CAPECITABINE MYLAN

Čtěte příbalový leták CAPECITABINE MYLAN online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CAPECITABINE MYLAN a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CAPECITABINE MYLAN

  1. Co je CAPECITABINE MYLAN a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CAPECITABINE MYLAN užívat
  3. Jak se CAPECITABINE MYLAN užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CAPECITABINE MYLAN uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CAPECITABINE MYLAN

1.      Co je přípravek Capecitabine Mylan a k čemu se používá

Přípravek Capecitabine Mylan patří do skupiny léků nazývaných „cytostatické léky“, které zabraňují růstu nádorových buněk. Přípravek Capecitabine Mylan obsahuje kapecitabin, který sám o sobě není cytostatickým lékem. Kapecitabin se přeměňuje na vlastní účinný protinádorový lék až po vstřebání v těle (k této přeměně dochází ve větší míře v nádorové tkáni než ve tkáni zdravé).

Přípravek Capecitabine Mylan se používá k léčbě nádorového onemocnění tlustého střeva, konečníku, žaludku nebo prsu.

Dále se přípravek Capecitabine Mylan používá k prevenci nového výskytu nádorového onemocnění tlustého střeva u pacientů, kterým byl nádor chirurgicky odstraněn.

Přípravek Capecitabine Mylan může být užíván samostatně nebo v kombinaci s jinými léčivými přípravky.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Capecitabine Mylan užívat

Neužívejte přípravek Capecitabine Mylan: jestliže jste alergický(á) na kapecitabin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Informujte svého lékaře, pokud je Vám známo, že máte alergii nebo zvýšenou reakci na tento přípravek, jestliže jste v minulosti měl(a) závažné reakce na léčbu fluorpyrimidinem (skupina protinádorových léků, jako je fluoruracil), jestliže jste těhotná nebo pokud kojíte, jestliže máte velmi nízký počet bílých krvinek nebo krevních destiček v krvi (leukopenie, neutropenie nebo trombocytopenie), jestliže máte závažné onemocnění jater nebo ledvin, jestliže víte, že nemáte žádnou aktivitu enzymu dihydropyrimi­dindehydrogená­zy (DPD), jestliže jste byl(a) nyní nebo v posledních 4 týdnech léčen(a) brivudinem, sorivudinem nebo podobnými látkami při léčbě pásového oparu (herpes zoster, plané neštovice).
Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Capecitabine Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže víte, že máte částečný nedostatek aktivity enzymu dihydropyrimi­dindehydrogená­zy (DPD) jestliže máte onemocnění jater nebo ledvin jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) srdeční potíže (např. nepravidelný tlukot srdce nebo bolesti vystřelující z hrudníku k čelisti a zpět při fyzické námaze a při problému s krevním zásobením srdce) jestliže máte mozkové onemocnění (např. při rozšíření nádoru do mozku, nebo poškození nervů – neuropatie) jestliže máte poruchu vápníkové rovnováhy (zjištěnou při vyšetření krve) jestliže máte cukrovku jestliže nejste schopni udržet jídlo nebo vodu v těle z důvodu závažného pocitu na zvracení a zvracení jestliže máte průjem jestliže jste dehydratován(a) jestliže máte nerovnováhu minerálů v krvi (elektrolytová nerovnováha zjištěná při testech) jestliže jste měl(a) v minulosti problémy s očima, bude nutné navíc sledování Vašich očí jestliže máte závažné kožní reakce.

Deficit dihydropyrimi­dindehydrogená­zy (zkratka DPD): Deficit DPD je vzácný vrozený stav, který zpravidla není doprovázen zdravotními problémy, pokud neužíváte některé léky. Pokud máte nerozpoznaný deficit DPD a užíváte kapecitabin, je u Vás zvýšené riziko akutního nástupu závažné formy nežádoucích účinků, které jsou uvedeny v bodě 4 „Možné nežádoucí účinky“. Okamžitě kontaktujte svého lékaře, pokud zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek nebo jakýkoli jiný nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“).

Děti a dospívající

Přípravek Capecitabine Mylan není určen dětem a dospívajícím. Nedávejte přípravek Capecitabine Mylan dětem a dospívajícím.

Další léčivé přípravky a přípravek Capecitabine Mylan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. To je velice důležité, neboť současné užívání několika léčiv může vést ke zvýšení nebo naopak ke snížení jejich účinku. Zvýšené opatrnosti je třeba zejména, jestliže užíváte některé z následujících lé­ků:

léky k léčbě dny (alopurinol), léky snižující srážlivost krve (kumarin, warfarin), některé protivirové léky (sorivudin, brivudin), léky užívané k léčbě záchvatových onemocnění nebo třesu (fenytoin), interferon alfa, radioterapii a určité léky k léčbě rakoviny (kyselinu listovou, oxaliplatinu, bevacizumab, cisplatinu, irinotekan), léky užívané k léčbě nedostatku kyseliny listové.

Přípravek Capecitabine Mylan s jídlem

Užívejte přípravek Capecitabine Mylan nejpozději 30 minut po jídle (viz bod 3 (níže)).

Těhotenství, kojení a fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.. Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná, nesmíte přípravek Capecitabine Mylan užívat. Pokud užíváte přípravek Capecitabine Mylan, nesmíte kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Kapecitabin může vyvolat pocit závratě, nevolnosti nebo únavy. Přípravek Capecitabine Mylan tedy může ovlivnit Vaši schopnost řídit vozidla nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Capecitabine Mylan užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Capecitabine Mylan má předepisovat pouze lékař se zkušenostmi v používání protinádorových lé­ků.

Váš lékař určí dávku a léčebný režim vhodný právě pro Vás. Dávka přípravku Capecitabine Mylan je závislá na velikosti Vašeho tělesného povrchu. Velikost povrchu těla se vypočítá na základě údajů o Vaší výšce a tělesné hmotnosti. Doporučená dávka pro dospělé je 1 250 mg/m2 tělesného povrchu, která se užívá dvakrát denně (ráno a večer). Zde jsou uvedeny dva příklady: pacienti s tělesnou hmotností 64 kg a výškou 1,64 m mají tělesný povrch o velikosti 1,7 m2 a mají dvakrát denně užívat 4 tablety o síle 500 mg a 1 tabletu o síle 150 mg. Pacienti s tělesnou hmotností 80 kg a výškou 1,80 m mají tělesný povrch o velikosti 2,0 m2, mají dvakrát denně užívat 5 tablet o síle 500 mg.

Lékař Vám sdělí, jakou dávku přípravku budete potřebovat, kdy ji máte užívat a jak dlouhou dobu bude užívání trvat.

Lékař Vám možná určí pro jednotlivou dávku kombinaci tablet o síle 150 mg, a 500 mg.

Užívejte tablety ráno a večer, jak Vám předepsal Váš lékař. Tablety užívejte v průběhu 30 minut po jídle (po snídani a večeři), polkněte je celé a zapijte vodou. Je důležité, abyste užíval(a) přípravek přesně podle doporučení lékaře.

Tablety přípravku Capecitabine Mylan se obvykle užívají po dobu 14 dnů s následující sedmidenní přestávkou (kdy nejsou užívány žádné tablety). Toto období 21 dnů představuje jeden léčebný cyklus.

V kombinaci s dalšími léčivými přípravky může být u dospělých doporučená dávka nižší než 1 250 mg/m2 tělesného povrchu a může být zapotřebí užívat tablety v různých časových intervalech (např. každodenně, bez přestávky v užívání).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Capecitabine Mylan, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Capecitabine Mylan, než jste měl(a), kontaktujte svého lékaře co nejdříve, než užijete další dávku.

Mohou se projevit následující nežádoucí účinky, jestliže jste užil(a) mnohem více kapecitabinu, než jste měl(a): pocit na zvracení nebo zvracení, průjem, zánět nebo vřídky ve střevu nebo v ústech, bolest nebo krvácení ze střeva nebo žaludku, snížení funkce kostní dřeně (pokles počtu některých krvinek). Pokud budete pozorovat jakýkoli z těchto příznaků, ihned informujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Capecitabine Mylan

Zapomenutou dávku již neužívejte. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) zapomenutou dávku. Pokračujte v užívání přípravku podle běžného dávkového schématu a poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Capecitabine Mylan

Ukončení léčby kapecitabinem nevede k žádným nežádoucím účinkům. Pokud užíváte kumarinová antikoagulancia (léky snižující krevní srážlivost – obsahující např. fenprokumon), může vést přerušení léčby kapecitabinem k nutnosti úpravy dávky antikoagulancia Vaším lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Okamžitě PŘESTAŇTEužívat přípravek Capecitabine Mylan a vyhledejte svého lékaře, pokud se u Vás objeví jakýkoli z těchto příznaků:

Průjem: pokud máte o 4 nebo více průjmovitých stolic za den oproti Vašemu normálnímu počtu nebo pokud máte průjem v noci. Zvracení: pokud zvracíte více než jednou za 24 hodin. Pocit na zvracení: pokud ztrácíte chuť k jídlu a denně jíte mnohem méně než obvykle. Zánět ústní dutiny: pokud máte bolestivá, zarudlá nebo oteklá místa v ústech a/nebo hrdle. Kožní reakce na rukou a nohou: pokud máte bolestivé, oteklé, zarudlé nebo brnící ruce a/nebo chodidla. Horečka: pokud máte tělesnou teplotu 38 °C nebo vyšší. Infekce: pokud zaznamenáte známky infekce způsobené bakteriemi nebo viry nebo jinými

organismy.

Bolest na hrudi: pocítíte-li bolest uprostřed hrudníku, zejména v průběhu fyzické námahy. Stevens-Johnsonův syndrom: pokud zaznamenáte bolestivou červenou nebo nafialovělou kožní vyrážku, která se šíří a tvoří puchýře, a/nebo jiná poškození kožní tkáně začínající se objevovat na sliznici (např. ústa a rty), obzvlášť pokud jste měl(a) předtím citlivost na světlo, infekce dýchacího systému (např. bronchitida) a/nebo horečku.

Pokud jsou tyto nežádoucí účinky zachyceny včas, obvykle dojde k jejich zlepšení během 2–3 dnů po ukončení léčby. Pokud však tyto nežádoucí účinky přetrvávají, vyhledejte neprodleně svého lékaře. Váš lékař možná pro další léčbu dávku přípravku Capecitabine Mylan sníží.

Kožní reakce na rukou a nohou může vést ke ztrátě otisků prstů. To může ovlivnit Vaši identifikaci pomocí otisků prstů.

Kromě výše uvedených, pokud je přípravek Capecitabine Mylan užíván samostatně, velmi častými nežádoucími účinky, které mohou postihnout více než 1 z 10 osob, jsou:

bolesti břicha vyrážka, suchost nebo svědění kůže únava ztráta chuti k jídlu (anorexie).

Tyto nežádoucí účinky mohou být závažné; je proto velmi důležité, abyste vždy okamžitě kontaktoval(a) svého lékařev případě, že se u Vás objeví nežádoucí účinky. Váš lékař Vám možná sníží dávku a/nebo léčbu přípravkem Capecitabine Mylan dočasně přeruší. Sníží se tak pravděpodobnost, že budou nežádoucí účinky dále pokračovat nebo že se budou zhoršovat.

Další nežádoucí účinky jsou:

Časténežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob):

pokles počtu bílých nebo červených krvinek (zjištěný při testech) dehydratace, pokles tělesné hmotnosti nespavost (insomnie), deprese bolest hlavy, ospalost, závratě, abnormální pocity na kůži (necitlivost nebo pocity brnění), změny chuti podráždění očí, zvýšené slzení, zarudnutí oka (zánět spojivek) zánět žil (tromboflebitida) dušnost, krvácení z nosu, kašel, příznaky rýmy opar nebo jiná podobná infekce infekce plic nebo dýchacích cest (např. zápal plic nebo zánět průdušek) krvácení ze střeva, zácpa, bolest horní části břicha, zažívací obtíže, plynatost, sucho v ústech kožní vyrážka, ztráta vlasů (alopecie), zarudnutí kůže, suchost kůže, svědění (pruritus), změna barvy kůže, ztráta kůže, zánět kůže, změny nehtů bolest kloubů, končetin, hrudníku nebo zad horečka, otoky končetin, celkově špatný pocit problémy s funkcí jater (zjištěné při vyšetření krve) a zvýšení hladiny bilirubinu (vylučovaného játry) v krvi.

Méně časténežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

krevní infekce, infekce močových cest, infekce kůže, infekce nosu a hrdla, infekce způsobené kvasinkami (včetně postižení úst), chřipka, zánět žaludku a střev, zubní absces bulky pod kůží (lipom) pokles počtu krevních buněk včetně krevních destiček, ředění krve (zjištěné při testech) alergie cukrovka, snížení hladiny draslíku v krvi, podvýživa, vzestup hladiny triacylgycerolů v krvi stav zmatenosti, záchvaty paniky, depresivní nálada, pokles libida obtížné vyjadřování, zhoršená paměť, ztráta koordinace pohybů, poruchy rovnováhy, slabost, poškození nervů (neuropatie) a problémy s vnímáním rozmazané nebo dvojité vidění závratě, bolest ucha nepravidelný tlukot srdce a palpitace (srdeční arytmie), bolest na hrudníku a srdeční záchvat (infarkt) krevní sraženiny v hlubokých žilách, vysoký nebo nízký krevní tlak, návaly horka, chladné končetiny, nachové skvrny na kůži krevní sraženiny v plicních cévách (embolie plic), kolaps plíce, vykašlávání krve, astma dušnost při námaze obstrukce („ucpání“) střeva, hromadění tekutiny v břišní dutině, zánět tenkého nebo tlustého střeva, žaludku nebo jícnu, bolest v dolní části břicha, nepříjemné pocity v břiše, pálení žáhy (při návratu obsahu žaludku do jícnu), krev ve stolici žloutenka (zežloutnutí kůže a očí) kožní vředy a puchýře, reakce kůže na sluneční záření, zarudnutí dlaní, otok nebo bolest v obličeji otok nebo ztuhlost kloubů, bolest kostí, slabost nebo ztuhlost svalů hromadění tekutiny v ledvinách, častější močení v noci, neschopnost udržet moč (inkontinence), krev v moči, zvýšená hladina kreatininu v krvi (známky poruchy funkce ledvin) neobvyklé krvácení z pochvy otoky (edémy), třesavka.

Některé nežádoucí účinky jsou častější, pokud se při léčbě nádorů používá kapecitabin v kombinaci s jinými léky. Další nežádoucí účinky při tomto způsobu podávání jsou následující:

Časténežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob):

pokles hladiny sodíku, hořčíku nebo vápníku v krvi, vzestup hladiny cukru v krvi bolest nervů ušní šelest (tinitus), ztráta sluchu zánět žil škytavka, změna hlasu bolest nebo změněné/abnormální pocity v ústech, bolest čelisti pocení, noční poty svalové křeče obtíže při močení, krev nebo bílkovina v moči podlitina nebo reakce v místě vpichu injekce (při souběžném podávání jiných léků v injekcích).

Vzácnénežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob):

zúžení nebo uzavření slzných kanálků (stenóza slzovodů) selhání jater zánět vedoucí k poruchám vylučování žluči (cholestatický zánět jater) specifické změny na elektrokardiogramu (prodloužení QT intervalu) určité typy arytmií (včetně fibrilace komor, torsade de pointes a bradykardie) zánět oka způsobující bolest oka a možné problémy se zrakem zánět kůže způsobující olupující se červené skvrny z důvodu onemocnění imunitního systému.

Velmi vzácnénežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob):

závažná kožní reakce, jako je například kožní vyrážka, vředy a tvorba puchýřů, které mohou zahrnovat vředy v ústech, v nose, na genitáliích, na rukách, na nohou a v oblasti očí (červené a nateklé oči).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak přípravek Capecitabine Mylan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.     Obsah balení a další informace

Co přípravek Capecitabine Mylan obsahuje

Capecitabine Mylan 150 mg, potahované tablety

Léčivou látkou je capecitabinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje capecitabinum 150 mg.

Capecitabine Mylan 500 mg, potahované tablety

Léčivou látkou je capecitabinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje capecitabinum 500 mg.

Pomocnými látkami jsou:

– Jádro tablety: sodná sůl kroskarmelózy, mikrokrystalická celulóza, hypromelóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.

– Potahová vrstva tablety: hypromelóza, oxid titaničitý (E171), mastek, makrogol 400, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172).

Jak přípravek Capecitabine Mylan vypadá a co obsahuje toto balení

Capecitabine Mylan 150 mg, potahované tablety

Světle růžové oválné potahované tablety s vyraženým ‘150′ na jedné straně. Přibližné rozměry 11,4 mm x 5,9 mm.

Přípravek Capecitabine Mylan 150 mg je k dispozici v různých baleních:

– Blistrech obsahujících 60 potahovaných tablet.

– Jednodávkových blistrech obsahujících 60 × 1 potahovanou tabletu.

Capecitabine Mylan 500 mg, potahované tablety

Růžové, podlouhlé potahované tablety tvaru tobolky s vyraženým ‘500′ na jedné straně. Přibližné rozměry 17,1 mm x 8,1 mm.

Přípravek Capecitabine Mylan 500 mg je k dispozici v různých baleních:

– Blistrech obsahujících 120 potahovaných tablet.

– Jednodávkových blistrech obsahujících 120 × 1 potahovanou tabletu.

Držitel rozhodnutí o registraci

Mylan Ireland Limited

Unit 35/36 Grange Parade

Baldoyle Industrial Estate

Dublin 13

Irsko

Výrobce

Remedica LTD, Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, 3056 Limassol, Kypr

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Capecitabine Mylan 150 mg

Capecitabine Mylan 500 mg

Francie: Capecitabine Mylan 150 mg, comprimé pelliculé

Capecitabine Mylan 500 mg, comprimé pelliculé

Německo:

Capecitabin Mylan 150 mg Filmtabletten

Capecitabin Mylan 500 mg Filmtabletten

Řecko:

Capecitabine Mylan 150 mg, sniKaZu^^éva p.s Xsrcró u^évío óigkío

Capecitabine Mylan 500 mg, sniKaXup.p.éva p.s ZsnTÓ u^évío óigkío

Itálie:

Capecitabina Mylan 150mg

Capecitabina Mylan 500mg

Švédsko:

Capecitabine Mylan, 150mg filmdragerad tablett

Capecitabine Mylan, 500mg filmdragerad tablet

Nizozemsko:

Capecitabine Mylan 150 mg, filmomhulde tabletten

Capecitabine Mylan 500 mg, filmomhulde tabletten

Velká Británie:

Capecitabine Mylan 150mg Film-coated Tablets

Capecitabine Mylan 500mg Film-coated Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1. 8. 2018

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář