ČAJ Z HLOHU

Čtěte příbalový leták ČAJ Z HLOHU online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ČAJ Z HLOHU a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ČAJ Z HLOHU

  1. Co je ČAJ Z HLOHU a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ČAJ Z HLOHU užívat
  3. Jak se ČAJ Z HLOHU užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ČAJ Z HLOHU uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ČAJ Z HLOHU

KONTRAINDIKACE

Neužívejte při přecitlivělosti na léčivou látku přípravku.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou dosud známé. Při výskytu jakýchkoli neobvyklých reakcí přestaňte přípravek užívat a poraďte se s lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky:

Nahlášením nežádoucího účinku můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

INTERAKCE

Nejsou známé.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k nedostatku údajů se nedoporučuje užívání v těhotenství a v období kojení.

Objeví-li se dušnost, bolest v srdeční krajině, bolesti vyzařující do oblasti krku, paží, nadbřišku nebo horní části břicha a otoky nohou, je nutno vyhledat lékaře ihned.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

VELIKOST BALENÍ

30 g, 20 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem i bez přebalu

22,5 g, 15 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem

15 g, 10 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

94/466/96-C

Č. ŠARŽE

POUŽITELNÉ DO

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

Megafyt Pharma s.r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU NA OBALU

ČAJ Z HLOHU

DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

17.12.2014

Strana 2 (celkem 2)

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář