CANESTEN GYN 6 DNÍ

Čtěte příbalový leták CANESTEN GYN 6 DNÍ online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CANESTEN GYN 6 DNÍ a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CANESTEN GYN 6 DNÍ

  1. Co je CANESTEN GYN 6 DNÍ a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CANESTEN GYN 6 DNÍ užívat
  3. Jak se CANESTEN GYN 6 DNÍ užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CANESTEN GYN 6 DNÍ uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CANESTEN GYN 6 DNÍ

1. CO JE CANESTEN GYN 6 DNÍ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Canesten GYN 6 dní je širokospektré antimykotikum, působící proti řadě choroboplodných houbovitých mikroorganizmů, včetně dermatofytů, kvasinek a plísní. Navíc působí proti některým druhům bakterií.

Canesten GYN 6 dní se používá k léčbě zánětů pochvy a zevního genitálu (vulvitida) u žen.

Mezi nejčastější příčiny akutního zánětu zevních rodidel patří léčba antibiotiky, cukrovka, nadměrná konzumace sladkostí, koupel ve znečištěné vodě, hormonální antikoncepce s vysokou dávkou estrogenů a nošení nevhodného (těsného a neprodyšného) spodního prádla.

Hlavními příznaky výše uvedených onemocnění (kandidóz) jsou:

– svědění a/nebo zarudnutí v oblasti pochvy a vulvy

– pálení pochvy a vulvy

– zduření a bolestivost tkání pochvy a vulvy

– výtok z pochvy (bělavý, hrudkovitý, bez zápachu)

Canesten GYN 6 dní se dále používá k léčbě zánětu žaludu pohlavního údu (balanitida) u mužů. V nejlehčí a nejtypičtější formě se projevuje zarudnutím, svěděním, páchnoucím výtokem z předkožkové­ho vaku.

Pokud máte pochybnosti, zda máte kandidózu nebo zánět žaludu, konzultujte léčbu ještě před jejím zahájením se svým lékařem.

Přípravek Canesten GYN 6 dní je určen pro dospělé a dospívající od 12 let věku.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CANESTEN GYN 6 DNÍ POUŽÍVAT

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Canesten GYN 6 dní se poraďte se svým lékařem v následujících případech:

– prodělala jste více než dvě infekce (kandidózy) za posledních šest měsíců

– Vy nebo Váš partner jste někdy měli pohlavně přenosnou chorobu

– jste mladší 16 let nebo starší 60 let

– měla jste někdy alergickou reakci na klotrimazol nebo jiný vaginální protiplísňový přípravek.

Sexuální partner má také podstoupit léčbu, a to nejen pokud má příznaky infekce.

Léčba obou sexuálních partnerů předchází vzniku opakované infekce (reinfekce). Sexuální abstinence je v této době nezbytná.

Canesten GYN 6 dní může snížit účinnost pryžových antikoncepčních pomůcek, např. kondomu nebo pesaru. Použijte proto alternativní metody antikoncepce ještě nejméně 5 dní po skončení léčby tímto přípravkem.

Během léčby nepoužívejte tampony, spermicidní nebo jiné vaginální přípravky.

Léčba může být opakována, přesto opakované infekce mohou být projevem jiného základního onemocnění.Vyh­ledejte lékaře, pokud se příznaky onemocnění během 6 měsíců vrátí.

Jak předcházet vzniku kandidózy?

Další infekci můžete předcházet při dodržování následujících jednoduchých opatření:

– Vyvarujte se častého nošení těsných, nylonových spodních kalhotek a přiléhavých džínsů. Teplo a nemožnost přístupu vzduchu jsou podmínky podporující růst mikroorganismů.

– Denně se myjte, ale používejte pouze jednoduchá mýdla – ne silně parfémovaná nebo léčivá. Při omývání netlačte silně houbou nebo žínkou na pokožku, nepoužívejte do koupele parfémované oleje a desinfekční přísady. Nejlépe se myjte v teplé vodě s přísadou koupelové soli.

– Otírejte se toaletním papírem zpředu dozadu, ne naopak, protože infekce může být snadno přenesena i ze střev.

Pokud máte obavy nebo jakékoli další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Další léčivé přípravky a Canesten GYN 6 dníInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Současné podávání klotrimazolu a takrolimu (léku tlumícího imunitu) může vést k zesílení účinků takrolimu.

Současné podávání klotrimazolu a sirolimu (léku tlumícího imunitu) může vést k zesílení účinků sirolimu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

O použití přípravku v těhotenství musí rozhodnout lékař.

V prvních třech měsících těhotenství se nemá přípravek používat.

Kojení má být během léčby přerušeno.

Studie k posouzení vlivu přípravku na plodnost nebyly u lidí provedeny. Studie u zvířat přesto nepotvrdily žádný vliv na plodnost.

Při léčbě přípravkem Canesten GYN 6 dní během těhotenství musí aplikaci provádět lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Canesten GYN 6 dní nemá žádný nebo má zanedbatelný účinek na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

Canesten GYN 6 dníobsahuje cetylstearylal­kohol, který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

3.

JAK SE CANESTEN GYN 6 DNÍ POUŽÍVÁ

Vždy používejte Canesten GYN 6 dní přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

6denní léčba přípravkem Canesten GYN 6 dní:

obsah 1 aplikátoru vaginálního krému (asi 5 g) se zavádí do pochvy každý večer 6 po sobě následujících dní.

Vaginální krém má být zaveden do pochvy tak hluboko, jak je to jen možné.

Aplikace vaginálního krému do pochvy se nejlépe docílí v poloze na zádech s mírně pokrčenýma nohama.

Zánět vulvy u ženy/zánět žaludu (balanitida) u muže:

Přípravek Canesten GYN 6 dní se nanese v tenké vrstvě na postižené oblasti (zevní pohlavní orgány až ke konečníku u žen; žalud a předkožka u mužů) 2–3krát denně a vetře se. Před každým použitím krému je třeba postižené místo pečlivě omýt a osušit. Obvyklá délka léčby je 1–2 týdny.

Protože u gynekologických zánětů jsou obvykle postižené jak pochva, tak i vulva (zevní genitál), kombinovaná léčba (léčba obou těchto oblastí) má probíhat současně.

Léčba nemá probíhat během menstruace, ale má skončit před nástupem menstruace.

Zavedení vaginálního krému pomocí aplikátoru:

1. Umyjte si pečlivě ruce

2. Aplikátor vyjměte z balení. Tyčinku vytáhněte z aplikátoru nadoraz, jak je naznačeno na přiloženém obrázku.

3. Otevřete tubu. Připojte aplikátor k tubě, držte je pevně u sebe a naplňte aplikátor opatrným mačkáním tuby.

4. Odpojte aplikátor od tuby. Zaveďte aplikátor do pochvy tak hluboko, jak je to možné (nejsnadněji vleže na zádech) a vyprázdněte obsah do pochvy tlačením pístu.

5. Vyndejte aplikátor a znehodnoťte ho.

Léčba jedním balením přípravku Canesten GYN 6 dní je obvykle dostačující k odstranění příznaků mykotické infekce.

Jestliže do 7 dnů od zahájení léčby nedojde ke zlepšení příznaků onemocnění, nebo pokud se příznaky zhoršují, navštivte svého lékaře.

Doporučená léčba pro sexuálního partnera je vtírání přípravku Canesten GYN 6 dní na předkožku a žalud a to 2–3krát denně a to po dobu 1–2 týdnů.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Canesten GYN 6 dní

Pokud zapomenete použít přípravek, aplikujte jej hned jak si vzpomenete. Nezdvojnásobujte však následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste použila více přípravku Canesten GYN 6 dní, než jste měla

Při použití většího množství krému proveďte výplach pochvy vodou.

Při náhodném požití přípravku, zvláště dítětem, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a zbývající přípravek, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste přestala používat přípravek Canesten GYN 6 dní

Aby došlo k úplnému vyléčení kandidózy a zabránilo se opakované infekci, je třeba používat Canesten GYN 6 dní šest po sobě následujících dnů. Bez porady s lékařem léčbu nepřerušujte.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Canesten GYN 6 dní nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se objevit poruchy imunitního systému (alergické reakce: mdloby, snížený krevní tlak, poruchy dýchání, svědění), poruchy reprodukčního systému (olupování genitálu, svědění, vyrážka, otok, pálení, podráždění, puchýře, zčervenání, vaginální krvácení) a obtížné nebo bolestivé močení.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK CANESTEN GYN 6 DNÍ UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a na krabičce za Použitelné do: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Canesten GYN 6 dní obsahuje

-Léčivou látkou je clotrimazolum. Jeden gram vaginálního krému obsahuje clotrimazolum 10 mg. Obsah jednoho aplikátoru (asi 5 g) odpovídá clotrimazolum 50 mg.

-Pomocnými látkami jsou benzylalkohol, cetylpalmitát, cetylstearylal­kohol, čištěná voda, polysorbát 60, sorbitanstearát, octyldodekanol

Jak Canesten GYN 6 dní vypadá a co obsahuje toto balení

Bílý krém

Tuba s 35 g vaginálního krému, 6 aplikátorů

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: BAYER s.r.o., Siemensova 4/2717, 155 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce:

Kern Pharma S.L.,

Terrassa (Barcelona), Španělsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22. 8. 2017

7 /7

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář