CALCIUM FLUORATUM SVĚT ESENCÍ

Čtěte příbalový leták CALCIUM FLUORATUM SVĚT ESENCÍ online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CALCIUM FLUORATUM SVĚT ESENCÍ a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CALCIUM FLUORATUM SVĚT ESENCÍ

  1. Co je CALCIUM FLUORATUM SVĚT ESENCÍ a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CALCIUM FLUORATUM SVĚT ESENCÍ užívat
  3. Jak se CALCIUM FLUORATUM SVĚT ESENCÍ užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CALCIUM FLUORATUM SVĚT ESENCÍ uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CALCIUM FLUORATUM SVĚT ESENCÍ

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Calcium fluoratum Svět esencí D12 tablety

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Složení: 1 tableta obsahuje Calcium fluoratum D12 250 mg

3.

Monohydrát laktosy

Kalcium – behenát

Bramborový škrob

4.

Tablety

400 tablet

1000 tablet

2000 tablet

4000 tablet

5.    ZP

Perorální podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO

DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.

Biochemie podle Dr. SchuBlera – Nr. 1

Používejte podle rady odborníka na homeopatii.

Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Datum revize textu: 21. 6. 2017

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

Doba použitelnosti po prvním otevření: 1 rok

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO

ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny

11.   NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

Držitel rozhodnutí o registraci: Svět esencí s.r.o.

Senovážné náměstí 978/23

110 00 Praha 1 – Nové město

Výrobce :

Adler Pharma Produktion und Vertrieb GmbH,

A-5671 Bruck an der GlocknerstraBe

Rakousko

12.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 93/820/15-C

13. ČÍSLO ŠARŽE 

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. K dostání pouze v lékárnách.

15.   NÁVOD K POUŽITÍ

16.   INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Calcium fluoratum Svět esencí

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

2

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář