CANESTEN GYN 1 DEN

Čtěte příbalový leták CANESTEN GYN 1 DEN online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CANESTEN GYN 1 DEN a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CANESTEN GYN 1 DEN

  1. Co je CANESTEN GYN 1 DEN a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CANESTEN GYN 1 DEN užívat
  3. Jak se CANESTEN GYN 1 DEN užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CANESTEN GYN 1 DEN uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CANESTEN GYN 1 DEN

1. CO JE CANESTEN GYN 1 DEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Canesten GYN 1 den vaginální tableta se používá k léčbě gynekologických zánětů způsobených houbovitými mikroorganizmy, kvasinkami, plísněmi především rodu Candida. Navíc působí proti infekcím pochvy způsobeným grampozitivními mikroby, především streptokoky a stafylokoky a Gardnerella vaginalis a gramnegativními mikroby (Bacteroides).

Mezi nejčastější příčiny akutního zánětu zevních rodidel patří léčba antibiotiky, cukrovka, nadměrná konzumace sladkostí, koupel ve znečištěné vodě, hormonální antikoncepce s vysokou dávkou estrogenů a nošení nevhodného (těsného a neprodyšného) spodního prádla.

Canesten GYN 1 den se používá při následujících příznacích kandidózy:

– svědění a/nebo zarudnutí v oblasti pochvy a vulvy

– pálení pochvy a vulvy

– zduření a bolestivost tkání pochvy a vulvy

– výtok z pochvy (bělavý, hrudkovitý, bez zápachu)

Pokud si nejste jistá, zda máte kandidózu, konzultujte léčbu ještě před jejím zahájením se svým lékařem.

Přípravek Canesten GYN 1 den je určen pro dívky od 12 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE

CANESTEN GYN 1 DEN POUŽÍVAT

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Canesten GYN 1 dense poraďte se svým lékařem

v následujících případech:

– prodělala jste více než dvě infekce (kandidózy) za posledních šest měsíců

– Vy nebo Váš partner jste někdy měli pohlavně přenosnou chorobu

– jste mladší 16 let nebo starší 60 let

– měla jste někdy alergickou reakci na klotrimazol nebo jiný vaginální protiplísňový přípravek.

Sexuální partner má také podstoupit místní léčbu Canesten krémem, a to nejen když má příznaky infekce.

Léčba obou sexuálních partnerů předchází vzniku možné opakované infekce (reinfekce). Sexuální abstinence je v této době nezbytná.

Stejně jako jiné krémy a tablety může i tento léčivý přípravek snížit účinnost pryžových antikoncepčních pomůcek, jako jsou kondomy a pesary, pokud jsou používány společně s tabletami Canesten GYN 1 den. Použijte proto alternativní metody antikoncepce ještě nejméně 5 dní po skončení léčby tímto přípravkem.

Během léčby nepoužívejte tampony, spermicidní nebo jiné vaginální produkty.

Léčba může být opakována, přesto opakované infekce mohou být projevem jiného základního onemocnění., Vyhledejte lékaře, pokud se příznaky onemocnění během 6 měsíců vrátí.

Jak předcházet vzniku kandidózy?

Další infekci můžete předcházet při dodržování následujících jednoduchých opatření:

– vyvarujte se častého nošení těsných, nylonových spodních kalhotek a přiléhavých džínsů. Teplo a nemožnost přístupu vzduchu jsou podmínky podporující růst mikroorganismů.

– Denně se myjte, ale používejte pouze jednoduchá mýdla – ne silně parfémovaná nebo léčivá. Při omývání netlačte silně houbou nebo žínkou na pokožku, nepoužívejte do koupele parfémované oleje a desinfekční přísady. Nejlépe se myjte v teplé vodě s přísadou koupelové soli.

– Otírejte se toaletním papírem zpředu dozadu, ne naopak, protože infekce může být snadno přenesena i ze střev.

Pokud máte obavy nebo jakékoli další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Další léčivé přípravky a Canesten GYN 1 den

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste

v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.

Současné podávání klotrimazolu a takrolimu (lék tlumící imunitu) může vést k zesílení účinků takrolimu. Současné podávání klotrimazolu a sirolimu (lék tlumící imunitu) může vést k zesílení účinků sirolimu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

O použití přípravku v těhotenství musí rozhodnout lékař.

V prvních třech měsících těhotenství se nemá přípravek používat.

Kojení má být během léčby přerušeno.

Studie k posouzení vlivu přípravku na plodnost nebyly u lidí provedeny. Studie u zvířat přesto nepotvrdily žádný vliv na plodnost.

Zavedení vaginální tablety musí vždy provést lékař. Tabletu je nutno zavést bez použití aplikátoru.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Canesten GYN 1 den nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

3. JAK SE CANESTEN GYN 1 DEN POUŽÍVÁ

Vždy používejte Canesten GYN 1 den přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jakým způsobem se používají vaginální tablety Canesten GYN 1den?

Canesten GYN 1 den vaginální tablety smějí být zaváděny pouze do pochvy. Neužívejte je ústy! Pokud nedopatřením tabletu polknete, informujte o tom přímo svého lékaře nebo kontaktujte pohotovostní oddělení v nejbližší nemocnici.

Tableta se zavádí do pochvy pomocí aplikátoru.

Jak používat aplikátor?

1. Vyjměte aplikátor z obalu, vytáhněte píst nadoraz. Umístěte pevně poševní tabletu do aplikátoru.

2. Zaveďte aplikátor s tabletou co nejhlouběji do pochvy, nejlépe v poloze vleže na zádech s mírně pokrčenýma nohama.

3. Zatlačte píst až na doraz, čímž umístíte tabletu do pochvy. Vyjměte aplikátor.

V těhotenství se musí poševní tableta zavádět bez použití aplikátoru.

Jak dlouho byste měla užívat Canesten GYN 1 den vaginální tablety?

Pokud lékař neurčí jinak, provádí se aplikace vaginální tablety jednorázově, nejlépe večer před spaním.

Jednodenní léčba přípravkem Canesten GYN 1 den je obvykle dostačující k odstranění příznaků infekce (kandidózy).

Protože u gynekologických zánětů jsou obvykle postižené jak pochva, tak vulva (zevní genitál), léčba obou těchto oblastí má probíhat současně. V případě postižení zevního genitálu použijte k místní léčbě přípravek Canesten krém.

Jestliže do 7 dnů od zahájení léčby nedojde ke zlepšení příznaků onemocnění, nebo se příznaky naopak zhoršují, navštivte svého lékaře.

Léčení nemá být prováděno během menstruace. Léčba má skončit před nástupem menstruace.

Doporučená léčba pro sexuálního partnera je vtírání přípravku Canesten krém na předkožku a žalud a to 2–3krát denně a to po dobu 1–2 týdnů.

Proužek krému o délce půl centimetru by měl postačit k zaléčení oblasti velikosti dlaně.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Canesten GYN 1 den nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se objevit poruchy imunitního systému (alergické reakce: mdloby, snížený krevní tlak, poruchy dýchání, svědění), poruchy reprodukčního systému (olupování genitálu, svědění, vyrážka, otok, pálení, podráždění, pánevní bolest, puchýře, zčervenání, vaginální krvácení), poruchy trávicího traktu (bolesti břicha) a obtížné nebo bolestivé močení.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK CANESTEN GYN 1 DEN UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a na krabičce za Použitelné do: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Canesten GYN 1 den obsahuje

-Léčivou látkou je clotrimazolum, jedna vaginální tableta obsahuje clotrimazolum 500 mg.

-Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, kyselina mléčná, kukuřičný škrob, krospovidon, pentahydrát kalcium-laktátu, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa.

Jak Canesten GYN 1 den vypadá a co obsahuje toto balení

Vaginální tableta je bílá až slabě nažloutlá bez zápachu.

Balení obsahuje 1 vaginální tabletu s aplikátorem.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: BAYER s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce: Bayer AG, Leverkusen, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 30. 8. 2017

5/5

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář