CAMDERO

Čtěte příbalový leták CAMDERO online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CAMDERO a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CAMDERO

  1. Co je CAMDERO a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CAMDERO užívat
  3. Jak se CAMDERO užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CAMDERO uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CAMDERO

1. Co je přípravek Camdero a k čemu se používá

Přípravek Camdero obsahuje dvě účinné látky, které se nazývají kandesartan-cilexetil a amlodipin. Obě tyto účinné látky pomáhají upravit vysoký krevní tlak.

– Kandesartan-cilexetil patří do skupiny léků, kterým se říká „antagonisté receptoru pro

angiotenzin II“.

– Amlodipin patří do skupiny látek, které se nazývají „blokátory kalciových kanálů“.

To znamená, že účinek obou těchto látek brání zúžení krevních cév. Výsledkem je uvolnění krevních cév a snížení krevního tlaku.

Přípravek Camdero se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) u pacientů, kteří již v těchto dávkách užívají kandesartan-cilexetil i amlodipin, místo toho, aby užívali dva samostatné léky.

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Camdero užívat

Neužívejte přípravek Camdero:

– jestliže jste alergický(á) na kandesartan-cilexetil, amlodipin, jiné antagonisty vápníku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

– pokud jste těhotná déle než 3 měsíce (na počátku těhotenství je také lépe přípravek Camdero neužívat – viz bod „Těhotenství“).

– pokud máte závažné onemocnění jater nebo biliární obstrukci (problém s odvodem žluči ze žlučníku).

– pokud je pacientem dítě mladší než 1 rok.

– pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

– pokud trpíte výrazně nízkým krevním tlakem (hypotenze).

– pokud trpíte zúžením aortální chlopně (stenóza aorty) nebo se u Vás vyvinul tzv. kardiogenní (srdeční) šok (stav, kdy srdce není schopno do těla pumpovat dostatečné množství krve).

– pokud trpíte srdečním selháním po srdečním infarktu.

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás něco z výše uvedeného týká, poraďte se se svým lékařem či lékárníkem, než začnete užívat přípravek Camdero.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Camdero se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká, nebo týkal některý z následujících sta­vů:

– pokud máte obtíže se srdcem, játry či ledvinami, nebo chodíte na dialýzu,

– pokud jste v nedávné době podstoupil(a) transplantaci ledviny,

– pokud zvracíte nebo jste nedávno intenzivně zvracel(a), nebo pokud máte průjem,

– pokud máte onemocnění nadledvinek zvanou Connův syndrom (taktéž zvanou primární hyperaldostero­nismus),

– pokud máte nízký krevní tlak,

– pokud jste někdy měl(a) mozkovou mrtvici,

– pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo můžete otěhotnět), musíte to sdělit svému lékaři. Přípravek Camdero se nedoporučuje užívat v rané fázi těhotenství a nesmí se užívat, pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, protože pokud byste jej v této fázi užívala, může závažně poškodit Vaše dítě (viz bod „Těhotenství“).

– nedávný srdeční infarkt,

– srdeční selhání,

– závažné zvýšení krevního tlaku (hypertenzní krize),

– jste starší pacient a potřebujete vyšší dávku, než jaká Vám začala být podávána.

Před užitím přípravku Camdero se poraďte se svým lékařem:

– pokud užíváte digoxin,

– pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

– inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem,

– aliskiren.

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů (např. draslíku) v krvi.

Viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek Camdero“.

Pokud se chystáte na operaci, informujte svého lékaře nebo zubního lékaře, že užíváte přípravek Camdero. Důvodem je to, že pokud se přípravek Camdero užívá v kombinaci s některými anestetiky, může způsobit pokles krevního tlaku.

Děti a dospívající

Použití přípravku Camdero u dětí a dospívajících do 18 let věku se nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek Camdero

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Camdero může ovlivnit způsob, jakým účinkují některé jiné léky a některé léky mohou mít vliv na přípravek Camdero. Pokud užíváte nějaké léky, lékař Vás může čas od času poslat na odběry krve.

Informujte lékaře, především pokud užíváte některé z následujících léků, možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:

– Jiné léky napomáhající snižovat Váš krevní tlak, včetně beta-blokátorů, diazoxidu a inhibitorů

ACE, jako je enalapril, kaptopril, lisinopril nebo ramipril.

– Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), jako je ibuprofen, naproxen, diklofenak, celekoxib či etorikoxib (léky na zmírnění bolesti a zánětu).

– Kyselinu acetylsalicylovou (pokud užíváte více než 3 g denně) (lék na zmírnění bolesti a zánětu).

– Doplňky stravy s draslíkem či náhrady soli obsahující draslík (léky, které zvyšují množství draslíku v krvi).

– Heparin (lék na ředění krve).

– Tablety na odvodnění (diuretika).

– Lithium (lék na psychiatrická onemocnění).

– Pokud užíváte inhibitor ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek Camdero“ a „Upozornění a opatření“).

– Ketokonazol, itrakonazol (lék proti plísním).

– Ritonavir, indinavir, nelfinavir (tzv. inhibitory proteázy užívané k léčbě HIV).

– Rifampicin, erythromycin, klarithromycin (k léčbě infekcí způsobených bakteriemi).

– Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum).

– Verapamil, diltiazem (lék k léčbě srdečních onemocnění).

– Dantrolen (infúze k léčbě závažných odchylek tělesné teploty).

– Takrolimus (slouží ke kontrole imunitní odpovědi organismu).

– Simvastatin (lék na snížení hladiny cholesterolu).

– Cyklosporin (lék potlačující imunitní reakce).

Přípravek Camdero snižuje krevní tlak a může prohloubit účinek jiných léků, které se používají na snížení vysokého krevního tlaku.

Přípravek Camdero s jídlem, pitím a alkoholem

Pacientům užívajícím přípravek Camdero se nedoporučuje konzumace grapefruitové šťávy a grapefruitu. Grapefruitová šťáva a grapefruit mohou zvýšit obsah léčivé látky amlodipinu v krvi a tím způsobit nepředvídatelné zvýšení účinku přípravku Camdero na snížení krevního tlaku.

Pokud Vám byl předepsán přípravek Camdero, poraďte se před konzumací alkoholu s lékařem. Alkohol Vám totiž spolu s užíváním přípravku může způsobit mdloby či závratě.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Svého lékaře musíte informovat, pokud si myslíte, že jste (nebo byste mohla být) těhotná. Váš lékař Vám obvykle doporučí, abyste přestala užívat přípravek Camdero dříve než otěhotníte, nebo ihned jakmile zjistíte, že jste těhotná, a doporučí Vám užívat jiný lék místo přípravku Camdero. Užívání přípravku Camdero se v časném těhotenství nedoporučuje a nesmí se užívat, pokud jste déle než 3 měsíce těhotná, jelikož může Vaše dítě vážně poškodit, pokud se užívá po třetím měsíci těhotenství.

Kojení

Informujte svého lékaře, pokud kojíte nebo pokud zamýšlíte kojit. Přípravek Camdero se nedoporučuje kojícím matkám, pokud si však přejete kojit, může Váš lékař zvolit jinou léčbu, zvláště pokud jde o novorozence nebo předčasně narozené dítě.

Amlodipin prokazatelně přechází do mateřského mléka v malých množstvích.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Camdero může ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pokud cítíte po tabletách nevolnost, závrať, únavu nebo máte bolest hlavy, neřiďte ani neobsluhujte stroje a ihned uvědomte svého lékaře.

Přípravek Camdero obsahuje laktosu a sodík

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

3. Jak se přípravek Camdero užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku Camdero je jedna tableta denně.

Tablety se polykají a zapíjí se sklenicí vody, s jídlem i bez jídla. Užívejte Vaši denní dávku ve stejnou dobu každý den. Během léčby přípravkem Camdero nepijte grapefruitovou­ šťávu.

Je důležité, abyste pokračoval(a) v užívání přípravku Camdero, dokud Vám lékař neřekne jinak.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Camdero, než jste měl(a)

Při požití většího množství tablet Vám může krevní tlak významně až nebezpečně klesnout. Můžete cítit závrať, točení hlavy, mdloby nebo slabost. Při velkém poklesu tlaku se může dostavit šok. Můžete mít studenou a vlhkou kůži a ztratit vědomí. Při užití více tablet přípravku Camdero vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Camdero

Neobávejte se. Pokud někdy zapomenete užít tabletu, tuto dávku již zcela vynechejte. Další dávku užijte v obvyklém čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Camdero

Váš lékař Vám doporučí, jak dlouho budete tento přípravek užívat. Vaše onemocnění se může vrátit, pokud ukončíte tuto léčbu dříve, než Vám bylo doporučeno.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Navštivte svého lékaře ihned, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte některý z následujících nežádoucích účinků.

– Náhlý sípot, bolest na hrudi, dušnost nebo potíže s dýcháním.

– Otok očních víček, obličeje nebo rtů.

– Otok jazyka a hrdla způsobující významné potíže s dýcháním.

– Závažné kožní reakce zahrnující silnou kožní vyrážku, kopřivku, zarudnutí kůže po celém těle, závažné svědění, tvorbu puchýřů, olupování a otok kůže, zánět sliznic (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza) nebo jiné alergické reakce.

– Srdeční infarkt, nepravidelný srdeční tep.

– Zánět slinivky, který může způsobit silnou bolesti břicha a zad doprovázenou výrazným celkovým pocitem nemoci/celkovou indispozicí.

Kandesartan, složka přípravku Camdero, může způsobit snížení počtu bílých krvinek. Může u Vás dojít ke snížení odolnosti vůči infekci a můžete zaznamenat únavu, infekci či horečku. Pokud k tomu dojde, obraťte se na svého lékaře. Lékař Vás může čas od času poslat na odběry krve s cílem ověřit, zda přípravek Camdero nějak ovlivňuje Vaši krev (agranulocytóza).

Možné nežádoucí účinky KANDESARTANU:

Časté(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

– Pocit závratě/točení hlavy.

– Bolest hlavy.

– Respirační infekce.

– Nízký krevní tlak, což může způsobovat pocit na omdlení a závratě.

– Změny ve výsledcích krevních testů.

– Zvýšené množství draslíku v krvi, zejména pokud již máte potíže s ledvinami nebo srdeční selhání. V závažných případech u těchto nežádoucích účinků můžete zaznamenat únavu, slabost, nepravidelnou činnost srdce nebo mravenčení.

– Účinky na funkci ledvin, zejména pokud již máte potíže s ledvinami nebo máte srdečním selháním. Ve velmi vzácných případech může nastat selhání funkce ledvin.

Velmi vzácné(mohou postihnout až 1 z 10 000 pa­cientů):

– Otoky obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla.

– Snížení hodnot červených nebo bílých krvinek. Můžete zaznamenat únavu, infekci či horečku.

– Kožní vyrážka, kopřivka.

– Svědění.

– Bolest zad, bolesti kloubů a svalů.

– Změny ve funkci jater, včetně zánětu jater (hepatitis). Dále můžete zaznamenat únavu, žloutnutí pokožky a bělma očí a dále příznaky podobné chřipce.

– Kašel.

– Pocit na zvracení (nauzea).

– Změny ve výsledcích krevních testů:

– Snížené množství sodíku v krvi. Při závažném stavu můžete zaznamenat slabost, nedostatek energie či svalové křeče.

Není známo(četnost z dostupných údajů nelze určit):

– Průjem.

Možné nežádoucí účinky AMLODIPINU:

Byly hlášeny následující velmi časté nežádoucí účinky. Jsou-li pro Vás obtěžující nebo trvají déle než jeden týden, poraďte se se svým lékařem.

Velmi časté nežádoucí účinky(mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):

– Otok (zadržování tekutin).

Byly hlášeny následující časté nežádoucí účinky. Jsou-li pro Vás obtěžující nebo trvají déle než jeden týden, poraďte se se svým lékařem.

Časté nežádoucí účinky(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

– Bolest hlavy, závrať, ospalost (obzvláště na začátku léčby).

– Bušení srdce (uvědomování si vlastního srdečního tepu), návaly horka.

– Bolest břicha, pocit na zvracení (nauzea).

– Změny funkce střev, průjem, zácpa, porucha trávení.

– Únava, slabost.

– Poruchy zraku, dvojité vidění.

– Svalové křeče.

– Otok kotníků.

Jiné hlášené nežádoucí účinky jsou uvedené v následujícím seznamu. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Méně časté nežádoucí účinky(mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

– Změny nálad, úzkost, deprese, nespavost.

– Třes, poruchy chuti, mdloby.

– Necitlivost nebo pocit brnění končetin; necitlivost k bolesti.

– Zvonění v uších.

– Nízký krevní tlak.

– Kýchání/rýma způsobená zánětem nosní sliznice (rinitida).

– Kašel.

– Sucho v ústech, zvracení.

– Ztráta vlasů, zvýšené pocení, svědění kůže, červené skvrny na kůži, změna barvy kůže.

– Porucha močení, zvýšená potřeba močení v noci, zvýšená četnost močení.

– Neschopnost dosáhnou erekce; nepříjemné pocity v prsech nebo zvětšení prsů u mužů.

– Bolest, celkový pocit nemoci/indispozice.

– Bolest svalů nebo kloubů, bolest zad.

– Zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti.

Vzácné nežádoucí účinky(mohou postihnout až 1 z 1 000 paci­entů):

– Zmatenost.

Velmi vzácné nežádoucí účinky(mohou postihnout až 1 z 10 000 pa­cientů):

– Snížený počet bílých krvinek, snížení počtu krevních destiček, které může mít za následek neobvyklou tvorbu modřin nebo sklon ke krvácení (poškození červených krvinek).

– Nadbytek cukru v krvi (hyperglykémie).

– Porucha nervů způsobující slabost, brnění nebo necitlivost.

– Otok dásní.

– Nadmutí břicha (zánět žaludku).

– Porucha funkce jater, zánět jater (hepatitida), zežloutnutí kůže (žloutenka), zvýšení jaterních enzymů, což může mít vliv na výsledky některých krevních testů.

– Zvýšené svalové napětí.

– Zánět krevních cév, často s kožní vyrážkou.

– Citlivost na světlo.

Není známo(četnost z dostupných údajů nelze určit):

– Třes, rigidní postoj, maskovitá tvář, pomalé pohyby a šouravá, nevyvážená chůze.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Camdero uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Camdero obsahuje

– Léčivými látkami jsou candesartanum cilexetilum a amlodipinum.

Jedna tableta obsahuje candesartanum cilexetilum 8 mg a amlodipinum 5 mg (jako amlodipini besilas).

Jedna tableta obsahuje candesartanum cilexetilum 16 mg a amlodipinum 5 mg (jako amlodipini besilas).

– Dalšími složkami jsou: mikrokrystalická celulosa 102; předbobtnalý kukuřičný škrob; sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A); koloidní bezvodý oxid křemičitý; magnesium-stearát; monohydrát laktosy; kukuřičný škrob; makrogol 8000; hyprolosa (typ EF); vápenatá sůl karmelosy a žlutý oxid železitý (E 172) – pouze pro tablety 8 mg/5 mg a červený oxid železitý (E 172) – pouze pro tablety 16 mg/5 mg.

Viz bod 2 „Přípravek Camdero obsahuje laktosu a sodík“.

Jak přípravek Camdero vypadá a co obsahuje toto balení

Camdero 8 mg/5 mg tablety jsou kulaté, bikonvexní dvouvrstvé tablety. Jedna strana tablety je světle žlutá s možnými světlejšími skvrnami a s vyraženou značkou 8–5, druhá strana tablety je bílá až téměř bílá, s průměrem 8 mm a tloušťkou 3,7 mm – 4,7 mm.

Camdero 16 mg/5 mg tablety jsou kulaté, mírně bikonvexní, dvouvrstvé tablety. Jedna strana tablety je světle růžová s možnými světlejšími skvrnami a tmavšími tečkami a s vyraženou značkou 16–5, druhá strana tablety je bílá až téměř bílá, s průměrem 9 mm a tloušťkou 4,0 mm – 5,0 mm.

Přípravek Camdero je dostupný v krabičkách obsahujících 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 a 100 tablet v blistrech.

Přípravek Camdero je dostupný v krabičkách obsahujících 7 × 1, 10 × 1, 14 × 1, 28 × 1, 30 × 1, 50 × 1, 56 × 1, 60 × 1, 90 × 1, 98 × 1 a 100 × 1 tableta v perforovaných jednodávkových blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-StraPe 5, 27472 Cuxhaven, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu

Název léčivého přípravku

Belgie

Candesartan/Am­lodipine Krka 8 mg/5 mg tabletten

Candesartan/Am­lodipine Krka 16 mg/5 mg tabletten

Bulharsko

KaHgoceT 8 mg/5 mg Tao.ieTKH

KaHgoceT 16 mg/5 mg TaSneTku

Česká republika

Camdero

Estonsko

Camdero

Finsko

Candecam 8 mg/5 mg tabletit

Candecam 16 mg/5 mg tabletit

Lotyšsko

Camlocor 8 mg/5 mg tabletes

Camlocor 16 mg/5 mg tabletes

Německo

Candesartan/Am­lodipin TAD 8 mg/5 mg Tabletten

Candesartan/Am­lodipin TAD 16 mg/5 mg Tabletten

Polsko

Camlocor

Portugalsko

Amlodipina + Candesartan Krka

Rakousko

Candesartan/Am­lodipin Krka 8 mg/5 mg Tabletten

Candesartan/Am­lodipin Krka 16 mg/5 mg Tabletten

Rumunsko

Kandoset 8 mg/5 mg comprimate

Kandoset 16 mg/5 mg comprimate

Slovenská republika

Kandoset 8 mg/5 mg tablety

Kandoset 16 mg/5 mg tablety

Slovinsko

Camlocor 8 mg/5 mg tablete

Camlocor 16 mg/5 mg tablete

Španělsko

Kandoset 8 mg/5 mg comprimidos

Kandoset 16 mg/5 mg comprimidos

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 1. 8. 2018

9

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář