CAPREOMYCIN (CAPASTAT)

Čtěte příbalový leták CAPREOMYCIN (CAPASTAT) online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CAPREOMYCIN (CAPASTAT) a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CAPREOMYCIN (CAPASTAT)

  1. Co je CAPREOMYCIN (CAPASTAT) a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CAPREOMYCIN (CAPASTAT) užívat
  3. Jak se CAPREOMYCIN (CAPASTAT) užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CAPREOMYCIN (CAPASTAT) uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CAPREOMYCIN (CAPASTAT)

Kontraindikace

Hypersensitivita na capreomycin.

Upozornění

Pacientům s renální insuficiencí nebo již existujícím postižením sluchu lze capreomycin podávat jen s velkou opatrností a.zároveň je potřeba zvážit riziko dalšího poškození sluchového nervu nebo renálního postižení vzhledem k přínosu léčby.

Současné podávání jiných antituberkulotik, které mají také ototoxický a nefrotoxický účinek (např. streptomycin, viomycin) není doporučeno. Jen s velkou opatrností lze současně podávat léky, které nejsou indikovány k léčbě tuberkulózy, ale mají ototoxický a nefrotoxický potenciál (např. polymyxin, colistin sulphate, amikacin, gentamycin, tobramycin, vancomycin, kanamycin a neomycin).

Těhotenství:Bez­pečnost podávání capreomycinu vtěhotenství nebyla stanovena. Bylo prokázáno, že capreomycin je teratogenní pro krysy, je-li podáván v 3,5násobku dávky pro člověka. Nebyly provedeny žádné odpovídající a dobře zdokumentované studie u těhotných žen. Capastat lze v těhotenství podat, pokud možný přínos převáží možné riziko poškození plodu.

Žádné studie, které by stanovily možnou karcinogenitu, mutagenitu nebo vliv na snížení plodnosti, nebyly provedeny.

Kojení:Není známo, zda se capreomycin vylučuje do mateřského mléka. Kojícím ženám lze capreomycin podávat jen s velkou opatrností.

Bezpečností opatření

Protože je capreomycin potenciálně ototoxický, měla by být provedena audiometrie a vyšetřena funkce vestibulámího ústrojí před začátkem léčby a v pravidelných intervalech během léčby.

V průběhu léčby by měly být pravidelně vyšetřovány renální funkce a u pacientů se známým nebo předpokládaným postižením ledvin by dávkování léku mělo být upraveno (viz Dávky a podávání).

Během terapie capreomycinem se může objevit hypokalémie, proto by měly být opakovaně vyšetřovány hladiny draslíku.

Po vysokých dávkách capreomycinu se mohou objevit parciální neuromuskulámí blokády.

Capreomycin je třeba podávat opatrně pacientům s alergií v anamnéze, zvláště s alergií na léky.

Nežádoucí účinky

Renální:Byla pozorována elevace hladin sérového kreatininu nebo hladin urey v krvi a abnormality močového sedimentu. V jednom případě byla hlášena toxická nefritis u pacienta s tuberkulózou a portální cirhózou, který byl léčen capreomycinem (lg) a aminosalicylovou kyselinou denně po dobu jednoho měsíce. U pacienta se rozvinula renální insufícience a oligurie, pacient zemřel. Při pitvě byla zjištěna odeznívající akutní tubulámí nekróza.

U jednoho pacienta byla hlášena porucha elektrolytového hospodářství podobná Bartterovu syndromu.

Hepatální:Snížená exkrece bromsulftaleinu bez abnormalit jatemích enzymů byla zaznamenána u pacienta sjiž existujícím poškozením jater. Patologické hodnoty jatemích funkčních testů byly hlášeny u velkého množství pacientů, kteří dostávali capreomycin v kombinaci s dalšími antituberkulotiky, o kterých je známo, že způsobují změny jatemích funkcí. Doporučuje se pravidelně sledovat jatemí testy.

Hematologické:By­la pozorována leukocytóza a leukopenie. Byly zaznamenány vzácné případy trombocytopenie. U většiny pacientů, kteří užívali capreomycin denně, byla zjištěna eozinofilie vyšší než 5%, která se však upravila, pokud bylo zredukováno denní dávkování capreomycinu na 2 až 3 dávky týdně. ‚

Hypersensitivi­ta:Urtikámí a makulopapulózní vyrážky, spojené vněkterých případech i s febriliemi, byly hlášeny při současném podávání capreomycinu a dalších antituberkulotik.

Ušní:Byly zaznamenány klinické a subklinické poruchy sluchu. Některé audiometrické změny se ukázaly být reverzibilní, jiné, s permanentní ztrátou sluchu, už po vysazení capreomycinu neprogredovaly. Došlo i k výskytu tinitu a vertiga.

Oblast vpichu:V místě vpichu byla hlášena bolest a zatvrdnutí. Také nadměrné krvácení a sterilní abscesy se vyskytovaly v oblasti vpichu.

Předávkování

Známky a příznaky:U pa­cientů intoxikovaných capreomycinem byla hlášena hypokalémie, hypokalcémie, hypomagnezémie, a porucha elektrolytového metabolismu podobná Bartterovu syndromu. Dále nefřotoxicita, včetně akutní tubulámí nekrózy, a ototoxicita, včetně závratí, tinitu a zráty schopnosti vnímat vysoké tóny (viz. Upozornění a bezpečnostní opatření). Po rychlém injekčním podání může dojít neuromuskulámí blokádě a paralýze dechových svalů.

Po požití capreomycinu je intoxikace nepravděpodobná, protože z intaktního zažívacího traktu se vstřebává méně než 1% léku.

Léčba:Je doporučena jen symptomatická a podpůrná terapie. Aktivní uhlí zpravidla účinněji zabrání vstřebávání léku než zvracení nebo výplach žaludku.

Předávkovaní pacienti, kteří mají normální renální funkce, by měli být hydratováni tak, aby výdej moče dosáhl 3–5ml/kg/hod. Zároveň je třeba sledovat bilance tekutin, hladiny elektrolytů a clearence kreatininu.

Hemodialýza je účinná u pacientů se signifikantním renálním postižením.

Farmakologické informace

Skladujte při teplotě do 25 st. C. Naředěný roztok má být spotřebován do 24 hodin. Roztok může získat až světle slámovou barvu a časem ještě ztmavnout, změna barvy však není spojena se ztrátou účinku, ani s rozvojem toxicity.

Kategorie: POM

Balení

Lahvičky s lg capreomycinu, balení obsahuje 1 lahvičku.

Další informace

Capreomycin smí být podáván jen současně s odpovídajícími dávkami dalšího antituberkulotika. Podávání samotného capreomycinu vede rychle ke vzniku rezistence.

Číslo licence, název a adresa držitele

PL143 85/0006

Držitel licence

King Pharmaceuticals Ltd.

Ballybofey, Co.Donegal

Ireland

Výrobce

Eli Lilly and Company

Indianopolis

Indiana

USA

Datum revize textu

Březen 2005

Capstat je registrovaná výrobní značka

Pro pacienty

Co byste měli vědět o injekčním Capastatu

Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalový leták, než začnete svůj lék užívat. Jestliže nemáte všechny potřebné informace nebo máte nějaké otázky, kontaktujte svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka. Tato příbalová informace se týká jen injekčního Capastatu. Prosím uschovejte tento příbalový leták, možná si ho budete chtít znovu přečíst v průběhu své léčby.

Co obsahuje váš lék?

Váš lék se jmenuje Capastat injekce. Účinná látka, v něm obsažená, je capreomycin sulfát. Váš lék je dodáván ve skleněných lahvičkách, které dostávají lékaři a lékárníci po jednotlivých baleních. Každá lahvička obsahuje lg capreomycinu v prášku. Neobsahuje žádné jiné přísady. Prášek se naředí sterilní injekční tekutinou (fyziologickým roztokem nebo vodou pro injekce) předtím, než vám bude aplikován.

Injekční Capastat je antibiotikum. Antibiotika pomáhají tělu bojovat proti infekcím. Capastat ničí bakterie, které způsobují infekci.

Capastat injekce vyrábí Eli Lilly Company, Indianopolis Indiana, USA. Držitelem licence je: King

Pharmaceuticals Ltd, Ballybofey, Co. Donegal, Ireland (PL No. 14385/0006)

K čemu se Capstat injekce užívá?

Capstat se používá k léčení tuberkulózy (TBC), kterou způsobují bakterie.

Než začnete dostávat Capastat

Váš lékař se ujistí, zda léčba Capastatem je pro vás bezpečná.

Capastat nemá být podáván dětem a kojencům.

Jestliže odpovíte ANO na některou z následujících otázek nebo pokud s odpovědí váháte, řekněte to svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi, než začnete svůj lék dostávat.

Měl(a) jste někdy vyrážku nebo jinou alergickou reakci na capreomycin ? (Alergická reakce se může projevit vyrážkou, svěděním, otokem nebo dýchacími obtížemi).

Měl(a) jste někdy problémy s ledvinami?

Hůře slyšíte? Váš lékař vám pravděpodobně bude chtít vyšetřit sluch, než vám začne podávat Capastat.

Užíváte ještě jiné léky? Musíte sdělit vašemu lékaři, jaké všechny další léky užíváte.

Jste těhotná, myslíte si, že byste mohla být těhotná nebo plánujete těhotenství?

Kojíte?

Jste alergický(á) na nějaké jiné léky?

Jak se Capastat podává.

Obvyklé dávky

Dospělí:lg Capastatu se podává injekčně každý den po dobu až 4 měsíců.

Poté budete pravděpodobně dostávat lg léku 2–3krát týdně.

Capastat se podává výhradně injekčně do svalu.

Máte-li problémy s ledvinami, váš lékař vám může dávku snížit.

Současně s injekčně podávaným Capastatem budete pravděpodobně ještě dostávat další antibiotikum proti TBC.

Co může Capastat způsobit.

Při podávání Capastatu se mohou objevit nežádoucí účinky jako:

Vaše ledviny nebo játra nebudou možná dobře fungovat

Může dojít ke snížení hladiny draslíku ve vaší krvi

Může se vám zhoršit sluch a nastat porucha rovnováhy, můžete pociťovat závratě a hučení v uších Množství vašich krevních buněk může stoupat nebo klesat

Váš lékař vám bude vyšetřovat ledviny, uši, játra a krev po celou dobu, co budete dostávat Capastat Další nežádoucí účinky jsou:

Vyrážky

Bolest v místě vpichu

Krvácení nebo zatvrdnutí v místě vpichu

Horečka

Kontaktujte svého lékaře, pokud by se u vás tyto nebo jiné nežádoucí účinky projevily. Váš lékař má více informací o Capastatu a poradí vám, jak postupovat.

Jak se má váš lék skladovat

Váš lékař nebo lékárník bude skladovat lék při teplotě do 25 st. C.

Pokud byl Capastat už naředěn, měl by být roztok spotřebován do 24 hodin. Capastat byl neměl být používán po překročení doby expirace na lahvičce.

Nezapomeňte:Tento lék je určen jen pro vás a jena lékařský předpis. Nikdy nedávejte svůj lék nikomu jinému, i když má podobné příznaky, protože lék by mu mohl uškodit.

Capastat je registrovaná značka.

Příbalový leták byl částečně revidován v březnu 2005

King Phermaceutical­s,1996.

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář