CARDILOPIN

Čtěte příbalový leták CARDILOPIN online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CARDILOPIN a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CARDILOPIN

  1. Co je CARDILOPIN a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CARDILOPIN užívat
  3. Jak se CARDILOPIN užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CARDILOPIN uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CARDILOPIN

1. Co je Cardilopin a k čemu se používá

Přípravek Cardilopin obsahuje léčivou látku amlodipinum, která patří do skupiny léků nazývaných antagonisté vápníku.

Přípravek Cardilopin se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) nebo určitého druhu bolesti na hrudi zvané angina pectoris, jejíž vzácnou formou je Prinzmetalova angina pectoris.

U pacientů s vysokým krevním tlakem tento léčivý přípravek snižuje napětí hladké svaloviny cévní stěny, takže krev jimi může snadněji procházet. U pacientů s anginou pectoris Cardilopin zlepšuje zásobení srdce krví, které tím dostává větší přísun kyslíku, což zabraňuje vzniku bolesti. Tento přípravek neposkytuje okamžitou úlevu od bolesti na hrudi způsobené anginou pectoris.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cardilopin užívat

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Cardilopin se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.Infor­mujte svého lékaře, pokud se Vás týká, nebo týkal některý z následujících sta­vů:

nedávný srdeční infarkt, srdeční selhání, závažné zvýšení krevního tlaku (hypertenzní krize), onemocnění jater, jste starší pacient a potřebujete vyšší dávku, než jaká Vám začala být podávána.

Děti a dospívající

Cardilopin nebyl sledován u dětí ve věku do 6 let. U dětí a dospívajících ve věku 6–17 let lze Cardilopin použít pouze pro léčbu hypertenze (viz část 3). Více informací Vám poskytne ošetřující lékař.

Další léčivé přípravky a Cardilopin

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Cardilopin může ovlivňovat nebo být ovlivňován jinými léky, jako např.:

ketokonazol, itrakonazol (lék proti plísním); ritonavir, indinavir, nelfinavir (inhibitory proteázy užívané k léčbě HIV); antibiotika rifampicin, erythromycin, klarithromycin (léky k léčbě infekcí způsobených bakteriemi); třezalka tečkovaná; verapamil, diltiazem (lék na léčbu srdečních onemocnění); dantrolen (infuze pro léčbu závažných odchylek tělesné teploty); simvastatin (k léčbě vysoké hladiny cholesterolu a tukových látek nazývaných triglyceridy); takrolimus, cyklosporin (slouží ke kontrole imunitní odpovědi těla, umožňuje tělu přijmout transplantovaný orgán). Cardilopin může mít vliv na další léčivé přípravky, nebo jimi být ovlivňován, např.: rifampicin, erythromycin, klarithromycin (antibiotika)

Cardilopin snižuje krevní tlak a může prohloubit účinek jiných léků, které se používají na snížení vysokého krevního tlaku.

Cardilopin s jídlem a pitím

Pacientům užívajícím Cardilopin se nedoporučuje konzumace grapefruitové šťávy a grapefruitu. Grapefruitová šťáva a grapefruit mohou zvýšit obsah léčivé látky amlodipinu v krvi a tím způsobit nepředvídatelné zvýšení účinku přípravku Cardilopin na snížení krevního tlaku.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Bezpečnost amlodipinu v těhotenství nebyla stanovena.

Kojení

Amlodipin prokazatelně přechází do mateřského mléka v malých množstvích. Pokud kojíte, nebo se chystáte začít kojit, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete přípravek Cardilopin užívat.

Plodnost

Klinické údaje o možném vlivu amlodipinu na plodnost nejsou dostatečné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Cardilopin může ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud cítíte nevolnost, závrať, únavu nebo máte bolest hlavy, neřiďte ani neobsluhujte stroje a ihned uvědomte svého lékaře.

3. Jak se Cardilopin užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá počáteční dávka je 5 mg přípravku Cardilopin jednou denně. Dávku je pak možno zvyšovat až na maximální dávku 10 mg přípravku Cardilopin denně.

Tento přípravek lze užívat před jídlem i po jídle. Užívejte přípravek ve stejnou dobu každý den a zapíjejte jej vodou. Během léčby přípravkem Cardilopin nepijte grapefruitovou­ šťávu.

Použití u dětí dospívajících

U dětí a dospívajících (ve věku 6–17 let) je doporučená úvodní dávka 2,5 mg denně. Maximální doporučená dávka je 5 mg denně. Je důležité, abyste tablety užíval/a pravidelně. Svého lékaře navštivte včas, dříve, než balení tablet využíváte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Cardilopin, než jste měl/a

Při požití většího množství tablet Vám může krevní tlak významně až nebezpečně klesnout. Můžete cítit závrať, točení hlavy, mdloby nebo slabost. Při velkém poklesu tlaku se může dostavit šok. Můžete mít studenou a vlhkou kůži a ztratit vědomí. Při užití více tablet přípravku Cardilopin vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Cardilopin

Pokud někdy zapomenete užít tabletu, tuto dávku již zcela vynechejte. Další dávku užijte v obvyklém čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Cardilopin

Váš lékař Vám doporučí, jak dlouho budete tento přípravek užívat. Vaše onemocnění se může vrátit, pokud ukončíte léčbu dříve.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Cardilopin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Kontaktujte svého lékaře ihned,jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte některý z následujících velmi vzácných závažných nežádoucích účinků:

Náhlý sípot, bolest na hrudi, dušnost nebo potíže s dýcháním; Otok očních víček, obličeje nebo rtů; Otok jazyka a hrdla způsobující významné potíže s dýcháním Závažné kožní reakce, včetně silné kožní vyrážky, kopřivky, zarudnutí kůže po celém těle, závažného svědění, tvorby puchýřů, olupování a otoku kůže, zánětu sliznic (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza) nebo jiné alergické reakce; Srdeční infarkt, nepravidelný srdeční tep; Zánět slinivky, který může způsobit silnou bolesti břicha a zad doprovázenou výrazným celkovým pocitem nemoci/celkovou indispozicí.

Velmi časté:mohou postihnout více než 1 z 10 osob

Otok (edém)

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob

Bolest hlavy, závrať, ospalost (obzvláště na začátku léčby) Palpitace (bušení srdce), návaly horka Bolest břicha, pocit na zvracení, (nauzea) Změny funkce střev, průjem, zácpa, porucha trávení Únava, slabost Dušnost Poruchy zraku, dvojité vidění

Svalové křeče Otok kotníků

Méně časté:mohou postihnout až 1 ze 100 osob

Změny nálad, úzkost, deprese, nespavost Třes, poruchy chuti, mdloby Necitlivost nebo pocit brnění končetin; necitlivost k bolesti Zvonění v uších

Nízký krevní tlak

Nepravidelný srdeční rytmus (arytmie včetně bradykardie, ventrikulární tachykardie a atriální fibrilace)

Kýchání/rýma způsobená zánětem nosní sliznice (rinitida)

Kašel, rýma

Sucho v ústech, zvracení

Ztráta vlasů, zvýšené pocení, svědění kůže, červené skvrny na kůži, změna barvy kůže, kopřivka

Porucha močení, noční pomočování, zvýšená četnost močení

Neschopnost dosáhnou erekce; nepříjemné pocity v prsech nebo zvětšení prsů u mužů

Bolest, malátnost

Bolest svalů nebo kloubů, bolest zad, bolest na hrudi

Zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti

Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 osob

Zmatenost

Velmi vzácné:mohou postihnout až 1 z 10000 osob

Snížený počet bílých krvinek, snížení počtu krevních destiček, které může mít za následek tvorbu modřin nebo sklon ke krvácení (poškození červených krvinek) Alergické reakce Zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémie) Porucha nervů způsobující slabost, brnění nebo necitlivost Infarkt myokardu Otok dásní třes, rigidní postoj, maskovitá tvář, pomalé pohyby a šouravá, nevyvážená chůze

5.   Jak Cardilopin uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.   Obsah balení a další informace

Co Cardilopin obsahuje Léčivou látkou je:

Cardilopin 2,5 mg: amlodipini besilas 3,475 mg, což odpovídá amlodipinum 2,5 mg v jedné tabletě Cardilopin 5 mg: amlodipini besilas 6,95 mg, což odpovídá amlodipinum 5 mg v jedné tabletě Cardilopin 10 mg: amlodipini besilas 13,90 mg, což odpovídá amlodipinum 10 mg v jedné tabletě

Pomocnými látkami jsou koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), mikrokrystalická celulosa.

Jak Cardilopin vypadá a co obsahuje toto balení

Vzhled:

Cardilopin 2,5 mg: bílé až nažloutlé kulaté ploché tablety o průměru kolem 6 mm, bez zápachu, se zkosenými hranami, na jedné straně s vyraženým stylizovaným “E”, s číslicí “251” na straně druhé.

Cardilopin 5 mg: bílé až nažloutlé kulaté ploché tablety o průměru kolem 8 mm, bez zápachu, se zkosenými hranami, na jedné straně s vyraženým stylizovaným “E”, s číslicí “252” na straně druhé.

Cardilopin 10 mg: bílé až nažloutlé kulaté ploché tablety o průměru kolem 10 mm, bez zápachu, se zkosenými hranami, na jedné straně s vyraženým stylizovaným “E”, s číslicí “253” na straně druhé.

Druh obalu: bílý, neprůhledný PVC/PVdC//Al blistr, krabička

Velikost balení: 30 nebo 90 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci

Egis Pharmaceuticals PLC

1106 Budapešť, Keresztúri út 30–38.

Maďarsko

Výrobce

Egis Pharmaceuticals PLC

1165 Budapešť, Bókényfóldi út 118–120.

Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22. 1. 2018.

Strana 5 (celkem 5)

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář