CASTISPIR

Čtěte příbalový leták CASTISPIR online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CASTISPIR a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CASTISPIR

  1. Co je CASTISPIR a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CASTISPIR užívat
  3. Jak se CASTISPIR užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CASTISPIR uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CASTISPIR

1.   Co je přípravek Castispir 5 mg žvýkací tablety a k čemu se používá

Přípravek Castispir je antagonista leukotrienového receptoru, který blokuje látky, zvané leukotrieny. Leukotrieny způsobují zúžení a zduření dýchacích cest v plicích. Blokování leukotrienů zmírňuje projevy astmatu a pomáhá astma zvládat.

Váš lékař přípravek Castispir předepsal k léčbě astmatu Vašeho dítěte, k prevenci vzniku příznaků astmatu během dne i noci.

Přípravek Castispir 5 mg se používá k léčbě pacientů ve věku od 6 do 14 let, kterým jejich léčba neposkytuje dostatečnou kontrolu nad astmatem a kteří vyžadují dodatečnou léčbu. Přípravek Castispir 5 mg lze rovněž použít jako alternativní léčbu k inhalačním kortikosteroidům u pacientů ve věku od 6 do 14 let, kteří na své astma v nedávné době neužívali perorální kortikosteroidy a u kterých se prokázalo, že nejsou schopni inhalační kortikosteroidy užívat. Přípravek Castispir 5 mg rovněž napomáhá při prevenci námahou vyvolaného zúžení dýchacích cest.

Váš lékař určí, jak přípravek Castispir používat v závislosti na příznacích a závažnosti astmatu Vašeho dítěte.

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Castispir užívat

Informujte svého lékaře o veškerých zdravotních potížích nebo alergiích, kterými v současné době trpí Vaše dítě nebo jimiž trpělo v minulosti.

Nepodávejte přípravek Castispir svému dítěti, pokud je alergické (přecitlivělé) na montelukast nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Castispir se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud se astma nebo dýchání Vašeho dítěte zhorší, ihned se obraťte na svého lékaře. Perorální přípravek Castispir není určen k léčbě akutních astmatických záchvatů. Pokud k záchvatu dojde, postupujte podle pokynů, které Vám pro Vaše dítě dal lékař. Vždy u sebe mějte protiastmatickou inhalační záchrannou medikaci. Je důležité, aby Vaše dítě užívalo všechny antiastmatické léky, které mu lékař předepsal. Přípravek Castispir se nesmí používat místo jiných antiastmatických léků, které Váš lékař dítěti předepsal. Pokud Vaše dítě užívá antiastmatika, mějte na paměti, že pokud se u něj vyvine kombinace příznaků, jako je onemocnění připomínající chřipku, mravenčení nebo necitlivost v pažích či dolních končetinách, zhoršení plicních příznaků a/nebo vyrážka, musíte se obrátit na svého lékaře. Vaše dítě nesmí užívat kyselinu acetylsalicylovou (aspirin) ani protizánětlivé léky (rovněž známé jako nesteroidní antirevmatika), pokud jeho astma zhoršují.

Další léčivé přípravky a Castispir

Některé léky mohou ovlivňovat působení přípravku Castispir, případně přípravek Castispir může mít vliv na působení jiných léků, které Vaše dítě užívá.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá, které v nedávné době užívalo nebo které možná bude užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Předtím, než Vaše dítě začne přípravek Castispir užívat, informujte svého lékaře, pokud užívá následující léky:

fenobarbital (používá se k léčbě epilepsie) fenytoin (používá se k léčbě epilepsie) rifampicin (používá se k léčbě tuberkulózy a některých jiných infekcí) gemfibrozil (používá se k léčbě vysokých hladin tuků v plazmě).

Castispir s jídlem a pitím

Přípravek Castispir se nesmí užívat bezprostředně s jídlem; musí se užívat nejméně 1 hodinu před jídlem nebo 2 hodiny po jídle.

Těhotenství a kojení

Tento bod se u přípravku Castispir 5 mg žvýkací tablety neuplatňuje, jelikož je určen k použití u dětí ve věku od 6 do 14 let, nicméně následující informace se týkají léčivé látky montelukastu.

Použití v těhotenství

Těhotné ženy nebo ženy otěhotnění plánující se musí před zahájením užívání přípravku Castispir obrátit na lékaře. Váš lékař vyhodnotí, zda během této doby můžete přípravek Castispir užívat.

Použití během kojení

Není známo, zda se montelukast objevuje v mateřském mléku. Jestliže kojíte nebo kojit hodláte, musíte se před užíváním přípravku Castispir obrátit na svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neočekává se, že by montelukast ovlivňoval Vaši schopnost řídit automobil nebo obsluhovat stroje. Individuální odpovědi na léčbu se však mohou lišit. Jisté nežádoucí účinky (jako je závrať a ospalost), které byly u přípravku Castispir velmi vzácně hlášeny, mohou u některých pacientů jejich schopnost řídit nebo obsluhovat stroje ovlivnit.

Přípravek Castispir obsahuje aspartam, který je zdrojem fenylalaninu. Ten může být škodlivý pro osoby s fenylketonurií (vzácné genetické onemocnění metabolismu).

Castispir obsahuje červeň Allura AC (E129). Ta může vyvolat alergické reakce.

3.   Jak se přípravek Castispir 5 mg žvýkací tablety užívá

Vaše dítě musí užívat pouze jednu tabletu přípravku Castispir jednou denně, jak předepsal lékař. Přípravek se musí užívat, i když Vaše dítě nemá žádné příznaky nebo i když má akutní Vždy dohlédněte na to, aby Vaše dítě přípravek Castispir užívalo podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem Vašeho dítěte nebo lékárníkem. Užívá se ústy.

Doporučená dávka přípravku je:

Děti ve věku 6 až 14 let:

Jedna 5mg žvýkací tableta se užívá každý den večer. Přípravek Castispir se nesmí užívat bezprostředně s jídlem; musí se užívat nejméně 1 hodinu před jídlem nebo 2 hodiny po jídle. Tablety mají být před spolknutím rozžvýkány.

Jestliže Vaše dítě užívá přípravek Castispir, přesvědčte se, že Vaše dítě neužívá žádný jiný přípravek, který by obsahoval stejnou léčivou látku, tj. montelukast.

Castispir 5 mg není určen dětem mladším 6 let.

pro děti od 2 do 5 let věku jsou k dispozici 4mg žvýkací tablety. pro dospělé a dospívající od 15 let věku jsou k dispozici 10mg tablety.

Jestliže Vaše dítě užilo více přípravku Castispir, než měloIhned se obraťte na svého lékaře Vašeho dítěte se žádostí o radu.

Většina hlášení o předávkování neobsahuje žádné nežádoucí účinky. Nejčastěji se vyskytující hlášené příznaky při předávkování u dospělých a dětí zahrnovaly bolesti břicha, ospalost, žízeň, bolest hlavy, zvracení a hyperaktivitu.

Jestliže jste zapomněl(a) přípravek Castispir 5 svému dítěti podat

Snažte se přípravek Castispir podávat podle předpisu. Pokud však Vaše dítě dávku vynechá, prostě pokračujte podle obvyklého schématu jednu tabletu jednou denně.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže Vaše dítě přestalo užívat přípravek Castispir

Přípravek Castispir může léčit astma pouze, pokud jej Vaše dítě trvale užívá.

Je důležité, aby Vaše dítě přípravek Castispir užívalo tak dlouho, jak jej Váš lékař bude předepisovat. To pomůže při zvládání astmatu Vašeho dítěte.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře Vašeho dítěte nebo lékárníka.

4.   Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Ihned se poraďte s lékařem, pokud zaznamenáte kterýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků – můžete naléhavě potřebovat lékařskou péči:

Méně časté:(postihují až 1 ze 100 pacientů):

alergické reakce včetně vyrážky, otoku obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, který může způsobit potíže s dýcháním nebo polykáním. zvýšený sklon ke krvácení (také mají být hlášeny nevysvětlitelné podlitiny nebo krvácení)

Velmi vzácné:(postihují až 1 z 10 000 pa­cientů):

sebevražedné myšlenky a jednání. Varovnými příznaky jsou například zmínky o sebevraždě, opouštění sociálních kontaktů a touha po samotě nebo pocit uvěznění či beznaděje zežloutnutí kůže a očí, neobvyklá únava nebo horečka, tmavě zbarvená moč, což je způsobeno zánětem jater (hepatitida) byla hlášena kombinace příznaků jako je onemocnění připomínající chřipku, mravenčení nebo necitlivost v pažích a dolních končetinách, zhoršení plicních příznaků a/nebo vyrážka (Churgův-Straussové syndrom). Pokud se u Vašeho dítěte objeví jeden nebo více z těchto příznaků, musíte ihned informovat svého lékaře. závažné kožní reakce (erythema multiforme), které se mohou objevit bez varování.

Další nežádoucí účinky

V klinických studiích s montelukastem 10 mg potahovanými tabletami a 5 mg žvýkacími tabletami byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

bolesti břicha bolest hlavy

Tyto nežádoucí účinky byly obvykle mírné a vyskytovaly se častěji u pacientů léčených montelukastem, než u pacientů léčených placebem (pilulka bez léčivé látky).

Navíc po uvedení přípravku na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Velmi časté:(postihují více než 1 z 10 pacientů):

infekce horních dýchacích cest.

Časté:(postihují až 1 z 10 pacientů):

průjem, pocit na zvracení, zvracení abnormální výsledky jaterních testů vyrážka horečka.

Méně časté:(postihují až 1 ze 100 pacientů):

změny chování a nálady (abnormálně živé sny včetně nočních můr, neklidný spánek, náměsíčnost, podrážděnost, pocit úzkosti, neklid, rozrušení včetně agresivního chování nebo nepřátelství, deprese) závratě, ospalost, mravenčení/ne­citlivost, záchvaty křečí krvácení z nosu sucho v ústech, poruchy trávení tvorba modřin, svědění, kopřivka bolest kloubů nebo svalů, svalové křeče únava, pocit nemoci, otoky.

Vzácné:(postihují až 1 z 1 000 paci­entů):

zvýšený sklon ke krvácení třes porucha pozornosti, porucha paměti bušení srdce.

Velmi vzácné:(postihují až 1 z 10 000 pa­cientů):

halucinace, dezorientace otok (zánět) plic citlivé červené boule pod kůží, nejčastěji na bércích (část holeně) (erythema nodosum).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to lékaři Vašeho dítěte, lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: .

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.   Jak přípravek Castispir uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.   Obsah balení a další informace

Léčivou látkou je montelukast. Pomocnými látkami jsou:

Jak přípravek Castispir vypadá a co obsahuje toto balení

Castispir 5 mg jsou růžové až mírně skvrnitě růžové, kulaté s vyraženou „5“ na jedné straně.

Castispir je dostupný v baleních po: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 140 a 200 žvýkacích tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registrac

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

Výrobce

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo Salutas Pharma GmbH, Gerlingen, Německo

Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko

Lek Pharmaceuticals d.d., Lendava, Slovinsko

Lek S.A. Varšava, Polsko

Lek S.A.Strykow, Polsko

S.C.Sandoz S.r.l., Targu-Mures, Rumunsko

Van Rooijen Pharma, Turnhout, Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28. 8. 2017

6 / 6

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář