CASTISPIR 10 MG

Čtěte příbalový leták CASTISPIR 10 MG online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k CASTISPIR 10 MG a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku CASTISPIR 10 MG

  1. Co je CASTISPIR 10 MG a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CASTISPIR 10 MG užívat
  3. Jak se CASTISPIR 10 MG užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak CASTISPIR 10 MG uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – CASTISPIR 10 MG

1. CO JE PŘÍPRAVEK CASTISPIR 10 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Castispir 10 mg je antagonistou leukotrienového receptoru, který blokuje látky nazývané leukotrieny.

Leukotrieny způsobují zúžení a otok dýchacích cest v plicích a také mohou způsobovat příznaky alergie. Blokádou leukotrienů přípravek Castispir 10 mg zmírňuje příznaky astmatu, pomáhá zvládat astma a zmírňuje příznaky sezónní alergie (rovněž známé jako senná rýma nebo sezónní alergická rýma).

Lékař Vám předepsal přípravek Castispir 10 mg k léčbě astmatu, k prevenci vzniku symptomů astmatu během dne i noci.

Přípravek Castispir 10 mg se používá k léčbě pacientů, jímž současná léčba neposkytuje dostatečnou kontrolu nad astmatem a kteří vyžadují dodatečnou léčbu. Přípravek Castispir 10 mg rovněž napomáhá při prevenci námahou vyvolaného zúžení dýchacích cest. Pacientům, u nichž je přípravek Castispir 10 mg indikován k léčbě astmatu, může přípravek Castispir 10 mg ulevit i od příznaků sezónní alergické rýmy.

Váš lékař určí, jak bude nutno přípravek Castispir 10 mg užívat v závislosti na příznacích a závažnosti Vašeho astmatu.

Co jsou sezónní alergie?

Sezónní alergie (známé také jako senná rýma nebo sezónní alergická rýma) jsou alergickou odpovědí často navozenou polétavými pyly ze stromů, trav a bylin. Příznaky sezónní alergie mohou obvykle zahrnovat: ucpaný nos, výtok z nosu, svědění v nose, kýchání, slzející, oteklé, zarudlé a svědící oči.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CASTISPIR 10 MG UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Castispir 10 mg:

– jestliže jste alergický(á) na montelukast nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Castispir 10 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

Jestliže se Vaše astma nebo dýchání zhorší, ihned o tom informujte svého lékaře. Perorální (podávaný ústy) přípravek Castispir 10 mg není určen k léčbě akutních astmatických záchvatů. Pokud k záchvatu dojde, postupujte podle pokynů, které Vám dal Váš lékař. Vždy s sebou noste inhalační záchrannou medikaci pro případ astmatického záchvatu. Je důležité, abyste vy nebo Vaše dítě užíval/a všechny protiastmatické léky, které Vám lékař předepsal. Přípravek Castispir 10 mg nemá nahrazovat jiné protiastmatické léky, které Vám lékař předepsal. Každý pacient léčený antiastmatiky má vědět, že pokud se u něj vyvine kombinace příznaků jako je chřipku připomínající onemocnění, mravenčení nebo necitlivost v horních či dolních končetinách, zhoršení plicních příznaků a/nebo vyrážka, má se obrátit na svého lékaře. Nemáte užívat kyselinu acetylsalicylovou (aspirin) ani protizánětlivé léky (rovněž známé jako nesteroidní antirevmatika – NSAID), pokud Vaše astma zhoršují.

Další léčivé přípravky a Castispir 10 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Některé léky mohou ovlivňovat působení přípravku Castispir 10 mg nebo přípravek Castispir 10 mg může mít vliv na působení jiných léků.

Dříve, než začnete přípravek Castispir 10 mg užívat, informujte svého lékaře, pokud užíváte následující léky:

fenobarbital (k léčbě epilepsie) fenytoin (k léčbě epilepsie) rifampicin (k léčbě tuberkulózy a některých dalších infekcí) gemfibrozil (používá se k léčbě vysokých hladin tuků v plazmě).

Castispir 10 mg s jídlem a pitím

Přípravek Castispir 10 mg lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Těhotné ženy nebo ženy, které plánují otěhotnět, se mají poradit s ošetřujícím lékařem předtím, než začnou přípravek Castispir 10 mg užívat. Váš lékař zhodnotí, zda budete moci během této doby přípravek Castispir 10 mg užívat.

Kojení

Není známo, zda montelukast přechází do mateřského mléka. Pokud kojíte nebo se chystáte kojit, poraďte se se svým lékařem předtím, než začnete přípravek Castispir 10 mg užívat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nepředpokládá se, že by přípravek Castispir 10 mg ovlivňoval Vaši schopnost řídit automobil nebo obsluhovat stroje. Jednotlivé reakce na léčbu se však mohou lišit. Určité nežádoucí účinky (jako je závrať a ospalost), které byly velmi vzácně u přípravku Castispir 10 mg hlášeny, mohou u některých pacientů schopnost řídit a obsluhovat stroje ovlivnit.

Přípravek Castispir 10 mg obsahuje laktosu.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CASTISPIR 10 MG UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívejte pouze jednu tabletu přípravku Castispir 10 mg jednou denně, jak Vám předepsal lékař. Přípravek je třeba užívat i tehdy, když nemáte žádné příznaky nebo máte akutní astmatický záchvat. Přípravek se užívá ústy.

Doporučená dávka přípravku je:

Pro dospělé a dospívající od 15 let a starší:

Užívá se jedna 10 mg tableta denně, večer. Přípravek Castispir 10 mg lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Pokud užíváte přípravek Castispir 10 mg, ujistěte se, že neužíváte žádný jiný léčivý přípravek, který obsahuje stejnou léčivou látku, montelukast.

Přípravek Castispir 10 mg se nemá užívat u dětí do 15 let kvůli vysokému obsahu léčivé látky.

Pro mladší děti jsou k dispozici jiné farmaceutické formy s vhodnými silami.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Castispir 10 mg, než jste měl/a

Ihned kontaktujte svého lékaře a požádejte o radu.

Ve většině hlášení o předávkování nebyly přítomny žádné nežádoucí účinky. Nejčastěji se vyskytující příznaky hlášené při předávkování u dospělých a dětí zahrnovaly bolesti břicha, ospalost, žízeň, bolest hlavy, zvracení a hyperaktivitu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Castispir 10 mg

Snažte se užívat přípravek Castispir 10 mg tak, jak Vám bylo předepsáno. Pokud však vynecháte dávku, prostě pokračujte podle obvyklého schématu jedna tableta jednou denně.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Castispir 10 mg

Přípravek Castispir 10 mg může léčit Vaše astma pouze tehdy, pokud ho budete pravidelně užívat. Je důležité, abyste přípravek Castispir 10 mg užíval/a tak dlouho, jak jej Váš lékař bude předepisovat. To pomůže při zvládání Vašeho astmatu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Ihned se obraťte na svého lékaře, pokud zaznamenáte kterýkoli z následujících nežádoucích účinků – můžete naléhavě potřebovat lékařskou péči:

Méně časténežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

alergické reakce včetně vyrážky, otoku obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou způsobit potíže s dýcháním nebo polykáním.

Velmi vzácnénežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pa­cientů):

sebevražedné myšlenky a jednání. Varovnými příznaky jsou například zmínky o sebevraždě, opouštění sociálních kontaktů a touha po samotě nebo pocit uvěznění či beznaděje zežloutnutí kůže a očí, neobvyklá únava nebo horečka, tmavě zbarvená moč, což je způsobeno zánětem jater (hepatitida) byla hlášena kombinace příznaků podobných chřipce, mravenčení nebo necitlivost v pažích a nohou, zhoršení plicních příznaků a/nebo vyrážka (Churg-Strauss syndrom). Pokud se u Vás objeví jeden nebo více z těchto příznaků, musíte ihned informovat svého lékaře. závažné kožní reakce (erythema multiforme), které se mohou objevit bez varování průjem hyperaktivita astma šupinatá a svědící kůže vyrážka. bolesti břicha bolest hlavy žízeň.

Tyto nežádoucí účinky byly obvykle mírné a vyskytovaly se častěji u pacientů léčených montelukastem, než u pacientů léčených placebem (pilulka bez léčivé látky).

Navíc byly po uvedení léku na trh hlášeny následující nežádoucí účinky:

Velmi časténežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):

infekce horních dýchacích cest.

Časténežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

průjem, nevolnost, zvracení abnormální výslekdy jaterních testů vyrážka horečka.

Méně časténežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

změny chování a nálady (nenormální sny včetně nočních můr, neklidný spánek, náměsíčnost, podrážděnost, pocit úzkosti, neklid, agitovanost včetně agresivního chování nebo nepřátelství, deprese) závrať, ospalost, mravenčení/ne­citlivost, záchvat krvácení z nosu sucho v ústech, poruchy trávení tvorba modřin, svědění, kopřivka bolesti kloubů nebo svalů, svalové křeče únava, pocit nemoci, otoky.

Vzácnénežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 paci­entů):

zvýšený sklon ke krvácení třes poruchy pozornosti, zhoršení paměti bušení srdce.

Velmi vzácnénežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pa­cientů):

halucinace, dezorientace otok (zánět) plic citlivé červené boule pod kůží, obvykle na holeních (erythema nodosum)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: .

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK CASTISPIR 10 MG UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Castispir 10 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Castispir 10 mg obsahuje

Léčivou látkou je montelukastum.

Jedna tableta obsahuje montelukastum 10 mg (ve formě montelukastum natricum).

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: monohydrát laktosy, čištěná hyprolosa, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát.

Potah tablety: hypromelosa 6 cps, oxid titaničitý (E 171), makrogol 400, žlutý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172).

Jak přípravek Castispir 10 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Béžové, čtvercové, bikonvexní potahované tablety, na jedné straně označené číslicí 10.

Baleno v OPA/Al/PVC/Al blistrech:

7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 140, 200 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

Výrobci:

LEK PHARMACEUTICALS D.D., Ljubljana, Slovinsko

LEK PHARMACEUTICALS D.D., Lendava, Slovinsko

LEK S.A., Strykow, Polsko

LEK S.A., Warszava, Polsko

SALUTAS PHARMA GmbH, Barleben, Německo

SALUTAS PHARMA GmbH, Gerlingen, Německo

S.C. SANDOZ S.R.L., Targu Mures, Rumunsko

SANDOZ N.V., Vilvoorde, Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29. 1. 2018

6

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář