CALCIUM-SANDOZ FORTE 500 MG

Čtěte příbalový leták CALCIUM-SANDOZ FORTE 500 MG online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CALCIUM-SANDOZ FORTE 500 MG a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CALCIUM-SANDOZ FORTE 500 MG

  1. Co je CALCIUM-SANDOZ FORTE 500 MG a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CALCIUM-SANDOZ FORTE 500 MG užívat
  3. Jak se CALCIUM-SANDOZ FORTE 500 MG užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CALCIUM-SANDOZ FORTE 500 MG uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CALCIUM-SANDOZ FORTE 500 MG

1. Co je přípravek Calcium-Sandoz a k čemu se užívá?

Přípravek Calcium-Sandoz obsahuje bohatý zdroj vápníku, což je základní minerální látka potřebná pro tvorbu a zachování kosti.

Přípravek Calcium-Sandoz je určen k prevenci a léčbě nedostatku vápníku a může být užíván v kombinaci s jinými léčivými přípravky k prevenci a léčbě onemocnění nazývaného osteoporóza (řídnutí kostí).

Přípravek Calcium-Sandoz je rovněž v kombinaci s vitaminem D3 určen k léčbě křivice (měknutí rostoucích kostí u dětí) a osteomalácie (měknutí kostí u dospělých).

Vápník se vstřebává ve střevech a krví je rozváděn do celého těla.

Vápník hraje důležitou roli v některých tělesných funkcích. Je nezbytný pro funkci nervů, svalů a srdce, jakož i pro srážení krve. Kromě toho je nezbytný pro správnou funkci mnoha hormonů v těle. Aby mohl splňovat tyto různé úlohy, musí být vápník dostupný ve správné koncentraci.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete užívat přípravek Calcium-Sandoz

Přípravek Calcium-Sandoz neužívejte, pokud máte:

Přecitlivělost (alergii) na vápník a/nebo na kteroukoliv složku těchto šumivých tablet (viz seznam pomocných látek v bodě 6 na konci této příbalové informace); Zvýšenou hladinu vápníku v krvi (hyperkalcémii); Zvýšené vylučování vápníku do moči (hyperkalciurii); Určité problémy s ledvinami, jako např.: ledvinové kameny (nefrolithiázu), usazeniny vápníku ve tkáni ledvin (nefrokalcinózu).

Zvláštní opatrnosti při užití přípravku Calcium-Sandoz je zapotřebí

Pokud trpíte onemocněním ledvin, užívejte tento přípravek pouze po poradě se svým lékařem, zvláště pokud užíváte přípravky obsahující hliník.

Bez doporučení lékaře neužívejte současně s přípravkem Calcium-Sandoz přípravky obsahující vitamin D.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Poraďte se, prosím, se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud užíváte nebo jste v nedávné době užívali některé jiné léčivé přípravky, včetně těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, protože vápník může ovlivňovat jiné léčivé přípravky, podávané současně.

Jestliže užíváte nebo jste v nedávné době užívali srdeční glykosidy, thiazidová diuretika nebo kortikosteroidy, pečlivě dodržujte pokyny Vašeho lékaře. Léčivý přípravek Calcium-Sandoz se má užívat nejméně s 3-hodinovým odstupem po užití perorální formy (tj. užívaného ústy) bisfosfonátu anebo fluoridu sodného.

Jestliže užíváte některou ze skupin antibiotik nazývaných tetracyklíny, užívejte léčivý přípravek Calcium-Sandoz nejméně 2 hodiny po anebo 4 až 6 hodin před užitím tetracyklínů.

Užívání přípravku Calcium-Sandoz s jídlem a pitím

Přípravek Calcium-Sandoz se nemá užívat 2 hodiny po požití jídel s vysokým obsahem kyseliny šťavelové nebo kyseliny fytové. Mezi tato jídla patří například špenát, rebarbora a celozrnné obiloviny.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se před začátkem užívání přípravku Calcium-Sandoz s lékařem. Calcium-Sandoz může být užíván těhotnými nebo kojícími ženami v případě nedostatku vápníku. Obecně je přiměřený denní příjem (včetně potravy a doplňků stravy) pro těhotné a kojící ženy 1000–1300 mg vápníku. V průběhu těhotenství a kojení by neměl celkový denní příjem vápníku přesáhnout 1500 mg.

Vápník prostupuje do mateřského mléka, ale nemá negativní účinek na dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Není známo, že by požití přípravku Calcium-Sandoz nějak ovlivňovalo schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Calcium-Sandoz:

Přípravek Calcium-Sandoz je vhodný pro diabetiky (1 šumivá tableta 500 mg obsahuje 0,002 jednotek cukrů). Pacienti s dietou omezující sodík by se před zahájením léčby tímto přípravkem měli poradit s lékařem. Přípravek Calcium-Sandoz forte 500 mg obsahuje 68,45 mg sodíku v jedné tabletě. Pokud se domníváte, že máte intoleranci (nesnášenlivost) na některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Přípravek Calcium-Sandoz obsahuje aspartam, zdroj fenylalaninu, a může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií.

3. Jak se přípravek Calcium-Sandoz užívá?

Stejně jako u všech léčivých přípravků se prosím pečlivě řiďte pokyny, aby bylo zajištěno správné působení přípravku Calcium-Sandoz.

Děti užívají jednu šumivou tabletu (jednorázová dávka) jednou nebo dvakrát denně (odpovídá 500 –1000 mg vápníku).

Dospělí užívají jednu šumivou tabletu (jednorázová dávka) jednou, dvakrát nebo třikrát denně (odpovídá 500 – 1500 mg vápníku).

Rozpusťte přípravek Calcium-Sandoz ve sklenici vody (přibližně 200 ml) a ihned vypijte. Tablety nepolykejte a nežvýkejte.

Přípravek Calcium-Sandoz se může užívat s jídlem nebo nalačno (viz bod Užívání přípravku Calcium-Sandoz s jídlem a pitím).

Jak dlouho máte přípravek Calcium-Sandoz užívat?

Přípravek Calcium-Sandoz užívejte v doporučených dávkách po dobu určenou Vaším lékařem. Protože Calcium-Sandoz je určený k prevenci a léčbě nedostatku vápníku a užívaný s jinými léčivými přípravky k prevenci a léčbě osteoporózy (řídnutí kostí), je pravděpodobné, že léčba bude dlouhodobá.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Calcium-Sandoz, než jste měl(a)

Předávkování přípravkem Calcium-Sandoz může způsobit příznaky, jako jsou nevolnost, zvracení, žízeň nebo zácpa. Pokud máte podezření na předávkování, vyhledejte ihned svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Calcium-Sandoz

Neužívejte dvojnásobnou dávku jako náhradu za zapomenutou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít přípravek Calcium-Sandoz nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

– Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 10 000 lidí) zahrnují:

– závažná alergická reakce, zahrnující např. otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, který může mít za následek obtíže při polykání.

– Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 osoby z 1 000) zahrnují:

– nevolnost, průjem, bolesti břicha, zácpa, nadýmání, zvracení, svědění, zarudnutí a/nebo pálení kůže.

– Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 osoby ze 100) mohou zahrnovat:

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: .

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Calcium-Sandoz uchovávat

–  
–   

Po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na vnějším obalu a na tubě po „Použitelné do:“ nebo zkratce EXP přípravek Calcium-Sandoz nepoužívejte.

Datum expirace se vztahuje k poslednímu dni měsíce.

–  

Uchovávejte v původním obalu. Dbejte na to, aby byla tuba pevně uzavřená.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Calcium-Sandoz obsahuje

Léčivou látkou je calcii lactogluconas a calcii carbonas.

– Jedna šumivá tableta 500 mg obsahuje: 1132 mg calcii lactogluconas a 875 mg calcii carbonas (což odpovídá 500 mg vápníku).

Pomocné látky jsou: kyselina citronová bezvodá, pomerančové aroma v prášku (obsahuje: pomerančovou silici, maltodextrin, arabskou klovatinu, sorbitol (E 420), glukosu), aspartam (E 951), makrogol 6000 a hydrogenuhliči­tan sodný.

Jak přípravek Calcium-Sandoz vypadá a co obsahuje toto balení

Šumivé tablety jsou bílé, kulaté, ploché šumivé tablety se zkosenou hranou, s vůní pomeranče.

Šumivé tablety Calcium-Sandoz forte 500 mg jsou dostupné v balení po 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 a 600 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Tento léčivý přípravek je v zemích EEA registrován pod následujícími názvy:

Rakousko:

Calcium „Sandoz“ forte – Brausetabletten

Belgie:

Sandoz Calcium, bruistabletten

Kypr:

Česká republika:

Calcium-Sandoz Forte 500mg Effervescent Tablets

CALCIUM-SANDOZ FORTE 500mg

Dánsko:

Calcium-Sandoz, brusetabletter

Francie:

CALCIUM SANDOZ 500mg, comprimés effervescents

Maďarsko:

Calcium-Sandoz pezsgotabletta

Island:

Calcium-Sandoz, freyóitóflur

Itálie:

CALCIUM-SANDOZ 500mg compresse effervescenti

Norsko:

Calcium-Sandoz 500mg brusetabletter

Polsko:

CALCIUM-SANDOZ Forte

Portugalsko:

CALCIUM-SANDOZ FORTE

Slovenská republika:

CALCIUM-SANDOZ Forte 500 mg

Slovinsko:

Calcium Calvive 500 mg šumece tablete

Španělsko:

Švédsko:

Calcium-Sandoz 500 mg comprimidos efervescentes

Calcium-Sandoz 500 mg, brustabletter

Držitel rozhodnutí o registraci:San­doz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

Výrobce:

FAMAR ORLEANS, 5, Avenue de Concyr, 45071 Orléans La Source Cedex 02, Francie

Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, D-70839 Gerlingen, Německo

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke Allee, 1, 39179 Barleben, Německo

GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, BarthstraBe 4, 80339 Munchen, Německo

Glaxosmithkline Sante Grand Public, 23 Rue Francios Jakob, 92500 Rueil Malmaison, Francie

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovinsko

Novartis Consumer Health N.V., Medialaan 40, 1800 Vilvoorde, Bel­gie

Novartis Hungária Kft., 43 – 47, Bartók Béla út , 1114 Budapest, Madarsko

Novartis Consumer Health GmbH, Zielstattstrasse 40, 81379 Monachium, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 25. 1. 2018

5/5

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář