ČAJ ZE ŠALVĚJE

Čtěte příbalový leták ČAJ ZE ŠALVĚJE online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ČAJ ZE ŠALVĚJE a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ČAJ ZE ŠALVĚJE

  1. Co je ČAJ ZE ŠALVĚJE a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ČAJ ZE ŠALVĚJE užívat
  3. Jak se ČAJ ZE ŠALVĚJE užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ČAJ ZE ŠALVĚJE uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ČAJ ZE ŠALVĚJE

KONTRAINDIKACE

Neužívejte při přecitlivělosti na látky obsažené v nati šalvěje lékařské.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Při přecitlivělosti ojedinělá možnost vzniku alergických reakcí.

Přípravek může ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje. Při ovlivnění pozornosti neřiďte ani neobsluhujte stroje.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky:

Nahlášením nežádoucího účinku můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

INTERAKCE

Neužívejte současně s léky ovlivňujícími tzv. GABA receptory (např. barbituráty nebo benzodiazepiny, užívané k léčbě úzkosti nebo nespavosti). O souběžném užívání jiných léčivých přípravků se poraďte s lékařem.

UPOZORNĚNÍ

Pokud příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného přípravku přetrvávají nebo se objeví nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, vyhledejte lékaře.

Použití u dětí a dospívajících do 18 let se nedoporučuje, protože nejsou k dispozici dostatečné údaje a je třeba poradit se s lékařem.

V těhotenství a při kojení se vzhledem k nedostatku dat nedoporučuje přípravek užívat. Nepoužívejte dlouhodobě.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

VELIKOST BALENÍ

30 g, 20 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem i bez přebalu

22,5 g, 15 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem

15 g, 10 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

94/765/99-C

Č. ŠARŽE

POUŽITELNÉ DO

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

Megafyt Pharma s.r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU NA OBALU

ČAJ ZE ŠALVĚJE

DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

17.9.2014

Strana 2 (celkem 2)

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář