CALCIUM FLUORATUM DHU

Čtěte příbalový leták CALCIUM FLUORATUM DHU online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CALCIUM FLUORATUM DHU a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CALCIUM FLUORATUM DHU

  1. Co je CALCIUM FLUORATUM DHU a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CALCIUM FLUORATUM DHU užívat
  3. Jak se CALCIUM FLUORATUM DHU užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CALCIUM FLUORATUM DHU uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CALCIUM FLUORATUM DHU

1.  NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Calcium fluoratum DHU

D5 – D30

Tablety

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY Calcium fluoratum

3.  SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Monohydrát laktózy, bramborový škrob, magnesium-stearát.

4.  LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

80, 200, 1000 tablet

5.  ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání.

~6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

7.  DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.

Biochemické tablety podle Dr. Schusslera No. 1.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

Používejte podle rady odborníka na homeopatii.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Datum revize textu: 20. 7. 2018

V licenci DHU, Karlsruhe, Německo.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

8.   POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

Deutsche Homoopathie-Union DHU – Arzneimittel GmbH & Co. KG,

OttostraBe 24

76227 Karlsruhe, Německo

Výrobce:

Dr. Peithner KG nunmehr GmbH & Co

Richard Strauss-StraBe 13

1230 Vídeň, Rakousko

Deutsche Homoopathie-Union DHU – Arzneimittel GmbH & Co. KG,

OttostraBe 24

76227 Karlsruhe, Německo

12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. číslo: 93/196/92-A/C

13.  ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.  NÁVOD K POUŽITÍ

Dávkování: 3×2 tablety.

16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

1.  NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Calcium fluoratum DHU

D5 – D30

Tablety

2.  OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Calcium fluoratum

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Monohydrát laktózy, bramborový škrob, magnesium-stearát.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

80, 200, 1000 tablet

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání.

ó. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

7.  DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.

Biochemické tablety podle Dr. Schusslera 1.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

Používejte podle rady odborníka na homeopatii.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Datum revize textu: 20. 7. 2018

V licenci DHU, Karlsruhe, Německo.

8.   POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

Deutsche Homoopathie-Union DHU – Arzneimittel GmbH & Co. KG

Výrobce:

Dr. Peithner KG nunmehr GmbH & Co

Deutsche Homoopathie-Union DHU – Arzneimittel GmbH & Co. KG

12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. číslo: 93/196/92-A/C

13.  ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.  NÁVOD K POUŽITÍ

Dávkování: 3×2 tablety.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář