CALCIUM SULFURICUM SVĚT ESENCÍ

Čtěte příbalový leták CALCIUM SULFURICUM SVĚT ESENCÍ online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CALCIUM SULFURICUM SVĚT ESENCÍ a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CALCIUM SULFURICUM SVĚT ESENCÍ

  1. Co je CALCIUM SULFURICUM SVĚT ESENCÍ a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CALCIUM SULFURICUM SVĚT ESENCÍ užívat
  3. Jak se CALCIUM SULFURICUM SVĚT ESENCÍ užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CALCIUM SULFURICUM SVĚT ESENCÍ uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CALCIUM SULFURICUM SVĚT ESENCÍ

1.   NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Calcium sulfuricum Svět esencí D6 tablety

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Složení: 1 tableta obsahuje Calcium sulfuricum D6 250 mg

3.   SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Monohydrát laktosy

Kalcium – behenát

Bramborový škrob

4.   LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Tablety,

400 tablet

1000 tablet

2000 tablet

4000 tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.   DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.

Biochemie podle Dr. SchuBlera – Nr.12

Používejte podle rady odborníka na homeopatii.

Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Datum revize textu: 6. 12. 2017

8.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Svět esencí s.r.o.

Senovážné náměstí 978/23

110 00 Praha 1 – Nové město

Výrobce :

Adler Pharma Produktion und Vertrieb GmbH, A-5671 Bruck an der GlocknerstraBe

Rakousko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 93/918/16-C

13. ČÍSLO ŠARŽE č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář