CALCIUM 500 MG PHARMAVIT

Čtěte příbalový leták CALCIUM 500 MG PHARMAVIT online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CALCIUM 500 MG PHARMAVIT a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CALCIUM 500 MG PHARMAVIT

  1. Co je CALCIUM 500 MG PHARMAVIT a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CALCIUM 500 MG PHARMAVIT užívat
  3. Jak se CALCIUM 500 MG PHARMAVIT užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CALCIUM 500 MG PHARMAVIT uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CALCIUM 500 MG PHARMAVIT

1. Co je Calcium 500 mg Pharmavit a k čemu se používá

Calcium 500 mg Pharmavit jsou šumivé tablety citronové příchuti s obsahem vápníku, který je nutný pro správnou funkci svalů a nervů, pro růst kostí a zubů. Denní potřeba vápníku se pohybuje mezi 500 až 2000 mg a zvyšuje se v těhotenství, v období kojení a během růstu.

Přípravek se používá ke krytí zvýšené potřeby vápníku v období růstu, v těhotenství a v období kojení. Na doporučení lékaře se užívá jako součást léčby u řídnutí kostí (osteoporózy), měknutí kostí (osteomalácie), u chorobně zvýšené propustnosti kapilár při alergických reakcích, jako podpůrná léčba spasmofilie a tetanie (zvýšená nervová dráždivost se sklonem ke svalovým křečím) a podporuje také hojení zlomenin.

Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 5 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcium 500 mg Pharmavit užívat

Neužívejte Calcium 500 mg Pharmavit:

– jestliže jste alergický(á) na uhličitan vápenatý nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6),

– jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin nebo ledvinovými kameny,

– jestliže máte vysokou hladinu vápníku v moči,

– jestliže máte zvýšenou hladinu vápníku v krvi (např. při onemocnění příštítných tělísek nebo při předávkování vitaminem D),

– jestliže trpíte mnohočetným myelomem (nádorové onemocnění)

Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Calcium 500 mg Pharmavit se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Při dlouhodobém užívání jsou nutné laboratorní kontroly hladiny vápníku v moči, zejména pokud současně užíváte přípravky obsahující vitamin D nebo pokud trpíte chronickým onemocněním ledvin. Bez porady s lékařem neužívejte současně žádné další přípravky obsahující vápník nebo vitamin D.

Další léčivé přípravky a Calcium 500 mg Pharmavit

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Vápník může zesilovat účinek srdečních glykosidů (léků užívaných k léčbě nedostatečné srdeční činnosti, např. digoxin). Vápník snižuje účinek vitaminů rozpustných v tucích (vitamin A a D) a některých antibiotik (tetracyklinů a kanamycinu), protože snižuje jejich vstřebávání. Pokud je podávání těchto antibiotik nutné, musí být mezi užitím kalcia a antibiotika zachován interval nejméně 3 hodin. Vstřebávání vápníku zhoršuje kyselina fytová a šťavelová, soli hořčíku, draslíku a sodíku. Při současném užívání přípravků s vitaminem D vzniká riziko hyperkalcémie (zvýšená hladina vápníku v krvi).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

V období těhotenství a kojení můžete přípravek Calcium 500 mg Pharmavit užívat, ale jen pod lékařským dohledem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Calcium 500 mg Pharmavit nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Calcium 500 mg Pharmavit obsahuje sodík

Přípravek Calcium 500 mg Pharmavit obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

3. Jak se Calcium 500 mg Pharmavit užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, užívají dospělí 1–2 tablety denně.

Použití u dětí a dospívajících

Dětem od 5 let a dospívajícím podávejte 1krát denně 1 tabletu.

Způsob podání

Šumivou tabletu nechte rozpustit ve sklenici vody (asi 200 ml) a po úplném rozpuštění roztok vypijte. Přípravek užívejte nejlépe při jídle nebo bezprostředně po jídle.

Přípravek se může užívat ke krytí zvýšené potřeby vápníku po dobu 2 měsíců bez porady s lékařem. Pokud užíváte přípravek na doporučení lékaře, dávkování i délku léčby určí lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Calcium 500 mg Pharmavit, než jste měl(a)Předávkování vápníkem může způsobit příznaky, jako jsou nevolnost, zvracení, zácpa nebo bolesti břicha. Při užívání vápníku ve formě šumivých tablet však předávkování nepřipadá v úvahu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Calcium 500 mg Pharmavit

Pokračujte v užívání podle návodu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek Calcium 500 mg Pharmavit je obvykle dobře snášen, ale může se vyskytnout zácpa, nechutenství nebo tlak v nadbřišku.

Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.

Může se vyvinout alergická reakce, která se může projevit náhle vzniklým otokem obličeje, poruchami dýchání, vyrážkou a svěděním kůže. V tomto případě ihned přerušte užívání přípravku a vyhledejte lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Calcium 500 mg Pharmavit uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Calcium 500 mg Pharmavit obsahuje

Léčivou látkou je calcii carbonas. Jedna šumivá tableta obsahuje calcii carbonas 1250 mg (odpovídá 500 mg vápníku).

Pomocnými látkami jsou riboflavin-fosfát sodná sůl, kyselina citronová, hydrogenuhličitan sodný, makrogol, sodná sůl sacharinu, citronové aroma.

Jak Calcium 500 mg Pharmavit vypadá a co obsahuje toto balení

Calcium 500 mg Pharmavit jsou světle žluté, ploché, okrouhlé, tablety se zkosenými hranami a charakteristickou citrónovou vůní, rozpustné ve vodě za vzniku šumivé reakce.

Balení obsahuje 20 šumivých tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

WALMARK, a.s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18.5.2016

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář