CAMILIA

Čtěte příbalový leták CAMILIA online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CAMILIA a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CAMILIA

  1. Co je CAMILIA a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CAMILIA užívat
  3. Jak se CAMILIA užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CAMILIA uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CAMILIA

1. CO JE CAMILIA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

CAMILIA je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění potíží spojených s růstem zubů u kojenců a batolat (jako jsou např. bolesti při prořezávání zubů, podrážděnost, červené tváře, průjem).

Pokud se vaše dítě do 3 dnů nebude cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CAMILIA PODÁVAT

Nepodávejte přípravek CAMILIAsvému dítěti jestliže je alergické na léčivé látky tohoto přípravku.

Upozornění a opatření

Tento roztok je určený pouze k vnitřnímu užití. Neaplikujte roztok do očí ani do uší. Nepodávejte injekčně.

Další léčivé přípravky a CAMILIA

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které vaše dítě užívá, které v nedávné době užívalo nebo které možná bude užívat.

Žádné vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky se neočekává.

Těhotenství, kojení a plodnostNení relevantní.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není relevantní.

3. JAK SE CAMILIA PODÁVÁ

Vždy podávejte přípravek CAMILIA přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Dítěti se obvykle podává 3 až 6 jednorázových dávek (1 ml) během 24 hodin po dobu 3 až 8 dnů, nebo podle doporučení lékaře.

Pokud příznaky po 3 dnech léčby přetrvávají, obraťte se na lékaře, aby se potvrdilo, že se jedná o potíže spojené s růstem zubů.

Bez porady s lékařem nepodávejte přípravek dítěti déle než 8 dní.

Návod k použití

Perorální podání.

Před podáním přípravku si umyjte ruce. Pro každé podání použijte nový jednodávkový obal.

2. Ze sady oddělte jeden jednodávkový obal.

3. Jednodávkový obal otevřete otočením jeho zúženého konce.

4. Dítě posaďte nebo držte ve vzpřímené poloze. Jemným stlačením jednodávkového obalu aplikujte celý jeho obsah dítěti do úst.

5. Pečlivě uzavřete sáček se zbývajícími dávkami přehnutím okraje na jeho otevřené straně.

Jestliže jste podal(a) více přípravku CAMILIA, než jste měl(a).

Pokud se vaše dítě necítí dobře, poraďte se s jeho lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) podat přípravek CAMILIA

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Žádné nežádoucí účinky se neočekávají.

Podobně jako všechny léky však může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to jeho lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK CAMILIA UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a jednodávkovém obalu za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Před otevřením sáčku:Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po otevření sáčku:Neotevřené jednodávkové obaly uchovávejte při teplotě do 25 °C v sáčku, aby byl přípravek chráněn před teplem a světlem, a to nejdéle 6 měsíců.

Po otevření jednodávkového obalu: Obsah musí být použit okamžitě. Otevřený jednodávkový obal nesmí být uchováván na pozdější použití.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek CAMILIA obsahuje

Léčivými látkami v jedné dávce (1 ml) jsou:

Chamomilla vulgaris 9 CH ………….­………….­………….­………….­………….­………….­……333,3 mg

Phytolacca decandra 5 CH ………….­………….­………….­………….­………….­………….­……333,3 mg

Rheum 5 CH ………….­………….­………….­………….­………….­………….­……333,3 mg

Pomocnou látkou je čištěná voda.

Jak CAMILIA vypadá a co obsahuje toto balení

CAMILIA je perorální roztok (čirá bezbarvá tekutina) v jednodávkovém obalu o objemu 1 ml (5 jednodávkových obalů zabalených v 1 sáčku).

Krabička obsahuje 10, 20 nebo 30 jednodávkových obalů.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie.

Výrobce:

BOIRON, ZAC des Frenes, 1 rue Edouard Buffard, 77144 Montévrain, Francie.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: +420 224 835 090, e-mail:

Zkratky uvedené na krabičce: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16. 8. 2017.

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář