CAPECITABIN FAIR-MED 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY

Čtěte příbalový leták CAPECITABIN FAIR-MED 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CAPECITABIN FAIR-MED 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CAPECITABIN FAIR-MED 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY

  1. Co je CAPECITABIN FAIR-MED 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CAPECITABIN FAIR-MED 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY užívat
  3. Jak se CAPECITABIN FAIR-MED 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CAPECITABIN FAIR-MED 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CAPECITABIN FAIR-MED 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY

1. Co je přípravek Capecitabin Fair-Med a k čemu se používá

Přípravek Capecitabin Fair-Med patří do skupiny léků nazývaných „cytostatické léky“, které zabraňují růstu nádorových buněk. Přípravek Capecitabin Fair-Med obsahuje 150 mg kapecitabinu, který sám o sobě není cytostatickým lékem. Kapecitabin se přeměňuje na vlastní účinný protinádorový lék až po vstřebání v těle (k této přeměně dochází ve větší míře v nádorové tkáni než ve tkáni zdravé).

Přípravek Capecitabin Fair-Med patří do skupiny léků nazývaných „cytostatické léky“, které zabraňují růstu nádorových buněk. Přípravek Capecitabin Fair-Med obsahuje 500 mg kapecitabinu, který sám o sobě není cytostatickým lékem. Kapecitabin se přeměňuje na vlastní účinný protinádorový lék až po vstřebání v těle (k této přeměně dochází ve větší míře v nádorové tkáni než ve tkáni zdravé).

Přípravek Capecitabin Fair-Med se používá k léčbě nádorového onemocnění tlustého střeva, konečníku, žaludku nebo prsu. Dále se přípravek Capecitabin Fair-Med používá k prevenci nového výskytu nádorového onemocnění tlustého střeva u pacientů, kterým byl nádor chirurgicky odstraněn.

Přípravek Capecitabin Fair-Med může být užíván samostatně nebo v kombinaci s jinými léčivými přípravky.

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Capecitabin Fair-Med užívat

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Capecitabin Fair-Med se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže máte onemocnění jater nebo ledvin jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) srdeční potíže (např. nepravidelný tlukot srdce nebo bolesti vystřelující z hrudníku k čelisti a zpět při fyzické námaze a při problému s krevním zásobením srdce) jestliže máte mozkové onemocnění (např. při rozšíření nádoru do mozku, nebo poškození nervů – neuropatie) jestliže máte poruchu vápníkové rovnováhy (zjištěnou při vyšetření krve) jestliže máte cukrovku jestliže nejste schopni udržet jídlo nebo vodu v těle z důvodu závažného pocitu na zvracení a zvracení jestliže máte průjem jestliže jste dehydratován(a) jestliže máte nerovnováhu minerálů v krvi (elektrolytová nerovnováha zjištěná při testech) jestliže jste měl(a) v minulosti problémy s očima, bude nutné navíc sledování Vašich očí jestliže máte závažné kožní reakce

Deficit dihydropyrimi­dindehydrogená­zy (zkratka DPD):Deficit DPD je vzácný vrozený stav, který zpravidla není doprovázen zdravotními problémy, pokud neužíváte některé léky. Pokud máte nerozpoznaný deficit DPD a užíváte přípravek Capecitabin Fair-Med, mohou se u Vás projevit závažné formy nežádoucích účinků, které jsou uvedeny v bodě 4 Možné nežádoucí účinky. Okamžitě kontaktujte svého lékaře, pokud zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek nebo jakýkoli jiný nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci (viz bod 4 Možné nežádoucí účinky).

Děti a dospívající

Přípravek Capecitabin Fair-Med není určen dětem a dospívajícím. Nedávejte přípravek Capecitabin Fair-Med dětem a dospívajícím.

Další léčivé přípravky a Capecitabin Fair-Med

Před zahájením léčby informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. To je velice důležité, neboť současné užívání několika léčiv může vést ke zvýšení nebo naopak ke snížení jejich účinku. Zvýšené opatrnosti je třeba zejména, jestliže užíváte některé z následujících lé­ků:

léky k léčbě dny (alopurinol), léky snižující srážlivost krve (kumarin, warfarin), některé protivirové léky (sorivudin, brivudin), léky užívané k léčbě záchvatových onemocnění nebo třesu (fenytoin), interferon alfa, radioterapii a určité léky k léčbě rakoviny (kyselinu listovou, oxaliplatinu, bevacizumab, cisplatinu, irinotekan), léky užívané k léčbě nedostatku kyseliny listové.

Přípravek Capecitabin Fair-Med s jídlem a pitím

Užívejte přípravek Capecitabin Fair-Med nejpozději 30 minut po jídle.

Těhotenství a kojení

Před zahájením léčby musíte informovat lékaře, pokud jste těhotná, pokud se domníváte, že můžete být těhotná nebo pokud plánujete otěhotnit. Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná, nesmíte přípravek Capečcitabin Fair-Med užívat. Pokud užíváte přípravek Capecitabin Fair-Med, nesmíte kojit. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Capecitabin Fair-Med může vyvolat závratě, pocit na zvracení nebo únavu. Přípravek Capecitabin Fair-Med tedy může ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3.     Jak se přípravek Capecitabin Fair-Med užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Capecitabin Fair-med má předepisovat pouze lékař se zkušenostmi v používání protinádorových lé­ků.

Tablety přípravku Capecitabin Fair-Med mají být podávány perorálně (podání ústy), polykají se celé a zapíjejí vodou do 30 minut po jídle.

Váš lékař určí dávku a léčebný režim vhodný právě pro Vás. Dávka přípravku Capecitabin Fair-Med je závislá na velikosti Vašeho tělesného povrchu. Velikost povrchu těla se vypočítá na základě údajů o Vaší výšce a tělesné hmotnosti. Doporučená dávka pro dospělé je 1250 mg/m2 tělesného povrchu, která se užívá dvakrát denně (ráno a večer). Zde jsou uvedeny dva příklady: pacienti s tělesnou hmotností 64 kg a výškou 1,64 m mají tělesný povrch o velikosti 1,7 m2 a mají dvakrát denně užívat 4 tablety o síle 500 mg a 1 tabletu o síle 150 mg. Pacienti s tělesnou hmotností 80 kg a výškou 1,80 m mají tělesný povrch o velikosti 2,0 m2, mají dvakrát denně užívat 5 tablet o síle 500 mg.

Tablety přípravku Capecitabin Fair-Med se obvykle užívají po dobu 14 dnů s následující sedmidenní přestávkou (kdy nejsou užívány žádné tablety). Toto období 21 dnů představuje jeden léčebný cyklus.

V kombinaci s dalšími léčivými přípravky může být u dospělých obvyklá dávka nižší než 1 250 mg/m2 tělesného povrchu a může být zapotřebí užívat tablety v různých časových intervalech (např. každodenně, bez přestávky v užívání).

Lékař Vám sdělí, jakou dávku přípravku budete potřebovat, kdy ji máte užívat a jak dlouhou dobu bude užívání trvat.

Lékař Vám možná určí pro jednotlivou dávku kombinaci tablet o síle 150 mg a 500 mg.

Užívejte tablety ráno a večer, jak Vám předepsal Váš lékař. Tablety užívejte v průběhu 30 minut po jídle (po snídani a večeři). Je důležité, abyste užíval(a) přípravek přesně podle doporučení lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Capecitabin Fair-Med, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Capecitabin Fair-Med, než jste měl(a), kontaktujte svého lékaře co nejdříve, než užijete další dávku.

Mohou se projevit následující nežádoucí účinky, jestliže jste užil(a) mnohem více kapecitabinu, než jste měl(a): pocit na zvracení nebo zvracení, průjem, zánět nebo vřídky ve střevu nebo v ústech, bolest nebo krvácení ze střeva nebo žaludku, snížení funkce kostní dřeně (pokles počtu některých krvinek). Pokud budete pozorovat jakýkoli z těchto příznaků, ihned informujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Capecitabin Fair-Med

Zapomenutou dávku již neužívejte a následující dávku nezdvojnásobujte. Pokračujte v užívání přípravku podle běžného dávkového schématu a poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Capecitabin Fair-Med

Ukončení léčby kapecitabinem nevede k žádným nežádoucím účinkům. Pokud užíváte kumarinová antikoagulancia (léky snižující krevní srážlivost – obsahující např. fenprokumon), může vést přerušení léčby kapecitabinem k nutnosti úpravy dávky antikoagulancia Vaším lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.    Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Okamžitě PŘESTAŇTEužívat přípravek Capecitabin Fair-Med a vyhledejte svého lékaře, pokud se u Vás objeví jakýkoli z těchto příznaků:

Průjem: pokud máte o 4 nebo více průjmovitých stolic za den oproti Vašemu normálnímu počtu nebo pokud máte průjem v noci. Zvracení: pokud zvracíte více než jednou za 24 hodin. Pocit na zvracení: pokud ztrácíte chuť k jídlu a denně jíte mnohem méně než obvykle. Zánět ústní dutiny: pokud máte bolestivá, zarudlá nebo oteklá místa v ústech a/nebo hrdle. Kožní reakce na rukou a nohou: pokud máte bolestivé, oteklé, zarudlé nebo brnící ruce a/nebo chodidla. Horečka: pokud máte tělesnou teplotu 38 °C nebo vyšší. Infekce: pokud zaznamenáte známky infekce způsobené bakteriemi nebo viry nebo jinými organismy. Bolest na hrudi: pocítíte-li bolest uprostřed hrudníku, zejména v průběhu fyzické námahy. Steven-Johnsonův syndrom: pokud zaznamenáte bolestivou červenou nebo nafialovělou kožní vyrážku, která se šíří a tvoří puchýře, a/nebo jiná poškození kožní tkáně začínající se objevovat na sliznici (např. ústa a rty), obzvlášť, pokud jste měl(a) předtím citlivost na světlo, infekce dýchacího systému (např. bronchitida) a/nebo horečku.

Pokud jsou tyto nežádoucí účinky zachyceny včas, obvykle dojde k jejich zlepšení během 2–3 dnů po ukončení léčby. Pokud však tyto nežádoucí účinky přetrvávají, vyhledejte neprodleně svého lékaře. Váš lékař možná pro další léčbu dávku přípravku Capecitabin Fair-Med sníží.

Kromě výše uvedených, pokud je kapecitabin užíván samostatně, velmi častými nežádoucími účinky, které mohou postihnout více než 1 pacienta z 10, jsou:

bolesti břicha vyrážka, suchost nebo svědění kůže únava ztráta chuti k jídlu (anorexie)

Tyto nežádoucí účinky mohou být závažné; je proto velmi důležité, abyste okamžitě kontaktoval(a) svého lékařev případě, že se u Vás objeví nežádoucí účinky. Váš lékař Vám možná sníží dávku nebo léčbu přípravkem Capecitabin Fair-Med dočasně přeruší. Sníží se tak pravděpodobnost, že budou nežádoucí účinky dále pokračovat nebo že se budou zhoršovat.

Další nežádoucí účinky jsou:

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

pokles počtu bílých nebo červených krvinek (zjištěný při testech), dehydratace, pokles tělesné hmotnosti, nespavost (insomnie), deprese, bolest hlavy, ospalost, závratě, abnormální pocity na kůži (necitlivost nebo pocity brnění), změny chuti, podráždění očí, zvýšené slzení, zarudnutí oka (zánět spojivek), zánět žil (tromboflebitida), dušnost, krvácení z nosu, kašel, příznaky rýmy, opar nebo jiná podobná infekce, infekce plic nebo dýchacích cest (např. zápal plic nebo zánět průdušek), krvácení ze střeva, zácpa, bolest horní části břicha, zažívací obtíže, plynatost, sucho v ústech, kožní vyrážka, ztráta vlasů (alopecie), zarudnutí kůže, suchost kůže, svědění (pruritus), změna barvy kůže, ztráta kůže, zánět kůže, změny nehtů, bolest kloubů, končetin, hrudníku nebo zad, horečka, otoky končetin, celkově špatný pocit, problémy s funkcí jater (zjištěné při vyšetření krve) a zvýšení hladiny bilirubinu (vylučovaného játry) v krvi.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacienta):

krevní infekce, infekce močových cest, infekce kůže, infekce nosu a hrdla, infekce způsobené kvasinkami (včetně postižení úst), chřipka, zánět žaludku a střev, zubní absces, bulky pod kůží (lipom), pokles počtu krevních buněk včetně krevních destiček, ředění krve (zjištěné při testech), alergie, cukrovka, snížení hladiny draslíku v krvi, podvýživa, vzestup hladiny triacylgycerolů v krvi, stav zmatenosti, záchvaty paniky, depresivní nálada, pokles libida, obtížné vyjadřování, zhoršená paměť, ztráta koordinace pohybů, poruchy rovnováhy, slabost, poškození nervů (neuropatie) a problémy s vnímáním, rozmazané nebo dvojité vidění, závratě, bolest ucha, nepravidelný tlukot srdce a palpitace (srdeční arytmie), bolest na hrudníku a srdeční příhoda (infarkt), krevní sraženiny v hlubokých žilách, vysoký nebo nízký krevní tlak, návaly horka, chladné končetiny, nachové skvrny na kůži, krevní sraženiny v plicních cévách (plicní embolie), kolaps plíce, vykašlávání krve, astma, dušnost při námaze, obstrukce („ucpání“) střeva, hromadění tekutiny v břišní dutině, zánět tenkého nebo tlustého střeva, žaludku nebo jícnu, bolest v dolní části břicha, nepříjemné pocity v břiše, pálení žáhy (při návratu obsahu žaludku do jícnu), krev ve stolici, žloutenka (zežloutnutí kůže a očí), kožní vředy a puchýře, reakce kůže na sluneční záření, zarudnutí dlaní, otok nebo bolest v obličeji, otok nebo ztuhlost kloubů, bolest kostí, slabost nebo ztuhlost svalů, hromadění tekutiny v ledvinách, častější močení v noci, neschopnost udržet moč (inkontinence), krev v moči, zvýšená hladina kreatininu v krvi (známky poruchy funkce ledvin), neobvyklé krvácení z pochvy, otoky (edémy), třesavka.

Některé nežádoucí účinky jsou častější, pokud se při léčbě nádorů používá kapecitabin v kombinaci s jinými léky. Další nežádoucí účinky při tomto způsobu podávání jsou následující:

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

pokles hladiny sodíku, hořčíku nebo vápníku v krvi, vzestup hladiny cukru v krvi, bolest nervů, ušní šelest (tinitus), ztráta sluchu, zánět žil, škytavka, změna hlasu, bolest nebo změněné/abnormální pocity v ústech, bolest čelisti, pocení, noční poty, svalové křeče, obtíže při močení, krev nebo bílkovina v moči, podlitina nebo reakce v místě vpichu injekce (při souběžném podávání jiných léků v injekcích).

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 paci­entů):

zúžení nebo uzavření slzných kanálků (stenóza slzovodů), selhání jater, zánět vedoucí k poruchám vylučování žluči (cholestatický zánět jater), specifické změny na elektrokardiogramu (prodloužení QT intervalu), určité typy arytmií (včetně fibrilace komor, torsade de pointes a bradykardie), zánět oka způsobující bolest oka a možné problémy se zrakem, zánět kůže způsobující olupující se červené skvrny z důvodu onemocnění imunitního systému,

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pa­cientů):

závažná kožní reakce, jako je například kožní vyrážka, vředy a tvorba puchýřů, které mohou zahrnovat vředy v ústech, v nose, na genitáliích, na rukách, na nohou a v oblasti očí (červené a nateklé oči).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http: /

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Capecitabin Fair-Med uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Capecitabin Fair-Med obsahuje

Léčivou látkou je capecitabinum.

Jedna potahovaná tableta obsahuje capecitabinum 150 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje capecitabinum 500 mg.

Pomocnými látkami jsou:

– Jádro tablety: sodná sůl kroskarmelózy, mikrokrystalická celulóza, hypromelóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.

– Potahová vrstva tablety: hypromelóza, oxid titaničitý (E171), mastek, makrogol 400, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172).

Jak přípravek Capecitabin Fair-Med vypadá a co obsahuje toto balení

Capecitabin Fair-Med 150 mg potahované tablety:

Světle broskvové oválné potahované tablety s vyraženým ‘150′ na jedné straně. Přibližné rozměry 11,4 mm x 5,9 mm.

Jedno balení přípravku Capecitabin Fair-Med 150 mg potahované tablety obsahuje 60 potahovaných tablet.

Capecitabin Fair-Med 500 mg potahované tablety:

Broskvové, podlouhlé potahované tablet tvaru tobolky s vyraženým ‘500′ na jedné straně. Přibližné rozměry 17,1 mm x 8,1 mm.

Jedno balení přípravku Capecitabin Fair-Med 500 mg potahované tablety obsahuje 120 potahovaných tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci

Fair-Med Healthcare GmbH

Planckstrasse 13, 22765 Hamburg

Německo

Výrobce

Remedica LTD

Aharnon Street, Limassol Industrial Estate,

3056 Limassol,

(Budovy 5 & 10)

Kypr

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie

Capécitabine Fair-Med 150 mg, 500 mg comprimés pelliculés/ Filmtabletten/ filmomhulde tabletten

Bulharsko

Česká republika

Dánsko

Finsko

Kane^uTa6uH Oaup-Meg 150 mg, 500 mg ^uaMupaHu TaSaeTku Capecitabin Fair-Med 150 mg, 500 mg potahované tablety Capecitabin Fair-Med

Capecitabin Fair-Med 150 mg, 500 mg tabletti, kalvopaallysteinen

Francie

Itálie

Maďarsko

Německo

Nizozemsko

Polsko

Portugalsko

Rakousko

Rumunsko

Slovenská republika

Španělsko

Capécitabine Fair-Med 150 mg, 500 mg, comprimés pelliculés

Capecitabina Fair-Med

Capecitabin Fair-Med 150 mg, 500 mg filmtabletta

Capecitabin Fair-Med Healthcare 150 mg, 500 mg Filmtabletten

Capecitabine Fair-Med 150 mg, 500 mg, filmomhulde tabletten

Capecitabine Fair-Med

Capecitabina Fair-Med

Capecitabin Fair-Med 150 mg, 500 mg Filmtabletten

Capecitabina Fair-Med 150 mg, 500 mg comprimate filmate

Capecitabine Fair-Med 150 mg, 500 mg filmom obalené tablety

Capecitabina Fair-Med 150 mg, 500 mg comprimidos recubiertos con

Švédsko

Velká Británie

película EFG

Capecitabine Fair-Med 150 mg, 500 mg filmdragerade tabletter

Capecitabine Fair-Med 150 mg, 500 mg Film-coated Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 13.1.2016

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář