CALCIUM FOLINATE SANDOZ 10 MG/ML

Čtěte příbalový leták CALCIUM FOLINATE SANDOZ 10 MG/ML online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CALCIUM FOLINATE SANDOZ 10 MG/ML a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CALCIUM FOLINATE SANDOZ 10 MG/ML

  1. Co je CALCIUM FOLINATE SANDOZ 10 MG/ML a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CALCIUM FOLINATE SANDOZ 10 MG/ML užívat
  3. Jak se CALCIUM FOLINATE SANDOZ 10 MG/ML užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CALCIUM FOLINATE SANDOZ 10 MG/ML uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CALCIUM FOLINATE SANDOZ 10 MG/ML

1. Co je přípravek Calcium Folinate Sandoz 10 mg/ml a k čemu se používá

Přípravek Calcium Folinate Sandoz 10 mg/ml je roztok obsahující léčivou látku kalcium-folinát, která patří do skupiny léčiv nazývaných detoxikační látky.

Přípravek Calcium Folinate Sandoz 10 mg/ml se používá k omezení nežádoucích účinků jistých léků proti rakovině, nebo pokud takových léků bylo dospělým nebo dětem podáno příliš velké množství. Přípravek Calcium Folinate Sandoz 10 mg/ml funguje tak, že působí proti účinkům léčiv, která působí proti kyselině listové, jako je methotrexát. Tento způsob léčby se nazývá „ochranná léčba kalcium-folinátem“.

Přípravek Calcium Folinate Sandoz 10 mg/ml lze rovněž použít v kombinaci s 5-fluoruracilem (což je další lék proti rakovině).

Injekce kalcium-folinátu se rovněž používají k omezení nežádoucích účinků jiných léčiv (skupina léčiv nazývaných antagonisté kyseliny listové). Příklady antagonistů kyseliny listové jsou:

trimetrexát (antibiotikum a lék proti rakovině) trimethoprim (antibiotikum) pyrimethamin (lék používaný při léčbě malárie)

Rovněž se může používat k léčbě předávkování těmito léky.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Calcium Folinate Sandoz 10 mg/ml podán

Přípravek Calcium Folinate Sandoz 10 mg/ml Vám nesmí být podán, jestliže:

– jestliže jste alergický(á) na kalcium-folinát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

– máte snížené počty červených krvinek (anémii)

Přípravek Calcium Folinate Sandoz 10 mg/ml Vám nesmí být podáván spolu s jistými léky proti rakovině, pokud jste těhotná nebo pokud kojíte (Váš lékař ví, které to jsou).

Přípravek Calcium Folinate Sandoz 10 mg/ml se smí podávat pouze nitrosvalovou nebo nitrožilní injekcí a nesmí se podávat přímo do míchy nebo mozku (intratekálně).

Upozornění a opatření

Předtím, než Vám bude přípravek Calcium Folinate Sandoz 10 mg/ml podán, se poraďte se svým lékařem, pokud máte

– epilepsii

– poruchu funkce ledvin

– průjem

– zánět v ústech

Další léčivé přípravky a přípravek Calcium Folinate Sandoz 10 mg/ml

Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Například

– léky proti epilepsii

– 5-fluoruracil (lék proti rakovině)

– ko-trimoxazol (antibiotikum)

– pyrimethamin (lék proti malárii)

Těhotenství, kojení a plodnost

V těhotenství nebo během kojení Vám přípravek Calcium Folinate Sandoz 10 mg/ml nesmí být podáván spolu s 5-fluoruracilem, protože by to mohlo Vaše dítě poškodit.

V těhotenství a během kojení Vám přípravek Calcium Folinate Sandoz 10 mg/ml bude podáván pouze spolu s methotrexátem, pokud to bude Váš lékař považovat za nezbytné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neexistují žádné důkazy, že by přípravek Calcium Folinate Sandoz 10 mg/ml měl vliv na řízení dopravních prostředků nebo obsluhu strojů.

Přípravek Calcium Folinate Sandoz 10 mg/ml obsahuje sodík.

Dávky nižší než 7 ml (70 mg):

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg), tj. Je v zásadě bez sodíku.

Tento léčivý přípravek obsahuje 3,3 mg (0,14 mmol) sodíku na ml. To je nutno vzít v potaz u pacientů na řízené sodíkové dietě.

3. Jak se přípravek Calcium Folinate Sandoz 10 mg/ml podává

Přípravek Calcium Folinate Sandoz 10 mg/ml bude podávat pouze lékař nebo zdravotní sestra pod dohledem lékaře se zkušenostmi s používáním chemoterapie. Přípravek Calcium Folinate Sandoz 10 mg/ml se smí podávat injekcí nebo infuzí do žíly nebo jako injekce do svalu.

Dávka je závislá na ploše tělesného povrchu, na typu používané protirakovinové léčby a další léčbě, kterou podstupujete.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Svého lékaře ihned informujte

pokud máte těžkou alergickou reakci – může Vás postihnout náhlá svědivá vyrážka (kopřivka), otok rukou, nohou, kotníků, obličeje, rtů, úst nebo hrdla (což může vyvolat potíže s polykáním nebo dýcháním), přičemž můžete mít pocit na omdlení. Jde o velmi závažný nežádoucí účinek. Ihned se obraťte na svého lékaře.

Tento nežádoucí účinek je velmi vzácný (může postihnout až 1 z 10 000 lidí).

Další nežádoucí účinky:

Byly hlášeny následující další nežádoucí účinky:

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí)

horečka

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí)

potíže se spánkem (nespavost) agitovanost deprese problémy s trávicím systémem zvýšení počtu záchvatů křečí u pacientů s epilepsií

Pokud dostanete přípravek Calcium Folinate Sandoz 10 mg/ml v kombinaci s protirakovinovým lékem obsahujícím fluorpyrimidiny, je pravděpodobnější, že Vás postihne nežádoucí účinek tohoto dalšího léku:

Velmi časté: mohou postihnout až 1 z 10 lidí

pocit na zvracení zvracení těžký průjem ztráta tekutin v důsledku průjmu zánět střevní výstelky nebo sliznice v ústech (vyskytly se i život ohrožující stavy) snížení počtu krvinek (včetně život ohrožujících stavů)

Časté

zarudnutí a otok dlaní nebo chodidel, který může vest k olupování kůže (syndrom ruka-noha)

Není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit

zvýšená hladina amoniaku v krvi

5. Jak přípravek Calcium Folinate Sandoz 10 mg/ml uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za EXP/Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 až 8 °C).

Informace o uchovávání a dobách do použití přípravku Calcium Folinate Sandoz 10 mg/ml po jeho naředění k infuzi jsou popsány v informacích určených zdravotníkům na konci této příbalové informace.

Tento přípravek nepoužívejte, pokud je zakalený nebo pokud obsahuje částice.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář