C-VITAMIN 1000 PHARMAVIT

Čtěte příbalový leták C-VITAMIN 1000 PHARMAVIT online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k C-VITAMIN 1000 PHARMAVIT a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku C-VITAMIN 1000 PHARMAVIT

  1. Co je C-VITAMIN 1000 PHARMAVIT a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete C-VITAMIN 1000 PHARMAVIT užívat
  3. Jak se C-VITAMIN 1000 PHARMAVIT užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak C-VITAMIN 1000 PHARMAVIT uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – C-VITAMIN 1000 PHARMAVIT

1. Co je přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit a k čemu se používá

Přípravek obsahuje vitamin C, který podporuje obranyschopnost organismu proti infekcím a napomáhá správné funkci a tvorbě vazivové tkáně.

Přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit je vhodný pouze pro dospělé. Používá se při zvýšených nárocích organismu na vitamin C, jako jsou např. nemoci z nachlazení, rekonvalescence, nehojící se rány, stres, jarní únava. Na doporučení lékaře se používá C-VITAMIN 1000 Pharmavit k léčení skorbutu (avitaminózy C), který se může projevovat jako krvácivost, otoky a bolesti kloubů a dolních končetin, záněty a ústupem dásní, a jako doplněk léčby krvácivých stavů, methemoglobinémie, nebo střevních onemocnění různého původu. Přípravek mohou užívat těhotné i kojící ženy pod dohledem ošetřujícího lékaře.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit užívat

Další léčivé přípravky a přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit

Účinky přípravku a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Pokud Vám lékař předepíše během užívání přípravku C-VITAMIN 1000 Pharmavit přípravek obsahující deferoxamin, upozorněte ho, že užíváte C-VITAMIN 1000 Pharmavit.

O vhodnosti současného užívání přípravku C-VITAMIN 1000 Pharmavit s jinými léky (i vitaminovými přípravky) se poraďte s lékařem.

Těhotenství a kojení

Nebyly zaznamenány potíže při užívání přípravku během těhotenství ani při kojení. Vysoké dávky užívané během těhotenství mohou u novorozence paradoxně způsobit projevy nedostatku vitamínu C. V průběhu těhotenství se doporučuje užívat vitamin C pouze pod dohledem ošetřujícího lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Důležité informace o některých složkách přípravku C-VITAMIN 1000 Pharmavit

Přípravek obsahuje cukr, není proto vhodný pro diabetiky a osoby s nesnášenlivostí některých cukrů.

Poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přípravek obsahuje barvivo oranžovou žluť, které může způsobit alergické reakce.

Tento přípravek obsahuje 305,2 mg sodíku v jedné dávce. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3.    Jak se přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit užívá

Pokud lékař neurčí jinak, užívají dospělí 1/2 – 1 šumivou tabletu denně.

Tablety se užívají rozpuštěné ve sklenici (asi 200 ml) vody.

Jestliže jste užil(a) více přípravku C-VITAMIN 1000 Pharmavit, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití léku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte další plánovanou dávku v předepsané době.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit

Po náhlém vysazení dlouhodobě podávaných vysokých dávek může dojít k paradoxní hypovitaminóze (projevům nedostatku vitamínu).

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale u citlivých osob a při dávkách nad 1 gram se mohou objevit zažívací obtíže (průjem), které po snížení dávky nebo vysazení přípravku odezní. Dalšími nežádoucími účinky mohou být závratě, bolesti břicha, kopřivka a vyrážka. Může také dojít ke zýšenému vylučování oxalátů močí (hyperoxalurie) nebo k jejímu nápadnému zabarvení (chromaturie).

Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 1, webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit obsahuje

– Léčivou látkou je acidum ascorbicum, 1000 mg v 1 šumivé tabletě.

– Pomocnými látkami jsou: sodná sůl sacharinu, hydrogenuhličitan sodný, bezvodá kyselina citronová, natrium-benzoát, pomerančové aroma (maltodextrin, arabská klovatina, pomerančová šťáva, pomerančová silice, ethyl-butyrát, linalol, citral a butylhydroxyanisol (BHA, E320)), oranžová žluť FCF (oranžová žluť FCF (E 110)), síran sodný (E514), sacharóza, makrogol 6000.

Jak přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek C-VITAMIN 1000 Pharmavit jsou oranžové tablety se zkosenými hranami a vůní pomeranče s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Velikost baleni: 10 šumivých tablet balených v tubě s uzávěrem s vysoušedlem a v krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:

UPSA, Agen, Francie

UPSA, Le Passage, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 9.9.2015.

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář