CAPISTAN

Čtěte příbalový leták CAPISTAN online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CAPISTAN a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CAPISTAN

  1. Co je CAPISTAN a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CAPISTAN užívat
  3. Jak se CAPISTAN užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CAPISTAN uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CAPISTAN

1.     Co je přípravek Capistan a k čemu se používá

Přípravek Capistan obsahuje léčivou látku hustý extrakt z plodu Serenoy (s obsahem liposterolů), která omezuje zvětšování objemu prostatické tkáně.

Přípravek je určen k léčbě příznaků u nezhoubného zbytnění (benigní hyperplazie) prostaty u dospělých mužů. Užívá se při funkčních obtížích spojených se zbytněním prostaty projevujícím se častým močením – zejména v noci, močením se zvýšenou námahou, slabým močovým proudem, pocitem nedokonalého vyprázdnění, obtížným začátkem močení (zvláště ráno). Přípravek však nenahrazuje případnou nutnost pozdějšího chirurgického výkonu.

Přípravek může být předepisován pouze lékařem – urologem, který zváží veškeré okolnosti zdravotního stavu pacienta.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Capistan užívat

Neužívejte přípravek Capistan jestliže jste alergický na hustý extrakt z plodu Serenoy nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Capistan se poraďte se svým lékařem. Užití přípravku nalačno může způsobit nevolnost, proto má být přípravek užíván v průběhu jídla či po jídle. Během léčby jsou nutné pravidelné kontroly lékařem – urologem.

Pokud se Vaše obtíže zhorší nebo pokud se u Vás během užívání objeví horečka, křeče nebo krev v moči, bolestivé močení nebo zadržování moči, poraďte se s Vaším lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek Capistan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat.

U tohoto přípravku nejsou vzájemné působení s jinými léčivými přípravky dosud popisovány.

Přípravek Capistan s jídlem a pitím

Přípravek Capistan se užívá v průběhu jídla či po jídle se sklenicí vody, nekousat.

Těhotenství a kojení

Přípravek není určen ženám.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Capistan nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3.     Jak se přípravek Capistan užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je 2 tobolky denně, tj. jednu ráno a jednu večer, v průběhu jídla či po jídle. Nerozkousaná tobolka se zapije vodou.

Doba trvání léčby

Přípravek je možno užívat dlouhodobě. Dobu trvání léčby určí lékař.

Jestliže jste užil více přípravku Capistan, než jste měl

Pokud dojde k předávkování, mohou se projevit přechodné zažívací potíže.

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku se poraďte s lékařem.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U tohoto přípravku se mohou objevit následující nežádoucí účinky:

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů) Bolest hlavy

Bolest břicha

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů)

Pocit na zvracení

Zvýšené hodnoty specifických enzymů (gama-glutamyltransfe­rázy, transaminázy) Vyrážka

Gynekomastie (zvětšení prsní žlázy). Upraví se po přerušení léčby.

Neznámá frekvence (z dostupných údajů nelze určit):

Otoky

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.     Jak přípravek Capistan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Capistan obsahuje

Léčivou látkou je Serenoae extractum spissum 7–11:1, extrahováno hexanem. Jedna tvrdá tobolka obsahuje Serenoae extractum spissum (7–11 :1), extrahováno hexanem 160 mg.

Pomocnými látkami jsou makrogol 10 000, želatina, žlutý oxid železitý (E 172), indigokarmín (E 132), oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek Capistan vypadá a co obsahuje toto balení

Šedozelené tvrdé tobolky obsahující zelenožlutou pastovitou hmotu.

Tvrdé tobolky jsou k dispozici v balení 60 tvrdých tobolek (4 blistry po 15 tobolkách).

Držitel rozhodnutí o registraci

Pierre Fabre Medicament

45, place Abel Gance

92100 Boulogne, Francie

Výrobce

Pierre Fabre Medicament Production

45500 GIEN, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21. 2. 2018

3/3

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář