BUVENTOL EASYHALER 200 MCG/DOSE

Čtěte příbalový leták BUVENTOL EASYHALER 200 MCG/DOSE online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k BUVENTOL EASYHALER 200 MCG/DOSE a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku BUVENTOL EASYHALER 200 MCG/DOSE

  1. Co je BUVENTOL EASYHALER 200 MCG/DOSE a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete BUVENTOL EASYHALER 200 MCG/DOSE užívat
  3. Jak se BUVENTOL EASYHALER 200 MCG/DOSE užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak BUVENTOL EASYHALER 200 MCG/DOSE uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – BUVENTOL EASYHALER 200 MCG/DOSE

1. CO JE BUVENTOL EASYHALER A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Salbutamol je jedním ze skupiny léků nazývaných jako krátkodobě působící beta2-agonisté, také známých jako bronchodilatátoři neboli úlevové přípravky. Rozšiřuje dýchací cesty, čímž působí preventivně a léčí obstrukci dýchacích cest v plicích. Zmírňuje dechové příznaky jako jsou dechová tíseň, dušnost a kašel. Salbutamol má rychlý účinek a krátkou dobu působení (4 až 6 hodin).

Buventol Easyhaler je úlevový inhalační přípravek. Používá se na zmírnění příznaků astmatických záchvatů a příznaků zhoršení astmatu a jiných astmatických stavů. Používá se také k prevenci příznaků astmatu způsobených námahou nebo stykem se známými alergeny, jimž se nelze vyhnout.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BUVENTOL

EASYHALER POUŽÍVAT

Nepoužívejte Buventol Easyhaler

– jestliže jste alergický/á (př ecitlivě lý/á) na salbutamol nebo na laktózu (která obsahuje mléč né bílkoviny).

Jestliže jste alergičtí nebo myslíte že jste, oznamte to svému lékaři dřívenež začnete užívat tento lék.

Zvláštní opatrnosti při použití Buventol Easyhaler je zapotřebí

– jestliže máte vysoký krevní tlak

– jestliže máte jakoukoliv nemoc postihující srdce nebo cévy

– jestliže máte infekci v plicích

– jestliže máte jakékoliv problémy s hladinou krevních cukrů vč etně diabetu

– jestliže máte hyperaktivitu štítné žlázy

– jestliže máte nádor v blízkosti ledvin (nádor dřeně nadledvin)

– jestliže máte nízkou hladinu draslíku v krvi

Týká-li se Vás některé z výše uvedeného, oznamte to svému lékaři předzahájením používání přípravku Buventol Easyhaler.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Informujte svého lékaře, pokud užíváte:

– jiné bronchodilatátory

– beta-blokátory, které se používají př i léč b ě zvýšeného krevního tlaku (např . propanolol)

– teofylin nebo aminofylín

– léky na depresi

– léky na odvodně ní (diuretika)

– kortikosteroidy

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době , a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékař ského př edpisu.

Používání přípravku Buventol Easyhaler s jídlem a pitím

Jídlo a pití neovlivňují tuto inhalační terapii.

Těhotenství a kojení

Buventol Easyhaler se nemá používat jste-li těhotná nebo plánujete-li těhotenství nebo kojíte-li, pokud Vám tak neporadil Váš lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Buventol Easyhaler neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Buventol Easyhaler

Buventol Easyhaler obsahuje malé množství laktózy, které by však nemělo způsobit potíže pacientům s nesnášenlivostí laktózy. Informoval-li Vás Váš lékař o tom, že jste př ecitlivě lý(á) vůči některým jiným typům cukrů nebo jste přecitlivělí na mléčné bílkoviny, kontaktujte svého lékaře dříve, než začnete užívat tento lék.

3. JAK SE BUVENTOL EASYHALER POUŽÍVÁ

Váš lék – Buventol – se nachází v inhalátoru – Easyhaler. Lék je ve formě suchého prášku, který budete vdechovat přes náustek inhalátoru.

Dávkování

Vždy používejte Buventol Easyhaler přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku pro dospělé a děti od 6 let je:

Na úlevuod příznaků 1 nebo 2 vdechy (100 až 400 mikrogramů) co nejdříve po objevení příznaků. Podle potřeby se dávka může po několika minutách zopakovat.

Na prevencipříznaků 1 nebo 2 vdechy (100 až 400 mikrogramů) 15 až 30 minut před námahou nebo očekávaným stykem se známými alergeny.

Maximální denní dávka (během 24 hodin) pro dospělé je 1600 ^g (tj. 16 dávek po 100 ^g nebo 8 dávek po 200 |ig). Pokud příznaky neustoupí po dávce 400 ^g nebo se během krátké doby (řádově minut-hodin) objeví opět, vyhledejte lékaře.

Maximální denní dávka (během 24 hodin) pro děti nad 6 let je 800 ^g (tj. 8 inhalačních dávek po 100 ^g nebo 4 dávky po 200 |Lig).

Pokud se Vaše dušnost nebo dýchání výrazně zhorší, může Vám lékař doporučit, aby jste užili větší než maximální dávku pouze jako mimořádnou léčbu. JE VELMI DŮLEŽITÉ aby jste neinhalovali více dávek nebo nepoužívali Váš inhalátor častěji, než Vám doporučil Váš lékař.

Důležité

Jestliže úleva dušnosti nebo dechové tísně není taková, jako obvykle nebo netrvá tak dlouho jako obvykle nebo používáte-li tento úlevový inhalační přípravek častěji než obvykle, oznamte to co nejdříve svému lékaři. Může se stát, že Váš plicní stav se zhoršuje a možná budete potřebovat zvláštní lék.

Oznamte svému lékaři, potřebujete-li použít Buventol,Easyhaler více než jednou týdně. Je možné, že budete potřebovat protizánětlivou preventivní léčbu. Jestliže již užíváte preventivní léčbu, je důležité pokračovat v jejím užívání pravidelně, a to I přesto, že se cítíte lépe.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Buventol Easyhaler, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více vdechů než je doporučeno, můžete zaznamenat rychlejší tlukot srdce než je obvyklé a můžete se třást. Tyto účinky obvykle za pár hodin vymizí ale měli by jste to co nejdříve oznámit svému lékaři.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Buventol Easyhaler

Pokud jste vynechal(a) vdech, můžete užít další, je-li na něj čas nebo i dříve, máte-li dušnost. Váš lékař Vám mohl doporučit užívat Buventol Easyhaler pravidelně každý den nebo pouze když máte dušnost.

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO EASYHALERU

Obrázek 1.

Buventol Easyhaler je snadný k použití. Nejdříve si však přečtěte následující instrukce: řeknou Vám co byste měli dělat a na co si máte dávat pozor.

VYBALENÍ INHALÁTORU

Vyndejte inhalátor z krabičky. Samotný inhalátor je zabalen v ochranném fóliovém sáčku, který jej chrání před vlhkem. Sáček otevřete pouze v případě, že inhalátor začnete používat.

Ujistěte se, že balení je kompletní (obr. 1):

Inhalátor s krytem na náustku. Součástí balení může být ochranné pouzdro.

Jestliže používáte inhalátor bez ochranného pouzdra, přejděte k bodu „Užití dávky léku Buventol Easyhaler“.

Vložení inhalátoru do ochranného pouzdra:

Obrázek 2.

Otevřete ochranné pouzdro (obr. 2). Ujistěte se, že na náustku inhalátoru je nasazený kryt (brání náhodnému zmáčknutí inhalátoru).

Vložte inhalátor do ochranného pouzdra, aby se zvýšila trvanlivost léku.

Jestliže inhalátor ihned nepoužijete, uzavřete ochranné pouzdro.

UŽITÍ DÁVKY LÉKU BUVENTOL EASYHALER

Používáte-li ochranné pouzdro, otevřete jej.

Sundejte kryt náustku.

A. Inhalátor důkladně protřepejte tři- až pětkrát nahoru a dolů (obr. 3a, 3b). Tím zajistíte, že se prášek řádně uvolní a odměří se správná dávka.
Ujistěte se… Že jste protřepali nahoru a dolů. Že jste přitom náhodně nestiskli.

B.

Stiskněte

Inhalátor držte ve svislé poloze sevřený mezi ukazováčkem a palcem (obr. 4a, 4b).

Zmáčkněte jednou inhalátor mezi prsty dokud neuslyšíte cvaknutí a nechte inhalátor vrátit do původní polohy. Tím se do dávkovací komůrky uvnitř náustku odměřila dávka.

Obrázek 3a.

Obrázek 4a.

Ujistěte se. Že na náustku není nasazen kryt, který zabrání stisknutí. Že jste inhalátor před užitím léku stiskli pouze jednou. Jestliže jste jej stiskli více než jednou, viz bod „Máte-li problémy s používáním inhalátoru“. Že jste inhalátor během stisknutí a inhalace dávky drželi ve svislé poloze.

Obrázek 5a.

C.Inhalujte

V sedě nebo ve stoje

Dýchejte normálně (ale NE do inhalátoru).

Vložte náustek do úst mezi zuby a pevně jej sevřete rty.

Silně a zhluboka se nadechněte(obr. 5a, 5b).

Uvolněte inhalátor z úst.

Alespoň na 5 sekund zadržte dech, poté dýchejte normálně.

si to

Ujistěte se.

Obrázek 5b.

Že máte v ústech celý náustek tak, aby vám prášek neulpíval na zubech. Že jste náustek pevně utěsnili svými rty. Že jste do inhalátoru nevydechli. Je to důležité, inhalátor by se mohl ucpat. Pokud jste do inhalátoru vdechli, viz bod „Máte-li problémy s používáním inhalátoru“.

Máte-li problémy s používáním inhalátoru Nespěchejte. Je důležité dýchat normálně. Zkuste několikrát před zrcadlem, pomáhá to. Jestliže inhalátor náhodně stisknete nebo jste jej stiskli více než jednou anebo jste do inhalátoru vdechli, odstraňte prášek z náustku poklepáním proti desce stolu nebo dlani (obr. 6a, 6b). Tím se zajistí správné dávkování. Potom zopakujte postup v bodech A, B a C.

Obrázek 6a.

Obrázek 6b.

Jestliže užíváte dva vdechy, protože Vám je předepsal lékař

Zopakujte postupně body A, B a C (Všimněte si, že před dalším odměřením dávky musíte inhalátor opět protřepat).

Po použití inhalátoru Nasaďte zpět kryt náustku. Používáte-li ochranné pouzdro, uzavřete jej.

ČIŠTĚNÍ

Náustek vyčistěte alespoň jednou týdně suchoulátkou. Nikdy nepoužívejte vodu, prášek v Easyhaleru je citlivý na vlhkost.

Používáte-li ochranné pouzdro, vyjměte z něj inhalátor a otřete jej. Když inhalátor vkládáte zpět do ochranného pouzdra, nasaďte na náustek kryt, který brání náhodnému uvolnění dávky.

VÝMĚNA EASYHALERU ZA NOVÝ

Součástí inhalátoru je počitadlo, které ukazuje zbývající počet dávek v inhalátoru (obr. 7a, 7b). Počítadlo se pootočí po každých pěti stisknutích inhalátoru (dávkách). V červené oblasti počitadlo ukazuje zbývajících posledních 20 dávek. Pokud nemáte nový Easyhaler, požádejte svého lékaře o předpis. Když počítadlo ukazuje 0, je čas Easyhaler vyměnit a to i přesto, že skrz okénko na zadní straně inhalátoru (obr. 8) lze v inhalátoru vidět zbývající prášek.

dávek

Ochranné pouzdro si ponechte na další inhalátor.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Obrázek 8.

Okénko

Podobně jako všechny léky, může mít i Buventol Easyhaler nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky (více než 1 ze 100): pocit třesu, zvýšený nebo nepravidelný srdeční rytmus, bušení srdce.

Méně časté nežádoucí účinky (více než 1 z 1000): bolesti hlavy

Vzácné nežádoucí účinky (méně než 1 z 1 000): kašel, podráždění v ústech a krku (kterému se dá předejít vypláchnutím úst po inhalaci), snížení hladiny draslíku v krvi, svalové křeče, neklid, závrať, hyperaktivita , nepravidelné míhání srdečních síní, nedostatečné prokrvení srdce, rychlá a nepravidelná srdeční činnost, předčasné a mimořádné srdeční stahy.

Méně často se mohou u některých lidí objevit alergická reakcenazývaná anafylaxe nebo angioedém. Zaznamenáte-li svědění, kopřivku, zčervenání kůže, otékání očních víček, rtů, tváře nebo krku, v v

dušnost, nízký krevní tlak nebo kolaps, krátce po použití Buventol Easyhaleru, PŘESTAŇTE Buventol Easyhaler používat. Okamžitě to oznamte svému lékaři.

Vzácně mohou inhalované léky způsobit větší dušnost a zkrácení dechu ihned po použití (paradoxní bronchospasmus). Pokud se to u Vás objeví, PŘESTAŇTE Buventol Easyhaler používat. Okamžitě to oznamte svému lékaři.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK BUVENTOL EASYHALER UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek uchovávejte při teplotě do 25°C v původním vnitřním obalu.

Po otevření fóliového sáčku chraňte před vlhkem. Doporučuje se uschovávat Easyhaler v ochranném pouzdře.

Pokud Vám Buventol Easyhaler navlhne, je potřeba vyměnit jej za nový.

Buventol Easyhaler vyměňte vždy 6 měsíců po otevření fóliového sáčku. Pro snadnější zapamatování si zapište datum, kdy jste otevřeli fóliový sáček:

Easyhaler nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Buventol Easyhaler obsahuje

– Léčivou látkou je salbutamoli sulfas 120,5 pg,odpo vídající salbutamolum 100,0 pg, v jedné odměřené dávce (BUVENTOL EASYHALER 100 pg/dose) nebo salbutamoli sulfas 241,0 pg odpovídající salbutamolum 200,0 pg v jedné odměřené dávce (BUVENTOL EASYHALER 200 pg/dose).

– Pomocnou látkou je monohydrát laktózy (který obsahuje mléčné bílkoviny).

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Orion Corporation

P.O.BOX 65

FIN-02101 Espoo

FINSKO

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

25.5.2011

6

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář