CARBOTOX

Čtěte příbalový leták CARBOTOX online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CARBOTOX a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CARBOTOX

  1. Co je CARBOTOX a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CARBOTOX užívat
  3. Jak se CARBOTOX užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CARBOTOX uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CARBOTOX

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Carbotox a k čemu se používá.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Carbotox užívat.

3. Jak se Carbotox užívá.

4. Možné nežádoucí účinky.

5 Jak Carbotox uchovávat.

6. Obsah balení a další informace.

1. Co je Carbotox a k čemu se používa

Carbotox patří do skupiny léčivých přípravků obsahujících aktívní uhlí, které na sebe váže škodlivé látky, plyny, bakterie, hnilobné produkty, toxiny a chemické sloučeniny ze zažívacího traktu. Přítomný tiosíran sodný má mírně projímavý účinek a neutralizuje některé jedy.

Carbotox je určen k léčbě dospělých, dospívajících a dětí starších 3 let. Dětem od 3 let může být přípravek podáván pouze po doporučení lékaře.

Bez porady s lékařem mohou přípravek krátkodobě (nejdéle 2 dny) užívat dospělí včetně těhotných a kojících žen a dospívající u akutních průjmů způsobených dietní chybou provázených nevolností, zvracením, nechutenstvím, nadýmáním a poruchami trávení (zánět žaludeční a/nebo střevní sliznice). Pouze na doporučení lékaře se přípravek užívá při průjmech, které se vyskytují v průběhu jiných základních onemocnění (cukrovka, dráždivý tračník, vředový zánět tlustého střeva) a při akutních perorálních otravách toxickými látkami.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Carbotox užívat

Neužívejte Carbotox

– jestliže jste alergický(á) na léčivé látky (aktivní uhlí, tiosíran sodný) nebo na kteroukoli další

složku přípravku (uvedenou v bodě 6)

– při neprůchodnosti střev (ileus) nebo při zvýšeném riziku překážky ve střevě či omezené průchodnosti střeva

– při riziku krvácení do trávicího ústrojí

– v případech, kdy začernění sliznice trávicího ústrojí není žádoucí, např. před endoskopickým vyšetřením jícnu, žaludku či střev.

Přípravek není určen pro děti do 3 let.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Carbotox se poraďte se svým lékařem, pokud trpíte:

– nadměrným rozkladem potravy ve střevě a plynatostí

– průjmy, které se vyskytují v průběhu jiných základních onemocnění (cukrovka, dráždivý

tračník, vředový zánět tlustého střeva)

Pokud trpíte některým z výše uvedených onemocnění, přípravek Carbotox můžete užívat pouze na doporučení lékaře.

V případě akutní perorální otravy toxickými látkami nebo léky ihned kontaktujte lékaře anebo toxikologické centrum.

Při průjmu ztrácíte mnoho tekutin a minerálů. Je proto důležité, abyste tuto ztrátu nahrazoval(a) pitím dostatečného množství nápojů s obsahem cukrů a solí. To je důležité obzvláště u dětí.

Neprodleně navštivte lékaře v těchto případech:

– jestliže ve stolici objevíte krev

– je-li průjem doprovázený horečkou

– jestliže opakovaně zvracíte nebo v případě dehydratace (ztráta a nedostatek vody v organizmu, projevující se např. žízní, suchostí sliznic či snížením močení)

– jestliže trpíte přetrvávající bolestí břicha, zejména v období mezi křečemi

– léčbu tímto přípravkem je třeba okamžitě ukončit, jakmile by se objevila zácpa, vzedmutí břicha nebo neprůchodnost střev (projevuje se bolestmi břicha, zvracením a vzedmutím břicha při zástavě odchodu plynů).

Při náhle vzniklém (akutním) průjmu příznaky obvykle vymizí do 48 hodin. Jestliže průjem trvá déle než 2 dny, nebo pokud se příznaky nebo Váš celkový stav zhoršuje, přestaňte tento přípravek užívat a vyhledejte lékaře.

Carbotox nepostačuje při léčbě infekčního průjmu.

Carbotox způsobuje černé zbarvení stolice, které může zakrýt krvácení do trávicího traktu a tím omezit objektivní posouzení stolice nebo zkomplikovat případné endoskopické vyšetření. Černé zbarvení stolice vymizí po ukončení užívání tohoto přípravku.

Další léčivé přípravky a Carbotox

Účinky přípravku Carbotox a účinky jiných současně užívaných perorálních léčivých přípravků se mohou vzájemně ovlivňovat.

Carbotox ovlivňuje účinky následujících léčivých přípravků:

– snižuje účinky antikoncepčních přípravků užívaných ústy, a proto je třeba, aby se ženy v období

užívání přípravku Carbotox pojistily i jinou formou antikoncepce

– snižuje vstřebávání a tím účinky jiných perorálních léčiv (užívaných ústy), proto musí být mezi užitím přípravku Carbotox a užíváním jiných léčivých přípravků dodržen interval alespoň dvou hodin

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat (včetně přípravků dostupných bez lékařského předpisu).

Carbotox s jídlem, pitím a alkoholem

Při léčbě tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje.

Těhotenství, kojení a fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Užívání přípravku Carbotox během těhotenství a v období kojení je možné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Carbotox nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Carbotox obsahujesacharosu (druh cukru). Pokud vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Jedna tableta obsahuje 255 mg sacharózy. To by měli vzít v úvahu pacienti trpící cukrovkou.

3.   Jak se Carbotox užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Dávkování

Doporučené dávky jsou následující.

Dospělí:

Pokud lékař neurčí jinak, obvyklá dávka je 2–3 tablety 3–4 krát denně.

Děti od 3 let a dospívající od 12 let:

Pokud lékař neurčí jinak, obvyklá dávka je 2–3 tablety 3–4 krát denně.

Dětem může být přípravek podáván pouze na doporučení lékaře.

Tablety se užívají celé a zapijí trochou vody, nebo se nechají rozpadnout ve sklenici v malém množství vody, důkladně se rozmíchají a obsah sklenice se vypije. Tablety je možné pro jejich velikost rozkousnout nebo rozdrtit a zapít vodou. Při otravách toxickými látkami se podávají tablety rozdrcené.

Dětem se tablety podávají vždy jako suspenze vzniklá rozdrcením nebo rozpadnutím tablet v malém množství vody a dávku dítě zapije sklenicí vody nebo hořkého čaje.

Délka léčby:

Bez doporučení lékaře přípravek neužívejte déle než 2 dny. Jestliže u Vás průjem přetrvává i po 2 dnech léčby, přestaňte tento přípravek užívat a poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Carbotox, než jste měl(a)

Předávkování může vyvolat zvracení anebo způsobit mechanickou zácpu a následně ucpání střev.

Při podezření na předávkování nebo náhodném požití nezjištěného množství přípravku dítětem je potřeba vyvolat zvracení a ihned se poradit s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Carbotox

Nezdvojnásobujte následujíci dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4.   Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Obvykle se projevují jako žaludeční a střevní poruchy:

– černé zbarvení stolice, které může zakrývat krvácení do trávicího traktu

– vyšší dávky mohu způsobit nevolnost, zvracení a zácpu a následně neprůchodnost střev

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lekárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

5.   Jak Carbotox uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již neužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.     Obsah balení a další informace

Co Carbotox obsahuje

– Léčivými látkami jsou carbo activatus (aktivní uhlí) 320 mg a natrii thiosulfas (tiosíran sodný) 25 mg v jedné tabletě.

– Dalšími složkami jsou sacharosa, celulosa mikrokrystalická, glycerol 85%, želatina, mastek, magnesium-stearát a sodná sůl karboxymethyl­škrobu.

Jak Carbotox vypadá a co obsahuje toto balení

Černé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami.

Balení obsahuje 20 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

IMUNA PHARM, a.s

Jarková 269/17

082 22 Šarišské Michal’any

Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 5. 4. 2017

4/4

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář