CARVESAN 25

Čtěte příbalový leták CARVESAN 25 online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CARVESAN 25 a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CARVESAN 25

  1. Co je CARVESAN 25 a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CARVESAN 25 užívat
  3. Jak se CARVESAN 25 užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CARVESAN 25 uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CARVESAN 25

1. CO JE CARVESAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

CARVESAN obsahující léčivou látku karvedilol je přípravek, který způsobuje rozšiřování cév a tím snižuje odpor v cévách a hromadění tekutin, čímž působí proti otokům.

Lehce snižuje tepovou frekvenci. Při léčbě CARVESANEM je průtok krve ledvinami zachován, nedochází ke snížení funkce ledvin. Periferní oběh krve je zachován, proto jen vzácně pozorujeme chladné končetiny. U pacientů s poruchou funkce levé srdeční komory nebo se srdeční nedostatečností má karvedilol příznivý účinek na činnost srdce.

Maximální hladina v krvi je dosažena 1 hodinu po podání. Průměrný poločas vylučování karvedilolu je 6–10 hodin.

CARVESAN je určen k léčbě vysokého krevního tlaku (esenciální hypertenze).

Dále se užívá při léčbě některých srdečních onemocnění charakterizovaných nedostatečným prokrvením (ischemií) např. anginy pectoris (onemocnění srdce, projevující se bolestí na hrudi) a při léčbě městnavého srdečního selhání. Snižuje úmrtnost a nutnost hospitalizace, zpomaluje postup onemocnění.

CARVESAN je určen k léčbě dospělých osob.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CARVESAN UŽÍVAT

Upozornění a opatření

Před zahájením léčby přípravkem CARVESAN se poraďte se svým lékařem:

jestliže jste léčeni pro chronické srdeční selhání digoxinem, diuretiky a/nebo ACE inhibitory (digoxin a karvedilol zpomalují srdeční vedení)

jestliže máte diabetes (cukrovku). Léčba přípravkem CARVESAN může maskovat příznaky nízkého krevního cukru. Hladina krevního cukru musí proto být zvlášť pečlivě sledována.

jestliže máte chronickou obstrukční bronchopulmonální nemoc (CHOPN) s bronchospastickou složkou (bronchospasmus= zúžení průdušek) a neužíváte perorální či inhalační léky

jestliže máte srdeční selhání doprovázené nízkým krevním tlakem (systolický TK < 100 mm Hg), sníženým přísunem krve a kyslíku do srdce (ischemická choroba srdeční) a kornatěním tepen (ateroskleróza) a/nebo potížemi s ledvinami, je třeba sledovat funkce ledvin. Může být nutné snížit dávku přípravku CARVESAN.

jestliže nosíte kontaktní čočky. CARVESAN může snižovat tvorbu slz.

jestliže máte ischemickou chorobu dolních končetin (snížený přísun krve a kyslíku do dolních končetin) či trpíte poruchami periferní cirkulace krve (např. Raynaudův fenomén). CARVESAN může zhoršovat tyto příznaky.

jestliže máte zvýšenou činnost štítné žlázy se zvýšenou produkcí hormonů štítné žlázy. CARVESAN může maskovat tyto příznaky.

jestliže užíváte CARVESAN a máte podstoupit operaci v anestezii. Měli byste se předem poradit s lékařem odpovědným za anestezii.

jestliže jste měli těžkou alergickou reakci (např. na štípnutí hmyzem nebo na jídlo) nebo jestliže právě absolvujete nebo máte podstoupit alergickou desenzibilizační terapii, protože CARVESAN může zeslabit účinek léků používaných k léčbě takových alergických reakcí

jestliže máte lupenku

jestliže máte velmi nízký puls (méně než 55 tepů za minutu)

jestliže užíváte současně blokátory kalciového kanálu nebo jiná antiarytmika (přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu), je nutno pečlivě sledovat EKG a krevní tlak

jestliže máte nádor dřeně nadledvin

jestliže trpíte Prinzmetalovou anginou pectoris nebo u pacientů s podezřením na toto onemocnění

jestliže trpíte depresí či myasthenia gravis (svalové onemocnění charakterizované svalovou slabostí)

Přípravkem CARVESAN by neměly být léčeny děti a mladiství do 18 let.

Přípravek CARVESAN se nesmí vysadit náhle.

Další léčivé přípravky a CARVESAN

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Účinky přípravku CARVESAN a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním CARVESANU užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

CARVESAN zvyšuje účinek současně užívaných léků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku nebo takových léků, u nichž lze očekávat snížení krevního tlaku jako nežádoucí účinek.

Při současném ústním užívání CARVESANU a léku obsahujícího léčivou látku diltiazem, amidaron nebo verapamil může ojediněle dojít k poruchám srdečního vedení, což se projeví poruchou srdečního rytmu.

Pokud užíváte CARVESAN současně s některým z výše zmíněných léků, je nutné, abyste se podrobili pravidelnému pečlivému sledování srdeční činnosti (EKG) a krevního tlaku. Váš lékař Vám tyto léky nebude podávat současně nitrožilně.

U pacientů s vysokým krevním tlakem, kteří užívají současně CARVESAN a lék obsahující digoxin, může dojít ke zvýšení hladiny digoxinu v krvi, proto je třeba hladiny digoxinu v krvi na začátku, v průběhu i při přerušení léčby CARVESANEM sledovat.

CARVESAN zvyšuje účinek inzulínu a dalších léků k léčbě cukrovky, přičemž příznaky nízké hladiny cukru v krvi (především zvýšená srdeční frekvence) jsou zkreslené nebo oslabené. Doporučuje se proto pravidelné sledování hladiny cukru u pacientů s cukrovkou.

Při současném užívaní CARVESANU a léků obsahujících léčivou látku klonidin (působí proti vysokému krevnímu tlaku) je třeba při ukončení léčby nejprve vysadit CARVESAN a to několik dnů před postupným snižováním dávek léku obsahujícího klonidin.

U pacientů, kteří užívají lék s léčivou látkou rifampicin (antibiotikum) mohou být hladiny karvedilolu v krvi snížené a tím snížen i jeho účinek. Naopak při současném užívání léku obsahujícího cimetidin (léčba žaludečních vředů) mohou být hladiny karvedilolu v krvi zvýšené a tím se může dostavit vyšší účinek CARVESANU .

Opatrnosti je třeba během celkové anestezie (celkové znecitlivění) vzhledem ke společnému tlumivému účinku karvedilolu a anestetik na srdeční rytmus a krevní tlak.

CARVESAN s jídlem, pitím a alkoholem

CARVESAN je vhodné užívat současně s jídlem.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, neměla byste užívat CARVESAN.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

U některých pacientů může dojít ke zhoršení pozornosti (tj. schopnosti řízení a ovládání vozidel a strojů), a to zejména na začátku nebo při změně léčby a ve spojení s alkoholem. Proto činnosti vyžadující zvýšenou pozornost byste měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.

Pokud používáte kontaktní čočky, musíte mít na paměti možné snížení tvorby slz.

CARVESAN obsahuje sacharózu a laktózu

CARVESAN obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE CARVESAN UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Polykejte s dostatečným množstvím tekutiny. Tablety lze rozdělit na dvě stejné dávky. V případě potřeby rozpulte obvyklým způsobem, tj. rozlomte tabletu oběma rukama podél půlicí rýhy.

Doporučená dávka přípravku je:

Léčba vysokého krevního tlaku

Doporučuje se podávat lék v jedné denní dávce.

Dospělí pacienti

Doporučená dávka přípravku CARVESAN v prvních 2 dnech na začátku léčby je 12,5 mg 1 x denně. Pak se pokračuje dávkou 25 mg 1 x denně. Podle potřeby lze dávku zvyšovat postupně ve dvoutýdenních intervalech až na doporučenou maximální dávku 50 mg 1 x denně nebo rozděleně ve dvou denních dávkách.

Starší pacienti

Doporučená dávka na začátku léčby je 12,5 mg 1 x denně, která bývá u některých pacientů dostačující. Není-li odpovídající reakce na léčbu, lze dávku ve dvoutýdenních intervalech postupně zvyšovat až na doporučenou maximální denní dávku 50 mg.

Léčba ischemické choroby srdeční-anginy pectoris

Dospělí pacienti

Doporučená dávka je na začátku léčby 12,5 mg dvakrát denně v prvních 2 dnech. Následně se dávka zvýší na 25 mg dvakrát denně. Je-li to potřebné, lze dávky postupně ve dvoutýdenních intervalech zvyšovat až na maximální denní dávku 100 mg denně rozděleně ve dvou dávkách.

Pro starší pacienty se doporučuje dávka 50 mg denně rozdělená do dvou dávek.

Léčba srdečního selhání

Dospělí pacienti

Doporučená dávka přípravku CARVESAN na začátku léčby je 3,125 mg dvakrát denně po dobu 2 týdnů. Je-li tato dávka dobře snášena, lze ji postupně zvyšovat v intervalech, které by neměly být kratší než dva týdny, až na 6,25 mg dvakrát denně, následně na 12,5 mg dvakrát denně a konečně na 25 mg dvakrát denně. Dávku lze zvyšovat na nejvyšší pacientem tolerovanou dávku. Maximální denní doporučovaná dávka pro pacienty s hmotností pod 85 kg je 25 mg dvakrát denně. Pro pacienty s hmotností nad 85 kg je tato dávka 50 mg dvakrát denně.

Před každým zvýšením dávky je nutné se podrobit kontrole u Vašeho ošetřujícího lékaře. Při přechodném zhoršení srdeční nedostatečnosti nebo při zadržování tekutin v těle (otoky) je třeba na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře zvýšit dávky diuretik (léky podporující tvorbu a vylučování moči) nebo podávání CARVESANU dokonce přechodně přerušit.

Je-li léčba CARVESANEM přerušena na déle než 2 týdny, doporučuje se zahájit léčbu opět dávkami 3,125 mg dvakrát denně a pak dávky postupně zvyšovat dle výše uvedeného schématu. Váš ošetřující lékař Vám podá přesné instrukce.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek není určen pro použití u dětí a dospívajících.

Jestliže jste užil(a) více CARVESANU, než jste měl(a)

Neužívejte více tablet, než máte užívat. Pokud jste užil(a) více tablet, než jste měl(a), poraďte se s lékařem.

Při předávkování CARVESANEM vzniká výrazné snížení krevního tlaku, výrazný pokles srdeční frekvence, srdeční selhání až šok a srdeční zástava. Může dojít též k dechovým obtížím (dušnost), zvracení, poruše vědomí a křečím.

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem okamžitě vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít CARVESAN

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v doporučeném dávkování podle obvyklého plánu.

Jestliže jste přestal(a) užívat CARVESAN

Neukončujte léčbu bez předchozí porady s lékařem, a to ani když se budete cítit lépe.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pacienti s chronickým srdečním selháním

Velmi časté (vyskytují se u více než 10 % pacientů)

Trombocytopenie (nedostatek krevních destiček) Závratě

Časté (vyskytují se u více než 1– 10 % pacientů)

Hyperglykemie (zvýšené množství glukózy v krvi), hypercholeste­rolemie (zvýšené množství cholesterolu v krvi), přírůstky hmotnosti Zhoršené vidění Bradykardie (pomalý puls), hypervolemie (zvětšení objemu obíhající krve) Ortostatická hypotenze (náhlé snížení krevního tlaku při přechodu do stoje), nízký krevní tlak Nevolnost, průjem, zvracení Otoky na různých místech těla

Pacienti s anginou pectoris a vysokým krevním tlakem

Časté (vyskytují se u více než 1– 10 % pacientů)

Závratě, bolesti hlavy – obvykle mírné, vyskytující se na počátku léčby Snížená tvorba slz Bradykardie (pomalý puls) Ortostatická hypotenze (náhlé snížení krevního tlaku při přechodu do stoje) Ucpaný nos Nevolnost, bolesti břicha, průjem Bolest končetin Únava – obvykle mírná, objevující se na počátku léčby

5. JAK CARVESAN UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25° C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co CARVESAN obsahuje Léčivou látkou je karvedilol (carvedilolum). Pomocnými látkami j sou:
Jak CARVESAN vypadá a co obsahuje toto balení

CARVESAN 6,25

Žluté kulaté ploché tablety o průměru 7 mm, s půlicí rýhou. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

CARVESAN 25

Bílé kulaté ploché tablety o průměru 6 mm, s půlicí rýhou. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Velikost balení

PVC/Al blistr, krabička

Velikost balení: 28, 30, 50, 60, 90 a 100 tablet

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

MEDOPHARM, s.r.o., Lehárova 1808/11, 143 00 Praha, Česká republika

Výrobce

MEDOCHEMIE Ltd., Constantinoupoleos Str. 1–10, 3011 Limassol, Kypr

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 31.10.2012.

6/6

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář