– začínáte s léčbou – přecházíte na léčbu z jiného přípravku – měníte dávkování – zároveň užíváte jiné přípravky, které působí na mozek – pijete alkohol – končíte s léčbou.

Neřiďte a neobsluhujte stroje:

– pokud máte závratě, jste malátný(á), máte rozmazané nebo dvojité vidění nebo jiné účinky, které ovlivňují Vaše reakce. – nejméně 24 hodin po odstranění transdermální náplasti.

Jestliže si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

3. Jak se přípravek Bupainx používá

Vždy používejte tento léčivý přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař pro Vás vybere vhodnou sílu přípravku Bupainx a poté rozhodne o případných změnách, pokud by byly nezbytné. Bude Vám podána nejnižší možná dávka poskytující adekvátní úlevu od bolesti.

Doporučená dávka je:

jedna transdermální náplast každé 3 až 4 dny (maximálně 96 hodin)

Aby se používání usnadnilo, můžete měnit transdermální náplast dvakrát týdně – vždy ve stejné dny -, např. vždy v pondělí ráno a ve čtvrtek večer. K lepšímu zapamatování si, prosím, poznamenejte na obal přípravku, kdy je třeba náplast vyměnit. Pokud Vám Váš lékař poradil, abyste k transdermální náplasti užíval(a) další léky proti bolesti, dodržujte přesně jeho pokyny. Jinak nebudete mít z léčby přípravkem Bupainx plný prospěch.

Tato dávka je aplikována všem pacientům nezávisle na věku, a zahrnuje i pacienty s poruchou funkce ledvin. Pacienti s onemocněními jater budou lékařem pečlivěji sledováni.

Kontaktujte svého lékaře, pokud se Vám zdá, že účinek přípravku Bupainx je příliš slabý nebo příliš silný.

Způsob podání

Transdermální podání.

Po aplikaci prostupuje léčivá látka kůží do krve.

1. Než nalepíte transdermální náplast

Zvolte si na horní části těla místo, které je ploché, čisté a neochlupené. Přednost dejte místu vpředu na hrudi pod klíční kostí nebo na horní části zad. Viz obrázky 1a) a 1b). Jestliže nemůžete náplast nalepit sami, požádejte někoho o pomoc.

1a) hruď

1b) záda

– Jestliže je vybrané místo ochlupené, ostříhejte ochlupení nůžkami. Nesmí se holit. – Vyvarujte se zarudlé, podrážděné nebo jinak poškozené kůže, např. většími jizvami. – Vybraná část kůže musí být suchá a čistá. Je-li zapotřebí, omyjte ji studenou nebo vlažnou vodou. Nepoužívejte mýdlo nebo jiné detergenty. Po horké koupeli nebo sprše počkejte, dokud kůže nebude úplně suchá a chladná. Na zvolené místo nenanášejte žádná pleťová mléka, krémy nebo masti. Mohly by zabránit správnému přilnutí náplasti.

Nalepení náplasti

Každá náplast je označená jako „Buprenorphinum 35 52,5 70 ^g/h”.

2. Těsně před použitím sáček roztrhněte na vyznačeném místě, jak je vidět na obrázku. Transdermální náplast vyjměte.

3. Lepicí strana transdermální náplasti je zakryta průhlednou ochrannou fólií. Fólii opatrně částečně odlepte. Snažte se nedotýkat lepicí části transdermální náplasti.

4. Transdermální náplast nalepte na místo na kůži, které jste si vybral(a) v bodě 1 a odlepte zbývající část fólie.

5. Zatlačte náplast dlaní Vaší ruky proti kůži. Přesvědčte se, že celá náplast je v kontaktu s Vaší kůží celá, zvláště na okrajích.

Nošení transdermální náplasti

Pokud jste náplast přilepil(a) správně, je riziko jejího uvolnění malé. Můžete se s ní sprchovat, koupat nebo plavat, zatímco ji máte přilepenou. Přesto náplast nevystavujte nadměrnému teplu, jako je sauna, infračervená lampa, elektrická deka, termoláhev.

V nepravděpodobném případě, že se náplast uvolní dříve, než bude potřeba ji vyměnit, nepoužívejte stejnou transdermální náplast znovu. Rovnou si nalepte novou.

Výměna náplasti

Starou transdermální náplast odstraňte a složte ji napůl lepicí stranou dovnitř. Pečlivě ji zlikvidujte.

Vždy použijte nové vhodné místo pro novou náplast jak je popsáno v bodech 1 až 5 výše. Předtím, než použijete stejné místo znovu, vyčkejte nejméně týden.

Délka léčby

To bude rozhodnutoVaším lékařem. Viz také „Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Bupainx“.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Bupainx, než jste měl(a)

Odstraňte přebytečné náplasti a poraďte se okamžitě se svým lékařem.

Známky předávkování jsou:

– ospalost – pocit na zvracení, zvracení – zúžené zornice – zeslabené dýchání – kolaps oběhového systému.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Bupainx

Nalepte novou transdermální náplast ihned, jakmile si vzpomenete a udělejte si poznámku v tento den. Pozměnte si rozvrh používání náplastí.

Např. pokud si transdermální náplast obvykle nalepujete v pondělí a ve čtvrtek, ale zapomenete na to a novou transdermální náplast si nenalepíte do středy. V tomto případě si poté budete muset měnit náplasti ve středu a v sobotu.

Pokud si vyměníte náplast velmi pozdě, bolest se může vrátit. Pokud se to přihodí, kontaktujte svého lékaře.

Nikdy si nenalepujte dvojnásobné množství náplastí, abyste nahradil(a) vynechanou aplikaci!

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Bupainx

Jestliže přerušíte nebo ukončíte používání přípravku Bupainx příliš brzy, bolest se může vrátit a Vy se nemusíte cítit dobře. Pokud chcete léčbu ukončit, kontaktujte svého lékaře, který rozhodne o nezbytných krocích.

Riziko nežádoucích účinků po ukončení používání přípravku Bupainx, transdermálních náplastí, je velmi nízké. Pokud však cítíte neklid, úzkost, nervozitu, třes, abnormální aktivitu, nebo máte obtíže se spaním nebo s trávením, sdělte to svému lékaři.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Závažné alergické reakce (velmi vzácné, mohou postihnout až 1 z 10 000 osob)

Odstraňte transdermální náplast a okamžitě se obraťte na svého lékaře, pokud se u Vás objeví jakýkoliv příznak alergické reakce, jako je:

– otok obličeje, rtů, úst, krku, očí nebo hrdla – sípání nebo obtíže s polykáním nebo dýcháním – kožní vyrážka, zarudlá nebo svědící, pokrývající většinu těla – zežloutnutí kůže a bělma – kolaps, pocity na omdlení

V některých případech se mohou objevit opožděné alergické reakce s příznaky zánětu. V takovém případě odstraňte transdermální náplast a obraťte se na svého lékaře.

Další nežádoucí účinky se mohou objevit s následujícími frekvencemi:

Velmi časté, mohou postihnout více než 1 z 10 osob

– pocit na zvracení – zarudnutí kůže, svědění

Časté, mohou postihnout až 1 z 10 osob

– točení hlavy – bolest hlavy – dušnost – zvracení, zácpa – změny na kůži – pocení – otoky tkání způsobené nadbytkem tekutiny – únava

Méně časté, mohou postihnout až 1 ze 100 osob

– zmatenost – poruchy spánku, neklid – útlum (sedace), ospalost – poruchy oběhu jako je nízký krevní tlak nebo vzácně i oběhový kolaps – sucho v ústech – vyrážka – potíže s močením, retence moči – vyčerpanost

Vzácné, mohou postihnout až 1 z 1000 osob

– ztráta chuti k jídlu – halucinace, úzkost a noční můry – snížený zájem o pohlavní život – obtížné soustředění – poruchy řeči a rovnováhy – zmatenost – abnormální kožní vjemy jako je necitlivost, brnění, píchání nebo pálení – poruchy vidění jako je rozmazané vidění – otok očních víček – návaly horka – obtížné dýchání – pálení žáhy – kopřivka – potíže s erekcí – abstinenční příznaky – reakce v místě aplikace

Velmi vzácné, mohou postihnout až 1 z 10 000 osob

– závislost na léku – střídání nálad – svalové záškuby – poruchy vnímání chuti – rozšířené zornice – bolest uší a na hrudi – abnormálně rychlý dech – škytavka, říhání – vřídky, malé puchýře

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10. webové stránky: www.sukl.cz/…douci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Bupainx uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a sáčku. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Bupainx obsahuje

Léčivou látkou je buprenorphinum.

{Bupainx 35 mikrogramů/h, transdermální náplast}: Jedna transdermální náplast obsahuje buprenorphinum 20 mg v náplasti o rozměru 25 cm2 a uvolňuje 35 mikrogramů buprenorfinu za hodinu.

{Bupainx 52,5 mikrogramů/h, transdermální náplast}: Jedna transdermální náplast obsahuje buprenorphinum 30 mg v náplasti o rozměru 37,5 cm2 a uvolňuje 52,5 mikrogramů buprenorfinu za hodinu.

{Bupainx 70 mikrogramů/h, transdermální náplast}: Jedna transdermální náplast obsahuje buprenorphinum 40 mg v náplasti o rozměru 50 cm2 a uvolňuje 70 mikrogramů buprenorfinu za hodinu.

Pomocnými látkami jsou:

Snímatelná fólie (musí být před aplikací náplasti odstraněna): silikonizovaná pegoterátová fólie

Adhezivní vrstva (obsahující buprenorfin): kyselina levulová, oleyl-oleát, povidon K90, adhezivní akrylátový kopolymer 87–900A, adhezivní akrylátový kopolymer 387–2054

Separační fólie (mezi adhezivními vrstvami s a bez buprenorfinu): peg oterátová fólie

Adhezivní vrstva (bez buprenorfinu): adhezivní akrylátový kopolymer

Krycí vrstva (potištěná): netkaná polyuretanová fólie, černý inkoust

Jak přípravek Bupainx vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Bupainx, je světlá žluto-hnědá obdélníková transdermální náplast se zaoblenými rohy, opatřená následujícím potiskem:

Buprenorphinum 35 pg/h

Buprenorphinum 52.5 pg/h

Buprenorphinum 70 pg/h

Každá transdermální náplast je uzavřena v jednom dětském bezpečnostním sáč­ku.

Krabička obsahuje 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10, 11,12, 16, 18, 19, 20, 21 nebo 24 transdermálních náplastí.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

Výrobce

HEXAL AG, Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod následujícími názvy:

 

Rakousko Buprenorphin 1A Pharma 35 Mikrogramm/h – transdermales Pflaster Buprenorphin 1A Pharma 52,5 Mikrogramm/h – transdermales Pflaster Buprenorphin 1A Pharma 70 Mikrogramm/h – transdermales Pflaster

Belgie Buprenorfine Sandoz 35 microgram/uur pleister voor transdermaal gebruik Buprenorfine Sandoz 52,5 microgram/uur pleister voor transdermaal gebruik Buprenorfine Sandoz 70 microgram/uur pleister voor transdermaal gebruik

Bulharsko Бупренорфин Сандоз 35 микрограма/час трансдермален пластир Бупренорфин Сандоз 52,5 микрограма/час трансдермален пластир Бупренорфин Сандоз 70 микрограма/час трансдермален пластир

Česká republika Bupainx 35 mikrogramů/h, transdermální náplast Bupainx 52,5 mikrogramů/h, transdermální náplast Bupainx 70 mikrogramů/h, transdermální náplast

Německo Bupre – 1 A Pharma 35 Mikrogramm/Stun­de transdermales Pflaster Bupre – 1 A Pharma 52,5 Mikrogram­m/Stunde transdermales Pflaster Bupre – 1 A Pharma 70 Mikrogramm/Stun­de transdermales Pflaster

Řecko Buprenorphine/San­doz

Lucembursko Buprenorfine Sandoz 35 microgrammes/he­ure dispositif transdermique Buprenorfine Sandoz 52,5 microgram­mes/heure dispositif transdermique Buprenorfine Sandoz 70 microgrammes/he­ure dispositif transdermique

Malta Buprenorphin – 1 A Pharma 35 microgram/h transdermal patch Buprenorphin – 1 A Pharma 52,5 microgram/h transdermal patch Buprenorphin – 1 A Pharma 70 microgram/h transdermal patch

Polsko Norfinox

Portugalsko Buprenorfina Sandoz

Slovenská republika Buprenorphine Sandoz 35 mikrogramov/h transdermálna náplasť Buprenorphine Sandoz 52,5 mikrogramov/h transdermálna náplasť Buprenorphine Sandoz 70 mikrogramov/h transdermálna náplasť

Španělsko Buprenorfina Sandoz Farmacéutica 35 microgramos/h parche transdérmico EFG Buprenorfina Sandoz Farmacéutica 52,5 microgramos/h parche transdérmico EFG Buprenorfina Sandoz Farmacéutica 70 microgramos/h parche transdérmico EFG

Velká Británie Relevtec 35 microgram/hour transdermal patch Relevtec 52.5 microgram/hour transdermal patch Relevtec 70 microgram/hour transdermal patch

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28. 7. 2017

 

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář